Zastava Bosne i Hercegovine

ROKOVI DECEMBAR 2021.
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA DECEMBAR 2021.

Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju u pravnoj bazi Paragraf Lex. Pretplatnici na pravnu bazu u prilici su da još detaljnije sagledaju rokove i dokumente iz kojih oni proizilaze.

Odabirom željenog datuma na kalendaru saznajte koji rokovi toga dana stupaju na snagu, počinju da se primenjuju, prestaju da važe ili da li toga dana počinje rok za ispunjenje neke važne obaveze.

SPECIJALNO: Pogledajte Listu rokova čuvanja dokumentacije, izrađenu u skladu sa preko 200 propisa koji imaju odredbe o čuvanju dokumenata.

1. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2016)

Sporazum je sačinjen 19. oktobra 2015. godine u Antaliji, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 25. februara 2016. godine, a stupa na snagu 1. decembra 2021. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 22/2021 od 8. novembra 2021. godine.

1. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018, 65/2019 i 107/2021)

Verzija na snazi: 01/12/2021

1. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O REPROGRAMU I USLOVIMA OTPISA DELA DOSPELOG DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 9/2021)

Propis na snazi: 20/03/2021 - 01/12/2021

1. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU SEČE U ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2011, 47/2012 i 8/2017)

Propis na snazi: 10/09/2011 - 01/12/2021

1. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA TRANSPORT OPASNE ROBE STRANOM AVIO-PREVOZIOCU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2021)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. oktobra 2021. godine, a primenjuje se od 1. decembra 2021. godine.

2. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: • Rasprava je produžena i trajaće od 12. novembra do 2. decembra 2021. godine •

Rasprava je produžena i trajaće od 12. novembra do 2. decembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/121121/121121-vest10.html

2. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I VREMENU DOZNAKE, DODELJIVANJU DOZNAČNOG ŽIGA, NAČINU OBELEŽAVANJA PANJEVA BESPRAVNO POSEČENIH STABALA, NAČINU EVIDENTIRANJA TIH STABALA I PANJEVA U DOZNAČNIM KNJIGAMA, ODNOSNO KNJIGAMA ŠUMSKE KRIVICE, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNIH ŽIGOVA I ŽIGOVA ZA ŠUMSKU KRIVICU KAO I OBRASCIMA DOZNAČNE KNJIGE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2021)

Propis na snazi: 02/12/2021

2. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTAMA POŠILJKI KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI I NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA POŠILJKI NA GRANIČNIM PRELAZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010 i 110/2021)

Verzija na snazi: 02/12/2021

2. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SO ZA LJUDSKU ISHRANU I PROIZVODNJU NAMIRNICA ("Sl. list SCG", br. 31/2005)

Propis na snazi: 30/01/2006 - 02/12/2021

2. decembar 2021. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA UREDBA O NAČINU POSTUPANJA SA ELEKTRONSKIM FAKTURAMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2021)

Propis na snazi: 02/12/2021

2. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA (REPUBLIKA SRBIJA) I GRADA ŠARM EL ŠEIK (ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT) ("Sl. list grada Niša", br. 114/2021)

Propis na snazi: 02/12/2021

3. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O POSEBNIM DELATNOSTIMA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU I NEKOMERCIJALNOM LETENJU VAZDUHOPLOVIMA KOJI NEMAJU POTVRDU O TIPU KOJU JE IZDALA ILI PRIZNALA AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA (EASA) ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)

Potvrde o osposobljenosti za pružanje usluga iz vazduha izdate na osnovu Pravilnika o pružanju usluga iz vazduha i prevozu za sopstvene potrebe ("Sl. glasnik RS”, br. 19/2011) prestaju da važe izdavanjem potvrde o prijemu izjave o osposobljenosti za obavljanje posebnih delatnosti prema odredbama ovog pravilnika, a najkasnije 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 3. decembra 2021. godine.

3. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O FAKTORIMA KONVERZIJE FINALNE ENERGIJE U PRIMARNU I FAKTORIMA EMISIJE UGLJEN DIOKSIDA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)

Propis na snazi: 03/12/2021

3. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I KVALITETU SOLI ZA ISHRANU LJUDI I PROIZVODNJU HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)

Propis na snazi: 03/12/2021

3. decembar 2021. godine

Izvor: propis

POSLOVNIK REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 148/2020 - prečišćen tekst i 111/2021)

Verzija na snazi: 03/12/2021

3. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM, NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2008, 10/2010, 12/2010 - ispr., 103/2010, 52/2011, 106/2013, 118/2014, 141/2014, 4/2016, 119/2017 i 1/2019)

Propis na snazi: 19/04/2008 - 03/12/2021

3. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNE KONSULTACIJE U VEZI SA NACRTOM UPUTSTVA ZA OCENJIVANJE USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA USAVRŠAVANJE: • Rok za komentare 3. decembar 2021. godine •

Konsultacije će se sprovoditi u periodu do 3. decembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/021221/021221-vest12.html

4. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IMPLANTATIMA KOJI SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2021)

Propis na snazi: 04/12/2021

4. decembar 2021. godine

Izvor: propis

FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2021)

Propis na snazi: 04/12/2021 - 31/12/2022

4. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BAHREIN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2021)

Propis na snazi: 04/12/2021

4. decembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O MODELU UGOVORA O TRŽIŠNOJ PREMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2021)

Propis na snazi: 04/12/2021

4. decembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O TRŽIŠNOJ PREMIJI I FID-IN TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2021)

Propis na snazi: 04/12/2021

4. decembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016, 60/2017, 44/2018 - dr. zakon, 54/2019 i 112/2021 - dr. uredba)

Verzija na snazi: 04/12/2021

5. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I JAPANA O OTKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE I IZBEGAVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2020)

Ugovor je potpisan 21. jula 2020. godine u Beogradu, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 31. decembra 2020. godine, a stupa na snagu 5. decembra 2021. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2021 od 19. novembra 2021. godine.

6. decembar 2021. godine

Izvor: propis

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 58/2018, 4/2019 - Aneks, 24/2020 - Aneks II i 6/2021 - Aneks III)

Propis na snazi 06/12/2018 - 06/12/2021

6. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor predsednika Osnovnog suda u Pančevu. Rok za prijavu 6. decembar 2021. godine •

Poslednji dan za podnošenje prijava je 6. decembar 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/261121/261121-vest1.html

6. decembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PODSTICAJI FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST - INOVACIONI VAUČERI I PROGRAM KATAPULT: • Prijave za investicione vaučere se podnose počev od 15.11.2021. godine do utroška opredeljenih sredstava, a za program katapult do 6.12.2021. godine •

Prijave preduzeća iz svih oblasti nauke i tehnologije, kao i industrijskog sektora se podnose putem Katapult portala do 6.12.2021. godine. Više informacija možete dobiti na linku https://katapult-akcelerator.rs/.

7. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA I PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA 2021. GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI ("Sl. list grada Zaječara", br. 65/2021)

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Zaječara", odnosno 7. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

7. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 65/2021)

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Zaječara", odnosno 7. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon, 101/2016, 67/2021 - dr. zakon i 114/2021)

Verzija na snazi: 08/12/2021

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW") I REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTAR FINANSIJA ("ZAJMOPRIMAC") ZA PROGRAM "INTEGRISANO UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM, FAZA I" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2021)

Propis na snazi: 08/12/2021

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O REGULISANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU PO OSNOVU KORIŠĆENJA SREDSTAVA OPŠTE ALOKACIJE SPECIJALNIH PRAVA VUČENJA ODOBRENIH ODLUKOM ODBORA GUVERNERA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA OD 2. AVGUSTA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Propis na snazi: 08/12/2021

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Propis na snazi: 08/12/2021 - 31/12/2022

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI U NACIONALNOM PARKU TARA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Propis na snazi: 08/12/2021

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DRŽAVNIM ŽIGOVIMA ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. juna 2022. godine.

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM POSUDAMA POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. jula 2023. godine.

