Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuKALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

• Decembar 2021. godine •

 

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020)

Obaveza

Član

Rok

Narodna skupština donosi zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

31.

15.12.2021.

Skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti.

20.12.2021.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru finansija odluku o budžetu lokalne vlasti.

25.12.2021.

 

ZAKON O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 i 149/2020)

Obaveza

Član

Rok

Ukupan dug po osnovu zaduživanja za finansiranje tekuće likvidnosti mora se vratiti do 31. decembra tekuće budžetske godine.

6.

31.12.2021.

Ukupni iznos kratkoročnog zaduživanja iz budžeta Republike, u toku budžetske godine, mora biti vraćen do 31. decembra tekuće godine.

39.

31.12.2021.

 

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019)

Obaveza

Član

Rok

Javna preduzeća koja se ne finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, godišnji program poslovanja dostavljaju najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

59.

1.12.2021.

 

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 81/2005 - ispr. i 47/2018)

Obaveza

Član

Rok

Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču na saglasnost program rada javne agencije za narednu godinu i finansijski plan javne agencije.

45.

15.12.2021.

 

ZAKON O PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Obaveza

Član

Rok

Instituti i zavodi za javno zdravlje, na osnovu Programa monitoringa, donose planove za sprovođenje Programa monitoringa na teritoriji za koju su osnovani, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, za narednu godinu.

96.

31.12.2021.

 

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 71/2021)

Obaveza

Član

Rok

Upravljač dostavlja izveštaj o ostvarivanju godišnjeg programa za prethodnu godinu nadležnom organu.

54.

15.12.2021.

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)

Obaveza

Član

Rok

Ministar zdravlja donosi odluku o oblastima medicine, dentalne medicine, odnosno farmacije koje su deficitarne u Republici Srbiji, a na osnovu mišljenja zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.  

174.

1.12.2021.

Stručni savet donosi godišnji program unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi

128.

31.12.2021.

Komisija za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite donosi godišnji plan praćenja pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi

133.

31.12.2021.

Predlog godišnjeg plana redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada iz stava 1. ovog člana zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije i nadležna komora zdravstvenih radnika

191.

31.12.2021.

Nadležna komora predlaže ministru listu stručnih nadzornika iz reda stručnjaka za određene oblasti zdravstvene zaštite

192.

31.12.2021.

 

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)  

Obaveza

Član

Rok

Rukovodilac ustanove socijalne zaštite koju je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ocenjuje stručne radnike i stručne saradnike.

146.

31.12.2021.

 

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)

Obaveza

Član

Rok

Zahtev za verifikaciju za srednju školu podnosi se najkasnije do 31. decembra za narednu školsku godinu.

94.

31.12.2021.

Zahtev za davanje saglasnosti za promenu naziva javne ustanove podnosi se Ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće školske godine, odnosno radne godine za predškolske ustanove.

95.

31.12.2021.

 

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 52/2021)

Obaveza

Član

Rok

Srednja škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave predlaže Ministarstvu, preko školskih uprava, broj i strukturu upisa učenika po područjima rada i obrazovnim profilima za narednu školsku godinu.

35.

31.12.2021.

 

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

Obaveza

Član

Rok

Ministarstvo nadležno za sport revidira predloge godišnjih programa i usklađuje ih sa sredstvima utvrđenim u budžetu Republike Srbije za narednu godinu.

117.

15.12.2021.

Ministarstvo nadležno za sport donosi odluku i obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po programima i projektima.

30.12.2021.

  

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Obaveza

Član

Rok

Korisnik javnih sredstava podnosi molbu nadležnom organu najkasnije do 5. u mesecu. Zbirni pregled primljenih molbi iz stava 6. ovog člana dostavlja se Ministarstvu finansija na Obrascu ZPM - Zbirni pregled molbi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Ovaj obrazac dostavlja se u pisanom i elektronskom obliku, na mejl: zaposljavanje@mfin.gov.rs.

5.

5.12.2021.

Nadležni organ dužan je da razmotri prispele molbe, naročito vodeći računa o popunjenosti sistematizovanih radnih mesta, dinamici zapošljavanja kod svakog pojedinačnog podnosioca molbe iz svoje nadležnosti, kao i značaju radnih mesta čije se popunjavanje zahteva i da one molbe koje oceni opravdanim prosledi Ministarstvu finansija radi pribavljanja mišljenja, najkasnije do 10. u mesecu.

10.12.2021.

Komisija odlučuje jedanput mesečno o davanju saglasnosti za novo zapošljavanje, do 25. u mesecu.

25.12.2021.

 

UREDBA O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, KAO I O DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA I VOĐENJEM REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)

Obaveza

Član

Rok

Korisnici javnih sredstava dužni su da kadrovske i finansijske podatke u elektronskom obliku, dostave Registru do 10. u mesecu za prethodni mesec.

7.

10.12.2021.

 

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015 i 101/2018)

Obaveza

Član

Rok

Donošenje akta o obrazovanju popisne komisije za redovan godišnji popis imovine i obaveza.

6.

1.12.2021.

Plan rada za redovan godišnji popis donosi se najkasnije do 10. decembra tekuće godine za koju se obavlja popis i dostavlja se ovlašćenom licu vršioca popisa.

8.

10.12.2021.

Popis i usklađivanje stanja nefinansijske imovine

4.

31.12.2021.

Usaglašavanje finansijske imovine i obaveza

31.12.2021.

  

UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SREDSTAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DATE NA KORIŠĆENJE DRUGIM PRAVNIM LICIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014, 51/2014, 3/2015, 48/2015 i 67/2020)

Obaveza

Član

Rok

Zahtev za usaglašavanje stanja potraživanja i obaveza budžetski korisnik je dužan da uputi svom dužniku, odnosno poveriocu ukoliko od njega nije dobio zahtev za usaglašavanje stanja, najkasnije do petog decembra budžetske godine za koju se sastavlja završni račun.

23.

5.12.2021.

Popis imovine i obaveza - stanje po popisu svodi se na stanje na dan

3.

31.12.2021.

 

PRAVILNIK O INVENTARISANJU, OBRADI, REVIZIJI I OTPISU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA, KAO I VOĐENJU EVIDENCIJE O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ GRAĐI I IZVORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)

Obaveza

Član

Rok

Knjiga inventara odnosno evidencija bibliotečko-informacione građe i izvora zaključuje se na kraju svake kalendarske godine.

5.

31.12.2021.

 

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)

Obaveza

Član

Rok

Narodna biblioteka Srbije pismeno obaveštava podnosioce programa stručnog usavršavanja o odobrenoj akreditaciji i na svojoj internet stranici objavljuje spisak akreditovanih programa.

3.

31.12.2021.

 

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012)

Obaveza

Član

Rok

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije vrše povraćaj neutrošenih sredstava koja su u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, do isteka fiskalne godine preneta a nisu utrošena u toj fiskalnoj godini na račun - Izvršenje budžeta Republike Srbije, broj 840-1620-21.

2.

31.12.2021.

 

PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2020 i 151/2020)

Obaveza

Član

Rok

Korisnik dostavlja plan izvršenja budžeta nakon dodeljenih januarskih kvota, kroz informacioni sistem izvršenja budžeta svakog meseca, najkasnije do 5. u mesecu. Direktnim budžetskim korisnicima koji imaju indirektne budžetske korisnike uključene u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije rok za unos planova produžava se za dva radna dana radi provere i korekcije planova indirektnih budžetskih korisnika.

15.

5.12.2021.

Uprava za trezor utvrđuje kvote najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec. Kvote se utvrđuju na mesečnom nivou do kraja budžetske godine na trećem nivou ekonomske klasifikacije.

16.

15.12.2021.

 

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA, NAČINU PLASIRANJA NOVČANIH SREDSTAVA, KAO I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O KORIŠĆENJU, ODNOSNO O INVESTIRANJU SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2018)

Obaveza

Član

Rok

Lokalni organ uprave nadležan za finansije izveštava Upravu o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca, podnošenjem nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave Obrasca IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti za mesec ______ 20_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, do 5. u mesecu za prethodni mesec.

12.

5.12.2021.

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA I PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)

Obaveza

Član

Rok

Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve. Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima do 15. u mesecu za prethodni period.

12.

15.12.2021.

Dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima. Podaci dostavljaju se na propisanim obrascima do 15. u mesecu za prethodni period.

15.12.2021.

Kvartalno dostavljanje podataka o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima za sve izvore prihoda, kao i podataka o neizmirenim dospelim obavezama. Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima do 20. u mesecu za prethodni period.

15.

20.12.2021.

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)

Obaveza

Član

Rok

Popunjeni Prilog 1 u excel formatu i skenirani Prilog 1 sa pečatom i potpisom odgovornog lica se dostavlja Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu dunja.tepavac@mfin.gov.rs do 15. u mesecu za prethodni mesec.

13.

15.12.2021.

 

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)

Obaveza

Član

Rok

Popunjeni Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2 dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adrese jls@mfin.gov.rs i ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs do 15. u mesecu za prethodni mesec

Potpisani i skenirani obrasci dostavljaju se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu ljiljana.manojlovic@mfin.gov.rs.

Gradovi dostavljaju konsolidovane izveštaje na obrascima PL-1 i PL-2 za plate korisnika sredstava budžeta grada i budžeta gradskih opština.

7.

15.12.2021.

Napomene:
U skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.