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA U POGLEDU BROJA I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH LICA KOJE MORAJU DA ISPUNE KORISNICI I IMENOVANA TELA U OBLASTI OPREME POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine, osim člana 4. koji se primenjuje od 1. januara 2023. godine.

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OPREMI POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2023. godine.

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PREGLEDIMA OPREME POD PRITISKOM TOKOM VEKA UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2023. godine.

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA OPREMOM POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 8. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE BRANE NA TISI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2021)

Propis na snazi: 08/12/2021

8. decembar 2021. godine

Izvor: propis

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Sombora", br. 16/2021)

Propis na snazi: 08/12/2021 - 31/12/2022

10. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O KOLIČINAMA PLASTIČNIH KESA STAVLJENIM NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)

Propis na snazi: 10/12/2021

11. decembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021)

Propis na snazi: 02/10/2021 - 11/12/2021

Član 1 stav 1

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save" od 11. oktobra do 11. decembra 2021. godine.

13. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA, O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE I O LOKALNIM IZBORIMA: • Rasprava će trajati do 13. decembra 2021. godine •

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da će se u periodu do 13. decembra 2021. godine sprovesti javna rasprava o: Nacrtu zakona o izboru narodnih poslanika, Nacrtu zakona o izboru predsednika Republike i Nacrtu zakona o lokalnim izborima, te poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa pripremljenim nacrtima zakona, kao i da daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/291121/291121-vest6.html

13. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENI ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE: • Rasprava će trajati do 13. decembra 2021. godine •

Ministarstvo pravde sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije u periodu do 13. decembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/291121/291121-vest7.html

13. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU: • Rasprava će trajati do 13. decembra 2021. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 13. decembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/291121/291121-vest8.html

13. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PRAVOSUĐE: VISOKI SAVET SUDSTVA: • Oglas za izbor sudija u Osnovni sud u Raškoj. Rok za prijavu 13. decembar 2021. godine •

Poslednji dan za podnošenje prijava je 13. decembar 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/011221/011221-vest2.html

14. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: • Rasprava će trajati do 14. decembra 2021. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 14. decembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/291121/291121-vest9.html

15. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: IZMENE ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE: • Rok za isplatu obeštećenja se odlaže za tri godine, tako da će prvu ratu državnih obveznica stari vlasnici ili njihovi naslednici dobiti 15. decembra 2021. godine •

Rok za isplatu obeštećenja se odlaže za tri godine, tako da će prvu ratu državnih obveznica stari vlasnici ili njihovi naslednici dobiti 15. decembra 2021. godine.

https://paragraflex.rs/dnevne-vesti/281118/281118-vest5.html

15. decembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POZIV USTANOVAMA OBRAZOVANJA I UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA RASPODELU INVESTICIONIH SREDSTAVA: • Rok za dostavljanje predloga je 15. decembar 2021. godine, a realizacija do kraja novembra 2022. godine •

Predlozi projekata podnose se najkasnije do 15. decembra 2021. godine na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za učenički i studentski standard i investicije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

16. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 144/2020)

Carinski službenici koji na dan stupanja na snagu Zakona o carinskoj službi ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 - dalje: Zakon), odnosno 16. decembra 2018. godine, nemaju položen poseban stručni ispit za carinskog službenika, dužni su da isti polože najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 16. decembra 2021. godine.

16. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O SOLIDARNOM PRЕDUZЕTNIŠTVU: • Rasprava će trajati do 16. dеcеmbra 2021. godinе •

Javna rasprava o Nacrtu zakona o solidarnom prеduzеtništvu trajaćе do 16. dеcеmbra 2021. godinе.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/301121/301121-vest7.html

17. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA DIVERZIFIKACIJU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA: • Rok za podnošenje zahteva 17. decembar 2021. godine •

Drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja objavljen je na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja. Rok za podnošenje zahteva je do 17. decembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/280921/280921-vest10.html

17. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA: • Rasprava će trajati do 17.decembra 2021. godine •

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 17.decembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/011221/011221-vest13.html

19. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)

Propis na snazi: 21/06/2014 - 19/12/2021

20. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021)

Ovaj zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 19. septembra 2021. godine, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu, odnosno 20. decembra 2021. godine, osim odredaba čl. 149 do 169, koje se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 20. marta 2022. godine.

20. decembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJA RAZVOJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) ZA 2021. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 23/2021: • Obezbeđena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 319.804.000 dinara •

Korisnik sredstava je dužan da redovno dostavlja Kabinetu ministra izveštaje o stepenu realizacije projekata sa svim potrebnim dokumentima, kao i finalni izveštaj na kraju projekta do 20. decembra 2021. godine. Ukoliko Kabinet ministra zatraži vanredni izveštaj o realizaciji aktivnosti i utrošku sredstava, korisnik je dužan da isti dostavi u roku od 5 dana. Kabinet ministra dostavlja objedinjen izveštaj o realizaciji Programa podrške Vladi najkasnije do 31. januara 2022. godine.

20. decembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA SA TERITORIJA IZRAZITO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OPŠTINA (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ ČETVRTE GRUPE) U 2021. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 64/2021: • Zakonom o budžetu obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara •

Rokovi za dostavljanje izveštaja - Završni izveštaj - 20.12.2021.

20. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZVANIČNOJ STATISTICI: • Rasprava će trajati do 20. decembra 2021. godine •

Javna rasprava sprovešće se u periodu do 20. decembra 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/011221/011221-vest12.html

21. decembar 2021. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: DEŠAVANJA: JAVNI POZIV ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU DODELE KONCESIJE ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA NA NOĆNIM LINIJAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: • Rok za dostavljanje ponuda je 21. decembar 2021. godine

Rok za dostavljanje ponuda je 21. decembar 2021. godine.

https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/031121/031121-vest12.html

30. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon)

Propis na snazi: 24/07/2013 - 30/12/2021

31. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 i 44/2021 - dr. zakon)

Verzija na snazi: 31/12/2021

31. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 149/2020, 40/2021 i 100/2021)

Propis na snazi: 12/12/2020 - 31/12/2021

31. decembar 2021. godine

Izvor: propis

ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 149/2020)

Propis na snazi: 19/12/2020 - 31/12/2021

31. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 3. novembra 2020. godine, a primenjuje se od 31. decembra 2021. godine, osim člana 71. ovog pravilnika koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

31. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KAKAO I ČOKOLADNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2019)

Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, odnosno do 1. jula 2020. godine, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

31. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROIZVODIMA SLIČNIM ČOKOLADI, KREM PROIZVODIMA I BOMBONSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2019)

Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, odnosno do 1. jula 2020. godine, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

31. decembar 2021. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOĆNIM SOKOVIMA I ODREĐENIM SRODNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018, 94/2019, 2/2020 - ispr. i 84/2020)

Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018), odnosno do 1. januara 2021. godine, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ovaj pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 3. januara 2019. godine, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim člana 10. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji i odredaba ovog pravilnika koje se odnose na proizvode od paradajza koje se primenjuju od 31. decembra 2021. godine.

31. decembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O BRODSKIM POGONSKIM MAŠINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2019)

Ova uredba je stupila na snagu osmog dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno od 8. juna 2019. godine, a primenjuje se od 31. decembra 2021. godine.

31. decembar 2021. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI KROZ DOKAPITALIZACIJU UČESNIKA NA TRŽIŠTU RADI OTKLANJANJA POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2020 i 17/2021)

Davalac državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu dužan je da vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći i da Komisiji za kontrolu državne pomoći dostavlja izveštaj o državnoj pomoći, koji obavezno sadrži naziv korisnika i iznos sredstava koji mu je dodeljen, najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ova uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 24. oktobra 2020. godine, a važi do 31. decembra 2021. godine.

31. decembar 2021. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Pravo u privredi: PROGRAM PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI: • Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine •

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Izvor: Redakcija, 29.11.2021.


NERADNI DANI 2021. godinePogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex