Rubrika Naslov Broj Strana
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA PJS 328-329
mart 2024.
str. 8
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 30. aprila 2024. godine   str. 22
JAVNE NABAVKE NOVČANO KAŽNJAVANJE NARUČILACA U OKVIRU POSEBNIH OVLAŠĆENJA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI   str. 24
JAVNE NABAVKE Podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke preko punomoćnika   str. 28
JAVNE NABAVKE Kvalifikacije lica koja preduzimaju radnje na unosu podataka na portal javnih nabavki   str. 29
JAVNE NABAVKE Neobaveznost dostavljanja sporazuma o zajedničkom nastupanju više ponuđača u postupku javne nabavke   str. 29
JAVNE NABAVKE Izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama koje se odnosi na ugovore van radnog odnosa   str. 30
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU JAVNIH FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE I PRIHODA JAVNIH FUNKCIONERA - "Sl. glasnik RS", br. 18/2024   str. 32
DRŽAVNA UPRAVA Nadležnost verifikacionog odbora da predloži potvrđivanje mandata odbornika   str. 33
DRŽAVNA UPRAVA Nemogućnost imenovanja odbornika za člana izborne komisije   str. 33
DRŽAVNA UPRAVA Izdavanje prepisa povelje o dodeljenom odlikovanju   str. 34
OBRAZOVANJE UPIS DECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU   str. 36
OBRAZOVANJE PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA I STICANJE STRUČNIH KVALIFIKACIJA U ŠKOLI KAO JAVNO PRIZNATOM ORGANIZATORU AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH   str. 40
OBRAZOVANJE Raspored pismenih zadataka i pismenih provera u osnovnoj školi   str. 42
OBRAZOVANJE Uslovi za ponavljanje pisane provere za učenika osnovne škole koji je nezadovoljan ocenom   str. 43
OBRAZOVANJE Sprovođenje i evidentiranje formativnog ocenjivanja u osnovnoj školi   str. 43
OBRAZOVANJE Utvrđivanje pojedinačne brojčane ocene iz vladanja u osnovnoj školi   str. 44
OBRAZOVANJE Odgovornost učenika i utvrđivanje pojedinačne ocene iz vladanja po osnovu neopravdanih izostanaka   str. 45
OBRAZOVANJE Postupanje škole kada organ jedinice lokalne samouprave ne izabere članove organa upravljanja u zakonskom roku   str. 46
OBRAZOVANJE Obaveza formiranja tima i donošenja programa osnovne škole u cilju efikasnog postupanja u kriznim događajima   str. 46
OBRAZOVANJE PROGRAM POSTUPANJA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA (ANEKS GODIŠNJEG PLANA RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU __________ GODINU)   str. 48
ZDRAVSTVO USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA MEDICINSKE SESTRE - SARADNIKA NA POSLOVIMA NEGE I PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI   str. 56
ZDRAVSTVO Registracija novog statuta doma zdravlja u Agenciji za privredne registre   str. 59
ZDRAVSTVO Pravo i obaveza osiguranog lica na odabir izabranog lekara   str. 60
ZDRAVSTVO Sadržina obrasca nalaza i mišljenja zdravstvenog radnika ili zdravstvenog saradnika   str. 62
ZDRAVSTVO Određivanje koeficijenta za obračun i isplatu plate medicinskoj sestri pedijatrijskog smera sa srednjom stručnom spremom zaposlenoj u porodilištu   str. 63
SOCIJALNA ZAŠTITA DIREKTOR CENTRA ZA SOCIJALNI RAD   str. 66
SOCIJALNA ZAŠTITA Nepostojanje obaveze polaganja ispita za licencu stručnog radnika na upravno-pravnim poslovima u centru za socijalni rad koji ima položen pravosudni ispit   str. 68
SOCIJALNA ZAŠTITA Pravo zaposlenog u ustanovi socijalne zaštite na isplatu jubilarne nagrade i otpremnine zbog odlaska u penziju   str. 70
KULTURA PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU ZAPOSLENIH U USTANOVAMA KULTURE U JAVNOJ SVOJINI   str. 72
KULTURA Godine radnog iskustva kao uslov za izbor direktora biblioteke   str. 76
KULTURA Sudska kontrola zakonitosti akta o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove kulture   str. 77
RADNI ODNOSI PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO I NEODREĐENO VREME SLUŽBENIKA NA IZVRŠILAČKOM RADNOM MESTU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE   str. 80
RADNI ODNOSI Nepostojanje prava na isplatu jubilarne nagrade zaposlenom u jedinici lokalne samouprave za godine rada ostvarene u radnom odnosu u mesnoj zajednici   str. 83
RADNI ODNOSI Broj plaćenih radnih sati mesečno predstavnika reprezentativnog sindikata u oblasti zdravstva koji je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi sa skraćenim radnim vremenom   str. 84
RADNI ODNOSI Značenje izraza "radno iskustvo" u smislu Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru   str. 84
RADNI ODNOSI Dostavljanje izvoda iz matične knjige rođenih koji je pribavljen u formi elektronskog dokumenta kao dokaza uz prijavu na konkurs za prijem u radni odnos u ustanovu obrazovanja i vaspitanja u javnoj svojini   str. 85
RADNI ODNOSI Trenutak raspisivanja konkursa za izbor u zvanje nastavnika na visokoškolskoj ustanovi   str. 86
RADNI ODNOSI Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenog u organu Autonomne pokrajine Vojvodine   str. 86
RADNI ODNOSI (Ne)postojanje osnova za uvećanje koeficijenta nastavniku koji vodi vanredne učenike u srednjoj školi   str. 87
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA PJS 326-327
februar 2024.
str. 8
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. marta 2024. godine PJS 326-327
februar 2024.
str. 18
JAVNE NABAVKE NABAVKE IZUZETE OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PJS 326-327
februar 2024.
str. 22
JAVNE NABAVKE PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA PJS 326-327
februar 2024.
str. 25
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE - "Sl. glasnik RS", br. 6/2024 PJS 326-327
februar 2024.
str. 30
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca sa neblagovremenim zahtevom za zaštitu prava podnetim pre isteka roka za podnošenje ponuda PJS 326-327
februar 2024.
str. 31
JAVNE NABAVKE Rokovi za objavljivanje podataka o ugovorima i narudžbenicama na Portalu javnih nabavki prema novim propisima PJS 326-327
februar 2024.
str. 31
JAVNE NABAVKE Vrste podataka koje naručioci unose na Portal javnih nabavki u vezi sa nabavkama izuzetim od primene zakona i izmenama ugovora PJS 326-327
februar 2024.
str. 32
JAVNE NABAVKE Oblikovanje nabavki u cilju organizovanja stručnog skupa PJS 326-327
februar 2024.
str. 33
JAVNE NABAVKE Nabavka usluga objavljivanja naučnih radova u stranim stručnim časopisima PJS 326-327
februar 2024.
str. 34
DRŽAVNA UPRAVA NAPREDOVANJE I NAGRAĐIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH U ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA AP I JLS PJS 326-327
februar 2024.
str. 36
DRŽAVNA UPRAVA OBAVEŠTAVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O POKLONIMA KOJE SU PRIMILI FUNKCIONERI U TOKU 2023. GODINE PJS 326-327
februar 2024.
str. 38
DRŽAVNA UPRAVA Dodela mandata u slučaju podnošenja ostavke odbornika PJS 326-327
februar 2024.
str. 39
DRŽAVNA UPRAVA Mogućnost da lovačko društvo bude organ javne vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja PJS 326-327
februar 2024.
str. 40
DRŽAVNA UPRAVA Nemogućnost izjavljivanja revizije od strane pravobranilačkog pomoćnika PJS 326-327
februar 2024.
str. 41
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS", br. 10/2024 PJS 326-327
februar 2024.
str. 44
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS", br. 10/2024 PJS 326-327
februar 2024.
str. 48
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBAVLJANJU DRUŠTVENO-KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 10/2024 PJS 326-327
februar 2024.
str. 51
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE - "Sl. glasnik RS", br. 11/2024 PJS 326-327
februar 2024.
str. 56
OBRAZOVANJE Polaganje završnog ispita vanrednog učenika srednje stručne škole PJS 326-327
februar 2024.
str. 70
OBRAZOVANJE Ponovno sticanje statusa učenika srednje škole radi polaganja popravnog ispita PJS 326-327
februar 2024.
str. 71
OBRAZOVANJE Određivanje mentora psihologu-pripravniku u ustanovi obrazovanja i vaspitanja PJS 326-327
februar 2024.
str. 71
OBRAZOVANJE Stepen i vrsta obrazovanja nastavnika koji vrši neposredan nadzor nad radom pripravnika u ustanovi obrazovanja i vaspitanja PJS 326-327
februar 2024.
str. 72
OBRAZOVANJE Dužnost sekretara škole da obavlja poslove u vezi sa javnim nabavkama i neobaveznost sticanja sertifikata za službenika za javne nabavke PJS 326-327
februar 2024.
str. 72
ZDRAVSTVO UPIS USKLAĐIVANJA U REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA I REGISTRACIJA NOVOG STATUTA ILI IZMENA I DOPUNA STATUTA ZDRAVSTVENE USTANOVE PJS 326-327
februar 2024.
str. 76
ZDRAVSTVO Pružanje zdravstvene zaštite licu obolelom od infekcije hiv PJS 326-327
februar 2024.
str. 77
ZDRAVSTVO Zakonsko ovlašćenje savetnika pacijenata da izvrši uvid u medicinsku dokumentaciju pacijenta u delu koji se odnosi na navode iz prigovora PJS 326-327
februar 2024.
str. 78
SOCIJALNA ZAŠTITA PRAVNI POSLOVI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI PJS 326-327
februar 2024.
str. 82
SOCIJALNA ZAŠTITA Prijem pripravnika u radni odnos u ustanovi socijalne zaštite PJS 326-327
februar 2024.
str. 84
SOCIJALNA ZAŠTITA Pravo na plaćeno odsustvo zaposlenog u ustanovi socijalne zaštite PJS 326-327
februar 2024.
str. 84
KULTURA POSTUPAK OSNIVANJA I REGISTRACIJA ZADUŽBINA PJS 326-327
februar 2024.
str. 88
KULTURA Obaveza primene Pravilnika o posebnim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti muzeja PJS 326-327
februar 2024.
str. 91
KULTURA Broj izvršilaca i stručna sprema zaposlenih u muzeju PJS 326-327
februar 2024.
str. 92
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE - "Sl. list AP Vojvodine", br. 10/2024 PJS 326-327
februar 2024.
str. 94
RADNI ODNOSI (Ne)postojanje obaveze pribavljanja saglasnosti poslodavca za dobrovoljno služenje vojnog roka PJS 326-327
februar 2024.
str. 96
RADNI ODNOSI Vremensko važenje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava PJS 326-327
februar 2024.
str. 97
RADNI ODNOSI Dodatni rad funkcionera u jedinici lokalne samouprave PJS 326-327
februar 2024.
str. 97
RADNI ODNOSI Nadležnost za odlučivanje o pravima po osnovu rada sekretara skupštine opštine PJS 326-327
februar 2024.
str. 99
RADNI ODNOSI Ugovor o volontiranju i ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava PJS 326-327
februar 2024.
str. 99
RADNI ODNOSI Ostvarivanje prava zaposlenog u školi na solidarnu pomoć po više osnova u toku kalendarske godine PJS 326-327
februar 2024.
str. 100
RADNI ODNOSI Vreme provedeno u radnom odnosu kao kriterijum za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenog u školi PJS 326-327
februar 2024.
str. 101
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA PJS 324-325 str. 8
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 29. februara 2024. godine januar 2024. str. 18
JAVNE NABAVKE OBJAVLJIVANJE PODATAKA O UGOVORIMA PREMA NOVIM PROPISIMA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI PJS 324-325 str. 22
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA OBJAVLJIVANJEM PODATAKA O NABAVKAMA I IZMENAMA UGOVORA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI januar 2024. str. 26
JAVNE NABAVKE NOVA DINARSKA VREDNOST EVROPSKIH PRAGOVA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2023 PJS 324-325 str. 30
JAVNE NABAVKE Obaveze naručioca u pogledu istraživanja tržišta predmeta nabavke januar 2024. str. 31
JAVNE NABAVKE Ovlašćenja izabranog ponuđača u slučaju osporavanja odluke o dodeli ugovora zahtevom za zaštitu prava PJS 324-325 str. 31
JAVNE NABAVKE Nemogućnost poručivanja proizvoda koji nije obuhvaćen tehničkom specifikacijom u ugovoru o javnoj nabavci januar 2024. str. 32
JAVNE NABAVKE Donošenje plana nabavki izuzetih od primene zakona PJS 324-325 str. 32
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O CENTRALNOJ KADROVSKOJ EVIDENCIJI - "Sl. glasnik RS", br. 3/2024 januar 2024. str. 34
DRŽAVNA UPRAVA GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU O RADU LOBISTA I PRAVNIH LICA KOJA OBAVLJAJU LOBIRANJE PJS 324-325 str. 37
DRŽAVNA UPRAVA Mandat privremenog organa u jedinici lokalne samouprave januar 2024. str. 38
DRŽAVNA UPRAVA Izdavanje uverenja o izboru odbornika PJS 324-325 str. 38
OBRAZOVANJE POSTUPAK VERIFIKACIJE OSNOVNIH ŠKOLA januar 2024. str. 40
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA - "Sl. glasnik RS", br. 3/2024 PJS 324-325 str. 43
OBRAZOVANJE Mogućnost određivanja sekretara škole za člana tima za obezbeđenje kvaliteta i razvoj škole januar 2024. str. 45
OBRAZOVANJE Uslovi za nastavak školovanja učenika srednje baletske škole u svojstvu redovnog učenika PJS 324-325 str. 46
OBRAZOVANJE Oglašavanje izgubljenog svedočanstva osnovne škole nevažećim i izdavanje duplikata januar 2024. str. 47
OBRAZOVANJE Nepostojanje gornje starosne granice do koje učenici mogu da polažu prijemni ispit za upis u prvi razred osnovne muzičke škole PJS 324-325 str. 47
OBRAZOVANJE Prekid i nastavak školovanja redovnog učenika osnovne muzičke škole januar 2024. str. 48
OBRAZOVANJE Popunjavanje podataka u rubrici roditelj/drugi zakonski zastupnik učenika u svedočanstvu PJS 324-325 str. 49
OBRAZOVANJE Izdavanje uverenja o položenim ispitima i diplome o stečenom srednjoškolskom obrazovanju stranom državljaninu nakon prekvalifikacije januar 2024. str. 49
ZDRAVSTVO PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 324-325 str. 52
ZDRAVSTVO Licenca kao uslov za zasnivanje radnog odnosa i obavljanje poslova medicinske sestre januar 2024. str. 53
ZDRAVSTVO Značenje izraza pripravnik prilikom podnošenja molbe za novo zapošljavanje u zdravstvenoj ustanovi PJS 324-325 str. 54
ZDRAVSTVO Ostvarivanje prava na neplaćeno odsustvo zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini januar 2024. str. 54
ZDRAVSTVO Određivanje odgovarajućeg koeficijenta zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koji obavljaju poslove diplomiranih inženjera u oblasti informacionih tehnologija PJS 324-325 str. 55
SOCIJALNA ZAŠTITA PRAVO NA PLAĆENO ODSUSTVO ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE januar 2024. str. 58
SOCIJALNA ZAŠTITA Pravni osnov za korišćenje plaćenog odsustva u ustanovama socijalne zaštite PJS 324-325 str. 58
SOCIJALNA ZAŠTITA Ostvarivanje prava na plaćeno odsustvo januar 2024. str. 59
SOCIJALNA ZAŠTITA Broj stručnih radnika u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj odraslih lica sa telesnim invaliditetom PJS 324-325 str. 59
SOCIJALNA ZAŠTITA Pravo zaposlene u ustanovi socijalne zaštite na solidarnu pomoć zbog oštećenja imovine usled elementarne nepogode januar 2024. str. 60
JAVNA PREDUZEĆA PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE PJS 324-325 str. 62
JAVNA PREDUZEĆA Nepostojanje prava na isplatu jubilarne nagrade zaposlenom koji je ustupljen javnom komunalnom preduzeću posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje januar 2024. str. 63
JAVNA PREDUZEĆA Nivo kvalifikacije zaposlenog u javnom komunalnom preduzeću koji je završio osnovne akademske studije obima 240 espb PJS 324-325 str. 64
KULTURA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINSTVENIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM ZAHTEVIMA I PROCEDURAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA U ELEKTRONSKOM OBLIKU - "Sl. glasnik RS", br. 116/2023 januar 2024. str. 66
KULTURA Pravo zaposlenog u ustanovi kulture na plaćeno odsustvo zbog polaska deteta u predškolsku ustanovu PJS 324-325 str. 68
KULTURA Određivanje odgovarajućeg koeficijenta za obračun i isplatu plate zaposlenom u ustanovi kulture koji obavlja poslove na radnom mestu organizator protokola januar 2024. str. 69
RADNI ODNOSI VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I OCENJIVANJE SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH U ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA AP I JLS PJS 324-325 str. 72
RADNI ODNOSI KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2023 januar 2024. str. 83
RADNI ODNOSI Nagrađivanje državnog službenika zaposlenog na određeno vreme PJS 324-325 str. 84
RADNI ODNOSI Pravo na neplaćeno odsustvo službenika na položaju u jedinici lokalne samouprave januar 2024. str. 85
RADNI ODNOSI Naknada troškova sahrane povodom smrti zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja PJS 324-325 str. 85
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA PJS 322-323
decembar 2023.
str. 8
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. januara 2024. godine PJS 322-323
decembar 2023.
str. 18
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU OBJAVLJIVANJA I VRSTI PODATAKA O UGOVORIMA I IZMENAMA UGOVORA KOJE NARUČIOCI OBJAVLJUJU NA PORTALU JAVNIH NABAVKI - "Sl. glasnik RS", br. 115/2023 PJS 322-323
decembar 2023.
str. 24
JAVNE NABAVKE PRIKAZ PRAVILNIKA O VRSTAMA DOBARA ZA KOJA SU NARUČIOCI U OBAVEZI DA PRIMENJUJU EKOLOŠKE ASPEKTE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - "Sl. glasnik RS", br. 115/2023 PJS 322-323
decembar 2023.
str. 27
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE - "Sl. glasnik RS", br. 115/2023 PJS 322-323
decembar 2023.
str. 28
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD IZVRŠENJEM UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 110/2023 PJS 322-323
decembar 2023.
str. 31
JAVNE NABAVKE DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DELATNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PJS 322-323
decembar 2023.
str. 33
JAVNE NABAVKE Obaveza registracije privrednih subjekata koji učestvuju u postupcima javnih nabavki kao ponuđača na Portalu javnih nabavki PJS 322-323
decembar 2023.
str. 37
JAVNE NABAVKE Unošenje identifikacionog dokumenta prilikom obnove registracije privrednog subjekta na Portalu javnih nabavki PJS 322-323
decembar 2023.
str. 37
JAVNE NABAVKE Sastav komisije za javnu nabavku i status lica koja rade na poslovima nabavki od 1.1.2024. godine PJS 322-323
decembar 2023.
str. 38
JAVNE NABAVKE Uslovi za nabavku putem lizinga uz zamenu starog vozila za novo PJS 322-323
decembar 2023.
str. 39
DRŽAVNA UPRAVA OBAVEZA PODNOŠENJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI PJS 322-323
decembar 2023.
str. 42
DRŽAVNA UPRAVA PRIPRAVNOST I PREKOVREMENI RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PJS 322-323
decembar 2023.
str. 44
DRŽAVNA UPRAVA Nadležnost za davanje odobrenja za posmatranje izbora u situaciji kada se jednovremeno sprovode izbori za narodne poslanike i odbornike PJS 322-323
decembar 2023.
str. 45
DRŽAVNA UPRAVA Račun koji je platio organ javne vlasti kao informacija od javnog značaja PJS 322-323
decembar 2023.
str. 46
DRŽAVNA UPRAVA Korišćenje i arhiviranje dokumentarnog materijala za potrebe odbrane i Vojske Srbije PJS 322-323
decembar 2023.
str. 47
DRŽAVNA UPRAVA (Ne)mogućnost napredovanja u neposredno više zvanje službenika u jls kome nije najmanje dva puta uzastopno određena ocena "ističe se" PJS 322-323
decembar 2023.
str. 48
OBRAZOVANJE OCENJIVANJE VLADANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U DRUGOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE PJS 322-323
decembar 2023.
str. 50
OBRAZOVANJE IZJAŠNJAVANJE UČENIKA OSMOG RAZREDA O IZBORU PREDMETA ZA TREĆI TEST NA ZAVRŠNOM ISPITU PJS 322-323
decembar 2023.
str. 52
OBRAZOVANJE PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA VISOKO OBRAZOVANJE PJS 322-323
decembar 2023.
str. 53
OBRAZOVANJE Obaveza dostavljanja zajedničkog izveštaja odeljenjskog starešine, stručnih saradnika i timova o rezultatima pojačanog rada direktoru škole pre izricanja vaspitno-disciplinske mere PJS 322-323
decembar 2023.
str. 54
OBRAZOVANJE Vaspitno-disciplinski postupak i obavezna postupnost u izricanju mera kod neopravdanog izostajanja učenika PJS 322-323
decembar 2023.
str. 55
OBRAZOVANJE Donošenje rešenja o udaljenju učenika iz neposrednog nastavnog procesa PJS 322-323
decembar 2023.
str. 55
OBRAZOVANJE Postupanje škole po prijavi učenika za vršnjačko nasilje PJS 322-323
decembar 2023.
str. 56
OBRAZOVANJE Utvrđivanje visine školarine i cena ispita za vanredne učenike PJS 322-323
decembar 2023.
str. 57
ZDRAVSTVO PRAVO PACIJENTA NA UVID U SVOJU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU PJS 322-323
decembar 2023.
str. 60
ZDRAVSTVO (Ne)postojanje obaveze zdravstvene ustanove da preuzme specijalizaciju od druge zdravstvene ustanove PJS 322-323
decembar 2023.
str. 63
ZDRAVSTVO Mogućnost obavljanja poslova iz svoje nadležnosti od strane upravnog odbora zdravstvene ustanove kome je istekao mandat PJS 322-323
decembar 2023.
str. 64
SOCIJALNA ZAŠTITA PRAVO NA NEPLAĆENO ODSUSTVO ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE PJS 322-323
decembar 2023.
str. 66
SOCIJALNA ZAŠTITA Pravo zaposlenog u ustanovi socijalne zaštite da koristi slobodne sate umesto dodatka na platu za prekovremeni rad PJS 322-323
decembar 2023.
str. 68
SOCIJALNA ZAŠTITA Broj stručnih radnika u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj odraslih lica ometenih u razvoju PJS 322-323
decembar 2023.
str. 68
JAVNA PREDUZEĆA OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA KOJE UPRAVLJA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA PJS 322-323
decembar 2023.
str. 70
JAVNA PREDUZEĆA Upotreba službenog jezika i pisma u poslovanju javnog preduzeća čije je sedište na teritoriji jls u kojoj su u službenoj upotrebi jezici nacionalnih manjina PJS 322-323
decembar 2023.
str. 73
KULTURA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ RS, AP I JLS - "Sl. glasnik RS", br. 114/2023 PJS 322-323
decembar 2023.
str. 76
KULTURA KOMENTAR PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA U KULTURI - "Sl. glasnik RS", br. 107/2023 PJS 322-323
decembar 2023.
str. 77
KULTURA Pravo zaposlenog u ustanovi kulture čiji je osnivač grad Beograd na jubilarnu nagradu za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu PJS 322-323
decembar 2023.
str. 79
KULTURA Nepostojanje prava zaposlenog u ustanovi kulture na isplatu solidarne pomoći u slučaju teže povrede člana njegove uže porodice PJS 322-323
decembar 2023.
str. 80
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVE UREDBE O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 107/2023 PJS 322-323
decembar 2023.
str. 82
RADNI ODNOSI Uslovi za angažovanje pomoćnih nastavnika u gimnaziji PJS 322-323
decembar 2023.
str. 92
RADNI ODNOSI Radno angažovanje nastavnika u proširenoj delatnosti u školi u javnoj svojini PJS 322-323
decembar 2023.
str. 93
RADNI ODNOSI Prethodno radno iskustvo kao uslov za izbor na dužnost direktora osnovne škole PJS 322-323
decembar 2023.
str. 94
RADNI ODNOSI Ostvarivanje prava na solidarnu pomoć za slučaj duže ili teže bolesti zaposlenog u predškolskoj ustanovi u javnoj svojini PJS 322-323
decembar 2023.
str. 95
RADNI ODNOSI Pravo člana opštinskog veća na naknadu plate po prestanku funkcije PJS 322-323
decembar 2023.
str. 96
RADNI ODNOSI Obaveza poštovanja ograničenja broja službenika u zvanju samostalnog savetnika u jedinici lokalne samouprave PJS 322-323
decembar 2023.
str. 96
RADNI ODNOSI Radnopravni status pomoćnika gradonačelnika PJS 322-323
decembar 2023.
str. 97
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA"Sl. glasnik RS", br. 91/2023 do 103/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 8
JAVNE NABAVKE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 24
JAVNE NABAVKE IZMENA UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE PORTALA JAVNIH NABAVKI - "Sl. glasnik RS", br. 96/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 29
JAVNE NABAVKE Odustanak ponuđača od zaključenja okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke PJS 320-321
novembar 2023.
str. 31
JAVNE NABAVKE Primena izuzeća koje se odnosi na nabavke usluga istraživanja i razvoja od strane fakulteta kao naručioca PJS 320-321
novembar 2023.
str. 32
JAVNE NABAVKE Nemogućnost odbijanja ponude kao neprihvatljive zbog nepotpisivanja obrazaca u ponudi PJS 320-321
novembar 2023.
str. 33
JAVNE NABAVKE Mogućnost pokretanja postupka javne nabavke za pojedinu partiju sa iste pozicije iz plana javnih nabavki PJS 320-321
novembar 2023.
str. 33
DRŽAVNA UPRAVA NAČELNI PRAVNI STAV AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE O STATUSU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENIH ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 320-321
novembar 2023.
str. 36
DRŽAVNA UPRAVA OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI U POGLEDU DONOŠENJA AKATA I OBLIKA IZVEŠTAVANJA NA OSNOVU ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI PJS 320-321
novembar 2023.
str. 37
DRŽAVNA UPRAVA Postupanje organa vlasti po zahtevu za dostavljanje informacije koja predstavlja tajni podatak određen od strane drugog organa vlasti PJS 320-321
novembar 2023.
str. 41
DRŽAVNA UPRAVA Postupanje organa vlasti po zahtevu za dostavljanje informacija od javnog značaja koje sadrže podatke o ličnosti zaposlenih PJS 320-321
novembar 2023.
str. 41
DRŽAVNA UPRAVA Obaveštavanje javnosti o pripremi propisa iz nadležnosti jls u postupku građanske inicijative PJS 320-321
novembar 2023.
str. 42
DRŽAVNA UPRAVA Nadležnost za imenovanje sekretara lokalne izborne komisije PJS 320-321
novembar 2023.
str. 43
DRŽAVNA UPRAVA Postupanje javnog preduzeća čiji je osnivač jls u skladu sa Uredbom o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku PJS 320-321
novembar 2023.
str. 43
DRŽAVNA UPRAVA Nadležnost za donošenje propisa i opštih akata u jedinici lokalne samouprave PJS 320-321
novembar 2023.
str. 44
OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 46
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U DELU KOJI SE ODNOSI NA PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PJS 320-321
novembar 2023.
str. 56
OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 59
OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 61
OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 66
OBRAZOVANJE KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA - "Sl. glasnik RS", br. 99/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 71
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O POLAGANJU ISPITA ZA LICENCU ZA SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 96/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 76
OBRAZOVANJE Bliži uslovi za rad sekretara ustanove PJS 320-321
novembar 2023.
str. 76
OBRAZOVANJE Uvođenje u posao i polaganje ispita za licencu PJS 320-321
novembar 2023.
str. 76
OBRAZOVANJE Troškovi polaganja ispita za licencu i evidencija o položenim ispitima PJS 320-321
novembar 2023.
str. 78
OBRAZOVANJE PRIKAZ PRAVILNIKA O STANDARDIMA KOMPETENCIJA SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 96/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 79
OBRAZOVANJE Odlučivanje školskog odbora kada usvaja kao osnovanu žalbu na rešenje direktora PJS 320-321
novembar 2023.
str. 82
OBRAZOVANJE Uslovi za rad stručnog saradnika u osnovnoj školi u pogledu obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina PJS 320-321
novembar 2023.
str. 82
OBRAZOVANJE Definisanje obaveza nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u osnovnoj školi na nedeljnom i godišnjem nivou PJS 320-321
novembar 2023.
str. 84
OBRAZOVANJE Finansiranje studenta u poslednjoj godini studija PJS 320-321
novembar 2023.
str. 85
OBRAZOVANJE Neobaveznost korišćenja usluga privatnog obezbeđenja u osnovnoj školi u javnoj svojini PJS 320-321
novembar 2023.
str. 86
ZDRAVSTVO NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 88
ZDRAVSTVO PRIKAZ AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 243. STAV 1. ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 97
ZDRAVSTVO Pravo na naknadu za odvojeni život zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi koji je upućen na specijalizaciju PJS 320-321
novembar 2023.
str. 98
ZDRAVSTVO Određivanje koeficijenta za obračun i isplatu plate zaposlenom na poslovima nutricioniste u zdravstvenoj ustanovi PJS 320-321
novembar 2023.
str. 99
ZDRAVSTVO Obaveza sprovođenja imunizacije protiv sezonskog gripa od strane izabranog lekara PJS 320-321
novembar 2023.
str. 100
SOCIJALNA ZAŠTITA PRIPRAVNIČKI STAŽ I ISPIT ZA LICENCU U SOCIJALNOJ ZAŠTITI PJS 320-321
novembar 2023.
str. 102
SOCIJALNA ZAŠTITA Pravo na jubilarnu nagradu za 40 godina provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite PJS 320-321
novembar 2023.
str. 104
SOCIJALNA ZAŠTITA Obaveze ustanove socijalne zaštite kao poslodavca prema sindikatu zaposlenih PJS 320-321
novembar 2023.
str. 105
KULTURA POKRETNA KULTURNA DOBRA PJS 320-321
novembar 2023.
str. 108
KULTURA Pravo zaposlenog na određeno vreme u ustanovi kulture na isplatu otpremnine zbog odlaska u penziju PJS 320-321
novembar 2023.
str. 110
KULTURA Pravo zaposlenog u ustanovi kulture na posebnu naknadu ako je stvorio autorsko delo u toku trajanja radnog odnosa izvršavajući svoje radne obaveze PJS 320-321
novembar 2023.
str. 111
KULTURA Nepostojanje prava na dodatak na platu za minuli rad zaposlenom u ustanovi kulture po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima PJS 320-321
novembar 2023.
str. 111
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AP I JLS - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 PJS 320-321
novembar 2023.
str. 114
RADNI ODNOSI Postupanje škole kada zaposleni neopravdano odsustvuje sa rada duže od tri radna dana uzastopno PJS 320-321
novembar 2023.
str. 118
RADNI ODNOSI Normativno uređivanje pripravnosti i prava zaposlenog po osnovu pripravnosti u predškolskoj ustanovi PJS 320-321
novembar 2023.
str. 118
RADNI ODNOSI Nemogućnost poslodavca da nalaže obaveze sindikatu u vezi sa objavljivanjem akata i organizovanjem njegovog rada PJS 320-321
novembar 2023.
str. 119
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA "Sl. glasnik RS", br. 82/2023 do 90/2023 PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 8
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 30. novembra 2023. godine PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 20
JAVNE NABAVKE PRIKAZ PREDLOGA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 22
JAVNE NABAVKE KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 26
JAVNE NABAVKE Dinarska vrednost evropskih pragova koja se odnosi na visokoškolske ustanove kao naručioce u javnim nabavkama PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 30
JAVNE NABAVKE Unos podataka o centralizovanim javnim nabavkama naručilaca na republičkom nivou za 2024. godinu PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 30
JAVNE NABAVKE Nemogućnost zaključenja novog ugovora na osnovu postupka izuzete nabavke koji je okončan ugovorom PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 31
JAVNE NABAVKE Ograničenja kod zahteva naručioca za dodatnim objašnjenjima ponude PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 32
JAVNE NABAVKE Usklađivanje podnete ponude sa izmenama konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 32
DRŽAVNA UPRAVA POSTUPANJE ORGANA VLASTI PO ZAHTEVIMA ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 34
DRŽAVNA UPRAVA Radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u državnom organu PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 36
DRŽAVNA UPRAVA Ovlašćeni predlagači za imenovanje i razrešenje članova izborne komisije u stalnom sastavu PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 37
DRŽAVNA UPRAVA (Ne)mogućnost istovremenog obavljanja funkcije člana opštinskog veća i poslova izvršnog direktora u javnom preduzeću PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 38
DRŽAVNA UPRAVA Nepostojanje prava na mirovanje radnog odnosa zaposlenom u opštinskoj upravi koji je imenovan na mesto načelnika druge opštinske uprave PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 39
DRŽAVNA UPRAVA Mandat lokalne izborne komisije PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 40
OBRAZOVANJE PLAN SPOLJAŠNJEG VREDNOVANJA RADA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 42
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA - "Sl. glasnik RS", br. 85/2023 PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 44
OBRAZOVANJE Utvrđivanje preventivnih mera zaštite i bezbednosti i mogućnosti neposrednog učešća roditelja učenika u aktivnostima škole PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 45
OBRAZOVANJE Izmene akreditovanog studijskog programa po skraćenom postupku PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 46
OBRAZOVANJE Promena podataka o licu ovlašćenom za zastupanje u sudskom registru PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 46
OBRAZOVANJE Trajanje mandata saveta roditelja PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 47
OBRAZOVANJE Uslovi za polaganje ispita za licencu nastavnika praktične nastave PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 47
OBRAZOVANJE Dokazivanje ispunjenosti uslova za studentsku stipendiju učenika koji je pojedine razrede srednje škole završio u inostranstvu PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 48
ZDRAVSTVO PRIKAZ NOVINA U PREDLOGU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 50
ZDRAVSTVO Ostvarivanje prava na solidarnu pomoć povodom rođenja deteta zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 56
ZDRAVSTVO Uslov u pogledu obrazovanja za izabranog lekara deteta školskog uzrasta PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 57
ZDRAVSTVO Izbor direktora doma zdravlja nad kojim je osnivačka prava preuzela Republika Srbija PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 58
ZDRAVSTVO Godine provedene u radnom odnosu kao uslov za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 59
ZDRAVSTVO Odgovarajući uslovi u pogledu opreme za osnivanje i obavljanje zdravstvene delatnosti PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 59
SOCIJALNA ZAŠTITA LICENCIRANJE STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 62
SOCIJALNA ZAŠTITA PRIKAZ IZMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI - "Sl. glasnik RS", br. 88/2023 PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 66
SOCIJALNA ZAŠTITA Pravo na mirovanje radnog odnosa direktoru ustanove socijalne zaštite koji je razrešen zbog imenovanja na drugu javnu funkciju PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 67
SOCIJALNA ZAŠTITA Ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć lica koje ostvaruje prihod od izdavanja u zakup nepokretne imovine PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 67
SOCIJALNA ZAŠTITA Primena propisa o ograničenju zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava na centar za socijalni rad PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 68
KULTURA UTVRĐIVANJE I OZNAČAVANJE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 72
KULTURA Odgovarajuće obrazovanje za obavljanje poslova šefa računovodstva u ustanovi kulture PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 75
KULTURA Pravo rukovodioca pravnih poslova u muzeju na uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plate PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 75
RADNI ODNOSI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 88/2023 PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 78
RADNI ODNOSI Kontinuirano usavršavanje znanja lica koja obavljaju poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 81
RADNI ODNOSI (Ne)mogućnost ugovaranja kolektivnim ugovorom jedinice lokalne samouprave kao poslodavca većeg dodatka na platu po osnovu minulog rada PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 82
RADNI ODNOSI Ocenjivanje i odlučivanje o pravima i obavezama po osnovu radnog odnosa službenika zaposlenog na poslovima interne revizije u organu jedinice lokalne samouprave PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 83
RADNI ODNOSI Primena člana 7. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 84
RADNI ODNOSI Pravo na jubilarnu nagradu direktora i zaposlenih u turističkoj organizaciji čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 85
RADNI ODNOSI Nemogućnost ostavljanja dodatnog roka za dostavljanje dokaza kandidatu za prijem u radni odnos u državnom organu čija prijava nije potpuna PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 86
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 88
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 90
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 91
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 92
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 94
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 243. STAV 1. ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI PJS 318-319
oktobar 2023.
str. 95
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA PJS 316-317
septembar 2023.
str. 8
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. oktobra 2023. godine PJS 316-317
septembar 2023.
str. 40
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 76/2023 PJS 316-317
septembar 2023.
str. 42
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - "Sl. glasnik RS", br. 76/2023 PJS 316-317
septembar 2023.
str. 44
JAVNE NABAVKE PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE U FAZI NAKON SPROVEDENE STRUČNE OCENE PONUDA PJS 316-317
septembar 2023.
str. 48
JAVNE NABAVKE Izmena uslova iz poziva za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju se zakon ne primenjuje PJS 316-317
septembar 2023.
str. 51
JAVNE NABAVKE Uslovi za primenu izuzeća od primene zakona na nabavke javnog naručioca namenjene preradi i prodaji, daljoj prodaji ili iznajmljivanju trećim licima na tržištu PJS 316-317
septembar 2023.
str. 52
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta u slučaju podnošenja zajedničke ponude i ponude sa podizvođačem PJS 316-317
septembar 2023.
str. 52
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti tehničkog kapaciteta u postupku javne nabavke PJS 316-317
septembar 2023.
str. 53
JAVNE NABAVKE Promena ugovorne strane u ugovoru o javnoj nabavci usled promene forme privrednog subjekta PJS 316-317
septembar 2023.
str. 53
JAVNE NABAVKE Početak obračuna i iskazivanja pdv u toku izvršenja ugovora o javnoj nabavci koji je zaključen na iznos bez PDV PJS 316-317
septembar 2023.
str. 54
DRŽAVNA UPRAVA KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA KAO STRANKE U SUDSKIM I DRUGIM POSTUPCIMA PJS 316-317
septembar 2023.
str. 56
DRŽAVNA UPRAVA PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE PJS 316-317
septembar 2023.
str. 60
DRŽAVNA UPRAVA (Ne)postojanje mogućnosti da narodni poslanik obavlja samostalnu delatnost za vreme trajanja funkcije PJS 316-317
septembar 2023.
str. 61
DRŽAVNA UPRAVA Mogućnost smanjenja koeficijenta policijskom službeniku prilikom raspoređivanja na drugo radno mesto PJS 316-317
septembar 2023.
str. 62
DRŽAVNA UPRAVA (Ne)mogućnost raspoređivanja nameštenika na radno mesto državnog službenika PJS 316-317
septembar 2023.
str. 63
DRŽAVNA UPRAVA Postupanje skupštine jls po predlogu građana za raspisivanje lokalnog referenduma PJS 316-317
septembar 2023.
str. 64
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 76/2023 PJS 316-317
septembar 2023.
str. 66
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 76/2023 PJS 316-317
septembar 2023.
str. 68
OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI - "Sl. glasnik RS", br. 76/2023 PJS 316-317
septembar 2023.
str. 73
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO MINISTARSTVA PROSVETE ZA PREPOZNAVANJE, PODRŠKU I PRAĆENJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA/CA SA IZUZETNIM/POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA PJS 316-317
septembar 2023.
str. 74
OBRAZOVANJE Ponovni upis učenika starijeg od 17 godina u srednju školu PJS 316-317
septembar 2023.
str. 75
OBRAZOVANJE Status vanrednog učenika koji nakon položenih ispita jednog razreda odlazi u inostranstvo PJS 316-317
septembar 2023.
str. 75
OBRAZOVANJE Upis u srednju školu učenika koji ima 19 godina PJS 316-317
septembar 2023.
str. 76
OBRAZOVANJE Poništavanje diplome visokoškolske ustanove i izdavanje nove javne isprave PJS 316-317
septembar 2023.
str. 77
OBRAZOVANJE Nepostojanje obaveze visokoškolske ustanove da ima ugrađene uređaje i sistem video obezbeđenja PJS 316-317
septembar 2023.
str. 77
OBRAZOVANJE Određivanje mentora pripravniku - nastavniku u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koji je master defektolog PJS 316-317
septembar 2023.
str. 78
OBRAZOVANJE Nemogućnost angažovanja nastavnika verske nastave po osnovu ugovora o izvođenju nastave PJS 316-317
septembar 2023.
str. 79
ZDRAVSTVO PROSEČNO NEDELJNO RADNO VREME, RAD NEDELJOM I PRAVO NA NEDELJNI ODMOR ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI PJS 316-317
septembar 2023.
str. 82
ZDRAVSTVO Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti učesnika u sportu koja se obezbeđuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u domu zdravlja PJS 316-317
septembar 2023.
str. 84
ZDRAVSTVO Pravo zaposlene u zdravstvenoj ustanovi na solidarnu pomoć za rođenje blizanaca PJS 316-317
septembar 2023.
str. 85
ZDRAVSTVO Obaveza polaganja pripravničkog ispita od strane zaposlene u predškolskoj ustanovi koja je prekvalifikacijom stekla zvanje medicinska sestra - vaspitač PJS 316-317
septembar 2023.
str. 86
SOCIJALNA ZAŠTITA SOCIJALNA ZAŠTITA DECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA PJS 316-317
septembar 2023.
str. 88
SOCIJALNA ZAŠTITA Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu za 35 godina provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite PJS 316-317
septembar 2023.
str. 93
SOCIJALNA ZAŠTITA Nepostojanje prava na dodatak na platu po osnovu minulog rada zaposlenom u ustanovi socijalne zaštite za angažovanje po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima PJS 316-317
septembar 2023.
str. 93
KULTURA DIREKTOR USTANOVE KULTURE PJS 316-317
septembar 2023.
str. 96
KULTURA Utvrđivanje koeficijenta za obračun i isplatu plate direktoru ustanove kulture na teritoriji jedne opštine PJS 316-317
septembar 2023.
str. 98
KULTURA Pravo na mirovanje radnog odnosa zaposlenom u opštinskoj upravi koji je imenovan na mesto direktora ustanove kulture PJS 316-317
septembar 2023.
str. 98
RADNI ODNOSI ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PJS 316-317
septembar 2023.
str. 102
RADNI ODNOSI Odnos Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o radu u pogledu primene instituta preobražaja radnog odnosa PJS 316-317
septembar 2023.
str. 111
RADNI ODNOSI Priznavanje prava na dodatak na platu po osnovu minulog rada zaposlenom u predškolskoj ustanovi za godine rada ostvarene u radnom odnosu u školi PJS 316-317
septembar 2023.
str. 112
RADNI ODNOSI Nemogućnost priznavanja radnog staža ostvarenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja prilikom obračuna minulog rada zaposlenom u sudu PJS 316-317
septembar 2023.
str. 112
RADNI ODNOSI Pravo na isplatu otpremnine povodom smrti zaposlene u ustanovi obrazovanja i vaspitanja kojoj je radni odnos prestao zbog odlaska u penziju PJS 316-317
septembar 2023.
str. 113
RADNI ODNOSI Pravo na mirovanje radnog odnosa zaposlenog u školi u slučaju izbora na funkciju u jedinici lokalne samouprave PJS 316-317
septembar 2023.
str. 113
RADNI ODNOSI Nemogućnost preuzimanja zaposlenog sa iv stepenom stručne spreme na radno mesto šefa računovodstva u ustanovu obrazovanja i vaspitanja PJS 316-317
septembar 2023.
str. 114
RADNI ODNOSI Preuzimanje sekretara škole radi ukrupnjavanja norme PJS 316-317
septembar 2023.
str. 115
RADNI ODNOSI Premeštaj zaposlenog na radno mesto sekretara predškolske ustanove PJS 316-317
septembar 2023.
str. 115
RADNI ODNOSI Obaveza člana školskog odbora da obavesti Agenciju za sprečavanje korupcije o sumnji u postojanje sukoba interesa PJS 316-317
septembar 2023.
str. 116
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA- "Sl. glasnik RS", br. 52/2023 do 59/2023 PJS 312-313
jul 2023.
Str. 8
II JAVNE NABAVKE NACRT IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 18
II JAVNE NABAVKE KOMENTAR ODLUKE O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2024. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 58/2023 PJS 312-313
jul 2023.
Str. 21
II JAVNE NABAVKE DOPUNA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PJS 312-313
jul 2023.
Str. 22
II JAVNE NABAVKE OBLIKOVANJE NABAVKE USLUGE VIDEO NADZORA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 25
II JAVNE NABAVKE NEMOGUĆNOST OBUSTAVE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG POGREŠNO UTVRĐENE PROCENJENE VREDNOSTI PJS 312-313
jul 2023.
Str. 26
III DRŽAVNA UPRAVA INFORMATOR O RADU ORGANA JAVNE VLASTI I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI PJS 312-313
jul 2023.
Str. 28
III DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ANEKSA V KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE - "Sl. list AP Vojvodine", br. 26/2023 PJS 312-313
jul 2023.
Str. 33
III DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA - "Sl. glasnik RS", br. 49/2023 PJS 312-313
jul 2023.
Str. 36
III DRŽAVNA UPRAVA OBAVEZNOST DOSTAVLJANJA POTPISA BIRAČA UZ ZAHTEV ZA SPROVOĐENJE REFERENDUMA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 312-313
jul 2023.
Str. 37
III DRŽAVNA UPRAVA POSTUPANJE ORGANA VLASTI PO ZAHTEVU ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA KOJE SADRŽE PODATKE O IMENU I PREZIMENU ZAPOSLENIH PJS 312-313
jul 2023.
Str. 38
III DRŽAVNA UPRAVA NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA KOJI JE PRIVREMENO UDALJEN SA RADA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 39
IV OBRAZOVANJE KALENDAR OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2023 PJS 312-313
jul 2023.
Str. 42
IV OBRAZOVANJE ŠKOLSKI KALENDAR ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU - "Sl. list AP Vojvodine", 23/2023, 25/2023 - ispr. i 29/2023 - ispr.

PJS 312-313
jul 2023.
Str. 45
IV OBRAZOVANJE KALENDAR OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2023 PJS 312-313
jul 2023.
Str. 48
IV OBRAZOVANJE ŠKOLSKI KALENDAR ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU - "Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2023 i 25/2023 - ispr. PJS 312-313
jul 2023.
Str. 52
IV OBRAZOVANJE PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 55/2023 PJS 312-313
jul 2023.
Str. 55
IV OBRAZOVANJE PRIKAZ DOPUNA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2023, 55/2023 i 59/2023 PJS 312-313
jul 2023.
Str. 56
IV OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2023 PJS 312-313
jul 2023.
Str. 58
IV OBRAZOVANJE UPOTREBA VODIČA ZA PRIMENU REVIDIRANIH INDIKATORA ZA PRELIMINARNU IDENTIFIKACIJU UČENIKA KOJI SU POTENCIJALNE ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA, U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 59
IV OBRAZOVANJE ORGANIZOVANJE NASTAVE ZA UČENIKE NA KUĆNOM LEČENJU PJS 312-313
jul 2023.
Str. 60
IV OBRAZOVANJE VRŠENJE PREGLEDA UČENIKA I NJIHOVIH ŠKOLSKIH TORBI U OSNOVNIM ŠKOLAMA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 61
IV OBRAZOVANJE PRUŽANJE INFORMACIJA RODITELJU UČENIKA U VEZI SA IZBOROM UČENIKA GENERACIJE PJS 312-313
jul 2023.
Str. 62
IV OBRAZOVANJE OSPOSOBLJENOST NASTAVNIKA ZA RAD SA DECOM I UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM U REDOVNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI PJS 312-313
jul 2023.
Str. 63
IV OBRAZOVANJE NORMATIV ZA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U POGLEDU SANITARNOG PROSTORA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 64
V ZDRAVSTVO PRAVO ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA DODATAK NA PLATU PO OSNOVU MINULOG RADA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 68
V ZDRAVSTVO NEMOGUĆNOST UVEĆANJA GODIŠNJEG ODMORA PO OSNOVU RADNOG ISKUSTVA ZAPOSLENOM U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA PERIOD U KOME SE BAVIO SAMOSTALNOM DELATNOŠĆU PJS 312-313
jul 2023.
Str. 70
V ZDRAVSTVO NEMOGUĆNOST OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA OD STRANE ZDRAVSTVENOG RADNIKA ZAKLJUČIVANJEM UGOVORA O VOLONTIRANJU PJS 312-313
jul 2023.
Str. 71
VI SOCIJALNA ZAŠTITA NAČIN ANGAŽOVANJA LIČNOG PRATIOCA DETETA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 74
VI SOCIJALNA ZAŠTITA PRAVO NA MIROVANJE RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM U OPŠTINSKOJ UPRAVI KOJI JE IMENOVAN NA MESTO DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PJS 312-313
jul 2023.
Str. 76
VI SOCIJALNA ZAŠTITA RADNO ISKUSTVO KAO USLOV ZA IZBOR DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PJS 312-313
jul 2023.
Str. 77
VII KULTURA POSTUPAK ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA DODELJENIH RADI FINANSIRANJA I SUFINANSIRANJA PROJEKATA U KULTURI U SLUČAJU NEISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA KORISNIKA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 80
VII KULTURA NEPOSTOJANJE PRAVA ZAPOSLENOG U USTANOVI KULTURE KOJI U KALENDARSKOJ GODINI OSTVARI PRAVO NA OTPREMNINU ZBOG ODLASKA U PENZIJU, NA ISPLATU JUBILARNE NAGRADE ZA 40 GODINA PROVEDENIH U RADNOM ODNOSU PJS 312-313
jul 2023.
Str. 82
VII KULTURA PRAVO VRŠIOCA DUŽNOSTI USTANOVE KULTURE NA DODATAK NA PLATU PO OSNOVU MINULOG RADA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 82
VIII RADNI ODNOSI OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 86
VIII RADNI ODNOSI MERODAVAN PROPIS ZA UVEĆANJE KOEFICIJENTA PO OSNOVU RUKOVOĐENJA ZAPOSLENIMA NA FAKULTETU PJS 312-313
jul 2023.
Str. 94
VIII RADNI ODNOSI PRAVO NA SOLIDARNU POMOĆ I NAKNADU TROŠKA POVODOM SMRTI ČLANA UŽE PORODICE ZAPOSLENOG U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI PJS 312-313
jul 2023.
Str. 95
VIII RADNI ODNOSI PRAVO NA PREKOVREMENI RAD ZAPOSLENOG U ŠKOLI KOJI ZA VREME ZAVRŠNOG ISPITA OBAVLJA DUŽNOST DEŽURNOG NASTAVNIKA ILI SUPERVIZORA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 95
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI PJS 312-313
jul 2023.
Str. 98
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 100
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRTI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU PJS 312-313
jul 2023.
Str. 101
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA PJS 312-313
jul 2023.
Str. 102
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA USVOJENI PREDLOZI IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DUALNOM I ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU PJS 312-313
jul 2023.
Str. 104
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA PJS 308-309
maj 2023.
str. 8
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 30. juna 2023. godine PJS 308-309
maj 2023.
str. 20
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU - "Sl. glasnik RS", br. 35/2023 PJS 308-309
maj 2023.
str. 22
JAVNE NABAVKE IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PJS 308-309
maj 2023.
str. 34
JAVNE NABAVKE Dostavljanje sredstva obezbeđenja u postupku javne nabavke od strane grupe ponuđača PJS 308-309
maj 2023.
str. 39
JAVNE NABAVKE Ovlašćenje za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci u slučaju zajedničke ponude PJS 308-309
maj 2023.
str. 39
JAVNE NABAVKE Obaveštenja o rezultatima postupka javne nabavke koji se vodi sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma PJS 308-309
maj 2023.
str. 40
DRŽAVNA UPRAVA POLOŽAJ I ULOGA PRAVOBRANILAŠTVA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE PJS 308-309
maj 2023.
str. 42
DRŽAVNA UPRAVA Pravna zaštita lica čiji su podaci o ličnosti učinjeni dostupnim prilikom dostavljanja informacija od javnog značaja PJS 308-309
maj 2023.
str. 45
DRŽAVNA UPRAVA Postupanje organa vlasti po zahtevu za dostavljanje informacija od javnog značaja koji se odnosi na dostavu podataka o novčanim isplatama u postupku eksproprijacije PJS 308-309
maj 2023.
str. 46
DRŽAVNA UPRAVA Rokovi čuvanja izborne dokumentacije PJS 308-309
maj 2023.
str. 47
OBRAZOVANJE VASPITNO-DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA I OČEKIVANE NOVINE U ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS 308-309
maj 2023.
str. 50
OBRAZOVANJE Nemogućnost dokazivanja ispunjenosti uslova za dodelu diplome "Vuk Karadžić" rešenjem o priznavanju strane školske isprave PJS 308-309
maj 2023.
str. 55
OBRAZOVANJE Smanjenje opisne ocene iz vladanja učeniku srednje škole u toku polugodišta PJS 308-309
maj 2023.
str. 56
OBRAZOVANJE Uloga škole u sprovođenju vaspitnih mera i mera obezbeđenja izrečenih učeniku u krivičnom postupku PJS 308-309
maj 2023.
str. 56
OBRAZOVANJE Utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan za dete koje se upisuje u prvi razred osnovne škole PJS 308-309
maj 2023.
str. 57
OBRAZOVANJE Odlučivanje škole o disciplinskoj odgovornosti učenika za više učinjenih težih povreda discipline PJS 308-309
maj 2023.
str. 58
OBRAZOVANJE Postupak za utvrđivanje plagijata specijalističkog rada odbranjenog na visokoj školi strukovnih studija PJS 308-309
maj 2023.
str. 59
OBRAZOVANJE Uslovi za otvaranje privatnog boravka za decu od strane zaposlenog nastavnika razredne nastave PJS 308-309
maj 2023.
str. 60
ZDRAVSTVO ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA PJS 308-309
maj 2023.
str. 64
ZDRAVSTVO Produženje radnog odnosa zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi nakon navršenja radnog veka PJS 308-309
maj 2023.
str. 67
ZDRAVSTVO Akt kojim se utvrđuje pravo na naknadu za odvojen život zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi za vreme specijalizacije PJS 308-309
maj 2023.
str. 68
SOCIJALNA ZAŠTITA PREGLED ZAKONSKIH ODREDABA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA O ZDRAVSTVENOM STANJU LICA PO ZAHTEVU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PJS 308-309
maj 2023.
str. 70
SOCIJALNA ZAŠTITA Trajanje pripravnosti zaposlenog u centru za socijalni rad na dan praznika PJS 308-309
maj 2023.
str. 73
SOCIJALNA ZAŠTITA Ostvarivanje prava na dodatak na platu za prekovremeni rad i rad noću zaposlenog u centru za socijalni rad PJS 308-309
maj 2023.
str. 74
SOCIJALNA ZAŠTITA (Ne)mogućnost imenovanja direktora centra za socijalni rad za člana upravnog odbora predškolske ustanove PJS 308-309
maj 2023.
str. 74
KULTURA NALAZ SKRIVENOG BLAGA (SOKROVIŠTE) I ELEMENATA ARHEOLOŠKOG NASLEĐA ILI DOBRA KOJE UŽIVA PRETHODNU ZAŠTITU PJS 308-309
maj 2023.
str. 78
KULTURA Radnopravni status zaposlenog u ustanovi kulture na određeno vreme nakon smrti privremeno odsutnog zaposlenog PJS 308-309
maj 2023.
str. 81
KULTURA Obaveza zaposlenog u čijoj je nadležnosti vođenje dokumentacije o arheološkim istraživanjima da istu preda muzeju na trajno čuvanje PJS 308-309
maj 2023.
str. 82
RADNI ODNOSI ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM OTKAZA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA PJS 308-309
maj 2023.
str. 86
RADNI ODNOSI Dužina trajanja ugovora o radu istraživača i povezanost sa izborom u zvanje PJS 308-309
maj 2023.
str. 90
RADNI ODNOSI Prekid stručnog usavršavanja i zaključivanje novog ugovora o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem u jedinici lokalne samouprave PJS 308-309
maj 2023.
str. 91
RADNI ODNOSI Zakonski rok za korišćenje godišnjeg odmora iz prethodne kalendarske godine za zaposlene u državnim organima PJS 308-309
maj 2023.
str. 92
RADNI ODNOSI Pravo na jubilarnu nagradu za 40 godina provedenih u radnom odnosu u školi PJS 308-309
maj 2023.
str. 92
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM PJS 308-309
maj 2023.
str. 94
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE PJS 308-309
maj 2023.
str. 95
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI PJS 308-309
maj 2023.
str. 96
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU PJS 308-309
maj 2023.
str. 98
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasnik RS", br. 23/2023 do 32/2023) PJS 306-307
april 2023.
Str. 8
II JAVNE NABAVKE KOMENTAR NOVE UREDBE O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU - "Sl. glasnik RS", br. 25/2023 PJS 306-307
april 2023.
Str. 18
II JAVNE NABAVKE ODREDBE O PREKRŠAJNOJ ODGOVORNOSTI NARUČILACA U VEZI SA POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI PJS 306-307
april 2023.
Str. 22
II JAVNE NABAVKE Mogućnost i uslovi za izmenu, dopunu i opoziv ponude u postupku javne nabavke PJS 306-307
april 2023.
Str. 25
II JAVNE NABAVKE Rok za dostavljanje dodatnih objašnjenja ponude u postupku javne nabavke PJS 306-307
april 2023.
Str. 25
II JAVNE NABAVKE Obustava postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje i odsustvo zaštite prava ponuđača PJS 306-307
april 2023.
Str. 26
II JAVNE NABAVKE Uslovi za obavljanje poslova službenika za javne nabavke i sticanje sertifikata PJS 306-307
april 2023.
Str. 27
III DRŽAVNA UPRAVA DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA PJS 306-307
april 2023.
Str. 30
III DRŽAVNA UPRAVA Nepostojanje prava na mirovanje radnog odnosa zaposlenom u opštinskoj upravi koji je imenovan za odgovornog urednika javne medijske ustanove PJS 306-307
april 2023.
Str. 34
III DRŽAVNA UPRAVA Pravo na jubilarnu nagradu zaposlenog u službi pravosudne straže PJS 306-307
april 2023.
Str. 35
III DRŽAVNA UPRAVA Nemogućnost priznavanja prava na dodatak na platu po osnovu minulog rada zaposlenom u jedinici lokalne samouprave za godine rada ostvarene u radnom odnosu na fakultetu PJS 306-307
april 2023.
Str. 36
IV OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 23/2023 PJS 306-307
april 2023.
Str. 38
IV OBRAZOVANJE IZVOD IZ KALENDARA AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE ZAVRŠNOG ISPITA NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU I PRIJEMNOG ISPITA I UPISA UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU PJS 306-307
april 2023.
Str. 43
IV OBRAZOVANJE UČEŠĆE RODITELJA U DONOŠENJU ODLUKE O IZBORU UDŽBENIKA PJS 306-307
april 2023.
Str. 46
IV OBRAZOVANJE Promena odluke o izabranim udžbenicima PJS 306-307
april 2023.
Str. 49
IV OBRAZOVANJE Pravo na uvećanje koeficijenta nastavniku koji sa delom norme izvodi nastavu u odeljenju koje je formirano isključivo za učenike sa smetnjama u razvoju PJS 306-307
april 2023.
Str. 49
IV OBRAZOVANJE Nemogućnost sistematizovanja radnog mesta samostalni finansijski računovodstveni saradnik u predškolskoj ustanovi PJS 306-307
april 2023.
Str. 50
IV OBRAZOVANJE Izdavanje uverenja o položenim ispitima u okviru savladanog programa za obrazovni profil zasnovan na standardu kvalifikacije PJS 306-307
april 2023.
Str. 51
IV OBRAZOVANJE UPUTSTVO MINISTARSTVA PROSVETE ZA PEDAGOŠKI RAD ODELJENSKOG STAREŠINE PJS 306-307
april 2023.
Str. 52
V ZDRAVSTVO LICENCA ZA RAD ZDRAVSTVENIH RADNIKA PJS 306-307
april 2023.
Str. 60
V ZDRAVSTVO Pravo zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi na plaćeno odsustvo zbog smrti člana uže porodice PJS 306-307
april 2023.
Str. 64
V ZDRAVSTVO Nemogućnost priznavanja prava na dodatak na platu po osnovu minulog rada zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi za godine rada ostvarene u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite PJS 306-307
april 2023.
Str. 65
V ZDRAVSTVO Mogućnost angažovanja zdravstvenog radnika po osnovu ugovora o dopunskom radu za obavljanje poslova koji ne spadaju u poslove zdravstvene delatnosti PJS 306-307
april 2023.
Str. 66
VI SOCIJALNA ZAŠTITA OBEZBEĐENJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE PJS 306-307
april 2023.
Str. 68
VI SOCIJALNA ZAŠTITA Mogućnost da zaposleni u ustanovi socijalne zaštite obavi stručnu praksu u ustanovi zdravstvene zaštite PJS 306-307
april 2023.
Str. 70
VII JAVNA PREDUZEĆA SPROVOĐENJE PRVOG CIKLUSA OBUKE O ETICI I INTEGRITETU ZA JAVNA PREDUZEĆA I DRUGA PRAVNA LICA ČIJI JE OSNIVAČ ILI ČLAN RS, AP I JLS PJS 306-307
april 2023.
Str. 72
VII JAVNA PREDUZEĆA Primena člana 27k Zakona o budžetskom sistemu na javno komunalno preduzeće PJS 306-307
april 2023.
Str. 75
VII JAVNA PREDUZEĆA Obaveza javnog komunalnog preduzeća da postupi po zahtevu za dostavljanje informacija od javnog značaja podnetog od strane fizičkog lica PJS 306-307
april 2023.
Str. 75
VII JAVNA PREDUZEĆA (Ne)postojanje prava na isplatu solidarne pomoći zaposlenom u javnom komunalnom preduzeću za rođenje deteta PJS 306-307
april 2023.
Str. 76
VIII KULTURA UPIS USKLAĐIVANJA USTANOVA KULTURE U REGISTAR AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE PJS 306-307
april 2023.
Str. 78
VIII KULTURA Određivanje delatnosti u osnivačkom aktu ustanove kulture PJS 306-307
april 2023.
Str. 83
VIII KULTURA Zastupanje ustanove kulture od strane pravobranilaštva PJS 306-307
april 2023.
Str. 84
IX RADNI ODNOSI OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PJS 306-307
april 2023.
Str. 86
IX RADNI ODNOSI Pravo na solidarnu pomoć zaposlenog u ustanovi studentskog standarda za nabavku medicinskog pomagala PJS 306-307
april 2023.
Str. 93
IX RADNI ODNOSI Popunjavanje prm obrasca kada se traži saglasnost za prijem u radni odnos na radno mesto za koje su utvrđena dva uzastopna stepena stručne spreme kao uslov u pogledu obrazovanja PJS 306-307
april 2023.
Str. 93
IX RADNI ODNOSI Mogućnost bodovanja zaposlenih u školi za čijim je radom prestala potreba u toku školske godine PJS 306-307
april 2023.
Str. 94
IX RADNI ODNOSI Radnopravni status vršioca dužnosti direktora lokalne turističke organizacije PJS 306-307
april 2023.
Str. 95
IX RADNI ODNOSI Pravo zaposlenog u ustanovi za sport na dodatno obrazovanje zbog potreba procesa rada PJS 306-307
april 2023.
Str. 95
X NACRTI I PREDLOZI ZAKONA SET NACRTA PROSVETNIH ZAKONA PJS 306-307
april 2023.
Str. 98
X NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU PJS 306-307
april 2023.
Str. 99
X NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA PJS 306-307
april 2023.
Str. 100
X NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O UPRAVLJANJU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE PJS 306-307
april 2023.
Str. 101
X NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU VISOKOG OBRAZOVANJA PJS 306-307
april 2023.
Str. 103
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA PJS 304-305
mart 2023.
str. 8
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 30. aprila 2023. godine PJS 304-305
mart 2023.
str. 20
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAŠTITA PRAVA NA POŠTOVANJE PORODIČNOG ŽIVOTA U USTAVNOSUDSKOJ PRAKSI PJS 304-305
mart 2023.
str. 22
JAVNE NABAVKE PREKRŠAJ PONUĐAČA ZBOG NAVOĐENJA NEISTINITIH PODATAKA U IZJAVI O ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PJS 304-305
mart 2023.
str. 30
JAVNE NABAVKE Uslovi za usmenu komunikaciju učesnika u postupku javne nabavke PJS 304-305
mart 2023.
str. 32
JAVNE NABAVKE Nemogućnost osporavanja nedostataka u dokumentaciji o nabavci u postupku zaštite prava, na koje nije ukazano u roku za podnošenje ponuda PJS 304-305
mart 2023.
str. 32
JAVNE NABAVKE Mogućnost ograničenja broja kandidata koje će naručilac pozvati da podnesu ponude PJS 304-305
mart 2023.
str. 33
JAVNE NABAVKE Sprovođenje novog postupka javne nabavke ekskurzija u istoj godini PJS 304-305
mart 2023.
str. 34
DRŽAVNA UPRAVA POSTUPANJE RUKOVAOCA PO ZAHTEVU ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA O LIČNOSTI ZAPOSLENIH PJS 304-305
mart 2023.
str. 36
DRŽAVNA UPRAVA (Ne)mogućnost izmene izveštaja o ocenjivanju službenika od strane kontrolora PJS 304-305
mart 2023.
str. 38
DRŽAVNA UPRAVA Pravo nameštenika zaposlenog u državnom organu na dodatni rad PJS 304-305
mart 2023.
str. 38
DRŽAVNA UPRAVA (Ne)mogućnost privremenog premeštaja zaposlene u organu jls na niže radno mesto za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta PJS 304-305
mart 2023.
str. 39
OBRAZOVANJE POSTUPAK UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU PJS 304-305
mart 2023.
str. 42
OBRAZOVANJE PROLEĆNI RASPUST I NERADNI DANI POVODOM VASKRŠNJIH PRAZNIKA ZA UČENIKE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI PJS 304-305
mart 2023.
str. 46
OBRAZOVANJE Upis dece različitog uzrasta u osnovnu školu nakon povratka iz inostranstva PJS 304-305
mart 2023.
str. 47
OBRAZOVANJE Upisivanje učenika srednje škole u naredni razred po završetku prethodnog razreda i uslovi za završavanje školovanja u kraćem roku PJS 304-305
mart 2023.
str. 48
OBRAZOVANJE Uslovi i način dodeljivanja propisanih diploma, pohvala i nagrada utvrđenih aktom osnovne škole PJS 304-305
mart 2023.
str. 49
OBRAZOVANJE Uslovi za nastavak osnovnog baletskog obrazovanja PJS 304-305
mart 2023.
str. 49
OBRAZOVANJE Nastavak školovanja učenika srednje škole starijeg od 17 godina PJS 304-305
mart 2023.
str. 50
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE - "Sl. glasnik RS", br. 20/2023 PJS 304-305
mart 2023.
str. 52
ZDRAVSTVO Pravo na kopiju medicinske dokumentacije za umrlog člana porodice PJS 304-305
mart 2023.
str. 53
ZDRAVSTVO (Ne)mogućnost raspoređivanja medicinske sestre pedijatrijskog smera na poslove medicinske sestre u zdravstvenoj zaštiti odraslih stanovnika PJS 304-305
mart 2023.
str. 54
ZDRAVSTVO (Ne)mogućnost da doktor medicine specijalista pedijatrije dežura u službi opšte medicine PJS 304-305
mart 2023.
str. 55
ZDRAVSTVO Nemogućnost upisa u matičnu knjigu umrlih na osnovu potvrde o smrti izdate od strane lekara koji nije ovlašćen za poslove mrtvozornika PJS 304-305
mart 2023.
str. 56
SOCIJALNA ZAŠTITA ZAPOŠLJAVANJE U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE U JAVNOJ SVOJINI PJS 304-305
mart 2023.
str. 60
SOCIJALNA ZAŠTITA Nemogućnost preuzimanja zaposlenog iz ustanove socijalne zaštite u drugu ustanovu socijalne zaštite na osnovu sporazuma PJS 304-305
mart 2023.
str. 63
SOCIJALNA ZAŠTITA Nepostojanje prava na isplatu solidarne pomoći zaposlenom u ustanovi socijalne zaštite zbog smrti člana uže porodice PJS 304-305
mart 2023.
str. 64
KULTURA PRAVO NA NEPLAĆENO ODSUSTVO ZAPOSLENIH U USTANOVAMA KULTURE PJS 304-305
mart 2023.
str. 66
KULTURA Nepostojanje prava na mirovanje radnog odnosa zaposlenom u ustanovi kulture koji je izabran za člana izvršnog organa nacionalnog saveta nacionalne manjine PJS 304-305
mart 2023.
str. 68
KULTURA Pravo direktora ustanove kulture na naknadu plate po prestanku funkcije PJS 304-305
mart 2023.
str. 68
KULTURA Zakonsko ograničenje u pogledu članstva u nadzornom odboru ustanove kulture PJS 304-305
mart 2023.
str. 69
RADNI ODNOSI RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU PJS 304-305
mart 2023.
str. 72
RADNI ODNOSI (Ne)mogućnost da zaposleni u javnom komunalnom preduzeću na osnovu ličnog zahteva bude proglašen za zaposlenog za čijim radom je prestala potreba PJS 304-305
mart 2023.
str. 77
RADNI ODNOSI Maksimalan broj dana godišnjeg odmora zaposlenog u javnom komunalnom preduzeću PJS 304-305
mart 2023.
str. 77
RADNI ODNOSI Preraspodela radnog vremena policijskom službeniku PJS 304-305
mart 2023.
str. 78
RADNI ODNOSI Sadržina ispita za inspektora kada kandidat ima položen pravosudni ispit PJS 304-305
mart 2023.
str. 80
RADNI ODNOSI Pravo na dodatak na platu za minuli rad zaposlenog u ustanovi studentskog standarda koji je prethodno bio u radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom PJS 304-305
mart 2023.
str. 81
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS 304-305
mart 2023.
str. 84
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU PJS 304-305
mart 2023.
str. 85
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU PJS 304-305
mart 2023.
str. 87
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 141/2022 do 4/2023) PJS 300-301
januar 2023.
str. 6
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ 253/2018 - OCENA USTAVNOSTI ČLANA 178. STAV 3. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU PJS 300-301
januar 2023.
str. 16
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO 72/2020 - OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODREDBE ČLANA 46. UREDBE O DAVANJU U ZAKUP VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PJS 300-301
januar 2023.
str. 20
JAVNE NABAVKE SADRŽINA I POPUNJAVANJE IZJAVE O ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA I NAKNADNO DOSTAVLJANJE DOKAZA PJS 300-301
januar 2023.
str. 24
JAVNE NABAVKE ELEKTRONSKI UPIS U REGISTAR PONUĐAČA PJS 300-301
januar 2023.
str. 28
JAVNE NABAVKE PORTAL JAVNIH NABAVKI DOSTUPAN I PUTEM MOBILNE APLIKACIJE PJS 300-301
januar 2023.
str. 29
JAVNE NABAVKE Obrazac strukture cene kao obavezni element konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke PJS 300-301
januar 2023.
str. 30
JAVNE NABAVKE Utvrđivanje sadržine ponude u postupku javne nabavke u slučaju nepotpisivanja obrasca strukture cene PJS 300-301
januar 2023.
str. 30
JAVNE NABAVKE Ustupanje ugovora o javnoj nabavci drugom naručiocu PJS 300-301
januar 2023.
str. 31
JAVNE NABAVKE Oblikovanje nabavke finansirane iz sredstava dobijenih po međunarodnom ugovoru ili projektu PJS 300-301
januar 2023.
str. 31
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 142/2022 PJS 300-301
januar 2023.
str. 34
DRŽAVNA UPRAVA OBAVEZA PODNOŠENJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI PJS 300-301
januar 2023.
str. 35
DRŽAVNA UPRAVA VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE JAVNIH FUNKCIONERA U 2023. GODINI PJS 300-301
januar 2023.
str. 37
DRŽAVNA UPRAVA Rok zastarelosti pokretanja prekršajnog postupka zbog nepoštovanja odredaba člana 27k Zakona o budžetskom sistemu PJS 300-301
januar 2023.
str. 38
OBRAZOVANJE POSTUPAK VERIFIKACIJE OSNOVNIH ŠKOLA PJS 300-301
januar 2023.
str. 40
OBRAZOVANJE IZBOR PREDMETA ZA TREĆI TEST NA ZAVRŠNOM ISPITU UČENIKA OSMOG RAZREDA I OBJAVLJIVANJE KONAČNIH IZJAŠNJENJA PJS 300-301
januar 2023.
str. 43
OBRAZOVANJE Broj izvršilaca na poslovima stručnog saradnika u osnovnoj školi PJS 300-301
januar 2023.
str. 44
OBRAZOVANJE Dokaz o poznavanju jezika nacionalne manjine na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi PJS 300-301
januar 2023.
str. 44
OBRAZOVANJE Postupanje osnovne škole po zahtevu roditelja za upis učenika drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja u toku školske godine PJS 300-301
januar 2023.
str. 45
OBRAZOVANJE Promena stranog jezika koji učenik izučava u osnovnoj školi i polaganje ispita PJS 300-301
januar 2023.
str. 46
OBRAZOVANJE Neophodnost individualizovanog pristupa učeniku prilikom definisanja individualnog obrazovnog plana PJS 300-301
januar 2023.
str. 46
OBRAZOVANJE Isticanje državnih simbola na zgradi škole i navođenje grba na opštim aktima škole PJS 300-301
januar 2023.
str. 48
OBRAZOVANJE Nemogućnost mirovanja vaspitno-disciplinskog postupka PJS 300-301
januar 2023.
str. 49
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO O ORGANIZOVANJU TAKMIČENJA I SMOTRI UČENIKA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI PJS 300-301
januar 2023.
str. 50
ZDRAVSTVO ROKOVI ČUVANJA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE PJS 300-301
januar 2023.
str. 56
ZDRAVSTVO Određivanje koeficijenta za obračun i isplatu plata zaposlenog u laboratoriji zdravstvene ustanove PJS 300-301
januar 2023.
str. 58
ZDRAVSTVO Početak primena Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite PJS 300-301
januar 2023.
str. 59
JAVNA PREDUZEĆA UTVRĐIVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU SA ASPEKTA PRIMENE ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI PJS 300-301
januar 2023.
str. 62
JAVNA PREDUZEĆA Lokalno javno preduzeće kao obveznik donošenja plana integriteta PJS 300-301
januar 2023.
str. 65
JAVNA PREDUZEĆA Obaveza primene Posebnog kolektivnog ugovora za preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije PJS 300-301
januar 2023.
str. 65
JAVNA PREDUZEĆA Produženje radnog odnosa zaposlenom u javnom preduzeću koji je navršio radni vek PJS 300-301
januar 2023.
str. 66
KULTURA ZAPOŠLJAVANJE U USTANOVI KULTURE U JAVNOJ SVOJINI PJS 300-301
januar 2023.
str. 68
KULTURA Dostavljanje dokumentacije za upis usklađivanja u Registar ustanova kulture PJS 300-301
januar 2023.
str. 71
KULTURA Nemogućnost preuzimanja zaposlenog u opštinskoj upravi u ustanovu kulture na osnovu sporazuma PJS 300-301
januar 2023.
str. 71
RADNI ODNOSI ANEKS UGOVORA O RADU U SLUČAJU PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO PJS 300-301
januar 2023.
str. 74
RADNI ODNOSI Status člana upravnog odbora naučnog instituta u smislu Zakona o sprečavanju korupcije PJS 300-301
januar 2023.
str. 89
RADNI ODNOSI Pravo na žalbu protiv rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje internog/javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u organu jedinice lokalne samouprave PJS 300-301
januar 2023.
str. 89
RADNI ODNOSI Odlučivanje o zahtevu za naknadu troškova postupka prilikom sprovođenja internog/javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u organu jedinice lokalne samouprave PJS 300-301
januar 2023.
str. 90
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022 do 116/2022) PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 6
II POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 30. novembra 2022. godine PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 14
III JAVNE NABAVKE NASTAVAK POSTUPKA JAVNE NABAVKE NAKON PRIJEMA ODLUKE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 18
III JAVNE NABAVKE ODGOVORNOST PRIVREDNOG SUBJEKTA ZA BLAGOVREMENO DOSTAVLJANJE PONUDE NARUČIOCU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 21
III JAVNE NABAVKE MOGUĆNOST PODNOŠENJA BANKARSKE GARANCIJE U DINARIMA UZ PONUDU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PODNETU U EVRIMA PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 21
III JAVNE NABAVKE IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI DOBARA U POGLEDU PROMENE VRSTE PAKOVANJA PREDMETA NABAVKE PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 22
IV DRŽAVNA UPRAVA INFORMATOR O RADU ORGANA JAVNE VLASTI PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 24
IV DRŽAVNA UPRAVA PRAVO OPŠTINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA NA NAKNADU PLATE PO PRESTANKU FUNKCIJE PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 26
IV DRŽAVNA UPRAVA NEPOSTOJANJE USLOVA ZA POVLAČENJE OSTAVKE ČLANA GRADSKOG VEĆA PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 27
IV DRŽAVNA UPRAVA PRAVNE POSLEDICE PODNOŠENJA OSTAVKE ODBORNIKA PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 27
V OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2022 PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 30
V OBRAZOVANJE USVOJEN GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA PROSVETNE INSPEKCIJE I KONTROLNE LISTE ZA ŠKOLSKU/RADNU 2022/2023. GODINU PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 31
V OBRAZOVANJE SPOLJAŠNJE VREDNOVANJE RADA ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 32
V OBRAZOVANJE PRIJAVLJIVANJE NASTAVNIKA ZA PROGRAM STICANJA STRUČNE DEFEKTOLOŠKE OSPOSOBLJENOSTI I NAKNADA TROŠKOVA TOG PROGRAMA PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 34
V OBRAZOVANJE USLOVI ZA UPIS UČENIKA ŠKOLOVANIH U SREDNJOJ ŠKOLI PO IOP-U NA DOKVALIFIKACIJU PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 35
V OBRAZOVANJE DISKRECIONO PRAVO DIREKTORA ŠKOLE PRILIKOM IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 36
V OBRAZOVANJE IZBOR INSTRUMENTA U DRUGOM CIKLUSU OSNOVNOG MUZIČKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 37
V OBRAZOVANJE PREPORUKE MINISTARSTVA PROSVETE VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ZA POSTUPANJE USLED OKOLNOSTI IZAZVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 38
VI ZDRAVSTVO PREKOVREMENI RAD ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 42
VI ZDRAVSTVO MAKSIMALAN BROJ SPECIJALIZANATA KOJE MENTOR MOŽE ISTOVREMENO DA VODI PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 44
VII SOCIJALNA ZAŠTITA POSTUPAK SMEŠTAJA KORISNIKA USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 46
VII SOCIJALNA ZAŠTITA NEMOGUĆNOST SPROVOĐENJA IZVRŠENJA NA HRANITELJSKOJ NAKNADI PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 49
VIII KULTURA POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 52
VIII KULTURA RADNO ISKUSTVO KAO USLOV ZA IZBOR DIREKTORA USTANOVE KULTURE PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 54
IX RADNI ODNOSI POLOŽAJ I PRAVA IZ RADNOG ODNOSA FUNKCIONERA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 56
IX RADNI ODNOSI PRAVO NA NOVČANU NAKNADU UMESTO GODIŠNJEG ODMORA NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA FUNKCIONERU U ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 59
IX RADNI ODNOSI MOGUĆNOST DOPUNSKOG RADA SLUŽBENIKA ZAPOSLENOG U ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 59
IX RADNI ODNOSI MOGUĆNOST DA ZAPOSLENI U ORGANU JLS KOJI IMA UVEĆANI KOEFICIJENT ZA RAD NA POSLOVIMA INSPEKCIJSKOG TERENSKOG NADZORA OSTVARI PRAVO NA DODATAK NA PLATU ZA DODATNO OPTEREĆENJE NA RADU PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 60
IX RADNI ODNOSI PRESTANAK RADNOG ODNOSA SLUŽBENIKU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE ZBOG NEOPRAVDANOG IZOSTANKA SA RADA PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 62
IX RADNI ODNOSI NEMOGUĆNOST ODREĐIVANJA PROBNOG RADA PRIPRAVNIKU ZAPOSLENOM U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 294-295
oktobar 2022.
Str. 62
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2022 do 109/2022) PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 9
II POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 19
III JAVNE NABAVKE ISPUNJENOST KRITERIJUMA ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, KOJI SE ODNOSI NA DOZVOLU ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 23
III JAVNE NABAVKE Odlučivanje po zahtevu za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 26
III JAVNE NABAVKE Obaveza ugovaranja usluge izvođenja nastave u prirodi i ekskurzije od strane škole PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 26
III JAVNE NABAVKE Ograničena mogućnost izmene cena u ugovoru o (javnoj) nabavci usled nepredviđenih okolnosti PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 27
III JAVNE NABAVKE NENADLEŽNOST REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA NABAVKI ZA KOJE JE PROPISANO IZUZEĆE PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 28
III JAVNE NABAVKE POSTUPANJE NARUČIOCA U VEZI SA NEUOBIČAJENO NISKOM PONUDOM U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 29
IV DRŽAVNA UPRAVA TREĆI CIKLUS IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA - USVAJANJE PLANA INTEGRITETA PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 33
IV DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLICIJSKIM OVLAŠĆENJIMA - “Sl. glasnik RS”, br. 93/2022 PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 35
IV DRŽAVNA UPRAVA Trajanje radnog odnosa na određeno vreme zbog povećanog obima posla u državnom organu PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 36
IV DRŽAVNA UPRAVA (Ne)postojanje sukoba interesa u slučaju istovremenog obavljanja poslova direktora privrednog društva čiji je osnivač nacionalni savet nacionalne menjine i člana izvršnog odbora istog nacionalnog saveta PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 36
IV DRŽAVNA UPRAVA Obaveza rukovodioca organa javne vlasti da odredi lice nadležno za unos podataka u informator o radu PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 37
IV DRŽAVNA UPRAVA NEMOGUĆNOST ISTOVREMENOG VRŠENJA FUNKCIJE NARODNOG POSLANIKA I ČLANA OPŠTINSKOG ODNOSNO GRADSKOG VEĆA PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 38
V OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O VRSTI, NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA EVIDENCIJA I JAVNIH ISPRAVA I NAČINU NJIHOVOG VOĐENJA, POPUNJAVANJA I IZDAVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI - “Sl. glasnik RS”, br. 102/2022 PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 41
V OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI - “Sl. glasnik RS”, br. 102/2022 PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 43
V OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVIH PRAVILNIKA O EVIDENCIJI I O JAVNIM ISPRAVAMA U SREDNJIM ŠKOLAMA - “Sl. glasnik RS”, br. 102/2022 PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 50
V OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVIH PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA I JAVNIM ISPRAVAMA U OBLASTI OBRAZOVANJA ODRASLIH PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 54
V OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - “Sl. glasnik RS”, br. 95/2022 PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 56
V OBRAZOVANJE STICANJE STATUSA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 57
V OBRAZOVANJE PRODUŽENJE ROKA ZA ZAVRŠETAK OSNOVNIH STUDIJA I STUDIJA NA VIŠIM ŠKOLAMA UPISANIH DO 10. SEPTEMBRA 2005. GODINE PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 61
V OBRAZOVANJE Rešenje o strukturi 40-časovne radne nedelje nastavniku u srednjoj školi PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 62
V OBRAZOVANJE Obaveza donošenja posebnog rešenja u radu preko pune norme nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 62
V OBRAZOVANJE Organizacija nastave i maksimalni broj časova u toku dana u srednjoj školi PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 63
V OBRAZOVANJE Primena novog obrasca prevodnice u osnovnom obrazovanju i vaspitanju PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 64
V OBRAZOVANJE Status lica sa licencom vaspitača stečenom u Crnoj Gori PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 65
V OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO ZA POSTUPANJE PRILIKOM ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 66
VI ZDRAVSTVO UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 73
VI ZDRAVSTVO Organizacija sanitetskog prevoza osiguranog lica radi dijagnostike i lečenja u više zdravstvenih ustanova PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 76
VI ZDRAVSTVO Mogućnost i uslovi da zdravstvena ustanova bude nastavna baza fakulteta zdravstvene struke PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 78
VI ZDRAVSTVO UVEĆANJE GODIŠNJEG ODMORA PO OSNOVU STALNOG KONTAKTA SA PACIJENTIMA PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 79
VI ZDRAVSTVO POJAM ČLANOVA UŽE PORODICE RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 80
VII SOCIJALNA ZAŠTITA PRIPRAVNOST ZAPOSLENIH U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 83
VII SOCIJALNA ZAŠTITA Zastupanje ustanove socijalne zaštite od strane pravobranilaštva PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 85
VIII KULTURA DIREKTOR BIBLIOTEKE PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 89
VIII KULTURA Nadležnost upravnog suda da odlučuje o sporu nastalom povodom imenovanja direktora ustanove kulture PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 91
VIII KULTURA Mogućnost imenovanja upravitelja fondacije iz reda zaposlenih u ustanovi koja je osnivač fondacije PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 92
VIII KULTURA Ostvarivanje prava na naknadu troškova sahrane člana uže porodice zaposlenog u ustanovi kulture PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 92
VIII KULTURA POJAŠNJENJE O PRIMENI UREDBE KOJOM SE UREĐUJE ČUVANJE ELEKTRONSKIH DOKUMENATA PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 93
IX RADNI ODNOSI OBAVEZNOST SPROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 97
IX RADNI ODNOSI (Ne)postojanje obaveze pribavljanja posebne saglasnosti za novo zapošljavanje u slučaju sporazuma o preuzimanju službenika zaposlenog u organu jedinice lokalne samouprave PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 103
IX RADNI ODNOSI Primena propisa o ograničenju zapošljavanja u javnom sektoru na javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 104
IX RADNI ODNOSI Pravo zaposlenog u jedinici lokalne samouprave na jubilarnu nagradu za godine rada ostvarene u radnom odnosu u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 105
IX RADNI ODNOSI Obavljanje drugih poslova po nalogu direktora kao sastavni deo opisa poslova radnog mesta PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 106
IX RADNI ODNOSI Pravo direktora javne ustanove na naknadu plate po prestanku funkcije PJS 292-293
septembar 2022.
Str. 106
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2022 do 93/2022) PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 9
II POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI - od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 30. septembra 2022. godine PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 17
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O VOĐENJU, FUNKCIONISANJU I UTVRĐIVANJU PODATAKA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA - “Sl. glasnik RS”, br. 84/2022 PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 25
IV JAVNE NABAVKE NEUOBIČAJENO NISKA PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 35
IV JAVNE NABAVKE Određivanje jedinstvenog roka za podnošenje ponuda u nabavci podeljenoj u partije PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 38
IV JAVNE NABAVKE Nemogućnost uslovljavanja ponuđača da podnesu ponudu za sve partije u postupku javne nabavke PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 39
IV JAVNE NABAVKE Zahtevanje dodatnog objašnjenja ponude u postupku javne nabavke u pogledu podataka o tehničkim karakteristikama ponuđenih dobara PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 39
IV JAVNE NABAVKE Odgovornost naručioca u pogledu plaćanja koja se vrše podizvođaču po ugovoru o javnoj nabavci PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 40
IV JAVNE NABAVKE Uticaj plaćenih ugovornih kazni po ranijim ugovorima na ispunjenost osnova za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 41
IV JAVNE NABAVKE OBAVEZE NARUČIOCA U POGLEDU PROCENE POVERLJIVOSTI PODATAKA NAVEDENIH U PONUDI PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 42
V DRŽAVNA UPRAVA MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA PREDLOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2030. GODINE PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 47
V DRŽAVNA UPRAVA Mogućnost određivanja zajedničkog ovlašćenog lica za dostavljanje informacija od javnog značaja i izrade zajedničkog informatora o radu od strane organa jedinice lokalne samouprave PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 50
V DRŽAVNA UPRAVA Redovno i vanredno prijavljivanje imovina i prihoda direktora i člana nadzornog odbora lokalnog javnog preduzeća PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 50
V DRŽAVNA UPRAVA Nadležnost za procenu tržišne vrednosti prilikom otuđenja nepokretnosti iz javne svojine PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 52
VI OBRAZOVANJE ORGANIZACIJA RADA ŠKOLA I USTANOVA UČENIČKOG I STUDENSTKOG STANDARDA OD 1. SEPTEMBRA 2022. GODINE PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 55
VI OBRAZOVANJE GODIŠNJI PLAN RADA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 60
VI OBRAZOVANJE Donošenje odluke o formiranju i otvaranju mešovite grupe u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač lokalna samouprava PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 63
VI OBRAZOVANJE Pravo učenika srednje škole na besplatno obrazovanje PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 64
VI OBRAZOVANJE Organizovanje učenja srpskog jezika kao stranog jezika za učenika osnovne škole PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 65
VI OBRAZOVANJE Zastupanje škole od strane pravobranilaštva PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 66
VI OBRAZOVANJE (Ne)postojanje obaveze da kandidat za direktora škole u javnoj svojini dostavlja uverenje privrednog suda o osuđivanosti za privredni prestup u vršenju ranije dužnosti PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 66
VI OBRAZOVANJE Nemogućnost preuzimanja zaposlenog iz jedinice lokalne samouprave u ustanovu obrazovanja i vaspitanja PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 67
VI OBRAZOVANJE (Ne)mogućnost prerastanja radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u školi u javnoj svojini PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 67
VII ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU KONTROLE KVALITETA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA - “Sl. glasnik RS”, br. 93/2022 PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 71
VII ZDRAVSTVO Postupanje psihijatrijske ustanove u situaciji kada istekne vreme zadržavanja lica određeno odlukom suda PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 73
VII ZDRAVSTVO Radnopravni status vršioca dužnosti direktora apotekarske ustanove PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 74
VIII SOCIJALNA ZAŠTITA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD - “Sl. glasnik RS”, br. 83/2022 PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 77
VIII SOCIJALNA ZAŠTITA Mesna nadležnost centra za socijalni rad za postavljanje privremenog staratelja u postupku proglašenja nestalog lica za umrlo PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 81
VIII SOCIJALNA ZAŠTITA Postupanje ustanove socijalne zaštite nakon dobijanja saglasnosti za prijem lica u radni odnos na neodređeno vreme PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 82
IX JAVNA PREDUZEĆA OBAVEZE JAVNOG PREDUZEĆA U SKLADU SA ZAKONOM O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 85
IX JAVNA PREDUZEĆA Obaveze javnog komunalnog preduzeća u pogledu elektronskog arhiviranja arhivske građe i dokumentarnog materijala PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 90
X KULTURA NADZORNI ODBOR USTANOVE KULTURE PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 93
X KULTURA Vođenje knjige ulaza muzejskih predmeta PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 95
X KULTURA Pravo na plaćeno odsustvo zaposlenog u ustanovi kulture zbog bolesti člana uže porodice PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 95
XI RADNI ODNOSI DOSTAVLJANJE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA KOJIMA POSLODAVAC ODLUČUJE O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 99
XI RADNI ODNOSI Raspisivanje javnog konkursa nakon neuspeha internog konkursa u jedinici lokalne samouprave PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 105
XI RADNI ODNOSI Pravo na uvećanje plate zaposlenog u ustanovi studentskog standarda po osnovu godina provedenih u radnom odnosu u školi PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 106
XI RADNI ODNOSI (Ne)mogućnost da član školskog odbora bude proglašen za zaposlenog za čijim radom prestaje potreba PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 106
XI RADNI ODNOSI Sastav disciplinske komisije u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 107
XI RADNI ODNOSI (Ne)postojanje obaveze sprovođenja javnog konkursa za prijem u radni odnos u ustanovu kulture PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 108
XI RADNI ODNOSI Nemogućnost priznavanja radnog staža ostvarenog u turističkoj organizaciji prilikom obračuna minulog rada zaposlenom u ustanovi kulture PJS 290-291
avgust 2022.
Str. 108
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2022 do 60/2022) PJS 284-285
maj 2022.
STR. 9
II POČETAK PRIMENE PROPISA

ine

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 17
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA

NADE NOSIOCIMA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA - “Sl. glasnik RS”, br. 49/2022

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 21
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA

2022

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 23
IV USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 281. STAV 3. ZAKONA O PREKRŠAJIMA PJS 284-285
maj 2022.
STR. 27
V JAVNE NABAVKE NAČIN ODREĐIVANJA I KORIŠĆENJA TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PJS 284-285
maj 2022.
STR. 31
V JAVNE NABAVKE

avke

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 35
V JAVNE NABAVKE

ave u ponudi

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 36
V JAVNE NABAVKE

ćim licima na tržištu

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 37
VI DRŽAVNA UPRAVA PRAVNOMETODOLOŠKA PRAVILA ZA IZRADU PODZAKONSKIH PROPISA PJS 284-285
maj 2022.
STR. 41
VI DRŽAVNA UPRAVA Obaveza podnošenja izveštaja o imovini i prihodima dve godine po prestanku javne funkcije PJS 284-285
maj 2022.
STR. 56
VI DRŽAVNA UPRAVA

u ili drugu javnu funkciju

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 57
VI DRŽAVNA UPRAVA

nog odnosa

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 57
VI DRŽAVNA UPRAVA

javnog značaja

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 58
VII OBRAZOVANJE OCENJIVANJE UČENIKA I UTVRĐIVANJE ZAKLJUČNIH OCENA I OPŠTEG USPEHA NA KRAJU ŠKOLSKE 2021/2022 GODINE PJS 284-285
maj 2022.
STR. 61
VII OBRAZOVANJE USLOVI ZA ODOBRENJE POHAĐANJA NASTAVE VAN PROSTORA ŠKOLE NA ZAHTEV UČENIKA ILI RODITELJA PJS 284-285
maj 2022.
STR. 70
VII OBRAZOVANJE

INU

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 73
VII OBRAZOVANJE DOPUNA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - “Sl. glasnik RS”, br. 57/2022 PJS 284-285
maj 2022.
STR. 75
VII OBRAZOVANJE

kcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 76
VII OBRAZOVANJE Uređivanje načina izbora učenika generacije u školi PJS 284-285
maj 2022.
STR. 77
VII OBRAZOVANJE Uslovi i način oslobađanja nastave i ocenjivanja učenika iz predmeta fizičko vaspitanje PJS 284-285
maj 2022.
STR. 77
VII OBRAZOVANJE

anizacionih promena

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 79
VII OBRAZOVANJE Postupanje škole u pogledu komunikacije sa roditeljem učenika PJS 284-285
maj 2022.
STR. 80
VII OBRAZOVANJE Ostvarivanje prava učenika i roditelja na uvid u pisani kontrolni zadatak u osnovnoj školi PJS 284-285
maj 2022.
STR. 81
VII OBRAZOVANJE

A 2022. GODINE

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 82
VIII ZDRAVSTVO DIREKTOR ZDRAVSTVENE USTANOVE PJS 284-285
maj 2022.
STR. 87
VIII ZDRAVSTVO PROŠIREN KRUG DOBARA I USLUGA ZA KOJE RFZO SPROVODI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ZA POTREBE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PJS 284-285
maj 2022.
STR. 91
VIII ZDRAVSTVO Uslovi i način organizovanja obavljanja nemedicinskih poslova u zdravstvenim ustanovama prema važećoj regulativi PJS 284-285
maj 2022.
STR. 92
VIII ZDRAVSTVO Izabrani lekar - normativno uređenje, broj pacijenata po izabranom lekaru i pravo pacijenta na promenu izabranog lekara PJS 284-285
maj 2022.
STR. 93
IX KULTURA OBAVLJANJE DELATNOSTI ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANJA I ISTRAŽIVANJA PJS 284-285
maj 2022.
STR. 97
IX KULTURA Nepostojanje obaveze nadležnog arhiva da da saglasnost na prepis arhivske knjige PJS 284-285
maj 2022.
STR. 99
X RADNI ODNOSI

DŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 103
X RADNI ODNOSI

rdquo;, br. 51/2022

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 104
X RADNI ODNOSI Pravo državnog službenika na dodatak na platu za dodatno opterećenje na radu PJS 284-285
maj 2022.
STR. 106
X RADNI ODNOSI Rok za dostavljanje nadležnom organu molbe za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava PJS 284-285
maj 2022.
STR. 108
X RADNI ODNOSI

isije Vlade

PJS 284-285
maj 2022.
STR. 108
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2022 do 49/2022) PJS 282-283
april 2022.
Str. 9
II POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. maja 2022. godine PJS 282-283
april 2022.
Str. 21
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - “Sl. glasnik RS”, br. 48/2022 PJS 282-283
april 2022.
Str. 25
IV JAVNE NABAVKE USLOVI ZA ISKLJUČENJE PRIVREDNOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA IZ RANIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI PJS 282-283
april 2022.
Str. 29
IV JAVNE NABAVKE OBAVEZE NARUČILACA U VEZI SA DOSTAVOM DOKUMENTACIJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADI ODLUČIVANJA O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA PJS 282-283
april 2022.
Str. 33
IV JAVNE NABAVKE Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u postupku javne nabavke PJS 282-283
april 2022.
Str. 36
IV JAVNE NABAVKE Način postupanja naručioca u slučaju pojave viškova radova po ugovoru o javnoj nabavci PJS 282-283
april 2022.
Str. 37
IV JAVNE NABAVKE Određivanje minimalnog roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke u slučaju zahtevanja uzoraka i sličnih materijala PJS 282-283
april 2022.
Str. 38
V DRŽAVNA UPRAVA INICIRANJE PREKRŠAJNOG GONJENJA OD STRANE POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI PJS 282-283
april 2022.
Str. 41
V DRŽAVNA UPRAVA ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA FUNKCIONISANJEM ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 282-283
april 2022.
Str. 43
V DRŽAVNA UPRAVA Obaveza javne ustanove sa manje od 50 zaposlenih lica u pogledu izrade planova i izveštavanja u skladu sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti PJS 282-283
april 2022.
Str. 47
V DRŽAVNA UPRAVA Premeštaj nameštenika zaposlenog u državnom organu na radnom mestu sa srednjim obrazovanjem na radno mesto za koje se zahteva visoko obrazovanje PJS 282-283
april 2022.
Str. 48
V DRŽAVNA UPRAVA Odgovornost za nepostupanje po zahtevu za dostavljanje informacije od javnog značaja PJS 282-283
april 2022.
Str. 49
V DRŽAVNA UPRAVA Primena bezviznog režima između Republike Srbije i Ruske Federacije PJS 282-283
april 2022.
Str. 50
VI OBRAZOVANJE UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023 GODINU PJS 282-283
april 2022.
Str. 53
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - “Sl. glasnik RS”, br. 42/2022 PJS 282-283
april 2022.
Str. 58
VI OBRAZOVANJE INSTRUKCIJE ŠKOLAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA UPIS UČENIKA IZ UKRAJINE PJS 282-283
april 2022.
Str. 64
VI OBRAZOVANJE SMERNICE ZA IZRADU ŠKOLSKOG PROGRAMA ZA OSNOVNE ŠKOLE PJS 282-283
april 2022.
Str. 65
VI OBRAZOVANJE Postupanje osnovne škole u slučaju prestanka pohađanja nastave učenika zbog odlaska u inostranstvo PJS 282-283
april 2022.
Str. 67
VI OBRAZOVANJE Mogućnost da učenik koji je stekao osnovno obrazovanje i vaspitanje na srpskom jeziku nastavi srednje obrazovanje na jeziku nacionalne manjine PJS 282-283
april 2022.
Str. 68
VI OBRAZOVANJE Završetak školovanja učenika srednje škole koji je četvrti razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja završio u Sjedinjenim Američkim Državama PJS 282-283
april 2022.
Str. 68
VI OBRAZOVANJE Postupanje škole po zahtevu inostranog organa za proveru verodostojnosti diplome PJS 282-283
april 2022.
Str. 69
VI OBRAZOVANJE Donošenje odluke o upućivanju učenika osmog razreda na razredni ispit PJS 282-283
april 2022.
Str. 70
VI OBRAZOVANJE Norma časova nastavnika u školi za učenika sa smetnjama u razvoju PJS 282-283
april 2022.
Str. 71
VI OBRAZOVANJE Dostavljanje elektronskom poštom dokumentacije o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos u školu u javnoj svojini PJS 282-283
april 2022.
Str. 73
VI OBRAZOVANJE NORMA ČASOVA NEPOSREDNOG RADA NASTAVNIKA KOJI RADE ISKLJUČIVO SA UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM I NASTAVNIKA U PRODUŽENOM BORAVKU PJS 282-283
april 2022.
Str. 74
VI OBRAZOVANJE OBAVEZA PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA VERIFIKACIJU OSNOVNE ŠKOLE U SLUČAJU NADOGRADNJE NOVIH PROSTORA ILI IZGRADNJE NOVOG DODATNOG OBJEKTA PJS 282-283
april 2022.
Str. 75
VII ZDRAVSTVO AUTENTIČNA TUMAČENJA KOMISIJE ZA PRAĆENJE PRIMENE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - “Sl. glasnik RS”, br. 96/2019 i 58/2020 - Aneks I PJS 282-283
april 2022.
Str. 81
VII ZDRAVSTVO Uključivanje lekara na specijalizaciji u dežurstvo koje organizuje matična zdravstvena ustanova PJS 282-283
april 2022.
Str. 87
VII ZDRAVSTVO Akt kojim se utvrđuje naknada plate zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi za vreme specijalizacije PJS 282-283
april 2022.
Str. 88
VIII SOCIJALNA ZAŠTITA PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU PJS 282-283
april 2022.
Str. 91
VIII SOCIJALNA ZAŠTITA Nemogućnost preuzimanja zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja u ustanovu socijalne zaštite na osnovu sporazuma PJS 282-283
april 2022.
Str. 92
VIII SOCIJALNA ZAŠTITA Nemogućnost priznavanja prava na dodatak na platu po osnovu minulog rada i jubilarnu nagradu zaposlenom u ustanovi socijalne zaštite za godine rada ostvarene u radnom odnosu u jedinici lokalne samouprave PJS 282-283
april 2022.
Str. 93
VIII SOCIJALNA ZAŠTITA Nepostojanje obaveze raspisivanja javnog konkursa za prijem u radni odnos u ustanovu socijalne zaštite PJS 282-283
april 2022.
Str. 94
IX KULTURA KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU FUNKCIONISANJA, POVEZIVANJA I VOĐENJA JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA MUZEJE - “Sl. glasnik RS”, br. 48/2022 PJS 282-283
april 2022.
Str. 97
IX KULTURA UPRAVNI ODBOR USTANOVE KULTURE PJS 282-283
april 2022.
Str. 99
IX KULTURA Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu zaposlenog u ustanovi kulture PJS 282-283
april 2022.
Str. 101
IX KULTURA Dužnost određivanja stručnog lica za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom PJS 282-283
april 2022.
Str. 102
IX KULTURA Određivanje koeficijenta za obračun i isplatu plate zaposlenoj u ustanovi kulture koja ima završene osnovne akademske studije PJS 282-283
april 2022.
Str. 102
X RADNI ODNOSI PRERASTANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME U USLOVIMA PRIMENE PROPISA O OGRANIČENJU ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PJS 282-283
april 2022.
Str. 107
X RADNI ODNOSI Sprovođenje internog konkursa u organu jedinice lokalne samouprave i ograničenje zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava PJS 282-283
april 2022.
Str. 112
X RADNI ODNOSI Obaveza oglašavanja internog konkursa na internet prezentaciji organa, službe i organizacije u jedinici lokalne samouprave PJS 282-283
april 2022.
Str. 113
X RADNI ODNOSI (Ne)mogućnost istovremenog obavljanja funkcije člana upravnog odbora u institutu i funkcije odbornika u skupštini opštine PJS 282-283
april 2022.
Str. 114
X RADNI ODNOSI Nemogućnost priznavanja prava na dodatak na platu po osnovu minulog rada zaposlenom u jedinici lokalne samouprave za godine rada ostvarene u radnom odnosu u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje PJS 282-283
april 2022.
Str. 115
X RADNI ODNOSI Nemogućnost priznavanja radnog staža ostvarenog u jedinici lokalne samouprave prilikom obračuna minulog rada zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi PJS 282-283
april 2022.
Str. 116
X RADNI ODNOSI Značenje izraza konzilijarni nalaz i teška bolest u postupku utvrđivanja viška zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja PJS 282-283
april 2022.
Str. 117
X RADNI ODNOSI Relevantan propis prilikom obračuna i isplate otpremnine zbog odlaska u penziju zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja PJS 282-283
april 2022.
Str. 119
X RADNI ODNOSI Ostvarivanje prava zaposlenog u predškolskoj ustanovi na solidarnu pomoć povodom smrti roditelja PJS 282-283
april 2022.
Str. 120
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. 27/2022 do 40/2022) PJS 280-281
MART 2022.
Str. 9
II POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 30. aprila 2022. godine PJS 280-281
MART 2022.
Str. 21
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA PRIKAZ NOVE UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 PJS 280-281
MART 2022.
Str. 25
IV JAVNE NABAVKE IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI TOKOM IZVRŠENJA I OBAVEZA IZVEŠTAVANJA O IZMENAMA PJS 280-281
MART 2022.
Str. 31
IV JAVNE NABAVKE Zaključenje ugovora o javnoj nabavci električne energije u uslovima višestrukog povećanja cene PJS 280-281
MART 2022.
Str. 37
IV JAVNE NABAVKE Dokazivanje kapaciteta ponuđača u postupku javne nabavke preko povezanih privrednih subjekata PJS 280-281
MART 2022.
Str. 38
IV JAVNE NABAVKE Regulisanje načina plaćanja po ugovoru o javnoj nabavci sa grupom ponuđača PJS 280-281
MART 2022.
Str. 38
V DRŽAVNA UPRAVA KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI POTPIS PJS 280-281
MART 2022.
Str. 41
V DRŽAVNA UPRAVA ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA KANDIDATA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA PJS 280-281
MART 2022.
Str. 43
V DRŽAVNA UPRAVA Predlaganje člana opštinske izborne komisije u proširenom sastavu PJS 280-281
MART 2022.
Str. 46
VI OBRAZOVANJE UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU PJS 280-281
MART 2022.
Str. 49
VI OBRAZOVANJE UPIS DECE U OSNOVNU ŠKOLU PREKO PORTALA E-UPRAVA PJS 280-281
MART 2022.
Str. 53
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA ZA SAMOVREDNOVANJE I SPOLJAŠNJE VREDNOVANJE KVALITETA RADA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH - “Sl. glasnik RS”, br. 27/2022 PJS 280-281
MART 2022.
Str. 55
VI OBRAZOVANJE KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE ZAVRŠNOG ISPITA NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU I PRIJEMNOG ISPITA I UPISA UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU PJS 280-281
MART 2022.
Str. 60
VI OBRAZOVANJE OBJAVLJEN PRIRUČNIK ZA DOKUMENTOVANJE U JAVNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA PJS 280-281
MART 2022.
Str. 64
VI OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE PILOTIRANJA DRŽAVNE MATURE U APRILU 2022. GODINE PJS 280-281
MART 2022.
Str. 65
VI OBRAZOVANJE Nadležnost ministra za donošenje rešenja kojim se utvrđuje da li je obrazovanje stečeno u sfrj odgovarajuće za obavljanje poslova nastavnika PJS 280-281
MART 2022.
Str. 66
VI OBRAZOVANJE Sticanje osposobljenosti nastavnika za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom PJS 280-281
MART 2022.
Str. 67
VI OBRAZOVANJE Zastupljenost opšteobrazovnih predmeta u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju PJS 280-281
MART 2022.
Str. 68
VI OBRAZOVANJE Dozvola pristupa dokumentaciji i podacima u postupku zaštite deteta i učenika PJS 280-281
MART 2022.
Str. 69
VI OBRAZOVANJE Odgovarajuće obrazovanje nastavnika osnovne škole koji izvode slobodne nastavne aktivnosti PJS 280-281
MART 2022.
Str. 71
VI OBRAZOVANJE Struktura zaduženja pedagoškog asistenta PJS 280-281
MART 2022.
Str. 74
VI OBRAZOVANJE PREPORUKE MINISTARSTVA PROSVETE ZA IZVOĐENJE IZLETA, EKSKURZIJA, ZIMOVANJA I DRUGIH PUTOVANJA UČENIKA OD 14. MARTA 2022. GODINE PJS 280-281
MART 2022.
Str. 75
VI OBRAZOVANJE MOGUĆNOSTI UPOTREBE REZULTATA PROBNE MATURE U PRAĆENJU NAPREDOVANJA I OCENJIVANJU UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE PJS 280-281
MART 2022.
Str. 77
VII ZDRAVSTVO PRIPRAVNIČKI STAŽ I STRUČNI ISPIT ZDRAVSTVENIH RADNIKA PJS 280-281
MART 2022.
Str. 81
VII ZDRAVSTVO USLOV ZA DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE U POGLEDU EDUKACIJE IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA PJS 280-281
MART 2022.
Str. 84
VII ZDRAVSTVO Troškovi specijalizacije lekara u slučaju prestanka radnog odnosa pre isteka perioda koji je lekar dužan da provede u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi PJS 280-281
MART 2022.
Str. 85
VII ZDRAVSTVO Nepostojanje obaveze zdravstvenih saradnika da obavljaju pripravnički staž i polažu stručni ispit PJS 280-281
MART 2022.
Str. 87
VII ZDRAVSTVO Obaveza zdravstvene ustanove da ima najmanje dvoje specijalista sa pet godina radnog iskustva u odgovarajućoj specijalnosti posle položenog specijalističkog ispita PJS 280-281
MART 2022.
Str. 88
VII ZDRAVSTVO Ostvarivanje prava na solidarnu pomoć za jedan pokušaj vantelesne oplodnje zaposlene u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini PJS 280-281
MART 2022.
Str. 90
VIII SOCIJALNA ZAŠTITA OBJAVLJEN IZVEŠTAJ O ZLOUPOTREBI DEČIJEG RADA ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE PJS 280-281
MART 2022.
Str. 93
VIII SOCIJALNA ZAŠTITA Ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica u okviru sistema socijalne zaštite PJS 280-281
MART 2022.
Str. 97
IX KULTURA POČETAK PRIMENE ZAKONA O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I OČUVANJU ČIRILIČKOG PISMA - “Sl. glasnik RS”, br. 89/2021 PJS 280-281
MART 2022.
Str. 101
IX KULTURA OBAVEZA PREDAJE PREPISA ARHIVSKE KNJIGE NADLEŽNOM ARHIVU NAJKASNIJE DO 30. APRILA 2022. GODINE PJS 280-281
MART 2022.
Str. 103
IX KULTURA Mogućnost izdavanja i prodaje knjiga od strane biblioteke PJS 280-281
MART 2022.
Str. 107
IX KULTURA Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu u ustanovi kulture po osnovu 40 godina provedenih u radnom odnosu PJS 280-281
MART 2022.
Str. 108
X RADNI ODNOSI KOMENTAR PRAVILNIKA O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM - “Sl. glasnik RS”, br. 26/2022 PJS 280-281
MART 2022.
Str. 111
X RADNI ODNOSI POTPISAN SPORAZUM O PRODUŽENJU VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA PJS 280-281
MART 2022.
Str. 114
X RADNI ODNOSI PREPORUKA POSLODAVCIMA U POGLEDU KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2021. GODINU PJS 280-281
MART 2022.
Str. 115
X RADNI ODNOSI Nepostojanje obaveze raspisivanja javnog konkursa za prijem u radni odnos u turističku organizaciju PJS 280-281
MART 2022.
Str. 116
X RADNI ODNOSI (Ne)mogućnost istovremenog obavljanja funkcije člana opštinskog veća i funkcije člana školskog odbora u ustanovi obrazovanja i vaspitanja PJS 280-281
MART 2022.
Str. 117
X RADNI ODNOSI Prestanak rada na položaju načelnika opštinske uprave usled podnošenja ostavke PJS 280-281
MART 2022.
Str. 118
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA

NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. 10/2022 do 26/2022)

PJS 278-279 februar 2022.

str. 9

POČETAK PRIMENE PROPISA

PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. marta 2022. godine

PJS 278-279 februar 2022.

str. 25

KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA

KOMENTAR UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA- “Sl. glasnik RS”, br. 25/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 29

JAVNE NABAVKE

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA U POGLEDU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - “Sl. glasnik RS”, br. 10/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 35

JAVNE NABAVKE

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

PJS 278-279 februar 2022.

str. 38

JAVNE NABAVKE

Izmene ugovora o javnoj nabavci električne energije tokom izvršenja

PJS 278-279 februar 2022.

str. 44

JAVNE NABAVKE

Podnošenje blagovremenog zahteva za zaštitu prava kao uslov za pokretanje postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

PJS 278-279 februar 2022.

str. 44

JAVNE NABAVKE

OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OD STRANE GRUPE PONUĐAČA

PJS 278-279 februar 2022.

str. 46

JAVNE NABAVKE

POSLEDICE PROPUŠTANJA PODNOSIOCA DA DOPUNI ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U SKLADU SA POZIVOM ZA DOPUNU

PJS 278-279 februar 2022.

str. 47

JAVNE NABAVKE

ODBACIVANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA BEZ PRETHODNOG POZIVANJA PODNOSIOCA DA DOPUNI ZAHTEV

PJS 278-279 februar 2022.

str. 48

DRŽAVNA UPRAVA

OBAVEŠTAVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O POKLONIMA KOJE SU PRIMILI FUNKCIONERI U TOKU 2021. GODINE

PJS 278-279 februar 2022.

str. 51

DRŽAVNA UPRAVA

KOMENTAR NOVOG ZAKONA O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE - “Sl. glasnik RS”, br. 14/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 53

DRŽAVNA UPRAVA

KOMENTAR NOVIH ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA I ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA - “Sl. glasnik RS”, br. 14/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 57

DRŽAVNA UPRAVA

DONETO UPUTSTVO O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE - “Sl. glasnik RS”, br. 20/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 63

DRŽAVNA UPRAVA

KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 20/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 66

DRŽAVNA UPRAVA

KOMENTAR UPUTSTVA ZA IZRADU I OBJAVLJIVANJE INFORMATORA O RADU ORGANA JAVNE VLASTI - “Sl. glasnik RS”, br. 10/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 70

DRŽAVNA UPRAVA

STRUČNO USAVRŠAVANJE I DODATNO OBRAZOVANJE SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

PJS 278-279 februar 2022.

str. 77

OBRAZOVANJE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU - “Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 1/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 85

OBRAZOVANJE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU - “Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 1/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 87

OBRAZOVANJE

KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI - “Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 1/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 89

OBRAZOVANJE

Ovlašćenje prosvetnog inspektora da naloži poništavanje javnog konkursa za prijem u radni odnos

PJS 278-279 februar 2022.

str. 90

OBRAZOVANJE

Vrsta stručne spreme medicinske sestre za preventivno zdravstvenu zaštitu u predškolskoj ustanovi

PJS 278-279 februar 2022.

str. 92

OBRAZOVANJE

Licenca za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika

PJS 278-279 februar 2022.

str. 93

OBRAZOVANJE

Donošenje odluke o izboru udžbenika i obaveštavanje saveta roditelja o odluci

PJS 278-279 februar 2022.

str. 94

ZDRAVSTVO

KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE - “Sl. glasnik RS”, br. 18/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 99

ZDRAVSTVO

POSTUPANJE ZDRAVSTVENE USTANOVE POVODOM ZAHTEVA RODITELJA MALOLETNE DECE ZA OBJAŠNJENJA U VEZI SA OBAVEZNOM IMUNIZACIJOM

PJS 278-279 februar 2022.

str. 101

ZDRAVSTVO

Pravo zaposlene u zdravstvenoj ustanovi na solidarnu pomoć za rođenje deteta

PJS 278-279 februar 2022.

str. 103

ZDRAVSTVO

Obaveza jedinice lokalne samouprave da obezbedi sredstva za izvršenje obaveza zdravstvenih ustanova koje su nastale u periodu vršenja osnivačkih prava od strane jedinice lokalne samouprave i koje su utvrđene izvršnim sudskim odlukama

PJS 278-279 februar 2022.

str. 104

KULTURA

REGISTAR USTANOVA KULTURE - POČETAK RADA I PODNOŠENJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS USKLAĐIVANJA ORGANIZACIJE, RADA I OPŠTIH AKATA SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OP KULTURI

PJS 278-279 februar 2022.

str. 107

KULTURA

Obaveza javne ustanove da obezbedi odgovarajući prostor i opremu za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala

PJS 278-279 februar 2022.

str. 109

RADNI ODNOSI

KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - “Sl. glasnik RS”, br. 12/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 113

RADNI ODNOSI

KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - “Sl. glasnik RS”, br. 12/2022

PJS 278-279 februar 2022.

str. 118

RADNI ODNOSI

Mogućnost napredovanja službenika u neposredno više zvanje u slučaju izmene pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u jedinici lokalne samouprave

PJS 278-279 februar 2022.

str. 121

RADNI ODNOSI

Postupak za prijem u radni odnos nameštenika u državnom organu

PJS 278-279 februar 2022.

str. 122

RADNI ODNOSI

Nemogućnost priznavanja radnog staža ostvarenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja prilikom obračuna minulog rada zaposlenom u turističkoj organizaciji

PJS 278-279 februar 2022.

str. 123

NACRTI I PREDLOZI ZAKONA

U PRIPREMI SET PRAVOSUDNIH ZAKONA

PJS 278-279 februar 2022.

str. 127

NACRTI I PREDLOZI ZAKONA

NACRT ZAKONA O VOLONTIRANJU

PJS 278-279 februar 2022.

str. 129

NACRTI I PREDLOZI ZAKONA

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA

PJS 278-279 februar 2022.

str. 131

NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA(“Sl. glasnik RS”, br. 111/2021 do 127/2021) PJS 274-275
decembar 2021.
str. 9
POČETAK PRIMENE PROPISA ZAKONI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. januara 2022. godine PJS 274-275
decembar 2021.
str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA ZAKON O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI - “Sl. glasnik RS”,w br. 111/2021 i 119/2021 PJS 274-275
decembar 2021.
str. 29
JAVNE NABAVKE OBAVEZA OBJAVLJIVANJA PODATAKA O JAVNIM NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMENE ZAKONA U 2021. GODINI PJS 274-275
decembar 2021.
str. 37
JAVNE NABAVKE NENADLEŽNOST REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POJEDINIM POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI PJS 274-275
decembar 2021.
str. 39
JAVNE NABAVKE OBAVEZA PRIMENE SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA OD STRANE SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA KOJI SU UGOVORNA STRANA U OKVIRNOM SPORAZUMU PJS 274-275
decembar 2021.
str. 41
JAVNE NABAVKE NOVA DINARSKA VREDNOST EVROPSKIH PRAGOVA U JAVNIM NABAVKAMA U PRIMENI OD 1.1.2022. GODINE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 42
JAVNE NABAVKE ROKOVI ČUVANJA I ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE VEZANE ZA JAVNE NABAVKE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 43
JAVNE NABAVKE NEMOGUĆNOST IZMENA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI U POGLEDU BITNIH USLOVA DEFINISANIH U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 44
JAVNE NABAVKE MOGUĆNOST PRIHVATANJA PONUDE ČIJA JE VREDNOST VEĆA OD PROCENJENE VREDNOSTI JAVNE NABAVKE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 45
DRŽAVNA UPRAVA PODNOŠENJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2021. O RADNJAMA PREDUZETIM U CILJU PRIMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 49
DRŽAVNA UPRAVA GODIŠNJI IZVEŠTAJI O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI PJS 274-275
decembar 2021.
str. 52
DRŽAVNA UPRAVA SAŽETAK POSEBNOG IZVEŠTAJA O DISKRIMINACIJI DECE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 54
DRŽAVNA UPRAVA VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 59
DRŽAVNA UPRAVA Način pisanja datuma u tekstu propisa i drugih akata PJS 274-275
decembar 2021.
str. 65
DRŽAVNA UPRAVA (Ne)postojanje sukoba interesa u slučaju obavljanja funkcije odbornika i člana komisije za bezbednost saobraćaja u jedinici lokalne samouprave PJS 274-275
decembar 2021.
str. 66
DRŽAVNA UPRAVA (Ne)mogućnost zamene privremeno odsutnog opštinskog javnog pravobranioca od strane pravobranioca druge opštine PJS 274-275
decembar 2021.
str. 67
OBRAZOVANJE KOMENTAR IZMENA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA KOJE SE ODNOSE NA POLOŽAJ I ORGANE USTANOVE, ZAPOSLENE I PRIJEM U RADNI ODNOS PJS 274-275
decembar 2021.
str. 71
OBRAZOVANJE KOMENTAR IZMENA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA KOJE SE ODNOSE NA PROGRAME OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NAPREDOVANJE UČENIKA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 78
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI PJS 274-275
decembar 2021.
str. 83
OBRAZOVANJE PRIKAZ NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU PJS 274-275
decembar 2021.
str. 87
OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU PJS 274-275
decembar 2021.
str. 88
OBRAZOVANJE KOMENTAR IZMENA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU PJS 274-275
decembar 2021.
str. 90
OBRAZOVANJE VERIFIKACIJA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U ŠKOLI I ORGANIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOVG RADA SA DECOM U GRUPAMA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 96
OBRAZOVANJE OBAVEZNOST POHAĐANJA NASTAVE IZ IZBORNOG PROGRAMA MATERNJI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE ZA KOJI SE UČENIK IZJASNIO PJS 274-275
decembar 2021.
str. 99
OBRAZOVANJE NEPOSTOJANJE OBAVEZE PONOVNE VERIFIKACIJE OBRAZOVNOG PROFILA U SLUČAJU IZMENA I DOPUNA PLANA I PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA TAJ PROFIL PJS 274-275
decembar 2021.
str. 100
OBRAZOVANJE (NE)MOGUĆNOST DA DECU IZ PREDŠKOLSKE USTANOVE ODVODE MALOLETNA BRAĆA I SESTRE STARIJA OD 14 GODINA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 101
OBRAZOVANJE STEPEN I VRSTA OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI OSTVARUJE OBRAZOVNO-VASPITNI RAD U PRODUŽENOM BORAVKU PJS 274-275
decembar 2021.
str. 102
OBRAZOVANJE OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI U NADZORU NAD PRIMENOM MERA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA U ŠKOLI PJS 274-275
decembar 2021.
str. 103
OBRAZOVANJE USLOVI U POGLEDU ODGOVARAJUĆEG OBRAZOVANJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS RADI ZAMENE ODSUTNOG ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 105
OBRAZOVANJE USKLAĐIVANJE PLANA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ŠKOLE SA NOVIM PRAVILNIKOM O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 106
OBRAZOVANJE (NE)MOGUĆNOST PREKIDA KONKURSNOG POSTUPKA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 107
OBRAZOVANJE ROK ČUVANJA ZAPISNIKA O POLAGANJU POPRAVNIH I RAZREDNIH ISPITA U OSNOVNOJ ŠKOLI PJS 274-275
decembar 2021.
str. 108
OBRAZOVANJE ORGANIZACIJA I OSTVARIVANJE IZLETA, EKSKURZIJA I NASTAVE U PRIRODI U AKTUELNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI PJS 274-275
decembar 2021.
str. 109
ZDRAVSTVO SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 113
ZDRAVSTVO PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA I OSTALIH ZAPOSLENIH U DOMU ZDRAVLJA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 120
ZDRAVSTVO UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA U TOKU SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENOG RADNIKA DOMA ZDRAVLJA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 129
ZDRAVSTVO (Ne)mogućnost prekida specijalističkog staža zaposlenom od strane zdravstvene ustanove PJS 274-275
decembar 2021.
str. 132
ZDRAVSTVO Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi PJS 274-275
decembar 2021.
str. 133
ZDRAVSTVO (Ne)mogućnost da direktor zdravstvene ustanove ovlasti drugo lice da u ime ustanove potpisuje ugovore i druge akte vezane za tekuće poslovanje PJS 274-275
decembar 2021.
str. 134
SOCIJALNA ZAŠTITA KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA KORISNIKA USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - “Sl. glasnik RS”, br. 126/2021 PJS 274-275
decembar 2021.
str. 139
SOCIJALNA ZAŠTITA UTVRĐIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU ZAPOSLENOM U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 144
SOCIJALNA ZAŠTITA EVIDENCIJE RADNJI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 144
KULTURA KOMENTAR PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA U MUZEJSKOJ DELATNOSTI - “Sl. glasnik RS”, br. 118/2021 PJS 274-275
decembar 2021.
str. 149
KULTURA KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA DOKUMENTACIJE O MUZEJSKOJ GRAĐI - “Sl. glasnik RS”, br. 118/2021 PJS 274-275
decembar 2021.
str. 152
KULTURA ODLUČIVANJE UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OČUVANJE, UNAPREĐENJE I RAZVOJ KULTURNE POSEBNOSTI I OČUVANJE NACIONALNOG IDENTITETA NACIONALNE MANJINE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 155
RADNI ODNOSI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - “Sl. glasnik RS”, br. 114/2021 PJS 274-275
decembar 2021.
str. 159
RADNI ODNOSI PRAVO NAMEŠTENIKA DA UČESTVUJE NA INTERNOM KONKURSU ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA SLUŽBENIKA U ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 163
RADNI ODNOSI OBAVEZA VRŠENJA DUŽNOSTI I DAN PRESTANKA RADNOG ODNOSA JAVNOG FUNKCIONERA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 164
RADNI ODNOSI OVLAŠĆENJE DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA DONESE AKT O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 165
RADNI ODNOSI NEPOSTOJANJE OBAVEZE RASPISIVANJA KONKURSA PRILIKOM PRIJEMA NAMEŠTENIKA U RADNI ODNOS U DRŽAVNOM ORGANU PJS 274-275
decembar 2021.
str. 165
RADNI ODNOSI OBAVEZA VRŠENJA DUŽNOSTI I DAN PRESTANKA RADNOG ODNOSA JAVNOG FUNKCIONERA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 274-275
decembar 2021.
str. 166
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O RADNOJ PRAKSI PJS 274-275
decembar 2021.
str. 169
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O VOLONTIRANJU PJS 274-275
decembar 2021.
str. 171
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA PJS 274-275
decembar 2021.
str. 172
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI PJS 274-275
decembar 2021.
str. 174
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. 100/2021 do 110/2021) PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 9
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - “Sl. glasnik RS”, br. 105/2021 i 108/2021 PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 21
IV JAVNE NABAVKE PLANIRANJE I OBLIKOVANJE (JAVNIH) NABAVKI ZA 2022. GODINU PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 25
IV JAVNE NABAVKE Uređivanje načina plaćanja po ugovoru o javnoj nabavci radova PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 28
IV JAVNE NABAVKE Ovlašćenje za podnošenje ponude u postupku javne nabavke PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 28
IV JAVNE NABAVKE Značenje opcije o mogućnosti produženja važenja ugovora o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 29
IV JAVNE NABAVKE Oblikovanje nabavki uređaja u odnosu na procenjenu vrednost na godišnjem nivou PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 29
IV JAVNE NABAVKE Specifičnosti učešća stranih ponuđača u postupcima javnih nabavki PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 30
V DRŽAVNA UPRAVA IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA - “Sl. glasnik RS”, br. 105/2021 PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 33
V DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA - “Sl. glasnik RS”, br. 105/2021 PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 40
V DRŽAVNA UPRAVA DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KAO ZAKONSKI ZASTUPNIK USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 49
V DRŽAVNA UPRAVA UPIS PREDBELEŽBE PRAVA SVOJINE NA OBJEKTU U IZGRADNJI PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 52
V DRŽAVNA UPRAVA Dostavljanje kopije računa za plaćene usluge mobilne telefonije od strane javnog preduzeća po zahtevu za slobodan pristup PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 55
V DRŽAVNA UPRAVA Prestanak funkcije zamenika predsednika opštine podnošenjem ostavke PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 56
V DRŽAVNA UPRAVA Uslov za imenovanje sekretara opštinske izborne komisije PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 57
V DRŽAVNA UPRAVA (Ne)postojanje sukoba interesa u slučaju obavljanja funkcije odbornika i šefa kancelarije za mlade PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 57
V DRŽAVNA UPRAVA Nadležnost opštinskog pravobranioca za zaključenje sporazuma o rešavanju spornog odnosa PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 58
VI OBRAZOVANJE JAVNE ISPRAVE KOJE IZDAJU OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 61
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 109/2021 PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 67
VI OBRAZOVANJE PLANIRANJE UPISA REDOVNIH I VANREDNIH UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE ZA NAREDNU ŠKOLSKU GODINU PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 74
VI OBRAZOVANJE Postupanje škole po zahtevu mup-a kojim se traži dostavljanje ličnih podataka o roditelju učenika PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 76
VI OBRAZOVANJE Pravo na materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika u dualnom obrazovanju i obaveza zaključivanja ugovora o učenju kroz rad PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 78
VI OBRAZOVANJE Ocenjivanje učenika osnovne škole na času iz usmene i pismene provere postignuća PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 79
VI OBRAZOVANJE (Ne)mogućnost istovremenog obavljanja funkcije člana nadzornog odbora u javnom preduzeću i funkcije člana školskog odbora u ustanovi obrazovanja i vaspitanja PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 79
VI OBRAZOVANJE Verifikacija novog obrazovnog profila koji je u statusu ogleda PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 81
VI OBRAZOVANJE Nastavak školovanja učenika petog razreda na jeziku nacionalne manjine PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 82
VI OBRAZOVANJE FORMIRANJE GRUPA ZA VERSKU NASTAVU U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 83
VI OBRAZOVANJE DOBIJANJE SAGLASNOSTI NADLEŽNE RADNE PODGRUPE ZA RASPISIVANJE KONKURSA U ODREĐENOM PROCENTU I ZA ODOBRENO RADNO MESTO PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 84
VI OBRAZOVANJE OBAVEZA DIREKTORA ŠKOLE DA ODLUKE O RASPISIVANJU KONKURSA DONESE ZA RADNA MESTA KOJA SU OSTALA UPRAŽNJENA SA 100% ANGAŽOVANJA I ZA KOJA JE DOBIJENA SAGLASNOST NADLEŽNE PODGRUPE PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 85
VII ZDRAVSTVO SPECIFIČNOSTI NABAVKI U OBLASTI ZDRAVSTVA PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 89
VII ZDRAVSTVO NOVI PRAVILNICI U OBLASTI PRESAĐIVANJA LJUDSKIH ORGANA - “Sl. glasnik RS”, br. 109/2021 PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 94
VII ZDRAVSTVO Promena naziva zdravstvene ustanove u toku pribavljanja saglasnosti osnivača na izmene i dopune statuta ustanove PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 96
VII ZDRAVSTVO Naknada za rad predsednika i članova nadzornog odbora zdravstvene ustanove PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 97
VII ZDRAVSTVO (Ne)mogućnost da odbornik skupštine opštine bude član upravnog odbora doma zdravlja PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 98
X KULTURA ČUVANJE I ZAŠTITA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA U ELEKTRONSKOM OBLIKU - POSEBAN REŽIM ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA U JAVNOM SEKTORU PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 101
X KULTURA Broj članova upravnog odbora ustanove kulture PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 104
XI RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA RADNOPRAVNIM STATUSOM I PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENIH I FUNKCIONERA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 107
XI RADNI ODNOSI Pravo zaposlenog u državnom organu na solidarnu pomoć za slučaj smrti člana uže porodice PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 113
XI RADNI ODNOSI Pravo zaposlenog u jedinici lokalne samouprave na jubilarnu nagradu za godine rada ostvarene u radnom odnosu u sudu PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 114
XI RADNI ODNOSI Nemogućnost izricanja novčane kazne zaposlenom u školi protiv koga se vodi disciplinski postupak zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 115
XI RADNI ODNOSI Uvećanje koeficijenta nastavniku za rad u kombinovanom odeljenju PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 115
XI RADNI ODNOSI Mogućnost ugovaranja probnog rada sa nastavnikom prilikom zasnivanja radnog odnosa u ustanovi obrazovanja i vaspitanja PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 116
XI RADNI ODNOSI Prestanak radnog odnosa zaposlenog u školi kome je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 116
XII NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 119
XII NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 120
XII NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 121
XII NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 122
XII NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PJS 272-273
novembar 2021.
Str. 123
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. od 93/2021 do 99/2021) PJS 270-271
oktobar 2021
str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI - “Sl. glasnik RS”, br. 96/2021 PJS 270-271
oktobar 2021
str. 21
JAVNE NABAVKE ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA I PREDUZIMANJE DRUGIH RADNJI U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA U JAVNIM NABAVKAMA PJS 270-271
oktobar 2021
str. 27
JAVNE NABAVKE Dužnost naručioca da u postupcima koje vodi bez primene Zakona o javnim nabavkama postupa u skladu sa svojim internim aktom PJS 270-271
oktobar 2021
str. 31
JAVNE NABAVKE Način podnošenja zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke PJS 270-271
oktobar 2021
str. 31
JAVNE NABAVKE Primena Zakona o javnim nabavkama na zaključenje ugovora sufinansiranog od strane javnog naručioca PJS 270-271
oktobar 2021
str. 32
JAVNE NABAVKE Oblikovanje nabavke sličnih radova na različitim objektima naručioca PJS 270-271
oktobar 2021
str. 33
JAVNE NABAVKE Uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci namirnica usled povećanja cena na tržištu PJS 270-271
oktobar 2021
str. 34
JAVNE NABAVKE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2021 PJS 270-271
oktobar 2021
str. 37
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU JAVNIH FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE I PRIHODA JAVNIH FUNKCIONERA - “Sl. glasnik RS”, br. 96/2021 PJS 270-271
oktobar 2021
str. 40
DRŽAVNA UPRAVA PREMEŠTAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ZBOG POTREBE RADA PJS 270-271
oktobar 2021
str. 42
DRŽAVNA UPRAVA Nadležnost jedinice lokalne samouprave u postupku dobijanja dozvole za postavljanje bilborda PJS 270-271
oktobar 2021
str. 45
DRŽAVNA UPRAVA Određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti i donošenje internog akta o zaštiti podataka o ličnosti u javnom komunalnom preduzeću PJS 270-271
oktobar 2021
str. 46
DRŽAVNA UPRAVA Postupanje po zahtevu za slobodan pristup koji je upućen elektronskim putem PJS 270-271
oktobar 2021
str. 48
DRŽAVNA UPRAVA Prestanak radnog odnosa po sili zakona državnom službeniku koji neopravdano izostane sa rada tri radna dana PJS 270-271
oktobar 2021
str. 49
DRŽAVNA UPRAVA Nemogućnost preuzimanja zaposlenog u opštinskoj upravi u turističku organizaciju na osnovu sporazuma PJS 270-271
oktobar 2021
str. 49
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UČENIČKIM ZADRUGAMA - “Sl. glasnik RS”, br. 96/2021 PJS 270-271
oktobar 2021
str. 53
OBRAZOVANJE Prelazni režim rada učeničkih zadruga čija je registracija započeta prema prethodnom pravilniku PJS 270-271
oktobar 2021
str. 58
OBRAZOVANJE ODLUKA TIMA ZA ŠKOLE O MODELU NASTAVE U ODREĐENIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE POČEVŠI OD 25. OKTOBRA 2021. GODINE PJS 270-271
oktobar 2021
str. 60
OBRAZOVANJE Usklađivanje cenovnika usluga za vanredno školovanje sa važećim propisima i raspodela sredstava PJS 270-271
oktobar 2021
str. 63
OBRAZOVANJE Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti u ustanovama obrazovanja PJS 270-271
oktobar 2021
str. 64
OBRAZOVANJE Prestanak radnog odnosa na osnovu naknadnog zahteva zaposlene u školi koja spada u kategoriju zaposlenih koji uživaju posebnu zaštitu od otkaza PJS 270-271
oktobar 2021
str. 65
OBRAZOVANJE Nastava na daljinu za učenika osnovne škole koji boravi u inostranstvu PJS 270-271
oktobar 2021
str. 66
ZDRAVSTVO DOPUNSKI RAD ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PJS 270-271
oktobar 2021
str. 71
ZDRAVSTVO Postupanje zdravstvene ustanove po zahtevu opštinske uprave za dostavljanje podataka o vakcinaciji dece PJS 270-271
oktobar 2021
str. 75
KULTURA KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI - “Sl. glasnik RS”, br. 96/2021 PJS 270-271
oktobar 2021
str. 79
KULTURA KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU STICANJA VIŠIH STRUČNIH ZVANJA U ARHIVSKOJ DELATNOSTI - “Sl. glasnik RS”, br. 97/2021 PJS 270-271
oktobar 2021
str. 81
KULTURA Statutarni uslovi za izbor direktora biblioteke PJS 270-271
oktobar 2021
str. 84
KULTURA Upotreba latiničkog pisma prilikom ispisivanja naziva javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač opština PJS 270-271
oktobar 2021
str. 84
KULTURA Nemogućnost preuzimanja zaposlenog u ustanovi kulture u drugu ustanovu kulture na osnovu sporazuma PJS 270-271
oktobar 2021
str. 85
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS 270-271
oktobar 2021
str. 89
RADNI ODNOSI Rokovi za realizaciju saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava u narednoj kalendarskoj godini PJS 270-271
oktobar 2021
str. 95
RADNI ODNOSI Pravni osnov za naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenog u opštinskoj upravi PJS 270-271
oktobar 2021
str. 96
RADNI ODNOSI Nemogućnost priznavanja radnog staža ostvarenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja prilikom obračuna minulog rada zaposlenom u jedinici lokalne samouprave PJS 270-271
oktobar 2021
str. 97
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA PJS 270-271
oktobar 2021
str. 101
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA PJS 270-271
oktobar 2021
str. 103
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI PJS 270-271
oktobar 2021
str. 105
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2021 do 92/2021) PJS 268-269
septembar 2021
Str. 9
II POČETAK PRIMENE PROPISA ZAKONI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. oktobra 2021. godine PJS 268-269
septembar 2021
Str.19
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - “Sl. glasnik RS”, br. 86/2021 PJS 268-269
septembar 2021
Str.23
IV JAVNE NABAVKE PRAKSA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U POGLEDU AKTIVNE LEGITIMACIJE PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PJS 268-269
septembar 2021
Str.27
IV JAVNE NABAVKE Način dokazivanja osnova za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke PJS 268-269
septembar 2021
Str.31
IV JAVNE NABAVKE Dostavljanje novog sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude u slučaju produženja roka važenja ponude PJS 268-269
septembar 2021
Str.32
IV JAVNE NABAVKE Mogućnost upućivanja direktnog poziva potencijalnim ponuđačima u otvorenom postupku javne nabavke PJS 268-269
septembar 2021
Str.32
IV JAVNE NABAVKE Fizičko lice kao ponuđač u postupku javne nabavke PJS 268-269
septembar 2021
Str.33
V DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PONAŠANJA I LIČNOM IZGLEDU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - “Sl. glasnik RS”, br. 83/2021 PJS 268-269
septembar 2021
Str.37
V DRŽAVNA UPRAVA Pristanak za obradu ličnih podataka kao osnov zakonite obrade u srednjoj školi PJS 268-269
septembar 2021
Str.38
V DRŽAVNA UPRAVA Obrada podataka o ličnosti radi identifikacije lica kojima javno komunalno preduzeće izdaje povlašćene parking karte PJS 268-269
septembar 2021
Str.39
V DRŽAVNA UPRAVA Pravilnik o sistematizaciji i akt o proceni rizika u zdravstvenoj ustanovi kao informacije od javnog značaja PJS 268-269
septembar 2021
Str.41
V DRŽAVNA UPRAVA Postupanje ustanove socijalne zaštite po zahtevu za slobodan pristup koji se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih PJS 268-269
septembar 2021
Str.42
VI OBRAZOVANJE ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI PJS 268-269
septembar 2021
Str.47
VI OBRAZOVANJE ODLUKA TIMA ZA ŠKOLE O MODELIMA NASTAVE U ODREĐENIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE POČEVŠI OD 27. SEPTEMBRA 2021. GODINE PJS 268-269
septembar 2021
Str.55
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI - “Sl. glasnik RS”, br. 85/2021 PJS 268-269
septembar 2021
Str.58
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O POSEBNOM PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA - “Sl. glasnik RS”, br. 85/2021 PJS 268-269
septembar 2021
Str. 61
VI OBRAZOVANJE MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA OBJAVILO REVIDIRANU LISTU INDIKATORA ZA PRELIMINARNU IDENTIFIKACIJU UČENIKA KOJI SU POTENCIJALNE ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA PJS 268-269
septembar 2021
Str. 63
VI OBRAZOVANJE Lista indikatora za preliminarnu identifikaciju učenika koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima PJS 268-269
septembar 2021
Str. 65
VI OBRAZOVANJE UPUTSTVO MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA OSNOVNIM ŠKOLAMA O REALIZACIJI SLOBODNIH NASTAVNIH AKTIVNOSTI I VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI PJS 268-269
septembar 2021
Str. 70
VI OBRAZOVANJE ORGANIZOVANJE I OSTVARIVANJE IZLETA, EKSKURZIJA I NASTAVE U PRIRODI ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE PJS 268-269
septembar 2021
Str. 71
VI OBRAZOVANJE Postupak izmene naziva ustanove obrazovanja i vaspitanja u javnoj svojini PJS 268-269
septembar 2021
Str. 72
VI OBRAZOVANJE Zaduženja saradnika za izradu didaktičkog materijala u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom PJS 268-269
septembar 2021
Str. 72
VI OBRAZOVANJE Čas odeljenskog starešine u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju kao ostali oblik neposrednog obrazovno-vaspitnog rada PJS 268-269
septembar 2021
Str. 74
VI OBRAZOVANJE Ocenjivanje iz nastavnog predmeta Digitalni svet u drugom razredu osnovnog obrazovanja PJS 268-269
septembar 2021
Str. 76
VI OBRAZOVANJE Obaveza škole da izda uverenje o činjenicama iz evidencije kada nema odgovarajućeg obrasca PJS 268-269
septembar 2021
Str. 77
X KULTURA KOMENTAR ZAKONA O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANJU ĆIRILIČKOG PISMA - “Sl. glasnik RS”, br. 89/2021 PJS 268-269
septembar 2021
Str. 81
X KULTURA Novo zapošljavanje u ustanovi kulture u javnoj svojini u toku 2021. godine PJS 268-269
septembar 2021
Str. 83
XI RADNI ODNOSI ZLOUPOTREBA PRAVA NA BOLOVANJE PJS 268-269
septembar 2021
Str. 87
XI RADNI ODNOSI Zasnivanje radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava sa zaposlenim kome je radni odnos prestao u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru PJS 268-269
septembar 2021
Str. 95
XI RADNI ODNOSI Ukupan broj lica kojima je radni odnos prestao u prethodnoj kalendarskoj godini kao kriterijum za zapošljavanje bez posebne saglasnosti komisije vlade PJS 268-269
septembar 2021
Str. 96
XI RADNI ODNOSI Premeštaj po okončanom internom konkursu i preuzimanje zaposlenog u jedinici lokalne samouprave u smislu propisa o ograničavanju zapošljavanja u javnom sektoru PJS 268-269
septembar 2021
Str. 96
XI RADNI ODNOSI Mogućnost nasleđivanja preduzetničke radnje od strane službenika zaposlenog u jedinici lokalne samouprave PJS 268-269
septembar 2021
Str. 97
XI RADNI ODNOSI Pravo zaposlenog u jedinici lokalne samouprave na plaćeno odsustvo po osnovu dobrovoljnog davanja krvi PJS 268-269
septembar 2021
Str. 98
XI RADNI ODNOSI Status neraspoređenog zaposlenog u školi koji je preuzet sa liste za deo norme PJS 268-269
septembar 2021
Str. 99
XI RADNI ODNOSI (Ne)mogućnost uvođenja prekovremenog rada zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koji rade sa skraćenim radnim vremenom PJS 268-269
septembar 2021
Str. 100
XI RADNI ODNOSI Prekovremeni i dopunski rad direktora zdravstvene ustanove PJS 268-269
septembar 2021
Str. 101
XI RADNI ODNOSI (Ne)obaveznost primene Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru na radna mesta u lokalnim javnim preduzećima PJS 268-269
septembar 2021
Str. 102
XI RADNI ODNOSI Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu zaposlenog u javnom komunalnom preduzeću PJS 268-269
septembar 2021
Str. 103
XII NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG IZMENE ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI PJS 268-269
septembar 2021
Str. 107
XII NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU PJS 268-269
septembar 2021
Str. 108

I          NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA

NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA(“Sl. glasnik RS”, br. 64/2021 do 72/2021)

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 9

II         USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

NEUSTAVNOST ODREDABA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU O POSEBNIM SLUČAJEVIMA ISKLJUČENJA JAVNOSTI SA GLAVNOG PRETRESA

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 25

III       JAVNE  NABAVKE

SHODNA PRIMENA ODREDABA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE UPRAVNI POSTUPAK NA PITANJA U POSTUPCIMA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 29

III       JAVNE  NABAVKE

Postupanje naručioca u slučaju odustanka ponuđača od zaključenja ugovora o javnoj nabavci za pojedinu partiju

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 37

III       JAVNE  NABAVKE

Dodela ugovora o javnoj nabavci ponuđaču koji nudi dobro boljih karakteristika od zahtevanih u tehničkoj specifikaciji

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 38

III       JAVNE  NABAVKE

Sprovođenje više nabavki istog predmeta i mogućnost izuzeća od primene zakona

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 38

III       JAVNE  NABAVKE

DUŽNOST NARUČIOCA DA OBJAVI IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE U SLUČAJU DA UTVRDI DA NIJE SAČINJENA U SKLADU SA ZAKONOM

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 39

III       JAVNE  NABAVKE

OSPORAVANJE NAČINA DEFINISANJA KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA U ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 41

III       JAVNE  NABAVKE

OCENA PRIHVATLJIVOSTI PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE U ODNOSU NA ZAHTEVE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 42

IV       DRŽAVNA UPRAVA

PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE - LIČNE OBAVEZE JAVNOG FUNKCIONERA, AUTENTIČNO TUMAČENJE POJMA JAVNI FUNKCIONER, ODGOVORNOST JAVNOG FUNKCIONERA I OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 45

IV       DRŽAVNA UPRAVA

KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O INTERNOM I JAVNOM KONKURSU ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA - “Sl. glasnik RS”, br. 67/2021

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 58

IV       DRŽAVNA UPRAVA

PRIKAZ PRIMEDABA I PREDLOŽENIH REŠENJA IZ IZVEŠTAJA O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 62

IV       DRŽAVNA UPRAVA

PRIKAZ PRIMEDABA I PREDLOGA PREMA IZVEŠTAJU O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI ZA ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 70

V         OBRAZOVANJE

KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - “Sl. glasnik RS”, br. 67/2021

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 75

V         OBRAZOVANJE

KOMENTAR ZAKONA O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU - “Sl. glasnik RS”, br. 67/2021

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 83

V         OBRAZOVANJE

STATUS REDOVNOG UČENIKA SREDNJE ŠKOLE - UPIS, USLOVI I ROKOVI

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 90

V         OBRAZOVANJE

KALENDAR OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 93

V         OBRAZOVANJE

KALENDAR OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 97

V         OBRAZOVANJE

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU - “Sl. list AP Vojvodine”, br. 23/2021

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 101

V         OBRAZOVANJE

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU - “Sl. list AP Vojvodine”, br. 23/2021

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 106

V         OBRAZOVANJE

Mogućnost angažovanja pomoćnog vaspitača sa znanjem jezika nacionalne manjine u predškolskoj ustanovi

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 111

V         OBRAZOVANJE

Postupanje osnovne škole u slučaju prijema zahteva za izmenu odluke o izboru udžbenika

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 112

V         OBRAZOVANJE

Izdavanje duplikata svedočanstva i diplome vanrednom učeniku na osnovu podataka iz evidencija koje vodi srednja škola

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 114

V         OBRAZOVANJE

Broj časova pripremne nastave za učenika upućenog na razredni ispit iz osam predmeta

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 115

V         OBRAZOVANJE

Doprinos na radu kao kriterijum za uvećanje broja dana godišnjeg odmora zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 116

V         OBRAZOVANJE

STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 117

VI       ZDRAVSTVO

USLOVI ZA OMOGUĆAVANJE UVIDA I DOSTAVLJANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENTA CENTRU ZA SOCIJALNI RAD OD STRANE ZDRAVSTVENE USTANOVE

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 129

VI       ZDRAVSTVO

(Ne)postojanje obaveze zdravstvene ustanove da zaposlenima dostavi zapisnik o izvršenoj kontroli Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 132

VI       ZDRAVSTVO

Uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa za obavljanje specijalističkog staža i plan razvoja kadrova

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 133

VI       ZDRAVSTVO

Odobravanje specijalizacije zdravstvenom radniku koji je ujedno i predsednik upravnog odbora zdravstvene ustanove u kojoj je zaposlen

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 134

VI       ZDRAVSTVO

Obaveza isticanja zastave Republike Srbije na glavnom ulazu u zgradu doma zdravlja

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 136

VII      RADNI ODNOSI

ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA RADNOPRAVNIM STATUSOM ZAPOSLENIH I FUNKCIONERA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 139

VII      RADNI ODNOSI

PRAVO ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA PLAĆENO ODSUSTVO U SLUČAJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I NEPLAĆENO ODSUSTVO ZBOG DOŠKOLOVAVANJA

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 147

VII      RADNI ODNOSI

Dostavljanje upozorenja o otkazu ugovora o radu kada zaposleni isto odbije lično da primi u prostorijama poslodavca

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 149

VII      RADNI ODNOSI

(Ne)postojanje kontinuiteta radnog odnosa i ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu zaposlenog u jedinici lokalne samouprave

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 150

VIII    NACRTI I PREDLOZI ZAKONA

PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O KULTURI I ZAKONA O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 153

VIII    NACRTI I PREDLOZI ZAKONA

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 154

VIII    NACRTI I PREDLOZI ZAKONA

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 155

VIII    NACRTI I PREDLOZI ZAKONA

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O NESTALIM LICIMA

PJS 264-265 JUL 2021

STR. 156

I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - “Sl. glasnik RS”, br. 53/2021 do 63/2021 PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 9
II POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. jula 2021. godine PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 25
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE - “Sl. glasnik RS”, br. 53/2021 PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 29
IV USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OSVRT NA PREDLOG ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE - OBLAST PRAVOSUĐA PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 41
V JAVNE NABAVKE ZAHTEVANJE DOKAZA O ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA OD NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 47
V JAVNE NABAVKE KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU - “Sl. glasnik RS”, br. 59/2021 PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 51
V JAVNE NABAVKE Uslovi i način izmene ugovora o javnoj nabavci radova na sanaciji puta usled arheoloških istraživanja PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 52
V JAVNE NABAVKE Ugovor o angažovanju lica za obavljanje poslova javnih nabavki PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 53
V JAVNE NABAVKE Nabavka usluga organizovanja manifestacije uz prodaju karata od strane pružaoca usluge PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 53
VI DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI - “Sl. glasnik RS”, br. 52/2021 PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 57
VI DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE - “Sl. glasnik RS”, br. 52/2021 PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 66
VI DRŽAVNA UPRAVA PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE I AUTENTIČNO TUMAČENJE POJMA “JAVNI FUNKCIONER” PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 72
VI DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O LIČNOJ KARTI - “Sl. glasnik RS”, br. 53/2021 PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 76
VI DRŽAVNA UPRAVA Obaveze sprovođenja posebnih mera rodne ravnopravnosti u organima vlasti u zavisnosti od broja zaposlenih PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 79
VI DRŽAVNA UPRAVA Rokovi obaveštavanja o godišnjim programima i planovima za ostvarivanje rodne ravnopravnosti za organe javne vlasti i poslodavce PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 80
VI DRŽAVNA UPRAVA (Ne)mogućnost zastupanja jedinice lokalne samouprave od strane advokata PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 81
VI DRŽAVNA UPRAVA NEMOGUĆNOST ISTOVREMENOG VRŠENJA FUNKCIJE ODBORNIKA I OBAVLJANJE POSLA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA NA TERITORIJI ISTE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 83
VI DRŽAVNA UPRAVA (NE)MOGUĆNOST ISTOVREMENOG VRŠENJA JAVNE FUNKCIJE ČLANA GRADSKOG VEĆA I OBAVLJANJA POSLOVA DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA D.O.O ČIJI JE JEDAN OD OSNIVAČA GRAD PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 84
VI DRŽAVNA UPRAVA (NE)MOGUĆNOST ISTOVREMENOG VRŠENJA JAVNE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA ZAPOSLENIH I DUŽNOSTI ČLANA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 85
VII OBRAZOVANJE ZAVRŠNI ISPIT U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU I KALENDAR AKTIVNOSTI NAKON ZAVRŠETKA ISPITA PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 89
VII OBRAZOVANJE OBAVEZE NASTAVNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI U RADU SA UČENICIMA KOJI SE ŠKOLUJU PO IOP PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 93
VII OBRAZOVANJE Broj odeljenja potreban za nastavak rada srednje škole PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 96
VII OBRAZOVANJE Obaveza škole da opštim aktom utvrdi način i postupak izricanja disciplinskih mera za lakše povrede radne obaveze i prisustvo zaposlenog sednicama organa upravljanja PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 97
VII OBRAZOVANJE Navođenje podataka o učenicima koji su učesnici i svedoci u vaspitno-disciplinskom postupku PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 98
VII OBRAZOVANJE Pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka radi utvrđivanja odgovornosti učenika za težu povredu obaveze počinjenu u junu mesecu PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 99
VII OBRAZOVANJE Obaveza uplate sindikalne članarine zaposlenog u školi koji je član nezavisnog sindikata prosvetnih radnika PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 99
VII OBRAZOVANJE REALIZOVANJE EKSKURZIJE, NASTAVE U PRIRODI I PROSLAVE ZAVRŠETKA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA NAKON 17. JUNA 2021. GODINE PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 100
VII OBRAZOVANJE REALIZOVANJE EKSKURZIJE I PROSLAVE ZAVRŠETKA SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA NAKON 17. JUNA 2021. GODINE PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 101
VIII ZDRAVSTVO PRIKAZ IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA KOJIMA SE UREĐUJE REGISTRACIJA, PROIZVODNJA, PROMET, PRAĆENJE I UVOZ MEDICINSKIH SREDSTAVA - “Sl. glasnik RS”, br. 58/2021 PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 105
VIII ZDRAVSTVO Dužnosti jedinice lokalne samouprave u pogledu obaveza zdravstvenih ustanova čiji je bila osnivač do preuzimanja osnivačkih prava PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 107
VIII ZDRAVSTVO Rokovi čuvanja zdravstvene dokumentacije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 108
VIII ZDRAVSTVO Obaveza pribavljanja saglasnosti ministarstva na akt o ukidanju zdravstvene ustanove PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 110
VIII ZDRAVSTVO Način prijavljivanja ugovora o dopunskom radu zdravstvenog radnika nadležnom registru PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 111
VIII ZDRAVSTVO PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 113
IX RADNI ODNOSI SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENA KOJA SE ODNOSE NA SPORNA PITANJA VEZANA ZA OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 119
IX RADNI ODNOSI KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 56/2021 PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 127
IX RADNI ODNOSI Mogućnost uvećanja plate zaposlenom koji menja direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 129
IX RADNI ODNOSI Pravo direktora ustanove kulture na isplatu jubilarne nagrade PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 130
IX RADNI ODNOSI Zakonska regulativa koja se odnosi na pravo zaposlenih u javnom sektoru da se bave preduzetništvom ili osnuju društvo sa ograničenom odgovornošću PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 131
IX RADNI ODNOSI Pravo korisnika javnih sredstava da izvrši prijem lica u radni odnos na određeno vreme u 2021. godini PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 132
X NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O RADU PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 137
X NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O KULTURNOM NASLEĐU PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 138
X NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 139
X NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE PORODIČNOG ZAKONA PJS br. 262-263
jun 2021.
Str. 140
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA(“Sl. glasnik RS”, br. 42/2021 do 52/2021) PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 9
II POČETAK PRIMENE PROPISA ZAKONI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 30. juna 2021. godine PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 25
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 29
III KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O SPROVOĐENJU PILOT OBUKE ZA TRŽIŠTE RADA NA OSNOVU VAUČERA - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 33
IV JAVNE NABAVKE AKCIONI PLAN ZA 2021. GODINU ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019-2023. GODINE - “Sl. glasnik RS”, br. 46/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 37
IV JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA U VEZI SA RADOM NA NOVOM PORTALU JAVNIH NABAVKI PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 39
IV JAVNE NABAVKE Ispunjenost uslova za obavljanje profesionalne delatnosti od strane učesnika u ponudi u postupku javne nabavke PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 42
IV JAVNE NABAVKE Obaveštavanje učesnika u postupku javne nabavke o donetoj odluci Republičke komisije po podnetom zahtevu za zaštitu prava PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 43
IV JAVNE NABAVKE Nabavka dobara putem razmene predmeta javne nabavke između naručioca i ponuđača PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 43
V DRŽAVNA UPRAVA PRIKAZ OSNOVNIH REŠENJA IZ NOVOG ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 47
V DRŽAVNA UPRAVA PRIKAZ OSNOVNIH NOVINA U IZMENAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 53
V DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA - “Sl. glasnik RS”, br. 49/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 56
V DRŽAVNA UPRAVA OBAVEZNA VAKCINACIJA I LJUDSKA PRAVA PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 61
V DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UPUTSTVA O IZMENAMA UPUTSTVA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA - “Sl. glasnik RS”, br. 43/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 64
V DRŽAVNA UPRAVA USLOVI ZA RAD UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD 7.5.2021. GODINE PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 65
V DRŽAVNA UPRAVA Obaveznost upisa izmene statuta ustanove u sudski registar PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 66
V DRŽAVNA UPRAVA Postupak za ispravku greške u katastru PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 66
V DRŽAVNA UPRAVA Uvid u matične knjige i izdavanje izvoda i uverenja iz tih knjiga u svrhe naučnog i istraživačkog rada PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 67
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - “Sl. glasnik RS”, br. 52/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 71
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI - “Sl. glasnik RS”, br. 47/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 74
VI OBRAZOVANJE ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA VEBINARU ODRŽANOM U VEZI SA UNOSOM PODATAKA U JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM PROSVETE (JISP) PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 79
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA - “Sl. glasnik RS”, br. 48/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 84
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR IZMENA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - “Sl. glasnik RS”, br. 31/2021 i 46/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 86
VI OBRAZOVANJE ZAŠTITA OD SVIH OBLIKA NASILJA PREMA DECI, UČENICIMA I ZAPOSLENIMA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 88
VI OBRAZOVANJE Vrednovanje osnovnih studija na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina prema nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 89
VI OBRAZOVANJE Diplome, pohvale i nagrade za učenike srednje škole PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 90
VII KULTURA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O KULTURI - “Sl. glasnik RS”, br. 47/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 93
VII KULTURA ODOBRENJE LISTE KATEGORIJA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA SA ROKOVIMA ČUVANJA I PREDAJA PREPISA ARHIVSKE KNJIGE PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 97
VIII RADNI ODNOSI UGOVOR O DOPUNSKOM RADU U JAVNOM SEKTORU PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 101
VIII RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI - “Sl. glasnik RS”, br. 49/2021 PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 109
VIII RADNI ODNOSI Mogućnost zaključivanja posebnog kolektivnog ugovora za teritoriju autonomne pokrajine PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 111
VIII RADNI ODNOSI Racionalizacija broja zaposlenih u opštinskoj upravi PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 112
VIII RADNI ODNOSI REVIZIJA U SPORU RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 113
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZA PROMENU USTAVA RS PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 117
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDŽBENICIMA PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 119
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU VOJNIH OSIGURANIKA PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 120
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI PJS br. 260-261
maj 2021.
Str. 121
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - “Sl. glasnik RS”, br. 16/2021 do 27/2021 PJS br. 256-257 mart 2021. Str. 9
II KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 23
II KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR IZMENA PRAVILNIKA O SPORTSKIM GRANAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU I PRAVILNIKA O NADLEŽNIM NACIONALNIM SPORTSKIM SAVEZIMA ZA SPORTSKE GRANE I OBLASTI SPORTA U REPUBLICI SRBIJI PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 36
II KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCU I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENE LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA VRŠENJE STRUČNOG NADZORA U ZAŠTITI ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA VAN ARHIVA - “Sl. glasnik RS”, br. 24/2021 PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 37
III USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 41
III USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO 213/2019 - OCENA ZAKONITOSTI STATUTA ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE I OCENA USTAVNOSTI KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 43
III USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI IMUNITET STRANE DRŽAVE U SPORU IZ RADNOG ODNOSA PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 50
IV JAVNE NABAVKE PRIKAZ NAJVAŽNIJIH NOVINA U NOVOM PRAVILNIKU O SADRŽINI KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - “Sl. glasnik RS”, br. 21/2021 PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 57
IV JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE - “Sl. glasnik RS”, br. 21/2021 PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 59
IV JAVNE NABAVKE PREKRŠAJNI POSTUPCI U VEZI SA JAVNIM NABAVKAMA PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 60
IV JAVNE NABAVKE ODREĐIVANJE VREDNOSTI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI DOBARA U SLUČAJU SUKCESIVNIH ISPORUKA I NEMOGUĆNOST IZMENE PREDMETA PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 62
IV JAVNE NABAVKE DOKAZIVANJE NEPOSTOJANJA OSNOVA ZA ISKLJUČENJE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI SE ODNOSI NA IZMIRENJE DOSPELIH POREZA I DOPRINOSA PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 63
V DRŽAVNA UPRAVA POČETAK PRIMENE NOVE UREDBE O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE - “Sl. glasnik RS”, br. 21/2020 PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 67
V DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE - “Sl. glasnik RS”, br. 24/2021 PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 74
V DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ZAJEDNIČKOG IZVRŠAVANJA POVERENIH POSLOVA - “Sl. glasnik RS”, br. 19/2021 PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 75
V DRŽAVNA UPRAVA USVOJENI PROGRAMI OBUKE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE ZA 2021. GODINU PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 77
V DRŽAVNA UPRAVA USVOJENI PROGRAMI OBUKE ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2021. GODINU PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 78
V DRŽAVNA UPRAVA OBAVEZNOST DONOŠENJA LISTE KATEGORIJA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA OD STRANE JAVNE AGENCIJE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 80
VI OBRAZOVANJE OSTVARIVANJE NASTAVE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA OD 8. MARTA 2021. GODINE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 83
VI OBRAZOVANJE PRIKAZ PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2030. GODINE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 87
VI OBRAZOVANJE POSTUPAK UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 93
VI OBRAZOVANJE NAJAVLJENA MOGUĆNOST ELEKTRONSKOG PRIJAVLJIVANJA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 97
VI OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA - “Sl. glasnik RS”, br. 19/2021 PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 98
VI OBRAZOVANJE NEMOGUĆNOST ODLAGANJA POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU SAMO NA OSNOVU ZAHTEVA RODITELJA PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 102
VI OBRAZOVANJE UPUTSTVO ZA ORGANIZACIJU PROBNOG ZAVRŠNOG ISPITA ZA OSNOVNE ŠKOLE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 103
VI OBRAZOVANJE UPUTSTVO OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA O MOGUĆNOSTI OCENJIVANJA UČENIKA DOK TRAJE NASTAVA NA DALJINU, U ŠKOLI U MANJIM GRUPAMA I UZ POŠTOVANJE SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MERA PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 105
VII ZDRAVSTVO KOMENTAR UREDBE O IZDAVANJU PRIVREMENE DOZVOLE ZA LEK - VAKCINE ZA IMUNIZACIJU STANOVNIŠTVA PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - “Sl. glasnik RS”, br. 17/2021 PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 109
VII ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 17/2021 PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 112
VII ZDRAVSTVO (NE)MOGUĆNOST ZASTUPANJA DOMA ZDRAVLJA OD STRANE ADVOKATA PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 116
VIII RADNI ODNOSI PRVOMAJSKI I VASKRŠNJI PRAZNICI U 2021. GODINI PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 119
VIII RADNI ODNOSI UTVRĐIVANJE PREOSTALE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAPOSLENOG NA OSNOVU IZVEŠTAJA PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 121
VIII RADNI ODNOSI MOGUĆNOST RASPOREĐIVANJA SLUŽBENIKA KOJI JE OSTAO PREKOBROJAN U OPŠTINSKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU NA ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO U OPŠTINSKOJ UPRAVI PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 123
VIII RADNI ODNOSI RELEVANTAN MOMENAT ZA UTVRĐIVANJE PRAVA UDOVE NA PORODIČNU PENZIJU PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 124
VIII RADNI ODNOSI DVA UGOVORA O RADU KOD ISTOG POSLODAVCA PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 125
VIII RADNI ODNOSI PRAVO ZAPOSLENOG KOD PROMENE POSLODAVCA DA ODBIJE PRENOS UGOVORA O RADU PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 127
VIII RADNI ODNOSI PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG U MESNOJ ZAJEDNICI PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 128
VIII RADNI ODNOSI PROMENA RASPOREDA RADNOG VREMENA I RAD DUŽI OD PROSEČNOG RADNOG VREMENA U PERIODU PRERASPODELE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 130
VIII RADNI ODNOSI EVIDENCIJA ČASOVA ODSUSTVA SA RADA ZAPOSLENOM U PERIODU PRERASPODELE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 131
VIII RADNI ODNOSI STATUS DEKANA I PRODEKANA, ČLANOVA SAVETA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE IZ REDA NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA U SMISLU ČLANA 2. ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 132
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 137
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA VLADA USVOJILA PREDLOG ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 138
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG PROGRAMA ZA REFORMU SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 139
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA POČELA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU PJS br. 256-257 mart 2021 Str. 141
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 06/2021 do 15/2021 PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 9
II KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU ZAŠTITE OD POŽARA PREMA KATEGORIJI UGROŽENOSTI OD POŽARA I PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ORGANIZOVANJA ZAŠTITE OD POŽARA U SUBJEKTIMA PRVE, DRUGE I TREĆE KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 21
III JAVNE NABAVKE NABAVKE DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 25
III JAVNE NABAVKE PRETHODNA PROVERA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA SA STANOVIŠTA PRAKSE REPUBLIČKE KOMISIJE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 29
III JAVNE NABAVKE KREIRANJE ODLUKE KOJOM SE OKONČAVA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ISKLJUČIVO AUTOMATSKI IZ SISTEMA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 33
III JAVNE NABAVKE POSTUPANJE U SLUČAJU DODATNIH RADOVA TOKOM IZVRŠENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ZAKLJUČENOG PREMA RANIJE VAŽEĆIM PROPISIMA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 34
III JAVNE NABAVKE POZIVANJE PRIVREDNOG SUBJEKTA ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 35
III JAVNE NABAVKE ZAKLJUČENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA ANGAŽOVANJA KADROVA PUTEM AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 36
III JAVNE NABAVKE IMENOVANJE ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJЕ ZA JAVNU NABAVKU PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 37
IV DRŽAVNA UPRAVA OBAVEŠTAVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O POKLONIMA KOJE SU PRIMILI FUNKCIONERI U TOKU 2020. GODINE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 41
IV DRŽAVNA UPRAVA USVOJENO AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE - “Sl glasnik RS”, br. 35/2019 i 88/2019 PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 43
IV DRŽAVNA UPRAVA PRAVOBRANILAŠTVO KAO ZAKONSKI ZASTUPNIK JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 44
IV DRŽAVNA UPRAVA (NE) MOGUĆNOST ISTOVREMENOG OBAVLJANJA FUNKCIJE POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I FUNKCIJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 48
IV DRŽAVNA UPRAVA MOGUĆNOST DA FUNKCIONER U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE BUDE PREMEŠTAN ILI DA ZASNUJE RADNI ODNOS U SVOJSTVU SLUŽBENIKA NA IZVRŠILAČKOM RADNOM MESTU PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 49
IV DRŽAVNA UPRAVA OVLAŠĆENJA DRŽAVNOG SEKRETARA U ODNOSU NA RAD INSPEKCIJE U SASTAVU MINISTARSTVA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 50
IV DRŽAVNA UPRAVA ISTOVREMENO VRŠENJE JAVNIH FUNKCIJA ODBORNIKA I POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 52
IV DRŽAVNA UPRAVA STATUS ŠEFA KABINETA I ZAMENIKA ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADE U SMISLU ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE  PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 53
IV DRŽAVNA UPRAVA ZAKONITOST OBRADE MATIČNOG BROJA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA OD STRANE APR  PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 54
V OBRAZOVANJE OPŠTE SMERNICE IZRADE AKTA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 57
V OBRAZOVANJE USVOJENO AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 64. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 64
V OBRAZOVANJE OBAVEZA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA DA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRIBAVLJAJU PODATKE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 66
V OBRAZOVANJE KREIRANA NACIONALNA ONLAJN BAZA LEKCIJA ZA DUALNE OBRAZOVNE PROFILE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 69
V OBRAZOVANJE PRAVA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U ODNOSU NA KOJE JE UPUĆEN ZAHTEV ZA RAZREŠENJE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 71
V OBRAZOVANJE OBAVEZA IZVEŠTAVANJA ŠKOLSKOG ODBORA I NASTAVNIČKOG VEĆA O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 72
V OBRAZOVANJE ODGOVORNOST NASTAVNIKA UKOLIKO PUSTI UČENIKA SA ČASA BEZ OBAVEŠTAVANJA RODITELJA UČENIKA I ODELJENJSKOG STAREŠINE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 73
V OBRAZOVANJE VRŠENJE UVIDA I PRIBAVLJANJE PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA ELEKTRONSKIM PUTEM  PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 74
V OBRAZOVANJE MOGUĆNOST OBAVLJANJA POSLOVA NEGE I PREVENTIVNO-ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OD STRANE MEDICINSKE SESTRE  PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 75
VI ZDRAVSTVO OSTVARIVANJE PRAVA NA LEČENJE U REPUBLICI SRBIJI KORISNIKA PENZIJE I DRŽAVLJANA REPUBLIKE CRNE GORE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 79
VI ZDRAVSTVO OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU ZAPOSLENOG U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U JAVNOJ SVOJINI PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 84
VI ZDRAVSTVO OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NASTAVNIKA NAKON STICANJA USLOVA ZA STAROSNU PENZIJU PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 85
VII SOCIJALNA ZAŠTITA KOMENTAR ZAKONA O SOCIJALNOJ KARTI PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 89
VII SOCIJALNA ZAŠTITA ODOBRAVANJE UVEĆANJA HRANITELJSKE NAKNADE ZA DECU KOJA NASTAVU POHAĐAJU PO INDIVIDUALNOM OBRAZOVNOM PLANU PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 92
VIII RADNI ODNOSI GODIŠNJI ODMOR IZ 2019. I 2020. GODINE ODREĐENI ZAPOSLENI MOGU DA ISKORISTE U 2021. I 2022. GODINI PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 97
VIII RADNI ODNOSI OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM USLED NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA ODNOSNO NEDOSTATKA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 99
VIII RADNI ODNOSI KOMENTAR ANEKSA III KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE - “Sl. list AP Vojvodine”, br. 6/2021 PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 109
VIII RADNI ODNOSI PRIMENA ČLANA 27k ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU I STATUS SLUŽBENIKA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI JE PRIVREMENO RASPOREĐEN NA DRUGO RADNO MESTO RADI OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 111
VIII RADNI ODNOSI (NE)POSTOJANJE PROPISANE FORME ZA OBJAVLJIVANJE PODATAKA IZ ČLANA 8. UREDBE O POSTUPKU ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 112
VIII RADNI ODNOSI RADNOPRAVNI STATUS VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 113
VIII RADNI ODNOSI (NE)MOGUĆNOST NASTAVKA SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENOG RADNIKA ZA VREME VRŠENJA JAVNE FUNKCIJE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 114
VIII RADNI ODNOSI MOGUĆNOST PREUZIMANJA ZAPOSLENOG U USTANOVU OBRAZOVANJA I VASPITANJA U TOKU ŠKOLSKE GODINE PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 115
VIII RADNI ODNOSI NERADNI DANI POVODOM PRAZNIKA RADA 2021. GODINE  PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 116
XI NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 119
XI NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 121
XI NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O POJEDNOSTAVLJENOM RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 123
XI NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU PJS br. 254-255 februar 2021. Str. 125
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 158/2020 do 05/2021) Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - "Sl. glasnik RS", br. 153/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 23
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUČIVANJE USTAVNOG SUDA O USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODREDABA STATUTA ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE I KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 29
JAVNE NABAVKE KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - TEHNIČKI I STRUČNI KAPACITETI Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Određivanje kriterijuma za izbor privrednog subjekta u postupku javne nabavke Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje profesionalne delatnosti preko drugih subjekata u postupku javne nabavke Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Utvrđivanje ispravnosti dostavljenih dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Postupanje sa ponudom koja ne sadrži uredno popunjenu izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Izveštavanje o (javnim) nabavkama i ugovorima zaključenim u poslednjem kvartalu 2020. godine Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA - "Sl. glasnik RS", br. 1/2021 - prečišćen tekst Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 47
DRŽAVNA UPRAVA Obaveštavanje Agencije za sprečavanje korupcije o imenovanju direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 51
DRŽAVNA UPRAVA Zastupanje jedinice lokalne samouprave u sudskim postupcima Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 51
OBRAZOVANJE DRUGO POLUGODIŠTE POČELO 18. JANUARA PO MODELU NASTAVE KOJI SE PRIMENJIVAO OD SEPTEMBRA Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 55
OBRAZOVANJE OPERATIVNI PLANOVI RADA ŠKOLA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE I PLANOVI PODRŠKE ZA UČENIKE KOJI SU NEOCENJENI Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 56
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI I RANGIRANJU NAUČNIH ČASOPISA - "Sl. glasnik RS", br. 159/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 58
OBRAZOVANJE Operativni plan rada škole za drugo polugodište školske 2020/2021. godine i planova podrške za učenike koji su neocenjeni Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 56
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O STICANJU ISTRAŽIVAČKIH I NAUČNIH ZVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 159/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 64
OBRAZOVANJE OBJAVLJENA JEDINSTVENA LISTA KVALIFIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 71
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O SISTEMU ZA RAZVRSTAVANJE I ŠIFRIRANJE KVALIFIKACIJA U NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 159/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 73
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 159/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 75
OBRAZOVANJE (Ne)mogućnost primene člana 111. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata na konkurs za prijem u radni odnos u ustanovu obrazovanja i vaspitanja Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 78
OBRAZOVANJE Zasnivanje radnog odnosa u svojstvu pripravnika u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 79
OBRAZOVANJE Pokretanje disciplinskog postupka protiv nastavnika po naloženoj meri prosvetnog inspektora Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 79
OBRAZOVANJE DOPUNA STRUČNOG UPUTSTVA ZA ORGANIZOVANJE I OSTVARIVANJE NASTAVE NEPOSREDNIM PUTEM I PUTEM UČENJA NA DALJINU ZA SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 80
OBRAZOVANJE ORGANIZOVANJE I OSTVARIVANJE NASTAVE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U DRUGOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 81
OBRAZOVANJE ORGANIZOVANJE I OSTVARIVANJE NASTAVE U SREDNJIM ŠKOLAMA U DRUGOM POLUGODIŠTU ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 82
OBRAZOVANJE PRIMENA PROPISA O NOVOM ZAPOŠLJAVANJU I DODATNOM RADNOM ANGAŽOVANJU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 83
KULTURA ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 6/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 87
KULTURA OBAVEZE STVARAOCA I IMAOCA DOKUMENTARNOG MATERIJALA U VEZI SA ZAŠTITOM ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 90
KULTURA Usaglašavanje statuta javnog arhiva sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 92
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVE UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 159/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 95
RADNI ODNOSI VODIČ ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD OD KUĆE Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 103
RADNI ODNOSI Realizacija saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava koja je data pre 31.12.2020. godine Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 108
RADNI ODNOSI Maksimalan broj zaposlenih na određeno vreme i angažovanih van radnog odnosa u skladu sa članom 27k Zakona o budžetskom sistemu Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 109
RADNI ODNOSI Rad medicinske sestre pedijatrijskog smera u kovid bolnici Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 110
RADNI ODNOSI Način angažovanja istraživača-pripravnika prema novoj regulativi Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 110
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA UTVRĐEN PREDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ KARTI Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 115
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 116
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVI ZAKON O LEKOVIMA Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 117
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 119
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 120
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI STRATEGIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM Pravo u javnom sektoru Br. 252-253 januar 2021. godine str. 121
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 143/2020 do 157/2020) Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 9
POČETAK PRIMENE PROPISA ZAKONI ČIJA PRIMENA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 31. JANUARA 2021.  GODINE - u celini ili pojedine odredbe Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 29
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PREDLOG ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE - Vlada Srbije usvojila je i Narodnoj skupštini dostavila Predlog za promenu Ustava Republike Srbije Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 35
JAVNE NABAVKE PLANIRANJE NABAVKI ZA 2021. GODINU I IZVEŠTAVANJE O NABAVKAMA IZ 2020. GODINE Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 43
JAVNE NABAVKE OD 1.1.2021. U PRIMENI NOVA ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2021. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 127/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje profesionalne delatnosti preko drugih subjekata u postupku javne nabavke Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Način dostavljanja rešenja o usvajanju zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Mogućnost zaključenja ugovora sa ponuđačem koji je jedini podneo ponudu u postupku nabavke na koju se ne primenjuje Zakon Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Donošenje izmena i dopuna plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 50
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 157/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 53
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 55
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UPUTSTVA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA - "Sl. glasnik RS", br. 145/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 62
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR IZMENE UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA - "Sl. glasnik RS", br. 145/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 67
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UPUTSTVA O NAČINU IZVEŠTAVANJA O SPROVOĐENJU STRATEŠKIH DOKUMENATA - "Sl. glasnik RS", br. 145/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 69
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU OBUKE ZA LOBISTU - "Sl. glasnik RS", br. 145/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 71
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR KODEKSA PONAŠANJA UČESNIKA U LOBIRANJU - "Sl. glasnik RS", br. 53/2019 i 142/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 73
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNIH MILICIONARA - "Sl. glasnik RS", br. 148/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 76
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O ISPITU ZA KOMUNALNOG MILICIONARA - "Sl. glasnik RS", br. 148/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 79
DRŽAVNA UPRAVA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O SPROVEDENIM PROGRAMIMA POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U PRETHODNOJ GODINI Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 82
OBRAZOVANJE OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA PROSVETE O ZAKLJUČAVANJU INFORMACIONOG SISTEMA "DOSITEJ" Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 85
OBRAZOVANJE PREDLAGANJE I ZAKLJUČIVANJE OCENA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 86
OBRAZOVANJE OCENJIVANJE UČENIKA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE PRI OSTAVRIVANJU NASTAVE NA DALJINU DO KRAJA PRVOG POLUGODIŠTA 2020/2021. GODINE Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 88
OBRAZOVANJE IZMENJEN ŠKOLSKI KALENDAR OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 92
OBRAZOVANJE IZMENJEN ŠKOLSKI KALENDAR SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.GODINU Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 93
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2020/2021. GODINU - "Sl. list AP Vojvodine", br. 63/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 95
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2020/2021. GODINU - "Sl. list AP Vojvodine", br. 63/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 97
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - "Sl. glasnik RS", br. 148/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 99
OBRAZOVANJE PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA VISOKO OBRAZOVANJE Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 104
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA - "Sl. glasnik RS", br. 152/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 105
OBRAZOVANJE OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA NASTAVAK FINANSIRANJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA U 2021. GODINI Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 106
OBRAZOVANJE FUNKCIONALNO KORIŠĆENJE ŠKOLSKIH RESURSA U PLANIRANJU I OSTVARIVANJU NASTAVE NA DALJINU Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 107
OBRAZOVANJE DODATNO UPUTSTVO ZA ORGANIZACIJU RADA ŠKOLA ZA UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU, MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 108
ZDRAVSTVO PROLONGIRAN ROK ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, USTANOVAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I MINISTARSTVU ZDRAVLJA KOJI IMAJU OBAVEZU RADNOG ANGAŽOVANJA U TOKU TRAJANJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 111
ZDRAVSTVO PREPORUKE I UPUTSTVA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ZA POSTUPANJE U TOKU EPIDEMIJE COVID-19 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 113
ZDRAVSTVO REGISTRACIJA  ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 114
RADNI ODNOSI ODLAGANJE POČETKA PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 117
RADNI ODNOSI KOMENTAR ČLANA 27k ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU OD 1. JANUARA 2021. GODINE - Sl. glasnik RS", br. 149/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 119
RADNI ODNOSI OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2021. GODINI Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 124
RADNI ODNOSI Pravo zaposlenog na zdravstvenu zaštitu iz sredstava poslodavca i pravo na solidarnu pomoć za slučaj bolesti Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 128
RADNI ODNOSI Radnopravni status zaposlenog u organu jedinice lokalne samouprave kome je određen pritvor Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 131
RADNI ODNOSI (Ne)mogućnost preuzimanja, bez konkursa, lica zaposlenog na radnom mestu sekretara u ustanovi obrazovanja i vaspitanja, u organ jedinice lokalne samouprave Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 132
RADNI ODNOSI Nemogućnost preuzimanja, bez konkursa, zaposlenih u privrednim društvima čiji je osnivač Republika Srbija, u organ jedinice lokalne samouprave Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 132
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPRЕMI VODIČ ZA BЕZBЕDAN I ZDRAV RAD PRI OBAVLJANJU RADA OD KUĆE Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 137
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA POČELE KONSULTACIJE O IZMENI ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 138
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA RAZMATRA SE USVAJANJE ZAKONA O AMNESTIJI Pravo u javnom sektoru Br. 250-251 decembar 2020. godine str. 139
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 129/2020 do 142/2020) Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - u celini ili pojedine odredbe Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 17
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ISPITIVANJE I ODLUČIVANJE PO USTAVNOJ ŽALBI (integralni tekst) - Zakon o Ustavnom sudu: član 36 stav 1 tačka 3) i čl. 85 i 89 Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 21
JAVNE NABAVKE ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOJ REGULATIVI Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 27
JAVNE NABAVKE USLOVI I NAČIN OSPORAVANJA ZAKONITOSTI DODELE UGOVORA U POSTUPCIMA NABAVKI NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 33
JAVNE NABAVKE OBJAVLJIVANJE OGLASA - OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENJU UGOVORA U POSTUPCIMA IZUZETIM OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 34
JAVNE NABAVKE NABAVKA USLUGE LIČNOG PRATIOCA DETETA OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 35
JAVNE NABAVKE OBLIKOVANJE NABAVKE ČIJI JE PREDMET ZIMSKO I LETNJE ODRŽAVANJE PUTEVA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 35
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE o izmeni i dopuni UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 - "Sl. glasnik RS", br. 141/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 39
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O MINISTARSTVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 128/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 40
DRŽAVNA UPRAVA ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA VEBINARU ODRŽANOM POVODOM POČETKA PRIMENE ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 42
DRŽAVNA UPRAVA POSTOJANJE OBAVEZE SVIH ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI AGENCIJI ZA VRŠENJE DRUGE JAVNE FUNKCIJE Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 46
OBRAZOVANJE PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA I PROFESIONALNO PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 49
OBRAZOVANJE ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI PRIMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 52
OBRAZOVANJE PREPORUKE ŠKOLAMA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE COVID-19 KOD UČENIKA ILI ZAPOSLENIH Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 57
OBRAZOVANJE RAČUNANJE RADNOG STAŽA PRILIKOM ISPLATE OTPREMNINE ZAPOSLENOM U ŠKOLI ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 62
OBRAZOVANJE OBAVEŠTAVANJE AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 62
OBRAZOVANJE ZASTUPANJE USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA OD STRANE OPŠTINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIILAŠTVA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 63
ZDRAVSTVO KOMENTAR ZAKONA o izmenama i dopunama ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - "Sl. glasnik RS", br. 136/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 67
ZDRAVSTVO OSTVARIVANJE PRAVA NA OTPREMNINU ZAPOSLENOG U DOMU ZDRAVLJA ZBOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA PORODIČNU PENZIJU Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 72
ZDRAVSTVO ODGOVORNOST ZAPOSLENOG U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA TEŽU POVREDU RADNE OBAVEZE I POVREDU RADNE DISCIPLINE Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 72
RADNI ODNOSI NOVI REŽIM OGRANIČENJA ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU OD 1. JANUARA 2021. GODINE Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 77
RADNI ODNOSI MOGUĆNOST KORISNIKA INVALIDSKE PENZIJE (PROFESIONALNOG VOJNOG LICA) ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA KOJE JE SPOSOBAN Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 83
RADNI ODNOSI NAKNADA PLATE ZAPOSLENOM U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA KOJI JE OBOLEO OD VIRUSA COVID-19 Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 84
RADNI ODNOSI (NE)MOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA PO PRESTANKU JAVNE FUNKCIJE U ORGANU U KOME JE JAVNI FUNKCIONER VRŠIO FUNKCIJU Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 85
RADNI ODNOSI ZAŠTITA PRAVA FUNKCIONERA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE PRILIKOM OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVU RADA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 85
RADNI ODNOSI PRAVO ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE KAO POSLODAVCA DA ZAPOSLENOG UPUTI NA LEKARSKI PREGLED RADI UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONKRETNOG RADNOG MESTA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 86
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOŽENO ODLAGANJE POČETKA PRIMENE SETA ZAKONA KOJI UREĐUJU SISTEM PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 91
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 92
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 94
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 95
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 96
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NEOPHODNO USVAJANJE ZAKONSKE REGULATIVE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 98
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 99
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA OBJAVLJENE POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA I ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA Pravo u javnom sektoru Br. 248-249 novembar 2020. godine str. 100
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 119/2020 do 128/2020) Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 7
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI USTAVNOST I ZAKONITOST PROPISA NARODNE SKUPŠTINE Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 19
JAVNE NABAVKE PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 23
JAVNE NABAVKE IZVRŠENJE I IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 31
JAVNE NABAVKE IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGE ODRŽAVANJA KONCERATA U POGLEDU DATUMA I NAČINA REALIZACIJE Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 35
JAVNE NABAVKE IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 36
JAVNE NABAVKE UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA KADA SE JAVNO PREDUZEĆE POJAVLJUJE I KAO NARUČILAC I KAO PONUĐAČ U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA NEMOGUĆNOST IZMENE USLOVA DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI POSLE OBJAVLJIVANJA OGLASA Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA POSTUPANJE SA ELEKTRONSKIM OTPADOM U SVOJINI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 42
DRŽAVNA UPRAVA PRENOS PRAVA JAVNE SVOJINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE BEZ NAKNADE Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA SAGLASNOST SUVLASNIKA NA ZEMLJIŠTU KAO NEOPHODAN DOKAZ U POSTUPKU OZAKONJENJA Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 44
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O REALIZACIJI PRAKTIČNE NASTAVE I PROFESIONALNE PRAKSE - "Sl. glasnik RS", br. 112/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 47
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI - "Sl. glasnik RS", br. 112/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 51
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 115/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 56
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 115/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 59
OBRAZOVANJE OCENJIVANJE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ZA VREME EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE IZAZVANE ZARAZNOM BOLEŠĆU COVID-19 Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 62
OBRAZOVANJE UPIS U SREDNJU ŠKOLU STRANOG DRŽAVLJANINA STARIJEG OD 17 GODINA Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 63
OBRAZOVANJE OBAVEZA OSIGURANJA UČENIKA PRILIKOM OBAVLJANJA PROFESIONALNE PRAKSE Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 64
ZDRAVSTVO POČETAK RADA REGISTRA ZDRAVSTVENIH USTANOVA Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 67
ZDRAVSTVO INSTRUKCIJA O NAČINU RADA PRILIKOM VAKCINACIJE KORISNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 71
ZDRAVSTVO NEMOGUĆNOST ORGANIZOVANJA VOLONTERSKOG RADA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZA OBAVLJANJE REGISTROVANE DELATNOSTI Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 72
RADNI ODNOSI OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZA RAD ZA POSLODAVCE U VEZI SA GODIŠNJIM ODMORIMA Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 75
RADNI ODNOSI PRAVO NASTAVNIKA NA UVEĆANJE PLATE ZA RAD PO INDIVIDUALNOM OBRAZOVNOM PLANU I PROGRAMU SA DETETOM OMETENIM U RAZVOJU Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 76
RADNI ODNOSI PRAVNI OSNOV ZA ISPLATU OTPREMNINE ZAPOSLENOM NA FAKULTETU ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 78
RADNI ODNOSI PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA U BIBLIOTECI Pravo u javnom sektoru Br. 246-247 oktobar 2020. godine str. 79
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 112/2020 do 118/2020) Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 7
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PRAKSA USTAVNOG SUDA Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 17
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI NEUSTAVNOST POJEDINIH ODREDABA UREDBI KOJE SU DONETE ZA VREME VANREDNOG STANJA Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 19
JAVNE NABAVKE PRIKAZ NOVE UREDBE O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU -"Sl. glasnik RS", br. 116/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 23
JAVNE NABAVKE KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 27
JAVNE NABAVKE KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 35
JAVNE NABAVKE POPUNJAVANJE OBRASCA PONUDE I OBRASCA STRUKTURE PONUĐENE CENE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 37
JAVNE NABAVKE PRIPREMA I OBJAVLJIVANJE MODELA UGOVORA I DRUGIH DOKUMENATA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 39
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA SPROVEDENIM PREMA PRETHODNOM ZAKONU ZA PERIOD JUL-SEPTEMBAR 2020. GODINE Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Obezbeđenje konkurencije i trajanje ugovora o nabavci na koju se zakon ne primenjuje Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Način rangiranja prihvatljivih ponuda na Portalu javnih nabavki Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Obaveze naručioca u slučaju izmene ugovora o javnoj nabavci zaključenog prema odredbama prethodnog zakona Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA POČETAK PRIMENE ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE - "Sl. glasnik RS", br. 35/2019 i 88/2019 Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA Osnovne odredbe - značenje pojedinih izraza (odredba člana. 2.) Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 50
DRŽAVNA UPRAVA PRIKAZ NOVODONETIH PRAVILNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU KORUPCIJE - "Sl. glasnik RS", br. 118/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 62
DRŽAVNA UPRAVA PRAVNI OKVIR I USLOVI ZA OSNIVANJE UDRUŽENJA, ZADUŽBINA I FONDACIJA, INSTITUCIONALNA PODRŠKA I SARADNJA SA ORGANIMA UPRAVE Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 66
DRŽAVNA UPRAVA NEZAKONITOST ODREDBE PRAVILNIKA O ORGANIZACIONO-TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 9/2019 Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 69
DRŽAVNA UPRAVA POČETAK RADA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA U OBLASTI UGOSTITELJSTVA I TURIZMA - eTurista OD 1.10.2020. GODINE Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 74
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O POSEBNOM PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 110/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 81
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE I NAČIN OSIGURANJA KVALITETA I VREDNOVANJA NASTAVE KOD KUĆE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE - "Sl. glasnik RS", br. 109/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 82
OBRAZOVANJE PREPORUKE MINISTARSTVA PROSVETE ZA RAD SA UČENICIMA U CILJU POŠTOVANJA PREVENTIVNIH MERA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 84
OBRAZOVANJE UPUTSTVO OSNOVNIM ŠKOLAMA O REALIZACIJI SLOBODNIH NASTAVNIH AKTIVNOSTI Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 87
OBRAZOVANJE UPUTSTVO MINISTARSTVA PROSVETE OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA O POŠTOVANJU PROPISANIH MERA U CILJU ZAŠTITE ZDRAVLJA UČENIKA I ZAPOSLENIH Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 88
OBRAZOVANJE NASTAVA NA DALJINU I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 90
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ČLANA 154. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA KOJIM JE UREĐENO SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U USTANOVU OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravo u javnom sektoru Br. 244-245 septembar 2020. godine str. 95
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 103/2020 do 111/2020) Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 7
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA - "Sl. glasnik RS", br. 102/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 19
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE I NAČIN OSIGURANJA KVALITETA I VREDNOVANJE NASTAVE NA DALJINU U OSNOVNOJ ŠKOLI - "Sl. glasnik RS", br. 109/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 22
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE I NAČIN OSIGURANJA KVALITETA I VREDNOVANJA NASTAVE KOD KUĆE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE - "Sl. glasnik RS", br. 109/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 25
JAVNE NABAVKE OSNOVI ZA ISKLJUČENJE PRIVREDNOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 31
JAVNE NABAVKE Usklađivanje internog akta naručioca sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Obaveze naručioca i nove mogućnosti kod oblikovanja javne nabavke u više partija Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Mogućnost da rukovodilac naručioca sprovede postupak nabavke za koji ne postoji obaveza imenovanja komisije Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Način planiranja i izveštavanja o nabavkama izuzetim od primene Zakona o javnim nabavkama prema novim propisima Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Usluge hotela i restorana koje se mogu nabaviti u posebnom režimu nabavke kao društvene i druge posebne usluge Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Sprovođenje postupka javne nabavke za pojedinu partiju nakon obustave postupka prema ranijim propisima Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Procena istovrsnosti nabavki prema odredbama novih propisa iz oblasti javnih nabavki Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 46
DRŽAVNA UPRAVA PRIMENA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UPUTSTVA O PRIMENI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU U DELU OGRANIČENJA ULASKA LICA U REPUBLIKU SRBIJU - "Sl. glasnik RS", br. 108/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 50
DRŽAVNA UPRAVA UTICAJ ODLUKE EVROPSKOG SUDA PRAVDE NA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI U REPUBLICI SRBIJI Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 52
DRŽAVNA UPRAVA Umesto zaključka Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 53
DRŽAVNA UPRAVA Značaj Presude C-311/18 za Republiku Srbiju Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 52
DRŽAVNA UPRAVA Pobijanje odluke o raspolaganju pokretnom stvari u javnoj svojini Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 53
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 106/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 57
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 106/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 59
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE - "Sl. glasnik RS", br. 104/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 61
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O POSEBNOM PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 110/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 65
OBRAZOVANJE OKVIR ZA PROCENU KAPACITETA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ORGANIZOVANJE NASTAVE NA DALJINU U SLUČAJU KADA JE OBUSTAVLJEN NEPOSREDNI RAD SA UČENICIMA Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 66
OBRAZOVANJE UPUTSTVO O MERAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA UČENIKA I ZAPOSLENIH ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 67
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO ZA ORGANIZACIJU I REALIZACIJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 71
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO ZA ORGANIZOVANJE I OSTVARIVANJE NASTAVE NEPOSREDNIM PUTEM I PUTEM UČENJA NA DALJINU ZA SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 82
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO O MERAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA UČENIKA I ZAPOSLENIH I REALIZACIJI VASPITNOG RADA U DOMOVIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI U ŠKOLSKOJ 2020/21. GODINI Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 86
OBRAZOVANJE UPUTSTVO O REALIZACIJI EKSKURZIJA I NASTAVE U PRIRODI DO KRAJA ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE I NA POČETKU ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 90
OBRAZOVANJE OPERATIVNO PLANIRANJE I IZVEŠTAVANJE SREDNJIH ŠKOLA U VEZI SA OSTVARIVANJEM POSEBNOG PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U SKLADU SA MERAMA ZAŠTITE OD ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 90
OBRAZOVANJE UPUTSTVO OSNOVNIM ŠKOLAMA O REALIZACIJI SLOBODNIH NASTAVNIH AKTIVNOSTI Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 93
ZDRAVSTVO Preuzimanje osnivačkih prava nad domovima zdravlja od strane Republike Srbije Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 97
ZDRAVSTVO Obaveze zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS u pogledu izrade plana zaštite od udesa Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 98
ZDRAVSTVO Preračunavanje prekovremenog rada u slobodne sate zdravstvenom radniku Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 99
RADNI ODNOSI STRUČNO UPUTSTVO ZA POSTUPANJE PRILIKOM ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI (za rukovodioce školskih uprava, članove radnih podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i direktore ustanova) Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 103
RADNI ODNOSI Sprečenost načelnika opštinske uprave da obavlja dužnost duže od 30 dana Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 108
RADNI ODNOSI Vršenje tekućih poslova iz nadležnosti pomoćnika predsednika opštine do stupanja na dužnost novog predsednika opštine Pravo u javnom sektoru Br. 242-243 avgust 2020. godine str. 108
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 89/2020 do 102/2020) Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 7
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI "Sl. glasnik RS", br. 94/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 25
JAVNE NABAVKE PREGLED PODZAKONSKIH AKATA DONETIH PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 33
JAVNE NABAVKE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽINI KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 34
JAVNE NABAVKE PRAVILNIK O STANDARDNIM OBRASCIMA I UPUTSTVO ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI - "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 41
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU OTVARANJA PONUDA - "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 44
JAVNE NABAVKE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE - "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 47
JAVNE NABAVKE POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE I IMENOVANJE KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU PREMA NOVIM PROPISIMA Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 50
JAVNE NABAVKE OBAVEŠTENJE KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE U VEZI SA USKLAĐIVANJEM PLANOVA JAVNIH NABAVKI SA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 54
JAVNE NABAVKE OBAVEŠTENJA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI U VEZI SA OBJAVLJIVANJEM PLANOVA JAVNIH NABAVKI I REGISTRACIJOM Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 55
JAVNE NABAVKE Mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci zaključenog prema ranije važećim propisima Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 56
JAVNE NABAVKE Sprovođenje hitnih nabavki prema odredbama novog Zakona o javnim nabavkama Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 57
DRŽAVNA UPRAVA POVEĆAN BROJ ŽALBI POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI KOJIM SE TRAŽE INFORMACIJE O COVID-19 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 61
DRŽAVNA UPRAVA (Ne)mogućnost da stari saziv skupštine opštine održi redovnu sednicu nakon sprovedenih izbora i zakazane konstitutivne sednice Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 62
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 94/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 65
OBRAZOVANJE OMOGUĆEN UPIS U SREDNJU ŠKOLU BEZ LEKARSKOG UVERENJA Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 66
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 67
OBRAZOVANJE FORMIRANJE GRUPA ZA OBAVEZNE IZBORNE PROGRAME, ODNOSNO PREDMETE, GRAĐANSKO VASPITANJE I VERSKU NASTAVU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 77
OBRAZOVANJE Ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za učenika osnovne škole koji je u porodici treće dete Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 78
OBRAZOVANJE Postupanje škole po zahtevu učenika da se u toku školske godine upiše u svojstvu vanrednog učenika Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 79
ZDRAVSTVO PRIKAZ PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA PROCENE ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA - "Sl. glasnik RS", br. 97/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 83
ZDRAVSTVO Obaveza donošenja odgovarajućeg akta zdravstvene ustanove u slučaju neodobravanja dopunskog rada zdravstvenog radnika Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 89
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SA ASPEKTA PRAVA I OBAVEZA PO OSNOVU RADA - "Sl. glasnik RS", br. 97/2020 Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 93
RADNI ODNOSI KAZNENE ODREDBE ZA POSLODAVCA KOJI NE POSTUPI U SKLADU SA PRAVILNIKOM O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 96
RADNI ODNOSI UPUTSTVO O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 99
RADNI ODNOSI Pravo na pravnu zaštitu protiv rešenja direktora kojim se odbija žalba na rešenje o izboru kandidata za prijem u radni odnos u ustanovu obrazovanja i vaspitanja Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 102
RADNI ODNOSI Korišćenje preostalog godišnjeg odmora za 2019. godinu zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi do kraja 2020. godine Pravo u javnom sektoru Br. 240-241 jul 2020. godine str. 102

I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA

NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 78/2020 do 88/2020

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 7

II USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

REŠENJE USTAVNOG SUDA O ODBACIVANJU INICIJATIVE ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUKE O PROGLAŠENJU VANREDNOG STANJA -"Sl. glasnik RS", br. 29/2020

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 23

III JAVNE NABAVKE

USKLAĐIVANJE PLANOVA JAVNIH NABAVKI SA NOVIM ZAKONOM I PRIPREME ZA POKRETANJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 33

III JAVNE NABAVKE

PRIMENA PRELAZNOG REŽIMA IZ NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA POKRETANJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 36

III JAVNE NABAVKE

DEMO PLATFORMA NOVOG PORTALA JAVNIH NABAVKI DOSTUPNA SVIM UČESNICIMA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 37

III JAVNE NABAVKE

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U VEZI SA NOVIM PORTALOM JAVNIH NABAVKI

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 39

III JAVNE NABAVKE

NOVA ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČKA 1) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 85/2020

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 41

III JAVNE NABAVKE

STATUS PONUĐAČA UPISANIH U REGISTAR PONUĐAČA POSLE 1. MARTA 2020. GODINE

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 43

III JAVNE NABAVKE

IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD APRIL - JUN 2020. GODINE

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 45

IV OBRAZOVANJE

STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU - OPŠTE ODREDBE

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 51

IV OBRAZOVANJE

PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 60

IV OBRAZOVANJE

PREPORUKA ZA ORGANIZACIJU EKSKURZIJE I NASTAVE U PRIRODI U OSNOVNOJ ŠKOLI

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 61

IV OBRAZOVANJE

MOGUĆNOST OSTVARIVANJA NASTAVE U PRIRODI, EKSKURZIJA I MATURSKIH VEČERI OD 1.6. do 31.8.2020. GODINE

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 62

IV OBRAZOVANJE

USLOVI ZA IZMENU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGE ORGANIZOVANJA NASTAVE U PRIRODI I EKSKURZIJA

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 63

IV OBRAZOVANJE

OSNIVANJE USTANOVE ZA DECU KOJA NIJE OBRAZOVNOG TIPA BEZ ODOBRENJA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 64

V ZDRAVSTVO

OBAVEZNE I PREPORUČENE IMUNIZACIJE STANOVNIŠTVA PROTIV ODREĐENIH ZARAZNIH BOLESTI

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 67

VI KULTURA

KOMENTAR PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2020

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 75

VII RADNI ODNOSI

LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 81

VII RADNI ODNOSI

ODGOVORI NA PITANJA POVODOM OSTVARIVANJA PRAVA I OBAVEZA PO OSNOVU RADA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Pravo u javnom sektoru
Br. 238-239 jun
2020. godine

Str. 90

NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 8/2020 do 15/2020) Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI čija u primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. marta 2020. godine Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 19
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA I ADRESNOM REGISTRU - "Sl. glasnik RS", br. 9/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - "Sl. glasnik RS", br. 9/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 26
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O ŽIGOVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 6/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine str. 29
JAVNE NABAVKE JAVNE NABAVKE USLUGA ANGAŽOVANJA KADROVA PUTEM AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 33
JAVNE NABAVKE Raspisivanje javne nabavke za pružanje usluga sa aspekta zakona o agencijskom zapošljavanju Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 36
JAVNE NABAVKE NOVINE U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA PREMA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 38
DRŽAVNA UPRAVA OSNOVNE SMERNICE ZA KORIŠĆENJE PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 45
DRŽAVNA UPRAVA OBAVEŠTAVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O POKLONIMA KOJE SU PRIMILI FUNKCIONERI U TOKU 2019. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 47
DRŽAVNA UPRAVA Propisivanje nadležnosti, ovlašćenja, načina postupanja i izbora lokalnog ombudsmana Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 49
OBRAZOVANJE BEZBEDNOST I ZAŠTITA DECE NA INTERNETU Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine str. 53
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ISPITU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU PROSVETNIH SAVETNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 14/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 56
OBRAZOVANJE Pravo zaposlene u školi na određeno vreme koja je na porodiljskom odsustvu da učestvuje na konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 59
OBRAZOVANJE Obaveza škole da opštim aktom uredi mere, način i postupak zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 60
OBRAZOVANJE Potpisivanje rešenja konkursne komisije o izboru kandidata za prijem u radni odnos u ustanovu obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 60
OBRAZOVANJE (Ne)mogućnost ostavljanja dodatnog roka kandidatu za prijem u radni odnos u školu čija prijava nije potpuna Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 61
ZDRAVSTVO Utvrđivanje obaveze zdravstvenog radnika da se službenim telefonom javlja poslodavcu van radnog vremena Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 65
ZDRAVSTVO Angažovanje lekara koji je na specijalizaciji u državnoj zdravstvenoj ustanovi u privatnoj oftalmološkoj ordinaciji Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 65
ZDRAVSTVO Nepostojanje obaveze osiguranja zaposlenih u gerontološkom centru Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 66
ZDRAVSTVO Angažovanje kadrova u zdravstvenim ustanovama iznad utvrđenih normativa, odnosno propisanih standarda, sa ciljem obezbeđivanja i sprovođenja zdravstvene zaštite Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 67
JAVNA PREDUZEĆA KOMENTAR ODLUKE VLADE O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NA SVE POSLODAVCE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KOJI OBAVLJAJU KOMUNALNE DELATNOSTI, A KOJI NISU UČESTVOVALI U NJEGOVOM ZAKLJUČIVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine str. 71
KULTURA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI - "Sl. glasnik RS", br. 6/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 75
KULTURA KOMENTAR ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 6/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 80
RADNI ODNOSI PRAVO NA PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE TREĆEG DETETA UZ NAKNADU ZARADE I USLOVI ZA OSTVARIVANJE RODITELJSKOG DODATKA Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 87
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine str. 99
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIČNOJ KARTI Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 100
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA Pravnik u javnom sektoru Br. 230/231 februar 2020. godine

str. 101
I NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 94/2019 do 7/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 7
II KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA OBRAZLOŽENJE NOVINA JAVNOIZVRŠITELJSKE TARIFE - "Sl. glasnik RS", br. 93/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 21
III JAVNE NABAVKE IZUZECI OD PRIMENE ZAKONA PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 29
III JAVNE NABAVKE NAČIN SPROVOĐENJA POSTUPAKA ČIJA JE PROCENJENA VREDNOST MANJA OD PRAGOVA PREDVIĐENIH PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 37
III JAVNE NABAVKE ISKLJUČENJE PRIVREDNOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG POVREDE OBAVEZA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 38
IV DRŽAVNA UPRAVA PRIKAZ OSNOVNIH REŠENJA IZ NOVE UREDBE O DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 41
IV DRŽAVNA UPRAVA PRESTANAK VAŽENJA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 44
IV DRŽAVNA UPRAVA OGRANIČENJE U POGLEDU BROJA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME I RADNO ANGAŽOVANIH VAN RADNOG ODNOSA U LOKALNOM JAVNOM PREDUZEĆU U TOKU 2020. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 45
IV DRŽAVNA UPRAVA NEMOGUĆNOST PREUZIMANJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U JAVNO PREDUZEĆE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 46
V OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA - „Sl. glasnik RS”, br. 6/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 49
V OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - „Sl. glasnik RS”, br. 6/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 53
V OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE - „Sl. glasnik RS”, br. 6/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 55
V OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU - „Sl. glasnik RS”, br. 6/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 58
V OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA - "Sl. glasnik RS", br. 6/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 60
V OBRAZOVANJE POSTUPANJE ŠKOLE PO ZAHTEVU ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA KOJI SE ODNOSI NA PODATKE O ZAPOSLENIMA I PRIMANJIMA DIREKTORA Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 61
V OBRAZOVANJE OBAVEZA NAVOĐENJA USLOVA U POGLEDU POSEDOVANJA ODGOVARAJUĆE LICENCE ORGANIZATORA PUTOVANJA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI ZA NABAVKU USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 63
V OBRAZOVANJE NEPODOBNOST POSTAVLJANJA DODATNOG USLOVA U POGLEDU ČLANSTVA TURISTIČKE AGENCIJE U UDRUŽENJU YUTA U NABAVCI ORGANIZOVANJA EKSKURZIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 65
V OBRAZOVANJE NEOPHODNE LICENCE ZA PREVOZNIKE KOJI SE BAVE PREVOZOM DECE Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 66
VI ZDRAVSTVO KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ RS, AP I JLS, SA ASPEKTA PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI PO OSNOVU RADA - "Sl. glasnik RS", br. 96/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 69
VI ZDRAVSTVO PRIKAZ NAJVAŽNIJIH NOVINA U UREDBI O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - „Sl. glasnik RS”, br. 5/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 74
VI ZDRAVSTVO ROKOVI ZA USKLAĐIVANJE AKATA, ORGANIZACIJE I RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SA ZAKONOM O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 77
VI ZDRAVSTVO AKREDITOVANA EDUKACIJA KAO USLOV ZA IZBOR DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 78
VII KULTURA PREUZIMANJE OSNIVAČKIH PRAVA NAD JAVNIM ARHIVIMA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 81
VII KULTURA ORGANI USTANOVE KULTURE U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI - „Sl. glasnik RS”, br. 6/2020 Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 82
VIII RADNI ODNOSI BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 87
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA I O LOKALNIM IZBORIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 97
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVI ZAKON O VOJSCI SRBIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 98
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI SET MEDIJSKIH ZAKONA Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 99
IX NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVI ZAKON O RADU Pravnik u javnom sektoru Br. 228/229 januar 2020. godine Str. 100
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 84/2019 do 93/2019) Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 9
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI od značaja za poslovanje javnog sektora čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. januara 2020. godine Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 27
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA STAVOVI STRUČNE JAVNOSTI POVODOM POČETKA PRIMENE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 35
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJZNAČAJNIJIH ODREDBI ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 41
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 53
JAVNE NABAVKE PRIKAZ NAJVAŽNIJIH NOVINA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 67
JAVNE NABAVKE PRIPREMA I POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE, KOMUNIKACIJA, OGLASI I ROKOVI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 74
JAVNE NABAVKE PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 79
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2019. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 89
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PROGRAMA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2019-2023. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 82/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 93
JAVNE NABAVKE Nemogućnost izmene cene u ugovoru o javnoj nabavci usluga po osnovu promene minimalne cene rada ako ponuda nije izričito i direktno vezana za taj iznos Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 97
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NOVE UREDBE O INTERNOM TRŽIŠTU RADA DRŽAVNIH ORGANA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 101
DRŽAVNA UPRAVA PRIKAZ OSNOVNIH REŠENJA IZ NOVE UREDBE O DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 105
DRŽAVNA UPRAVA Utvrđivanje istinitosti pravno relevantnih činjenica prilikom odlučivanja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 108
DRŽAVNA UPRAVA OBAVEZA PODNOŠENJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU POVERENIKU ZA ZAŠTITU INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 109
DRŽAVNA UPRAVA VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE FUNKCIONERA U 2020. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 110
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA KOJI UREĐUJU SPREČAVANJE KORUPCIJE PRILIKOM VRŠENJA JAVNE FUNKCIJE - "Sl. glasnik RS", br. 88/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 111
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU "Sl. glasnik RS", br. 87/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 115
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O PEDAGOŠKOM ASISTENTU I ANDRAGOŠKOM ASISTENTU - "Sl. glasnik RS", br. 87/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 120
OBRAZOVANJE Dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata za direktora škole Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 125
OBRAZOVANJE Obaveze ustanove obrazovanja i vaspitanja i člana školskog odbora, odnosno direktora u pogledu podnošenja izveštaja o imovini i prihodima Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 125
ZDRAVSTVO PRAVO NA ZARADU ZA VREME SPECIJALIZACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 129
ZDRAVSTVO OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 132
ZDRAVSTVO Vršenje osnivačkih prava jedinice lokalne samouprave u zdravstvenim ustanovama do dana njihovog preuzimanja od strane Republike Srbije ili autonomne pokrajine Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 133
ZDRAVSTVO (Ne)mogućnost da zaposleni na radnom mestu interni revizor bude član nadzornog odbora u zdravstvenoj ustanovi Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 134
JAVNA PREDUZEĆA KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 137
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA VISOKO OBRAZOVANJE SA ASPEKTA PRAVA OBAVEZA I ODGOVORNOSTI IZ RADA I PO OSNOVU RADA - "Sl. glasnik RS", br. 86/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 141
RADNI ODNOSI Pravo na jubilarnu nagradu u 2019. godini u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za visoko obrazovanje Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 146
RADNI ODNOSI Primena propisa o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru u toku 2020. godine Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 146
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NOVINE KOJE DONOSI PREDLOG ZAKONA O REGISTRU PROSTORNIH JEDINICA I ADRESNOM REGISTRU Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 151
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 154
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 157
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O OSIGURANJU OD POVREDA NA RADU RADI NAKNADE ŠTETE Pravnik u javnom sektoru Br. 226/227 decembar 2019. godine str. 159
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - „Sl. glasnik RS”, br. 77/2019 do 83/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 224/225 novembar 2019. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 77/2019 str. 19
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA - "Sl. glasnik RS", br. 77/2019 str. 23
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAKONA O PREVOZU POTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU str. 29
JAVNE NABAVKE PRIKAZ NOVINA U PREDLOGU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA str. 33
JAVNE NABAVKE Uslovi za zaključenje (novog) ugovora po okvirnom sporazumu str. 38
JAVNE NABAVKE Uslovi za izuzeće od primene zakona o javnim nabavkama u postupku nabavke usluge organizovanja ekskurzije koja se realizuje u ustanovma specijalizovanim za ostvarivanje programa za decu i učenike str. 39
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA - "Sl. glasnik RS", br. 81/2019 str. 43
DRŽAVNA UPRAVA OBJAVLJEN JEDINSTVENI POPIS POSLOVA NA LOKALNOM NIVOU VLASTI str. 45
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O JEDINSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU PROSVETE - "Sl. glasnik RS", br. 81/2019 str. 49
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POSTUPKU DODELE JEDINSTVENOG OBRAZOVNOG BROJA - "Sl. glasnik RS", br. 81/2019 str. 55
OBRAZOVANJE STRUČNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA POVODOM PRIMENE ODREDABA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA KOJE UREĐUJU RADNE ODNOSE str. 60
OBRAZOVANJE (Ne)obaveznost raspisivanja konkursa za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika za uže naučne, stručne, odnosno umetničke oblasti u visokoškolskoj ustanovi str. 70
ZDRAVSTVO NOVI PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI REGISTRA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU - "Sl. glasnik RS", br. 80/2019 str. 73
ZDRAVSTVO Utvrđivanje radnih mesta u zdravstvenoj ustanovi na kojima se poslovi obavljaju sa nepunim radnim vremenom str. 80
ZDRAVSTVO Ovlašćenje poslodavca da u cilju obezbeđivanja zdravstvene zaštite zaposlenih uputi zaposlenog na procenu radne sposobnosti str. 81
ZDRAVSTVO Obaveza poslodavca da postupi u skladu sa nalazom i mišljenjem nadležnog zdravstvenog organa o radnoj sposobnosti zaposlenog str. 82
RADNI ODNOSI ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I DRUGI OBLICI RADNOG ANGAŽOVANJA KORISNIKA STAROSNE, PREVREMENE STAROSNE, PORODIČNE, INVALIDSKE I VOJNE PENZIJE I SA LICEM KOJE JE INVALID I PRIMA DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA str. 85
RADNI ODNOSI TUMAČENJA POJEDINIH ODREDABA ZAKONA O RADU O PRAVU ZAPOSLENOG NA GODIŠNJI ODMOR str. 93
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA ODLAGANJE POČETKA PRIMENE ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJU SISTEM PLATA I RADNI ODNOSI U JAVNOM SEKTORU str. 103
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOŽENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE I ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE str. 104
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA str. 105
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI str. 106
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA(„Sl. glasnik RS”, br. 69/2019 do 76/2019) Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA PRIKAZ PRAVILNIKA KOJIMA SE BLIŽE ODREĐUJE POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 21
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODREDABA KRIVIČNOG ZAKONIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 27
JAVNE NABAVKE POČETAK PRIMENE I PRELAZNI REŽIM PREMA PREDLOGU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 31
JAVNE NABAVKE KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR - OSNOVI ZA ISKLJUČENJE I KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA PREMA PREDLOGU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 38
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 69/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 47
DRŽAVNA UPRAVA INSTRUKCIJA ZA PRIMENU PRAVILNIKA O NAČINU NA KOJI ORGANI VRŠE UVID, PRIBAVLJAJU, OBRAĐUJU I USTUPAJU, ODNOSNO DOSTAVLJAJU PODATKE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA IZ REGISTARA U ELEKTRONSKOM OBLIKU Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O AKREDITACIJI, NAČINU ANGAŽOVANJA I NAKNADAMA REALIZATORA I SPROVODILACA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI - "Sl. glasnik RS", br. 71/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 52
DRŽAVNA UPRAVA NOVI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I POLOŽAJ ORGANA VLASTI Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 54
OBRAZOVANJE UGOVARANJE ISPLATE NAKNADE NASTAVNICIMA ZA CELODNEVNU BRIGU O UČENICIMA TOKOM NASTAVE U PRIRODI I EKSKURZIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 63
OBRAZOVANJE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA - "Sl. glasnik RS", br. 74/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 67
OBRAZOVANJE UGOVARANJE UČENJA KROZ RAD U SKLADU SA ZAKONOM O DUALNOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 70
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA USLUGA KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 43/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 74
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O ODMORU I DODATNIM AKTIVNOSTIMA STUDENATA - "Sl. glasnik RS", br. 36/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 79
ZDRAVSTVO PRIKAZ NOVIH PRAVILNIKA KOJI SE ODNOSE NA POSTUPKE DARIVANJA I PRESAĐIVANJA LJUDSKIH ORGANA - "Sl. glasnik RS", br. 71/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 85
ZDRAVSTVO NOVI PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA I SADRŽAJU OBRASCA OPOZIVA PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA - "Sl. glasnik RS", br. 73/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 90
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, OZNAČAVANJA I PREVOZA LJUDSKIH ORGANA - "Sl. glasnik RS", br. 73/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 93
ZDRAVSTVO NOVI PRAVILNIK O REPUBLIČKOJ LISTI ČEKANJA - "Sl. glasnik RS", br. 73/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 95
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU OBELEŽAVANJA I ČUVANJA PODATAKA, VOĐENJU DOKUMENTACIJE I OBEZBEĐENJU SLEDLJIVOSTI SVIH PRIBAVLJENIH, DOBIJENIH, PRESAĐENIH I NEISKORIŠĆENIH LJUDSKIH ORGANA - "Sl. glasnik RS", br. 73/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 99
SOCIJALNA ZAŠTITA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 73/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 105
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE - "Sl. glasnik RS", br. 62/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 109
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVA STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE 2021-2030. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 121
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 123
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 124
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 125
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVA UREDBA O FINANSIRANJU VISOKOG OBRAZOVANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 222/223 oktobar 2019. godine str. 127
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA(„Sl. glasnik RS”, br. 60/2019 do 68/2019) Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 9
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 31. oktobra 2019. godine Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 66/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 29
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA - "Sl. glasnik RS", br. 66/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 32
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA - "Sl. glasnik RS", br. 66/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 36
JAVNE NABAVKE OKONČANJE ZAPOČETIH POSTUPAKA JAVNE NABAVKE I ZAŠTITA PRAVA Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 41
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2019. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Postupanje u slučaju odobravanja uvida u dokumentaciju o postupku javne nabavke kod naručioca Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 54
JAVNE NABAVKE (Ne)opravdanost zahtevanja avansnog plaćanja kao obaveznog načina plaćanja u postupku javne nabavke Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 55
JAVNE NABAVKE Oblikovanje javne nabavke organizovanja ekskurzije i formiranje komisije za javnu nabavku Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 56
JAVNE NABAVKE Sadržina konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke učeničke ekskurzije Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 57
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCU LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA PO ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 61/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 61
DRŽAVNA UPRAVA Ugrađivanje gps lokatora u službena vozila javnog preduzeća uz saglasnost zaposlenog Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 63
DRŽAVNA UPRAVA Dostavljanje obaveštenja o vođenju registra o zaposlenima u centralni registar poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 64
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O VRSTI, NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA EVIDENCIJA I JAVNIH ISPRAVA I NAČINU NJIHOVOG VOĐENJA, POPUNJAVANJA I IZDAVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI - "Sl. glasnik RS", br. 63/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 67
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA ORGANIZOVANOG PREVOZA DECE - "Sl. glasnik RS", br. 61/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 71
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O STIPENDIJAMA ZA STUDENTE KOJI SE OBRAZUJU ZA OBAVLJANJE NEDOSTAJUĆIH ZANIMANJA OD NAROČITOG ZNAČAJA ZA ODREĐENU ŠKOLSKU GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 65/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 72
OBRAZOVANJE Uslovi za realizaciju studijskog putovanja u inostranstvo učenika i nastavnika osnovne škole Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 75
OBRAZOVANJE (Ne)mogućnost da se izdavanje svedočanstva učeniku uslovi opštim aktom ustanove Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 75
OBRAZOVANJE Obaveza vanrednog učenika da položi sve ispite iz prethodnog razreda da bi upisao naredni razred Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 76
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU - "Sl. glasnik RS", br. 56/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 79
ZDRAVSTVO Obaveze zdravstvene ustanove u pogledu obaveštavanja pacijenta o njegovim pravima Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 82
RADNI ODNOSI Zakon o zaposlenima u javnim službama i zapošljavanje u javnom sektoru u 2020. godini Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 87
RADNI ODNOSI DOPUŠTENOST POPUNJAVANJA RADNOG MESTA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 104
RADNI ODNOSI KOMENTAR DOPUNE UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 108
RADNI ODNOSI Titular prava na solidarnu pomoć prema posebnom kolektivnom ugovoru za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 109
RADNI ODNOSI Uslovi za prijem u radni odnos na određeno vreme u organ jls po osnovu privremeno povećanog obima posla Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 109
RADNI ODNOSI Godine provedene u radnom odnosu kao uslov za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu u ustanovi socijalne zaštite Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 110
RADNI ODNOSI Refundacija troškova polaganja državnog stručnog ispita Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 110
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 115
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 117
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 118
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 119
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O SUDSKIM VEŠTACIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 122
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE PORODIČNOG ZAKONA Pravnik u javnom sektoru Br. 220/221 septembar 2019. godine str. 124
I - NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasniku RS”, br. 51/2019 do 59/2019) br. 218/219 avgust 2019. g str. 7
II - budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 21
II - budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE, OŠTEĆENIH ILI PORUŠENIH USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 54/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 27
II - budžetski sistem KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNOM NEPOGODOM U JUNU 2019. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 50/2019 i 54/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 29
II - budžetski sistem KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 41/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 31
II - budžetski sistem SREDSTVA PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA br. 218/219 avgust 2019. g str. 34
II - budžetski sistem KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 36
II - budžetski sistem OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA ZA PRAVNA I DRUGA LICA br. 218/219 avgust 2019. g str. 39
II - budžetski sistem OBJAVLJIVANJE VISINE TAKSI br. 218/219 avgust 2019. g str. 43
II - budžetski sistem Mogućnost davanja sponzorstava od strane javnih preduzeća u 2019. Godini br. 218/219 avgust 2019. g str. 46
III - RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NAKNADE LICIMA ANGAŽOVANIM PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA br. 218/219 avgust 2019. g str. 51
III - RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA NAKNADE LICIMA ANGAŽOVANIM PO OSNOVU UGOVORA O DELU br. 218/219 avgust 2019. g str. 53
III - RAČUNOVODSTVO REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA br. 218/219 avgust 2019. g str. 55
III - RAČUNOVODSTVO Uslovi za obavljanje poslova internog revizora u javnom sektoru br. 218/219 avgust 2019. g str. 57
III - RAČUNOVODSTVO Knjiženje otuđenja pokretne imovine kod budžetskih korisnika br. 218/219 avgust 2019. g str. 59
III - RAČUNOVODSTVO Knjigovodstvena evidencija otplate anuiteta i kamata po osnovu zaduživanja lokalne vlasti br. 218/219 avgust 2019. g str. 60
IV - POREZI KOMENTAR PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ORGANIZOVANJA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE - "Sl. glasnik RS", br. 50/2019 br. 218/219 avgust 2019. g str. 65
IV - POREZI PRIMENA PROPISA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 218/219 avgust 2019. g str. 69
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA br. 218/219 avgust 2019. g str. 85
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO OSNOVU UGOVORA O DELU br. 218/219 avgust 2019. g str. 104
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO UGOVORU O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU br. 218/219 avgust 2019. g str. 109
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU br. 218/219 avgust 2019. g str. 114
V - PLATE OBAVLJANJE POSLOVA PO UGOVORU O VOLONTERSKOM RADU br. 218/219 avgust 2019. g str. 118
V - PLATE POLOŽAJ I OBAVEZE POSLODAVCA U SISTEMU DUALNOG OBRAZOVANJA br. 218/219 avgust 2019. g str. 122
V - PLATE POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD KOJA JE NASTUPILA 11.04.2019. GODINE I KASNIJE NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA br. 218/219 avgust 2019. g str. 127
VI - kalendari rokova i obaveza KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 218/219 avgust 2019. g str. 131
VI - kalendari rokova i obaveza KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 218/219 avgust 2019. g str. 135
VII - STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 218/219 avgust 2019. g str. 143
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA  NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA(„Sl. glasnik RS”, br. 30/2019 do 36/2019) Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA - "Sl. glasnik RS", br. 31/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA - "Sl. glasnik RS", br. 35/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 24
JAVNE NABAVKE FAZE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PREMA NACRTU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 29
JAVNE NABAVKE NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2018. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U REPUBLICI SRBIJI - VAŽEĆI PROPISI I PRIKAZ NOVE REGULATIVE Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA PRIKAZ NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE - "Sl. glasnik RS", br. 35/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 52
OBRAZOVANJE UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 59
OBRAZOVANJE UPIS KANDIDATA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 65
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 30/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 70
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS", br. 34/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 72
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI OSNOVNE ŠKOLE - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 79
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I OSTVARIVANJU NASTAVE U PRIRODI I EKSKURZIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI - "Sl. glasnik RS", br. 30/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 81
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I OSTVARIVANJU EKSKURZIJE U SREDNJOJ ŠKOLI - "Sl. glasnik RS", br. 30/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 89
ZDRAVSTVO ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA NOVIM ZAKONOM O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 99
SOCIJALNA ZAŠTITA KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI - "Sl. glasnik RS", br. 29/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 107
RADNI ODNOSI SISTEM RADNIH ODNOSA I OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U 2019. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 113
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 131
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 132
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKONI O SOCIJALNIM KARTICAMA I O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU, TE IZMENE ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 133
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA REFORMA INSPEKCIJSKOG NADZORA Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 134
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 136
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 212/213 maj 2019. godine str. 138
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA („Sl. glasnik RS”, br. 21/2019 do 29/2019) Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 23/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 21
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 27
JAVNE NABAVKE IZUZECI OD PRIMENE ZAKONA PREMA NACRTU NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 31
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju prijema obaveštenja ponuđača o podnošenju zahteva za zaštitu prava elektronskom poštom Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Odgovornost službenika za javne nabavke u pogledu sastavljanja konkursne dokumentacije Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Mogućnost osporavanja odluke o obustavi postupka javne nabavke Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 39
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O REGISTRU FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE - "Sl. glasnik RS", br. 26/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA Pasiviziranje adrese fizičkog lica po zahtevu vlasnika nepokretnosti na kojoj je to lice prijavljeno Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 44
DRŽAVNA UPRAVA Primopredaja objekta čiji je investitor jedinica lokalne samouprave i upis u katastar nepokretnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA Otuđenje bez naknade i otuđenje neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u javnoj svojini Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 45
OBRAZOVANJE UTVRĐIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 51
OBRAZOVANJE USKLAĐIVANJE RADA POSTOJEĆIH UČENIČKIH ZADRUGA SA ODREDBAMA PRAVILNIKA O UČENIČKIM ZADRUGAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 61
OBRAZOVANJE Nadležnost prosvetne inspekcije u postupku po žalbi na rezultate konkursa za upis dece u predškolsku ustanovu Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 63
OBRAZOVANJE Privremeno udaljavanje zaposlenog u školi sa rada do okončanja disciplinskog postupka Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 63
OBRAZOVANJE Radno-pravni status direktora škole izabranog iz reda zaposlenih u drugoj školi prema ranije važećem zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 64
OBRAZOVANJE Postupanje osnovne škole u vezi sa pravdanjem izostanaka učenika koji nije pohađao nastavu u prvom polugodištu Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 65
OBRAZOVANJE Pravo srednje škole da svojim aktom uredi uslove za učenike starije od 17 godina da stiču svojstvo vanrednog učenika Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 66
OBRAZOVANJE Poništavanje zaključne ocene iz vladanja na kraju prvog polugodišta učeniku osmog razreda po nalogu prosvetnog inspektora Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 67
OBRAZOVANJE Premeštaj učenika osnovne škole u drugu osnovnu školu u toku trajanja vaspitno disciplinskog postupka Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 68
NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI PRUŽANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, ZDRAVSTVENE TEHNOLOGIJE, OBELEŽAVANJE I OGLAŠAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA NOVOM ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 71
NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI DELATNOST, ORGANIZACIJA I ORGANI UPRAVLJANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, I STRUČNI ORGANI U Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 77
NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI NOVINE U ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U POGLEDU POLOŽAJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I SARADNIKA I OBEZBEĐIVANJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, PROVERA KVALITETA STRUČNOG RADA I AKREDITACIJE USTANOVA Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 83
NOVI ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI SUKOB INTERESA I SPREČAVANJE KORUPCIJE, NADZOR NAD RADOM ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRELAZNI REŽIM PO NOVOM ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 90
RADNI ODNOSI KOMENTAR PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KRIVIČNIH DELA ZA ČIJU OSUDU DRŽAVNI SLUŽBENIK POSTAJE NEDOSTOJAN ZA OBAVLJANJE POSLOVA, ODNOSNO VRŠENJE DUŽNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 26/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 97
RADNI ODNOSI KOMENTAR PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROFESIONALNIH BOLESTI - "Sl. glasnik RS", br. 14/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 99
RADNI ODNOSI Rad u neprekidnom trajanju kod poslodavca kao uslov za isplatu jubilarne nagrade Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 101
RADNI ODNOSI Privremeni premeštaj na drugo radno mesto službenika zaposlenog u organu jls zbog povećanog obima posla Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 101
RADNI ODNOSI Raspoređivanje službenika u organu jedinice lokalne samouprave u slučaju donošenja novog akta o sistematizaciji radnih mesta Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 102
RADNI ODNOSI Rok za odlučivanje po žalbi službenika zaposlenog u jedinici lokalne samouprave na rešenje kojim se odlučuje o njegovim pravima i dužnostima Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 103
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA OBJAVLJEN NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 107
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 108
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE PORODIČNOG ZAKONA Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 109
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 110
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O SOCIJALNIM KARTAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 210/211 april 2019. godine str. 112
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasniku RS", br. 5/2019 do 12/2019) Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR IZMENJENIH ODREDABA ČL. 70 i 105. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 23
JAVNE NABAVKE POJAM DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA I POJEDNOSTAVLJENJE PROCEDURA U NACRTU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Mogućnost da se u tekućoj godini pokrene jedan od pregovaračkih postupaka javne nabavke kome je prethodio otvoreni postupak u prethodnoj godini Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 33
DRŽAVNA UPRAVA DISKRIMINACIJA U JAVNOM SEKTORU - DRŽAVNI ORGANI I JAVNE SLUŽBE Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA ANTIDISKRIMINACIONE ODREDBE U POJEDINIM PROPISIMA U JAVNOM SEKTORU - OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO I RADNI ODNOSI Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 47
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O ODREĐIVANJU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 4/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 56
DRŽAVNA UPRAVA Dodatno obrazovanje državnog službenika i premeštaj na više radno mesto Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 62
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 65
OBRAZOVANJE Finansijski izveštaj ustanove obrazovanja i vaspitanja kao informacija od javnog značaja Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 72
OBRAZOVANJE Obrada podataka o ličnosti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika pri upisu deteta u pripremni predškolski program Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 72
OBRAZOVANJE Način organizovanja nastave učenika osnovne škole koji je na dužem kućnom lečenju Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 73
ZDRAVSTVO Ostvarivanje zdravstvenih usluga u oblasti opšte medicine za lice starije od 18 godina koje se nalazi na vanrednom školovanju Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 77
ZDRAVSTVO Radiološki tehničar kao ugovoreni radnik u domu zdravlja Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 78
RADNI ODNOSI OBAVEZE POSLODAVCA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 83
RADNI ODNOSI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽOJ SADRŽINI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 103
RADNI ODNOSI PRODUŽENO VAŽENJE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE - "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 i 70/2015 - Aneks Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 105
RADNI ODNOSI Dopunski rad u ustanovi socijalne zaštite zdravstvenog radnika zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 106
RADNI ODNOSI Zvanje službenika zaposlenog u gradskoj opštini Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 106
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 113
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 115
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U RS Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 116
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O POREKLU IMOVINE Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 118
TEMA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 10/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 123
TEMA BROJA STATUS DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I USLOVI ZA DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE - PROMENE KOJE DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 130
TEMA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS", br. 10/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 132
TEMA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 10/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 136
TEMA BROJA КOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 138
TEMA BROJA NABAVKE HRANE I USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJA OD STRANE ŠKOLA Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 149
TEMA BROJA U PRIPREMI NOVI PRAVILNICI O EKSKURZIJAMA I NASTAVI U PRIRODI Pravnik u javnom sektoru Br. 206-207 februar 2019. godine str. 155
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA(„Sl. glasniku RS”, br. 103/2018 do 3/2019) Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA POSTUPKE I TEHNOLOŠKA REŠENJA KOJI SE KORISTE TOKOM POUZDANOG ELEKTRONSKOG ČUVANJA DOKUMENTA - "Sl. glasnik RS", br. 94/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA RADNOM MESTU - "Sl. glasnik RS", br. 1/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 27
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU - "Sl. glasnik RS", br. 106/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 30
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI MIŠLJENJE KONSULTATIVNOG VEĆA EVROPSKIH SUDIJA O AMANDMANIMA NA USTAV RS Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 35
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI POJEDINIH ODREDABA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 37
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI POSTUPAK ZA OCENU USTAVNOSTI ODREDBE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 39
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 40
JAVNE NABAVKE POKRETANJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 45
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA U VEZI SA POKRETANJEM POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 50
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 87/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 55
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 62
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 64
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA - "Sl. glasnik RS", br. 1/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 69
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU RADA, AKTIVNOSTIMA I SASTAVU TIMA ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE U SREDNJOJ ŠKOLI KOJA REALIZUJE OBRAZOVNE PROFILE U DUALNOM OBRAZOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 72
OBRAZOVANJE NEMOGUĆNOST DA VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV UČENIKA BUDE NASTAVLJEN NAKON ISPISIVANJA, U ŠKOLI U KOJU SE POTOM UPISAO Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 74
OBRAZOVANJE POJAČANI VASPITNI RAD SA UČENIKOM Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 75
ZDRAVSTVO KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 106/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 79
ZDRAVSTVO POSTUPAK ZA ZATVARANJE OGRANKA APOTEKE Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 84
KULTURA KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SA ASPEKTA RADNOG STATUSA ZAPOSLENIH I USLOVA ZA RAD SINDIKATA - "Sl. glasnik RS", br. 106/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 87
KULTURA PROMENA NAZIVA RADNOG MESTA I PRAVO NA PLATU ZAPOSLENOG U USTANOVI KULTURE Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 90
KULTURA SISTEMATIZOVANJE RADNIH MESTA U USTANOVI KULTURE Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 91
RADNI ODNOSI KOMENTAR UREDBE O VREDNOVANJU RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 95
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVE UREDBE O OCENJIVANJU SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 102
RADNI ODNOSI Merila za ocenjivanje službenika Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 104
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVE UREDBE O INTERNOM I JAVNOM KONKURSU ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA - "Sl. glasnik RS", br. 2/2019 Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 108
RADNI ODNOSI SISTEMATIZOVANJE RADNOG MESTA DIREKTOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 117
RADNI ODNOSI OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI PRI ZAKLJUČENJU UGOVORA O RADU Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 118
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 121
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U SUSRET IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 123
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 126
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O PREKRŠAJIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 204-205 januar 2019. godine str. 129
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA"Sl. glasniku RS", br. 81/2018 do 91/2018) Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI - "Sl. glasnik RS", br. 87/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 23
JAVNE NABAVKE UKINUTA PREFERENCIJALNA PREDNOST U ODNOSU NA DRŽAVE ČLANICE EU U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 31
JAVNE NABAVKE (NE)OBAVEZNOST OVERAVANJA PEČATOM OBRAZACA IZ KONKURSNE DOKUMENTACIJE KOJI SE PRILAŽU U PONUDI Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 34
JAVNE NABAVKE (Ne)mogućnost dokazivanja ispunjenosti dodatnih uslova ponuđača - zavisnog društva preko kapaciteta matičnog društva Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Uslovi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama po osnovu isključivog prava za obavljanje delatnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O AKREDITACIJI, NAČINU ANGAŽOVANJA I NAKNADAMA REALIZATORA I SPROVODILACA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI - "Sl. glasnik RS", br. 90/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA KOMENAR PREDLOŽENIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 46
OBRAZOVANJE NAJVAŽNIJE NOVINE KOJE DONOSI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 51
OBRAZOVANJE PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 55
OBRAZOVANJE PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 59
OBRAZOVANJE PRIKAZ PREDLOGA ZAKONA O FONDU ZA NAUKU Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 61
OBRAZOVANJE KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 66
OBRAZOVANJE NADLEŽNOSTI TIMOVA ZA RAZVOJ MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA I PREDUZETNIŠTVA I TIMA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 71
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O PROMETU NA VELIKO MEDICINSKIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 84/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 77
ZDRAVSTVO PRAVILNIK O REGISTRACIJI MEDICINSKOG SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 84/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 82
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O OBAVEZAMA PROIZVOĐAČA KOJE SE PRIMENJUJU NA UVOZNIKE, VELEPRODAJE I DRUGA LICA - "Sl. glasnik RS", br. 84/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 88
ZDRAVSTVO Refundacija troškova za pružene zdravstvene usluge u privatnoj praksi koje državna ustanova ne može da pruži osiguranom licu u roku od 30 dana Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 91
ZDRAVSTVO Uslovi za zapošljavanje zdravstvenog radnika stranog državljanina u Republici Srbiji Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 92
SOCIJALNA ZAŠTITA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 89/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 97
SOCIJALNA ZAŠTITA Popunjavanje izveštaj o boravku dece korisnika novčane socijalne pomoći u predškolskoj ustanovi i obračun naknade troškova Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 100
SOCIJALNA ZAŠTITA Finansiranje dnevne usluge ličnog pratioca deteta i neobaveznost participacije korisnika Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 101
KULTURA Nadležnost za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora biblioteke Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 105
KULTURA Dokazivanje uslova o poznavanju stranog jezika i poznavanju rada na računaru u postupku za izbor direktora ustanove kulture Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 105
KULTURA Zapisnici sa sednica upravnog odbora ustanove kulture kao informacija od javnog značaja Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 106
RADNI ODNOSI NAJAVLJENO PRODUŽENJE ZABRANE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU I U 2019. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 109
RADNI ODNOSI ODLAGANJE PRIMENE PROPISA O NOVOM SISTEMU RADNIH ODNOSA U JAVNIM SLUŽBAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 114
RADNI ODNOSI KOMENTAR PREDLOŽENIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONONIM POKRAJINAMA I JEDINICMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 117
RADNI ODNOSI Neposredna primena aneksa posebnog kolektivnog ugovora za državne organe Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 122
RADNI ODNOSI Utvrđivanje prava na godišnji odmor zaposlenog u organu jls nakon korišćenja neplaćenog odsustva Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 122
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NAJZNAČAJNIJE NOVINE PREMA PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 127
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 130
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 131
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJU RADNI ODNOSI I SISTEM PLATA U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 133
134 PREDLOG ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA Pravnik u javnom sektoru Br. 200-201 novembar 2018. godine str. 134
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA(„Sl. glasniku RS”, br. 72/2018 do 80/2018) Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU -"Sl. glasnik RS", br. 73/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 19
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE - "Sl. glasnik RS", br. 76/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 26
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAKLJUČAK VENECIJANSKE KOMISIJE O USKLAĐENOSTI AMANDMANA NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE SA PREPORUKAMA KOMISIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 31
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI REAGOVANJE STRUKE NA FINALNI NACRT USTAVNIH AMANDMANA Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 32
JAVNE NABAVKE OBRAČUN TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA PREMA DIREKTIVI EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA 2014/24/EU I UVOĐENJE METODOLOGIJE OBRAČUNA U ZAKONODAVNI OKVIR RS Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 35
JAVNE NABAVKE PRIKAZ NAJVAŽNIJIH NOVINA U NACRTU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 40
JAVNE NABAVKE NOVINE U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA U JAVNIM NABAVKAMA PREMA NACRTU NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 44
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O PROFESIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU I USLOVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE - "Sl. glasnik RS", br. 73/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA Definisanje profesije od posebnog interesa u novodonetim propisima Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 53
DRŽAVNA UPRAVA UPRAVNI POSTUPAK I PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 54
DRŽAVNA UPRAVA Postupanje organa jedinice lokalne samouprave po pritužbama građana u slučaju buke koja dolazi iz ugostiteljskih objekata koji rade noću Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 57
OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBAZOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 73/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 61
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O OPŠTINSKOM SAVETU RODITELJA - "Sl. glasnik RS", br. 72/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 67
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN, NJEGOVU PRIMENU I VREDNOVANJE - „Sl. glasnik RS”, br. 74/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 70
OBRAZOVANJE PRIMENA PROPISA KOJI SE ODNOSE NA OCENJIVANJE DRUGOG STRANOG JEZIKA U PETOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 76
ZDRAVSTVO KOMENTAR ZAKONA O MEDICINSKIM SREDSTVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 105/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 79
ZDRAVSTVO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OSNOVNIM ZAHTEVIMA ZA MEDICINSKA SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 87
KULTURA Obaveza usaglašavanja osnivačkih akata ustanova kulture od posebnog značaja za nacionalne manjine sa zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 95
KULTURA Dokazivanje godina rada provedenih u radnom odnosu radi ostvarivanja prava na jubilarnu nagradu u ustanovi kulture Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 95
KULTURA Ovlašćenje direktora ustanove kulture da uputi zaposlenog na pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 96
RADNI ODNOSI Radni odnos zaposlenog u jedinici lokalne samouprave koji je postavljen za načelnika opštinske uprave Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 99
RADNI ODNOSI Zakonski uslovi za popunjavanje radnog mesta u organu jedinice lokalne samouprave i posledice nepoštovanja zakoskih uslova Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 100
RADNI ODNOSI Status postavljenog lica i razlozi za prestanak funkcije funkcioneru u autonomnoj pokrajini Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 101
RADNI ODNOSI Organizacija opštinske uprave i njenih unutrašnjih organizacionih jedinica Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 102
RADNI ODNOSI Sastav žalbene komisije jedinice lokalne samouprave i zakonski uslovi za odlučivanje o žalbi zaposlenog Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 102
RADNI ODNOSI Raspoređivanje nameštenika usled promene unutrašnjeg uređenja u organu jedinice lokalne samouprave Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 103
RADNI ODNOSI Pravo na godišnji odmor nakon mirovanja radnog odnosa zaposlenog u organu lokalne samouprave Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 104
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NAJAVLJENO USVAJANJE ZAKONA O REGULISANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 107
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA USVAJANJE ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA NAJAVLJENO DO KRAJA NOVEMBRA MESECA Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 109
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDSTAVLJEN NACRT ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 198-199 oktobar 2018. godine str. 112
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA "Sl. glasnik RS", br. 66/2018 do 71/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI NACRT USTAVNIH AMANDMANA U SKUPŠTINI NAJKASNIJE POČETKOM OKTOBRA MESECA Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 17
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI USTAVNOM SUDU PODNET PREDLOG ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI NEKOLIKO ODREDABAZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 20
JAVNE NABAVKE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI I POKRETANJE NOVIH POSTUPAKA Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 23
JAVNE NABAVKE POSTUPAK IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 27
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL-SEPTEMBAR 2018. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Izuzeće od primene zakona i pravna zaštita u postupcima javnih nabavki koje se finansiraju iz sredstava finansijske pomoći eu Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 36
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA - "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 41
OBRAZOVANJE REDOVAN INSPEKCIJSKI NADZOR U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA I OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 47
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O OBAVLJANJU DRUŠTVENO-KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA - "Sl. glasnik RS", br. 68/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 49
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI - "Sl. glasnik RS", br. 66/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 54
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH - "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 59
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPANJU USTANOVE U SLUČAJU SUMNJE ILI UTVRĐENOG DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI ILI DOSTOJANSTVA LIČNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 62
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZOVANJA NASTAVE ZA UČENIKE NA DUŽEM KUĆNOM I BOLNIČKOM LEČENJU - "Sl. glasnik RS", br. 66/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 69
JAVNA PREDUZEĆA Položaj zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 75
JAVNA PREDUZEĆA Postupak utvrđivanja odgovornosti zaposlenog u javnom preduzeću za povredu radne obaveze Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 77
KULTURA Pravna priroda pojedinačnih akata u postupku za izbor direktora ustanove kulture Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 81
KULTURA Propisivanje uslova za izbor direktora ustanove kulture Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 82
KULTURA Obaveze privrednih društava u pogledu postupanja sa registraturskim materijalom u skladu sa zakonom o kulturnim dobrima Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 82
KULTURA Dostavljanje upozorenja o razlogu za otkaz ugovora o radu i rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom u ustanovi kulture Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 84
RADNI ODNOSI DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I DISCIPLINSKI POSTUPAK KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 87
RADNI ODNOSI Obavljanje poslova koji nisu u opisu radnog mesta službenika u jedinici lokalne samouprave Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 98
RADNI ODNOSI Posledice prestanka rada na položaju službenika u jedinici lokalne samouprave Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 99
RADNI ODNOSI Korišćenje plaćenog odsustva po osnovu teže bolesti člana uže porodice zaposlenog u jedinici lokalne samouprave Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 99
RADNI ODNOSI Pravo na jubilarnu nagradu funkcionera u jedinici lokalne samouprave Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 100
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA USKORO IZMENE I DOPUNE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 103
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O JAVNOJ SVOJINI Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 105
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 196-197 septembar 2018. godine str. 107
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasniku RS", br. 57/2018 do 65/2018) Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O OBLIKU I NAČINU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE U PROSVETNOJ INSPEKCIJI - "Sl. glasnik RS", br. 63/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O POSEBNIM ELEMENTIMA, ODNOSNO KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI UPRAVNE INSPEKCIJE - "Sl. glasnik RS", br. 61/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 27
JAVNE NABAVKE KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI PREMA DIREKTIVAMA EU I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U DOMAĆE ZAKONODAVSTVO Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 31
JAVNE NABAVKE SPROVOĐENJE NABAVKE DOBARA, USLUGA I RADOVA IZ SREDSTAVA DONACIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 37
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O DOPUNАМА UREDBE O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA - "Sl. glasnik RS", br. 60/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 41
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O PROGRAMU OBUKE I POLAGANJU ISPITA ZA LICENCU ZA DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 63/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 45
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 63/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 50
OBRAZOVANJE PROCENTUALNO ISKAZIVANJE DOPUNSKE, DODATNE I PRIPREMNE NASTAVE U REŠENJU NASTAVNIKA KOJI RADI SA NEPUNOM NORMOM ČASOVA Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 54
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO ZA POSTUPANJE PRILIKOM ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 57
OBRAZOVANJE POSEBNA RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 60
OBRAZOVANJE UPUTSTVO ZA RAD RADNIH PODGRUPA NA NIVOU ŠKOLSKE UPRAVE I DIREKTORA ŠKOLA Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 61
ZDRAVSTVO KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA - "Sl. glasnik RS", br. 57/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 65
ZDRAVSTVO KOMENTAR NOVOG ZAKONA O LJUDSKIM ĆELIJAMA I TKIVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 57/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 77
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIJAVLJIVANJU ZARAZNIH BOLESTI I POSEBNIH ZDRAVSTVENIH PITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 58/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 91
ZDRAVSTVO OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZDRAVLJA U VEZI SA POSTUPKOM DAVANJA IZJAVE O ZABRANI UZIMANJA ORGANA Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 94
KULTURA OBJAVLJEN KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MOBILNOSTI UMETNIKA I PROFESIONALACA U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI U 2018. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 97
RADNI ODNOSI PREDLOG KATALOGA RADNIH MESTA PRATEĆIH, POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA I NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 103
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 113
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ I JAVNOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 116
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O LOBIRANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 194-194 avgust 2018. godine Str. 118
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA“Sl. glasniku RS”, br. 49/2018 do 56/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 27
JAVNE NABAVKE KOMENTAR ODLUKE O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2019. GODINI - “Sl. glasnik RS”, br. 49/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 33
JAVNE NABAVKE PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA- odgovori na pitanja Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 35
DRŽAVNA UPRAVA POSTUPANJE PRVOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI U UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA POSTUPANJE DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI U UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 47
OBRAZOVANJE UTVRĐIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 59
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVE ODLUKE O MREŽI JAVNIH SREDNJIH ŠKOLA - “Sl. glasnik RS”, br. 49/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 68
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 69
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 53/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 79
ZDRAVSTVO ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA KONTINUIRANOM MEDICINSKOM EDUKACIJOM ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 81
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA RADNIM ODNOSIMA SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 87
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 93
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 97
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 192-193 jul 2018. godine str. 100
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA"Sl. glasniku RS", br. 39/2018 do 48/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA - "Sl. glasnik RS", br. 47/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 33
JAVNE NABAVKE ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - OČEKIVANE NOVINE I ODGOVORI NA NAJČEŠĆE NEDOUMICE U AKTUELNOJ PRAKSI Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 39
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD APRIL - JUN 2018. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI - "Sl. glasnik RS", br. 47/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 51
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 47/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 53
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI - "Sl. glasnik RS", br. 47/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 58
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO MINISTARSTVA PROSVETE ZA SPROVOĐENJE UPISA UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 67
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I INTEGRISANIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 84
OBRAZOVANJE ŠKOLSKI KALENDARI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 90
OBRAZOVANJE ŠKOLSKI KALENDARI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 100
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 106
OBRAZOVANJE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 45/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 106
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG MUZIČKOG I BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 108
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 109
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 109
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA - "Sl. glasnik RS", br. 46/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 116
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ISHRANE DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI - "Sl. glasnik RS", br. 39/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 121
JAVNA PREDUZEĆA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA RADOM I POSLOVANJEM JAVNOG PREDUZEĆA Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 125
RADNI ODNOSI KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 43/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 129
RADNI ODNOSI PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KATALOGA RADNIH MESTA U DELATNOSTIMA ZDRAVSTVA, PROSVETE, SOCIJALNE ZAŠTITE I TURIZMA Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 135
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVE UREDBE O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA - "Sl. glasnik RS", br. 48/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 140
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 146
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 151
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKONI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, O SANITARNOM NADZORU, O ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU UPOTREBU Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 152
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA INICIJATIVA ZA UVOĐENJE SUDOVA ZA RADNE SPOROVE Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 153
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 190-191 jun 2018. godine str. 155
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA "Sl. glasnik RS", br. 25/2018 do 30/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 24/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 19
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O STRANCIMA - "Sl. glasnik RS", br. 24/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI - "Sl. glasnik RS", br. 24/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 28
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 33
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI NACRT AMANDMANA NA USTAV RS Pokretanje postupaka protiv sudija i tužilaca Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 37
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI NACRT AMANDMANA NA USTAV RS Izbor sudija i zamenika javnih tužilaca Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 39
JAVNE NABAVKE OBAVEŠTAVANJE I DOSTAVLJANJE DOKUMENATA TOKOM SPROVOĐENJA JAVNE NABAVKE I U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA PONUĐAČA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 43
JAVNE NABAVKE DOSTAVLJANJE U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA PONUĐAČA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 48
JAVNE NABAVKE NEMOGUĆNOST PRIMENE ODREDABA O PREDAJI PODNESKA PREPORUČENOM POŠTOM NA SLANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PUTEM KURIRSKE SLUŽBE Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA IZMENE PROPISA I AKATA KOJIMA JE UREĐENA OBAVEZNA UPOTREBA PEČATA U POSLOVANJU PREDUZETNIKA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA PRIVATNOG PRAVA, SA CILJEM UKIDANJA OBAVEZNE UPOTREBE PEČATA U POSLOVANJU OVIH SUBJEKATA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 53
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA - "Sl. glasnik RS", br. 24/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 55
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI - "Sl. glasnik RS", br. 24/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 60
OBRAZOVANJE KOMENTAR ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 27/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 67
OBRAZOVANJE KOMENTAR NOVOG ZAKONA O UDŽBENICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 27/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 81
OBRAZOVANJE PRESTANAK VAŽENJA POJEDINIH ODREDABA PROPISA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 91
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 23/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 93
OBRAZOVANJE OBJAVLJEN KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE ZAVRŠNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU I UPISA UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 97
OBRAZOVANJE KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE ZAVRŠNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU I UPISA UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 98
OBRAZOVANJE UPIS UČENIKA U OSNOVNU ŠKOLU U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 100
KULTURA ANGAŽOVANJE LICA KOJE IMA STATUS SAMOSTALNOG UMETNIKA PO OSNOVU UGOVORA O DELU Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 105
KULTURA NEMOGUĆNOST DONOŠENJA ODLUKE O DODELJIVANJU POMOĆI SAMOSTALNOM UMETNIKU OD STRANE UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 106
RADNI ODNOSI RADNA VERZIJA PREDLOGA UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 109
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA IZRADOM AKATA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA I PRIMENOM ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA I UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 110
RADNI ODNOSI DUŽNOST POSLODAVCA DA U SLUČAJU NOVIH OPISA POSLOVA RADNIH MESTA NAKON USKLAĐIVANJA PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI ZAPOSLENIMA PONUDI ANEKSE UGOVORA O RADU Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 116
RADNI ODNOSI REŠENJE O PROMENI NAZIVA RADNOG MESTA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 117
RADNI ODNOSI OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - PROMENA OPISA POSLOVA USLED DONOŠENJA NOVOG PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA ZA ZAPOSLENE U JAVNIM SLUŽBAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 119
RADNI ODNOSI ANEKS UGOVORA O RADU - PROMENA OPISA POSLOVA USLED DONOŠENJA NOVOG PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA ZA ZAPOSLENE U JAVNIM SLUŽBAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 121
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 125
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 126
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 128
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 129
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O POJEDNOSTAVLJENOM RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 131
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI PRAVILNIK O ORGANIZACIJI UČENIČKIH PUTOVANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 133
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI PRAVILNIK O ŠKOLSKIM ZADRUGAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 186-187 april 2018. godine str. 135
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 15/2018 do 24/2018) Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM I DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI, ODNOSNO PRIBAVLJANJA I USTUPANJA ISKORIŠĆAVANJA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA, KAO I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA - "Sl. glasnik RS", br. 16/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 25
JAVNE NABAVKE OBAVEZE NARUČIOCA KOD SPROVOĐENJA POSTUPKA RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 35
JAVNE NABAVKE (Ne)mogućnost uključivanja novih ponuđača i naručilaca u zaključeni okvirni sporazum Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 40
JAVNE NABAVKE PОDАCI IZ PLАNА ЈАVNIH NАBАVKI KOJI MOGU PRЕDSTАVLЈАTI PОSLОVNU TАЈNU Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 41
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 44
DRŽAVNA UPRAVA PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA I KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE - "Sl. glasnik RS", br. 20/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 51
DRŽAVNA UPRAVA ODNOS IZMEĐU ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI, USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU I UREDBE O ELEKTRONSKOM KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 59
OBRAZOVANJE POSTUPCI IZBORA ORGANA USTANOVE PREMA ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 65
OBRAZOVANJE RADNO-PRAVNI STATUS I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 82
OBRAZOVANJE KOMENTAR UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA DONOŠENJE AKTA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA I AKTA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA - "Sl. glasnik RS", br. 21/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 92
OBRAZOVANJE KOMENTAR UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA DONOŠENJE AKTA O MREŽI JAVNIH SREDNJIH ŠKOLA - "Sl. glasnik RS", br. 21/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 94
OBRAZOVANJE PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 96
ZDRAVSTVO PLAĆANJE NAKNADE ZA PRUŽENU HITNU MEDICINSKU POMOĆ Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 99
ZDRAVSTVO Nemogućnost zaključenja ugovora o dopunskom radu zdravstvenog radnika koji nije zaposlen na puno radno vreme kod lica koje obavlja zdravstvenu delatnost Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 101
ZDRAVSTVO Uslovi za dopunski rad lekara koji su zaposleni kod stranog poslodavca Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 101
KULTURA Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme zbog povećanog obima posla u ustanovi kulture Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 105
KULTURA Uslovi u pogledu obrazovanja/stručne spreme za radno mesto sekretar ustanove kulture prema katalogu radnih mesta u javnim službama Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 106
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O SISTEMU PLATA I ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 109
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 119
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 121
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOZI ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA RS, O UDŽBENICIMA I O PROSVETNOJ INSPEKCIJI U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 122
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 123
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU UPOTREBU Pravnik u javnom sektoru Br. 184-185 mart 2018. godine str. 126
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2018 do 14/2018) Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA - "Sl. glasnik RS", br. 7/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 17
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ANALIZA RADNOG TEKSTA AMANDMANA MINISTARSTVA PRAVDE NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 21
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za PIO Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 27
JAVNE NABAVKE ODBIJANJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZBOG NEGATIVNE REFERENCE PONUĐAČA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 31
JAVNE NABAVKE OGRANIČENJE U POGLEDU DOKAZA NEGATIVNE REFERENCE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI JE SPROVEO ILI UGOVORA KOJI JE ZAKLJUČIO DRUGI NARUČILAC Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 34
JAVNE NABAVKE RELEVANTNOST DOKAZA NEGATIVNIH REFERENCI KOJE SE ODNOSE NA ISPUNJENJE OBAVEZA U RANIJIM POSTUPCIMA JAVNE NABAVKE ILI PO RANIJE ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 35
JAVNE NABAVKE UTVRĐIVANJE BLAGOVREMENOSTI ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE KADA POSLEDNJI DAN ROKA PADA U NERADNI DAN ZA NARUČIOCA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 37
JAVNE NABAVKE ODREĐIVANJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE KADA POČETAK ILI KRAJ ROKA PADAJU U NERADNE DANE ZA NARUČIOCA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 40
DRŽAVNA UPRAVA OBAVEŠTAVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O POKLONIMA KOJE SU PRIMILI FUNKCIONERI U TOKU 2017. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU PONAŠANJA I LIČNOM IZGLEDU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - "Sl. glasnik RS", br. 13/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 47
OBRAZOVANJE USKLAĐIVANJE AKATA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA USTANOVA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 53
OBRAZOVANJE ULOGA RODITELJA U SISTEMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA OSVRTOM NA OBAVEZE USTANOVE I PRAVA I OBAVEZE UČENIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 55
OBRAZOVANJE MIŠLJENJA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA UVEZI SA POSTUPKOM IZBORA DIREKTORA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 60
OBRAZOVANJE STATUS DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NAČIN REGULISANJA PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI DIREKTORA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 60
OBRAZOVANJE OBAVLJANJE POSLOVA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNOG SARADNIKA OD STRANE DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I INSTRUKTIVNO-PEDAGOŠKI UVID U NJEGOV RAD Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 61
OBRAZOVANJE POJAM USTANOVE U KONTEKSTU USLOVA O POTREBNOM RADNOM STAŽU ZA IZBOR ZA DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 62
OBRAZOVANJE FORMIRANJE KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA U SREDNJOJ ŠKOLI Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 63
OBRAZOVANJE ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DIREKTOROM USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ČIJI JE IZBOR ZAPOČET PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 63
ZDRAVSTVO OBAVEZNA VAKCINACIJA ODREĐENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 67
SOCIJALNA ZAŠTITA PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 73
KULTURA PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 77
KULTURA RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURNOG NASLEĐA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 79
SPORT KOMENTAR PRAVILNIKA O STRUČNOM SPORTSKOM ISPITU - "Sl. glasnik RS", br. 7/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 87
SPORT KOMENTAR PRAVILNIKA O KNJIZI ČLANOVA UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA - "Sl. glasnik RS", br. 8/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 91
RADNI ODNOSI PODRŠKA JAVNIM SLUŽBAMA U PRIPREMI PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI U SKLADU SA KATALOGOM RADNIH MESTA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 97
RADNI ODNOSI ODNOS ZAKONSKE I AUTONOMNE REGULATIVE U RADNOM ZAKONODAVSTVU SRBIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 100
NACRTI I PREDLOZI PROPISA PRODUŽENE JAVNE KONSULTACIJE ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 105
NACRTI I PREDLOZI PROPISA PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 106
NACRTI I PREDLOZI PROPISA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 108
NACRTI I PREDLOZI PROPISA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 109
NACRTI I PREDLOZI PROPISA U PRIPREMI PRAVILNIK O EKSKURZIJAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI PROPISA U PRIPREMI IZMENE UREDBE O KATEGORIJAMA REGISTRATURSKOG MATERIJALA S ROKOVIMA ČUVANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 182-183 februar 2018. godine str. 113
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 114/2017 do 7/2018) Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 19
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 27
JAVNE NABAVKE AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 120/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 37
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 40
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA JAVNU UPRAVU - "Sl. glasnik RS", br. 94/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 49
OBRAZOVANJE USVOJEN PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNE MATURE I ZAVRŠNOG ISPITA - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 59
OBRAZOVANJE STRUČNI OSVRT NA MIŠLJENJE MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA O VALIDNOSTI DOKTORSKIH DIPLOMA STEČENIH PO RANIJE VAŽEĆIM PROPISIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 63
OBRAZOVANJE PROCENA RIZIKA KORUPCIJE U ODREDBAMA NACRTA ZAKONA O UDŽBENICIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 65
OBRAZOVANJE OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2018. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 72
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 119/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 77
ZDRAVSTVO USLOVI I NAČIN IZBORA IZABRANOG LEKARA U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 84
ZDRAVSTVO OVLAŠĆENJA IZABRANOG LEKARA KOD UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEKARSKU KOMISIJU Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 87
ZDRAVSTVO PRODUŽEN ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 90
SOCIJALNA ZAŠTITA PRIMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 93
KULTURA RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEĐA I SAVREMENOG STVARALAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 103
RADNI ODNOSI DONOŠENJE NOVOG AKTA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA I DRUGE OBAVEZE JAVNIH SLUŽBI U TOKU 2018. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 109
RADNI ODNOSI OBJAVLJENE IZMENE I DOPUNE UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 6/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 116
RADNI ODNOSI USVOJENA ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 5/2018 Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 118
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 123
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 125
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 126
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O UDŽBENICIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 127
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 128
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 129
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA Pravnik u javnom sektoru Br. 180-181 januar 2017. godine str. 132
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOST OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 19
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOST ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA ODLOŽEN PRELAZAK ODREĐENIH NADLEŽNOSTI SA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA PRAVOSUĐE NA VISOKI SAVET SUDSTVA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 106/15 I 106/16 - AUTENTIČNO TUMAČENJE) - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 27
JAVNE NABAVKE PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 31
JAVNE NABAVKE PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - ZNAČAJ I DOBRA PRAKSA EU Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 35
JAVNE NABAVKE ODREĐIVANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA I ELEMENATA KRITERIJUMA KOD NABAVKI USLUGA ORGANIZOVANJA EKSKURZIJA I NASTAVA U PRIRODI Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 41
JAVNE NABAVKE ODREĐIVANJE USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE HRANE Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 47
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD OKTOBAR-DECEMBAR 2017. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 51
DRŽAVNA UPRAVA ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU PRODUŽENA DO 31. DECEMBRA 2018. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 57
DRŽAVNA UPRAVA OBAVEZA DONOŠENJA KODEKSA PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 58
OBRAZOVANJE VASPITNO DISCIPLINSKI POSTUPAK PREMA NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 63
OBRAZOVANJE ZAKLJUČAK O POKRETANJU VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 68
OBRAZOVANJE ZAPISNIK O PREDUZETIM RADNJAMA U TOKU VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 70
OBRAZOVANJE REŠENJE O IZRICANJU VASPITNO-DISCIPLINSKE MERE UKOR DIREKTORA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 71
OBRAZOVANJE REŠENJE O ISKLJUČENJU UČENIKA IZ SREDNJE ŠKOLE Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 74
OBRAZOVANJE REŠENJE ŠKOLSKOG ODBORA PO ŽALBI NA REŠENJE O ISKLJUČENJU UČENIKA IZ SREDNJE ŠKOLE - ODBIJANJE ŽALBE Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 77
OBRAZOVANJE REŠENJE ŠKOLSKOG ODBORA PO ŽALBI NA REŠENJE O ISKLJUČENJU UČENIKA IZ SREDNJE ŠKOLE - PONIŠTAVANJE POBIJANOG REŠENJA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 79
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA -"Sl. glasnik RS", br. 108/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 83
ZDRAVSTVO UPOTREBA LATINIČNOG PISMA U SLUČAJU VOĐENJA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE I IZDAVANJA RAČUNA PO OSNOVU GRAĐANSKOPRAVNIH ODNOSA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 85
ZDRAVSTVO NEPUNO RADNO VREME RUKOVODILACA ORGANIZACIONIH JEDINICA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 86
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU - Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 89
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 94
RADNI ODNOSI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 98
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 102
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKONI O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI, O FINANSIRANJU VISOKOG OBRAZOVANJA I O INOVACIONOJ DELATNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 109
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 110
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O UDŽBENICIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 112
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 113
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNE KONSULTACIJE ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 114
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ETIČKOG KODEKSA PONAŠANJA LOKALNIH FUNKCIONERA Pravnik u javnom sektoru Br. 178-179 decembar 2017. godine str. 115
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 do 95/2017) Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOST IZMENE USTAVA U OBLASTI PRAVOSUĐA I KONSULTATIVNI PROCES SA CIVILNIM DRUŠTVOM Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 17
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOST OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI -SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 24
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOST OCENA ZAKONITOSTI -PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 26
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE UREDBE O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 29
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 33
JAVNE NABAVKE DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I BITNI ZAHTEVI NARUČIOCA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 37
JAVNE NABAVKE OBAVEZA PROPISIVANJA DODATNIH USLOVA U SKLADU SA SVRHOM DOKAZIVANJA KAPACITETA I KOMPETENCIJA PONUĐAČA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 41
JAVNE NABAVKE NEPODOBNOST DODATNOG USLOVA U POGLEDU POSTOJANJA ODREĐENIH STANDARDA POSLOVANJA PONUĐAČA DA OSIGURA OBEZBEĐENJE KVALITETA I KONTINUITETA ISPUNJAVANJA UGOVORNIH OBAVEZA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 43
JAVNE NABAVKE DUŽNOST NARUČIOCA DA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI UKAŽE NA LOGIČKU VEZU IZMEĐU POSTAVLJENOG DODATNOG USLOVA I PREDMETA KONKRETNE JAVNE NABAVKE Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 44
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA JAVNU UPRAVU - "Sl. glasnik RS", br. 94/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 47
DRŽAVNA UPRAVA IZRADA PLANA INTEGRITETA U DRUGOM CIKLUSU Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 53
DRŽAVNA UPRAVA AKCIONI PLAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 58
OBRAZOVANJE NOVI ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 63
OBRAZOVANJE USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE PREMA NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 69
OBRAZOVANJE ORGANI USTANOVE PREMA NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 72
OBRAZOVANJE ODGOVORNOST ZAPOSLENOG PREMA NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 76
OBRAZOVANJE NAJVAŽNIJE NOVINE U ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA KOJE SE ODNOSE NA POSLOVANJE SEKRETARA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 79
OBRAZOVANJE RADNO-PRAVNI STATUS ZAPOSLENIH PREMA NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 83
OBRAZOVANJE FINANSIRANJE DELATNOSTI USTANOVA PREMA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 91
OBRAZOVANJE KOMENTAR ODREDABA NOVOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU U OBLASTI OBEZBEĐIVANJA KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 94
OBRAZOVANJE FINANSIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA PREMA NOVOM ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str. 97
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDABA NOVOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.100
ZDRAVSTVO BORAVAK RODITELJA SA DETETOM U STACIONARNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.107
ZDRAVSTVO DOSTAVLJANJE TRAŽENIH PODATAKA OD STRANE ZDRAVSTVENE USTANOVE TRAŽIOCU INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.108
SOCIJALNA ZAŠTITA SMEŠTAJ STAROG I IZNEMOGLOG LICA U STARAČKI DOM Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.113
SOCIJALNA ZAŠTITA SMEŠTAJ DETETA SA SMETNJAMA U RAZVOJU U DOM UČENIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.115
JAVNA PREDUZEĆA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.121
RADNI ODNOSI PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD U SLUČAJU BORAVKA IZVAN PODRUČJA MATIČNE FILIJALE RFZO Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.141
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.143
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.157
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRTI ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA I O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.159
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.161
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.163
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O NACIONALNOM DNK REGISTRU Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.164
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA I O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.166
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ELEKTRONSKO PLAĆANJE NA PORTALU E-UPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 174-175 oktobar 2017. godine str.168
NOVODONETI PROPISI NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2017 do 87/2017) Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOST PREDLOZI ZA IZMENU USTAVA RS Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 19
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOST OCENA ZAKONITOSTI PRAVILNIKA O OSPOSOBLJENOSTI KANDIDATA KOJI SE PRVI PUT BIRA NA FUNKCIJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA NA KOME SE PROVERAVA STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA KOJI SE PRVI PUT BIRA NA FUNKCIJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA - "Sl. glasnik RS", br. 82/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 27
JAVNE NABAVKE PRAVNA PRIRODA I SPECIFIČNOSTI UPRAVNOG UGOVORA KOJE GA RAZLIKUJU OD POJMA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 31
JAVNE NABAVKE UPOTREBA SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 34
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL-SEPTEMBAR 2017. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 40
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU - "Sl. glasnik RS", br. 81/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 47
DRŽAVNA UPRAVA USPOSTAVLJANJE ELEKTRONSKE EVIDENCIJE O DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE SRBIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 50
OBRAZOVANJE PREDLOG NOVOG ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 57
OBRAZOVANJE NOVINE KOJE DONOSI PREDLOG NOVOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 60
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 81/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 67
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 81/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 72
OBRAZOVANJE ORGANIZOVANJE OBAVEZNIH FIZIČKIH AKTIVNOSTI UČENIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 74
OBRAZOVANJE KVALIFIKACIJA ZA POZICIJU PREDAVAČA U JAVNIM INSTITUCIJAMA KOJE ORGANIZUJU OBUKU IZ OBLASTI STRANIH JEZIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 76
ZDRAVSTVO NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 79
KULTURA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 87
RADNI ODNOSI KOMENTAR ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 82/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 91
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 93
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 112
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 113
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U IZRADI NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 115
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA U SRBIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 117
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 118
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI Pravnik u javnom sektoru Br. 172-173 septembar 2017. godine str. 120
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2017 do 69/2017) Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI STAVOVI POVODOM IZMENA USTAVA RS Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 15
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O MINISTARSTVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 19
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA ZAŠTITA DECE OD OPASNOG RADA PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 22
JAVNE NABAVKE STRUČNA OCENA PONUDA - ISPUNJENOST USLOVA I TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 29
JAVNE NABAVKE PREPORUKA NARUČIOCIMA DA PRE DONOŠENJA ODLUKE O DODELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA PROVERE REJTING PONUĐAČA NA BODOVNOJ LISTI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA NEDOUMICE U VEZI SA POČETKOM PRIMENE ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O PRIBAVLJANJU I USTUPANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA - "Sl. glasnik RS", br. 56/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 46
DRŽAVNA UPRAVA OBJAVLJEN TREĆI NACRT KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 50
OBRAZOVANJE BODOVANJE ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PRIJAVLJIVANJE NA LISTU TEHNOLOŠKIH VIŠKOVA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 55
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 63
OBRAZOVANJE KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 43/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 70
ZDRAVSTVO OSNIVANJE ZDRAVSTVENE USTANOVE - APOTEKE SA GALENSKOM LABORATORIJOM Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 79
SOCIJALNA ZAŠTITA PRIMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 85
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 93
RADNI ODNOSI MODELI AKATA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMIMA JAVNOG SEKTORA ZA 2017. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 61/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 98
RADNI ODNOSI MODELI AKATA ZA SPROVOĐENJEUREDBE O INTERNOM KONKURSU - "Sl. glasnik RS", br. 17/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 107
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 125
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PROŠIRENJE NADLEŽNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 127
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT NOVOG ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 129
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O STRANCIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 130
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 133
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017 do 62/2017) Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I KULTURE" Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 17
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI USTAV RS - PREDLOG IZMENA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 18
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ODLUKE O IZMENAMA SMERNICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA - "Sl. glasnik RS", br. 56/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I PRIMENA ODREDABA POSEBNIH ZAKONA U PERIODU USKLAĐIVANJA 1.6.2017-1.6.2018. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 22
JAVNE NABAVKE KOMENTAR ODLUKE O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2018. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 25
JAVNE NABAVKE PREDNOSTI PRIMENE CENTRALIZOVANIH NABAVKI I SPROVOĐENJA NABAVKI OD STRANE VIŠE NARUČILACA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 27
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD APRIL-JUN 2017. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 31
DRŽAVNA UPRAVA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA MIŠLJENJE O PROCENI RIZIKA KORUPCIJE U ODREDBAMA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 44
DRŽAVNA UPRAVA MIŠLJENJE O PROCENI RIZIKA KORUPCIJE U ODREDBAMA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU FIZIČKIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 54
DRŽAVNA UPRAVA JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU PRAVNIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 57
OBRAZOVANJE VODIČ ZA RAD INTERRESORNIH KOMISIJA (IRK) ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 63
OBRAZOVANJE ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA ORGANIZOVANJEM RAZREDNIH I POPRAVNIH ISPITA U OSNOVNOJ ŠKOLI Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 72
OBRAZOVANJE ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA ORGANIZOVANJEM RAZREDNIH I POPRAVNIH ISPITA U SREDNJOJ ŠKOLI Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 77
OBRAZOVANJE JAVNI POZIV ZA POPUNU LISTE OCENJIVAČA RUKOPISA UDŽBENIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 81
ZDRAVSTVO JAVNI POZIV ZA DAVANJE SAGLASNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVLJA NA ODOBRENE SPECIJALIZACIJE I UŽE SPECIJALIZACIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 85
JAVNA PREDUZEĆA ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA IZBOROM I VRŠENJEM FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA I INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 93
RADNI ODNOSI KOMENTAR ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 61/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 103
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I OSTALIH USLOVA POSLOVANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O POSTUPCIMA PRED KATASTROM Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 112
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 114
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 115
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 117
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 119
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE U SRBIJI OD 2017. DO 2027. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 166-167 jun 2017. godine str. 120
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 do 52/2017) Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 7
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI KONSULTACIJE O IZMENAMA USTAVA RS Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 15
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA - "Sl. glasnik RS", br. 42/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 19
JAVNE NABAVKE SPECIFIČNOSTI PRIMENE OKVIRNIH SPORAZUMA I ZAKLJUČIVANJA POJEDINAČNIH UGOVORA Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 23
JAVNE NABAVKE OBJAVLJENE SMERNICE UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE U POGLEDU PRIMENE KRITERIJUMA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 28
JAVNE NABAVKE USLOVI ZA NASTAVAK AKTIVNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE NAKON ODBACIVANJA NEBLAGOVREMENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 33
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA AKREDITACIJU REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - „Sl. glasnik RS”, br. 49/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU OBAVEZNIH ELEMENATA PROGRAMA OPŠTEG I POSEBNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - „Sl. glasnik RS”, br. 49/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 39
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O ELEKTRONSKOM KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 42/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA GODIŠNJI PLAN RADA UPRAVNE INSPEKCIJE - UPRAVNOG INSPEKTORATA ZA 2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 42
OBRAZOVANJE NOVINE U NACRTIMA NOVIH I IZMENJENIH ZAKONA U PROSVETI Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 47
OBRAZOVANJE KOMENTAR NACRTA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 52
OBRAZOVANJE OCENJIVANJE UČENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU U POSTUPKU KONTROLE PROSVETNOG INSPEKTORA Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 56
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA - "Sl. glasnik RS", br. 38/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 63
OBRAZOVANJE OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA - NASTAVNIK ZA DIGITALNO DOBA Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 65
OBRAZOVANJE NACRT KONCEPTA ZAVRŠNIH ISPITA U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 73
ZDRAVSTVO PREKOVREMENI RAD ZDRAVSTVENIH RADNIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 81
ZDRAVSTVO ODLUKA O UVOĐENJU PRIPRAVNOSTI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 83
ZDRAVSTVO ODLUKA O UVOĐENJU RADA PO POZIVU U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 84
KULTURA INSTITUT USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA U VAŽEĆEM ZAKONODAVSTVU Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 87
RADNI ODNOSI NAJČEŠĆE NEDOUMICE U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 93
RADNI ODNOSI PRISTANAK ZAPOSLENOG ZA OBUSTAVLJANJE OD ZARADE Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 106
RADNI ODNOSI REŠENJE KOJIM SE OBUSTAVLJA ISPLATA ZARADE ZAPOSLENOM UZ NJEGOV PRISTANAK Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 107
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U NAJAVI IZMENA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O PROFESIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU I USLOVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 113
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 115
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 117
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 164-165 maj 2017. godine str. 118
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2017 do 39/2017) Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 7
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI STAVOVI USTAVNOG SUDA Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 13
JAVNE NABAVKE KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 17
JAVNE NABAVKE VALIDNOST DOKAZA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE KOJI SE NAKNADNO DOSTAVLJAJU NA ZAHTEV NARUČIOCA Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 21
DRŽAVNA UPRAVA IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE I REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE ZA 2016. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 29
DRŽAVNA UPRAVA ANALIZA UZROKA I POJAVNIH OBLIKA KORUPCIJE NA LOKALNOM NIVOU Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 38
OBRAZOVANJE NOVINE U NACRTIMA NOVIH I IZMENJENIH ZAKONA U PROSVETI Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 45
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 38/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 54
OBRAZOVANJE PROGRAM PROMOCIJE NAUKE, NAUČNO-TEHNOLOŠKIH REZULTATA I DOSTIGNUĆA ZA PERIOD 2017-2019. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 33/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 57
OBRAZOVANJE DONETA ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 62
ZDRAVSTVO OBAVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 67
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - "Sl. glasnik RS", br. 19/2017 i 29/2017 - ispr. Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 72
SOCIJALNA ZAŠTITA KOMENTAR ODLUKE O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2017. GODINI - "Sl. list AP Vojvodine", br. 16/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 77
SOCIJALNA ZAŠTITA PRIPRAVNOST DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 80
JAVNA PREDUZEĆA KOMENTAR ANEKSA I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 36/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 85
JAVNA PREDUZEĆA SPORAZUM O OTPLATI RATE ZAKLJUČENOG IZMEĐU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 87
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 93
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U JAVNOJ UPRAVI BIĆE DONETA DO KRAJA APRILA 2017. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 105
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA REFORMA OBRAZOVNOG SISTEMA Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 106
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA KONCEPT ZAVRŠNIH ISPITA U SREDNJEM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 107
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O UPISIMA U KATASTAR Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 109
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 112
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRTI ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU I O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 162-163 april 2017. godine str. 113
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA("Sl. glasnik RS", br. 14/2017 do 29/2017) Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 7
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI STATUTA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 19
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 20
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 11/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE UREDBE O NAČINU SPROVOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - "Sl. glasnik RS", br. 26/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 27
JAVNE NABAVKE PRVI PREDLOZI PONUĐAČA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 33
JAVNE NABAVKE SREDSTVA OBEZBEĐENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 41
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2017. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA NOVI NORMATIVNI OKVIR ZA USPOSTAVLJANJE SLUŽBENIČKOG SISTEMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 51
DRŽAVNA UPRAVA MIŠLJENJE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE POVODOM PRIMENE POJEDINIH ODREDABA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 21/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 61
DRŽAVNA UPRAVA PROPISI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DONETI RADI SPROVOĐENJA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKANE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 63
DRŽAVNA UPRAVA NEUSAGLAŠENOST PROPISA I ZAKONI KOJI NEDOSTAJU U REGULATIVI U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 67
DRŽAVNA UPRAVA ODGOVORI AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA PITANJA O IZRADI PLANA INTEGRITETA U DRUGOM CIKLUSU Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 73
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA - "Sl. glasnik RS", br. 21/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 77
OBRAZOVANJE IZMENJENI PRAVILNICI O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 80
OBRAZOVANJE IZMENA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UOBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 82
OBRAZOVANJE KRITERIJUMI ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA ISTRAŽIVAČA NA NAUČNIM SKUPOVIMA I RADNIM SASTANCIMA RADNIH TELA NAUČNOG SKUPA U INOSTRANSTVU U 2017. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 84
OBRAZOVANJE JAVNI POZIV ZA DODELU DOTACIJA STUDENTSKIM UDRUŽENJIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, ODNOSNO DELOVA PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA ZA STUDENTE U 2017. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 86
OBRAZOVANJE IZMENA KALENDARA TAKMIČENJA I SMOTRI UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 88
RADNI ODNOSI PITANJA I ODGOVORI SA SAVETOVANJA "SISTEM RADNIH ODNOSA I PRIMANJA ZAPOSLENIH U ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE" Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 93
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA LOKALNOM I REPUBLIČKOM NIVOU BIĆE DONETE DO KRAJA MARTA 2017. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 112
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 114
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKONI KOJI ĆE REGULISATI RAD AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I SEZONSKI RAD Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 115
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE PORODIČNOG ZAKONA Pravnik u javnom sektoru Br. 160-161 mart 2017. godine str. 117
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2017 do 13/2017) Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 7
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Zakona o porezu na dohodak građana Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 17
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA OBAVEZE SUBJEKATA POVODOM DONOŠENJA NOVIH UREDBI KOJE UREĐUJU OBLAST BEZBEDNOSTI IKT SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 21
JAVNE NABAVKE NABAVKE DODATNIH KOLIČINA ENERGENATA U SLUČAJU KADA SU POTROŠENE UGOVORENE KOLIČINE Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 31
JAVNE NABAVKE ZAŠTITA ZAKONITOSTI POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI - ODNOS ODLUKA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I PRESUDA UPRAVNOG SUDA Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Sadržina izveštaja o izvršenju odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 38
JAVNE NABAVKE IZJAVA PREDSTAVNIKA NARUČIOCA O SPROVOĐENJU ODLUKE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI KOJOM JE POSTUPAK JAVNE NABAVKE PONIŠTEN U CELINI Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 39
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ NARUČIOCA O SPROVOĐENJU ODLUKE REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI KOJOM JE POSTUPAK JAVNE NABAVKE PONIŠTEN U CELINI Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 40
DRŽAVNA UPRAVA OCENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAPREDOVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO OSNOVU OCENJIVANJA U 2017. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA IZRADA PLANA INTEGRITETA U DRUGOM CIKLUSU Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 50
DRŽAVNA UPRAVA OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA I VOĐENJA EVIDENCIJE O POKLONIMA KOJE PRIMAJU FUNKCIONERI Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 54
OBRAZOVANJE DOZVOLA ZA RAD NASTAVNIKA - LICENCA, POSTOJEĆA REŠENJA I NUŽNOST PROMENE ZAKONA Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 59
OBRAZOVANJE POKRETANJE POSTUPKA INSPEKCIJSKOG NADZORA OD STRANE ŠKOLE KAO NADZIRANOG SUBJEKTA Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 62
OBRAZOVANJE KRITERIJUMI ZA SUFINANSIRANJE ODRŽAVANJA NAUČNIH SKUPOVA U REPUBLICI SRBIJI U 2017. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 65
OBRAZOVANJE KONKURS ZA IZBOR UČENIKA ROMSKE NACIONALNOSTI UPISANIH U SREDNJE ŠKOLE ZA DODELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 68
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2017. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 8/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 75
ZDRAVSTVO Obaveze ustanove i zdravstvenog radnika odnosno saradnika u pogledu angažovanja nakon sticanja specijalizacije u zdravstvenoj ustanovi Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 81
SOCIJALNA ZAŠTITA NORMATIVNO UREĐENJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 85
KULTURA KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE - "Sl. glasnik RS", br. 9/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 93
KULTURA KONKURSI MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ZA OBLAST KULTURE U 2017. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 97
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 107
RADNI ODNOSI POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 114
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 119
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O USLUGAMA I NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 123
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 124
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O PROSVETNOJ INSPEKCIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 125
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA REFORMA OBRAZOVNOG SISTEMA KROZ IZMENE SISTEMSKIH ZAKONA Pravnik u javnom sektoru Br. 158-159 februar 2017. godine str. 126
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 do 98/2016) Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI ODREDBE ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 17
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI ODREDBE ZAKONA O RADU Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 19
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODREDABA STATUTA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 20
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PREDLOZI ZA IZMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA PRIKAZ NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI - "Sl. glasnik RS", br. 94/2016 Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Nadležni organi i ustanove Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Postupak sprečavanja nasilja u porodici Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 26
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Saradnja u sprečavanju nasilja u porodici Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 27
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih ovim zakonom Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 27
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Evidencija podataka o slučajevima nasilja u porodici Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 28
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Savet za suzbijanje nasilja u porodici Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 28
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Kaznene odredbe Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 29
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA PREGLED NAJZNAČAJNIJIH NOVINA U ZAKONU O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 29
JAVNE NABAVKE PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Sadržina plana javnih nabavki Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Veza plana javnih nabavki sa finansijskim planom Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Objavljivanje plana na Portalu javnih nabavki Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Izmene plana javnih nabavki Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Izveštaj o izvršenju plana Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str.35
JAVNE NABAVKE Odredbe Internog akta naručioca od značaja za donošenje plana nabavki Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 37
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA U VEZI SA PLANIRANJEM NABAVKI Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Usvajanje i objavljivanje plana nabavki i njegovih izmena Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Oblikovanje nabavki - posebne vrste postupaka, predmet nabavke, istovrsnost i partije Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 42
JAVNE NABAVKE MIŠLJENJA U VEZI SA NAJČEŠĆIM NEDOUMICAMA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Rezervisane javne nabavke Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Socijalne usluge kao predmet nabavke Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Angažovanje lica preko omladinske i studentske zadruge Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Istovrsnost nabavki Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Kupovina „staro za novo" Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Dobrovoljno penzijsko osiguranje Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Usluge prevoza i hotelskog smeštaja u slučaju službenog putovanja Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Porezi i postupak javne nabavke Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Plan nabavki i pokretanje postupka Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Zaštita integriteta postupka Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 52
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR UREDBE O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 95/2016 Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 55
DRŽAVNA UPRAVA Popunjavanje radnih mesta u AP i JLS - zakonodavni okvir Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 55
DRŽAVNA UPRAVA Interni konkurs za popunu radnih mesta Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 56
DRŽAVNA UPRAVA Javni konkurs Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 57
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NACRTA ZAKONA o izmenama i dopunama ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 62
DRŽAVNA UPRAVA Izmene u članu 39. Zakona - donošenje i usaglašavanje posebnih zakona Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 63
DRŽAVNA UPRAVA Izmene u članu 40. Zakona - početak primene Zakona Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 63
DRŽAVNA UPRAVA Novododati član 39a Zakona - privremeno određivanje osnovice Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 63
DRŽAVNA UPRAVA Tabelarni pregled obaveza i rokova Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 64
DRŽAVNA UPRAVA POLAGANJE ISPITA ZA INSPEKTORA Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 65
DRŽAVNA UPRAVA Obrazac zahteva za polaganje ispita za inspektora Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 65
DRŽAVNA UPRAVA Troškovi polaganja ispita Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 66
DRŽAVNA UPRAVA Oslobađanje od obaveze polaganja pojedinih ispitnih predmeta Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 66
DRŽAVNA UPRAVA Ispitni predmeti i ispitna pitanja Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 66
OBRAZOVANJE IZVEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 69
OBRAZOVANJE Unapređivanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 69
OBRAZOVANJE Unapređivanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 70
OBRAZOVANJE Razvoj i visoko obrazovanje Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 71
OBRAZOVANJE Nauka u funkciji privrednog razvoja Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 72
OBRAZOVANJE Nove institucije u okviru školskih sistema Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 72
OBRAZOVANJE Ostale ključne aktivnosti u proteklom periodu Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 72
OBRAZOVANJE USVOJENE OSNOVE ZA KODEKS O AKADEMSKOM INTEGRITETU NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U REPUBLICI SRBIJI Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 73
OBRAZOVANJE Akademska čestitost i dužnosti članova akademske zajednice Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 74
OBRAZOVANJE Oblici neakademskog ponašanja Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 75
OBRAZOVANJE Postupak utvrđivanja neakademskog ponašanja Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 76
OBRAZOVANJE JAVNI POZIV ZA DODELU SVETOSAVSKE NAGRADE ZA 2016. GODINU Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 80
OBRAZOVANJE Kriterijumi za dodelu Svetosavske nagrade za 2016. godinu Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 80
OBRAZOVANJE JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE ZAINTERESOVANIH LICA U MREŽU PRAKTIČARA ZA PODRŠKU PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str.82
OBRAZOVANJE JAVNI POZIV za uključivanje zainteresovanih lica u Mrežu praktičara za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 82
ZDRAVSTVO ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 87
ZDRAVSTVO Mogućnost dopunskog rada pripravnika-stažiste u zdravstvenoj ustanovi Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 87
ZDRAVSTVO Dodatno radno angažovanje lekara - vlasnika poliklinike koji je u starosnoj penziji Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 88
ZDRAVSTVO Stručna obuka lica angažovanih u zdravstvenoj ustanovi van radnog odnosa Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 88
ZDRAVSTVO Obavljanje pripravničkog staža u zdravstvenoj ustanovi od strane lica koje je već zaposleno u zdravstvenoj ustanovi Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 90
KULTURA SMERNICE ZA PRIMENU KODEKSA NOVINARA SRBIJE U ONLAJN OKRUŽENJU Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 93
ZDRAVSTVO Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 93
RADNI ODNOSI SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU NEPLAĆENOG ODSUSTVA I MIROVANJA RADNOG ODNOSA Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 101
RADNI ODNOSI OBAVEZA ZAPOSLENOG DA SE PO ISTEKU PRAVA NA NEPLAĆENO ODSUSTVO VRATI NA RAD PRVOG SLEDEĆEG DANA ILI U OSTAVLJENOM ROKU Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 103
RADNI ODNOSI OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM KOJI SE NIJE U ROKU VRATIO NA RAD NAKON PRESTANKA FUNKCIJE Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 103
RADNI ODNOSI ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA DRUGIM LICEM NA NEODREĐENO VREME ZA POSLOVE ZAPOSLENOG KOME MIRUJU PRAVA I OBAVEZE Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 104
RADNI ODNOSI ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA KOD DRUGOG POSLODAVCA ZA VREME NEPLAĆENOG ODSUSTVA Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str.106
RADNI ODNOSI MIROVANJE RADNOG ODNOSA ZBOG IMENOVANJA NA JAVNU FUNKCIJU Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 107
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Razlozi za donošenje zakona Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Subjekti na koje se odnosi predložena izmena zakona Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 113
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA o izmenama i dopunama ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 114
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 117
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str. 119
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA Pravnik u javnom sektoru br. 33 od 1-15. decembra 2016. godine str.120
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016 do 93/2016)glasnik RS", br. od 54/2016 do 58/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI NEUSTAVNOST ODREDABA ČLANA 336. ZAKONA O PREKRŠAJIMA U VEZI SA POSLEDICAMA UPISA U REGISTAR NOVČANIH KAZNI Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 15
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODREDABA ZAKONA O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I STATUTA LEKARSKE KOMORE SRBIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 17
JAVNE NABAVKE PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA PREUZIMANJE OBAVEZA PO OSNOVU VIŠEGODIŠNJIH UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 21
JAVNE NABAVKE Kriterijumi za utvrđivanje prirode rashoda po osnovu višegodišnjih ugovora Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 21
JAVNE NABAVKE Okvirni sporazumi kao instrument povećanja efikasnosti javnih nabavki Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 22
JAVNE NABAVKE Uređenje instituta okvirnog sporazuma u Zakonu Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 22
JAVNE NABAVKE Trajanje okvirnog sporazuma i (ne)obaveznost pribavljanja saglasnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 23
JAVNE NABAVKE Pribavljanje saglasnosti za zaključivanje pojedinačnih ugovora Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 24
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA ZAKLJUČIVANJEM UGOVORA KOJI SE REALIZUJU U DVE BUDŽETSKE GODINE, ODNOSNO VIŠEGODIŠNJIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 25
JAVNE NABAVKE Neophodnost pribavljanja saglasnosti Ministarstva finansija na višegodišnje ugovore koji su izuzeti iz primene Zakona o javnim nabavkama Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 25
JAVNE NABAVKE Priroda ugovora o javnoj nabavci koji se realizuje u dve budžetske godine Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 26
JAVNE NABAVKE Planiranje sredstava za višegodišnje ugovore Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 27
DRŽAVNA UPRAVA SET PROPISA O PLANIRANJU I UPRAVLJANJU JAVNIM POLITIKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 31
DRŽAVNA UPRAVA STATISTIČKA ANALIZA POSTUPANJA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I POSTUPANJA PREKRŠAJNIH SUDOVA U SLUČAJEVIMA POVREDE ODREDABA ZAKONA O AGENCIJI KOJI SE ODNOSE NA OBAVEZU FUNKCIONERA DA PODNOSE IZVEŠTAJE O IMOVINI I PRIHODIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 32
DRŽAVNA UPRAVA UTVRĐIVANJE JASNIH KRITERIJUMA ZA IZBOR ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 34
DRŽAVNA UPRAVA Program i ocenjivanje ispita Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 35
DRŽAVNA UPRAVA Način polaganja ispita Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 36
DRŽAVNA UPRAVA Zaključak Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA - "Sl. glasnik RS", br. 88/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 38
DRŽAVNA UPRAVA Ispit za inspektora - zakonska regulativa Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 38
DRŽAVNA UPRAVA Komisija za sprovođenje ispita Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 39
DRŽAVNA UPRAVA Oslobođenje od polaganja pojedinih delova ispita Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 40
OBRAZOVANJE Način polaganja i program ispita za inspektora Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 40
OBRAZOVANJE POTPISAN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA OBLAST PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 45
OBRAZOVANJE ORGANIZOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NA SRPSKOM JEZIKU U INOSTRANSTVU Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 46
OBRAZOVANJE Sporazum između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva spoljnih poslova o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 46
OBRAZOVANJE KOMENTAR ODLUKE O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 63/2016 i 88/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 50
JAVNA PREDUZEĆA REORGANIZACIJA DIREKCIJE I STATUSNE PROMENE Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 53
JAVNA PREDUZEĆA Reorganizacija direkcije Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 53
JAVNA PREDUZEĆA Statusne promene Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 56
JAVNA PREDUZEĆA LIKVIDACIJA KAO MOGUĆE REŠENJE STATUSA DIREKCIJA KOJE GUBE STATUS INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 60
JAVNA PREDUZEĆA Likvidacija direkcije Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 61
JAVNA PREDUZEĆA Zaključak Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 64
KULTURA ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI ZAKONA O KULTURI Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 67
KULTURA Nadležnosti vršioca dužnosti direktora ustanove kulture Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 67
KULTURA Praćenje zakonitosti rada članova organa upravljanja ustanova kulture Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 68
KULTURA Objašnjenje pojma "digitalno stvaralaštvo i multimediji" u kontekstu odredaba Zakona o kulturi Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 68
KULTURA Nemogućnost svrstavanja delatnosti zoološkog vrta u oblast kulturnih delatnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 69
KULTURA Trajanje obavljanja funkcije vršioca dužnosti ustanove kulture Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 70
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA GRADOVA I OPŠTINA POVODOM PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 73
RADNI ODNOSI UPUTSTVO ZA RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U ODGOVARAJUĆA ZVANJA PRIMENOM UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 77
RADNI ODNOSI Zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa licem kome je istekao ugovor o radu na određeno vreme Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 81
RADNI ODNOSI URAČUNAVANJE UGOVORA NA ODREĐENO VREME ZAKLJUČENIH PRE 29.7.2014. U ROK OD 24 MESECA Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 82
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA POČETAK JAVNIH RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U AP I JLS I ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 85
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O BUDŽETU RS ZA 2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 86
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA REFORMA OBRAZOVNOG SISTEMA KROZ IZMENE SISTEMSKIH ZAKONA U PROSVETI Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 87
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 87
ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI   Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 88
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDLOG ZAKONA O PROCENITELJIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 88
VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI   Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 89
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA IZMENE ZAKONA O AKCIZAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 32 od 16-30. novembra 2016. godine str. 91
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA "Sl. glasnik RS", br. 85/2016 do 90/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 15
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA OCENA USTAVNOSTI ZAKONA O PREKRŠAJIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 20
JAVNE NABAVKE TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI I USLOVI ZA IZMENU U POGLEDU UGOVORENOG ROKA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 23
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 29
DRŽAVNA UPRAVA PRAVNOMETODOLOŠKA PRAVILA ZA IZRADU PODZAKONSKIH PROPISA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 33
DRŽAVNA UPRAVA SADRŽAJ PROPISA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 35
DRŽAVNA UPRAVA STRUKTURA I NAZIV PROPISA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 40
DRŽAVNA UPRAVA JEZIK, STIL I NAČIN PISANJA PROPISA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 46
DRŽAVNA UPRAVA IZMENE I DOPUNE PROPISA, PREČIŠĆEN TEKST I ISPRAVKA PROPISA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI NA DRŽAVNIM PORTALIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 51
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 87/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 55
OBRAZOVANJE PREPORUKA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA UNIVERZITETIMA U VEZI SA OMOGUĆAVANJEM STUDENTIMA UPISANIM ŠKOLSKE 2006/2007, 2007/2008. I 2008/2009. GODINE DA NASTAVE STUDIJE PO ZAPOČETOM STUDIJSKOM PROGRAMU, USLOVIMA I PRAVILIMA STUDIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 57
OBRAZOVANJE KOMENTAR DOPISA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I DOPISA SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U VEZI SA OMOGUĆAVANJEM STUDENTIMA UPISANIM ŠKOLSKE 2006/2007, 2007/2008. I 2008/2009. GODINE DA NASTAVE STUDIJE PO ZAPOČETOM STUDIJSKOM PROGRAMU, USLOVIMA I PRAVILIMA STUDIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 59
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA - "Sl. glasnik RS", br. 86/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 63
ZDRAVSTVO PROCEDURE KOJE SE ODNOSE NA PREVOZ PACIJENATA IZ JEDNE ZDRAVSTVENE USTANOVE U DRUGU Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 67
ZDRAVSTVO REGULISANJE RADNO PRAVNOG STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJI JE ANGAŽOVAN NA ODREĐENO VREME U SLUČAJU IMENOVANJA TOG LICA NA FUNKCIJU DIREKTORA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 71
SOCIJALNA ZAŠTITA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I ISPITU ZA LICENCU U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 85/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 75
JAVNA PREDUZEĆA STATUS JAVNIH PREDUZEĆA, FONDOVA I DIREKCIJA OSNOVANIH OD STRANE LOKALNE VLASTI KOJE GUBE SVOJSTVO INDIREKTNOG BUDŽETSKOG KORISNIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 81
RADNI ODNOSI KOMENTAR UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 88/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 91
RADNI ODNOSI KOMENTAR UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 88/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 99
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 103
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 113
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 115
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 31 od 1-15. novembra. godine str. 118
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 80/2016 do 84/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 7
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OBJAVLJENA ODLUKA USTAVNOG SUDA O NEUSTAVNOSTI ČLANA 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 15
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 83/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA - "Sl. glasnik RS", br. 81/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 22
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE O NAČINU ZAKLJUČIVANJA OKVIRNIH SPORAZUMA Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 27
DRŽAVNA UPRAVA ОKVIRNI SPОRАZUМ IZMEĐU JEDNOG NARUČIOCA I JEDNOG PONUĐAČA Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 39
DRŽAVNA UPRAVA EVIDENCIJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI I NAČIN RASPOLAGANJA NEPOKRETNOSTIMA IZMEĐU TITULARA JAVNE SVOJINE KAO I IZMEĐU TITULARA JAVNE I PRIVATNE SVOJINE Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 51
OBRAZOVANJE PREGLED NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 73/2016 i 80/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 61
KULTURA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI ZAKONA O KULTURI Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 69
RADNI ODNOSI ZAKONSKE OBAVEZE I ROKOVI ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DO 01.12.2016. GODINE U POGLEDU PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 75
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 76
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 85
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 86
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U SUSRET NOVOM ZAKONU O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 88
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVI ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 91
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NOVA INICIJATIVA ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 92
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O TAKSAMA I NAKNADAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 29-30 od 1-31. oktobra. godine str. 94
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016 do 79/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 15
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ČETIRI PRAVILNIKA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 19
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2016. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 27
JAVNE NABAVKE ODGOVORI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA SPROVOĐENJEM POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 31
DRŽAVNA UPRAVA PRAVO KORIŠĆENJA I ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA MODELI AKATA KORIŠĆENJE I ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA UGOVOR O USTUPANJU PRAVA KORIŠĆENJA NA STVARI U JAVNOJ SVOJINI Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 50
DRŽAVNA UPRAVA ODLUKA O USTUPANJU PRAVA KORIŠĆENJA STVARI U JAVNOJ SVOJINI Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 54
DRŽAVNA UPRAVA UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 55
DRŽAVNA UPRAVA NOVINE U ORGANIZACIJI UPRAVE U DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 58
OBRAZOVANJE STANJE OBJAVLJENIH LISTA ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH I TEHNOLOŠKIH VIŠKOVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 65
OBRAZOVANJE INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN ZA DETE I UČENIKA SA IZUZETNIM SPOSOBNOSTIMA - IOP 3 Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 67
ZDRAVSTVO POSTUPANJE ZDRAVSTVENE USTANOVE U VEZI SA ZAHTEVOM POSLODAVCA ZA PRUŽANJEM PODATAKA U VEZI PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENOG Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 73
SOCIJALNA ZAŠTITA SINTETIZOVANI IZVEŠTAJI O RADU CENTARA ZA SOCIJALNI RAD I USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 79
JAVNA PREDUZEĆA POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA I STATUS DIREKCIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 85
RADNI ODNOSI AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 93
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 99
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 100
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 101
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O TAKSAMA I NAKNADAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 104
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NACRT ZAKONA O PRIVREMENOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 28 od 16-30. septembra. godine str. 105
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 73/2016 do 76/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 9
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI iz oblasti obrazovanja čija primena u celini ili pojedinih odredaba počinje u periodu od 1. do 15. septembra 2016. godine Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 17
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PRAVILNIKA O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 23
JAVNE NABAVKE VALIDNOST DOKAZA U POGLEDU SUŠTINSKE ISPUNJENOSTI ODREĐENIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 27
JAVNE NABAVKE KOMENTAR NOVOG UPUTSTVA O POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU DOBARA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - "Sl. glasnik RS", br. 73/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 30
DRŽAVNA UPRAVA RAZMENA PODATAKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI IZMEĐU ORGANA UPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA SUPSIDIJARNA I SHODNA PRIMENA PROPISA Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA INSTRUKCIJA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE U VEZI SA PREVOĐENJEM MATIČNIH KNJIGA U ELEKTRONSKI OBLIK Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 48
DRŽAVNA UPRAVA ODGOVORI NA PITANJA GRADOVA I OPŠTINA POVODOM PRIMENE ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 51
DRŽAVNA UPRAVA PITANJA I ODGOVORI UVEZI SA FORMIRANJEM ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 55
OBRAZOVANJE PRIPREMLJENOST USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA RAD NA POČETKU ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 61
OBRAZOVANJE PRAĆENJE ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 68
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 72
ZDRAVSTVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 71/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 81
ZDRAVSTVO KOMENTAR NOVOG UPUTSTVA O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA TREĆIM LICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 73/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 83
RADNI ODNOSI AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 87
RADNI ODNOSI SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 90
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA KOMENTAR NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 97
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA INICIJATIVA ZA IZMENE ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 103
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 105
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 27 od 1-15. septembra. godine str. 107
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 64/2016 do 72/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI NAJAVLJENE IZMENE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 15
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI UPUTSTVA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 17
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA IMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA JAVNIH IZVRŠITELJA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR POSLOVNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O UREĐENJU I RADU VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 25
JAVNE NABAVKE KOMUNIKACIJA I DOSTAVLJANJE DOKUMENATA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 29
DRŽAVNA UPRAVA ULOGA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO U PREGOVARAČKIM GRUPAMA U PROCESU PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 39
DRŽAVNA UPRAVA OVERA DOKUMENATA U DIPLOMATSKOKONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE SRBIJE I LEGALIZACIJA DOMAĆIH I STRANIH JAVNIH ISPRAVA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 44
DRŽAVNA UPRAVA KATALOG ORGANA JAVNE VLASTI U SMISLU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 47
DRŽAVNA UPRAVA NOVI POLOŽAJ JAVNIH IZVRŠITELJA PO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 48
OBRAZOVANJE STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 61
OBRAZOVANJE REAGOVANJE NA STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 66
OBRAZOVANJE KOMENTAR ODLUKE O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 63/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 67
OBRAZOVANJE FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI PROMOCIJE NAUKE SA OSVRTOM NA PROJEKTE NAUČNIH KLUBOVA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 68
OBRAZOVANJE JEDINSTVENI ELEKTRONSKI REGISTAR PROFESORA UNIVERZITETA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 71
SOCIJALNA ZAŠTITA KONTROLNE LISTE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 75
SOCIJALNA ZAŠTITA Mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 95
KULTURA OBJAVLJIVANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA IZBOR DIREKTORA USTANOVE KULTURE Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 105
JAVNA PREDUZEĆA POSTUPAK ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 111
RADNI ODNOSI MIŠLJENJA Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave U VEZI RADNO-PRAVNIH ODNOSA I PLATA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 119
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI "ALEKSIN ZAKON" Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 127
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 128
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT IZMENA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 129
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 131
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 132
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA USAGLAŠEN PREDLOG NOVOG AKTA O FINANSIRANJU NAUČNIH PROJEKATA Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 133
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 25-26 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 134
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 59/2016 do 62/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI UTVRĐENA NEUSTAVNOST ČLANA 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 19
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Pravilnik o ličnoj karti Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 22
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O KOMPETENCIJAMA ZA ZAPOSLENE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVODONETIH PRAVILNIKA KOJIMA SE REGULIŠU POJEDINA PITANJA ORGANIZACIJE I RADA JAVNIH IZVRŠITELJA Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 27
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OSIGURANJU JAVNIH IZVRŠITELJA Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 30
JAVNE NABAVKE ODLUKOM VLADE ODREĐENE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2017. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 61/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 35
JAVNE NABAVKE UPIS SUBJEKATA U REGISTAR PONUĐAČA Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 37
DRŽAVNA UPRAVA PLANIRANJE I KREIRANJE JAVNIH POLITIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA ISPRAVE KAO DOKAZNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 44
DRŽAVNA UPRAVA OSNIVANJE, SPAJANJE I UKIDANJE OPŠTINE KAO I PROMENA TERITORIJE OPŠTINE Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 48
DRŽAVNA UPRAVA PROJEKAT "PODRŠKA SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE - REFORMA LOKALNE SAMOUPRAVE 2016-2019" Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 55
OBRAZOVANJE PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 59
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 62
OBRAZOVANJE TABELARNI PREGLED KALENDARA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 64
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 65
OBRAZOVANJE TABELARNI PREGLED KALENDARA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 67
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU - "Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 68
OBRAZOVANJE TABELARNI PREGLED ŠKOLSKOG KALENDARA ZA ŠKOLSKU 2016/2017 GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 72
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU - "Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 74
OBRAZOVANJE TABELARNI PRIKAZ ŠKOLSKOG KALENDARA ZA ŠKOLSKU 2016/2017 Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 78
ZDRAVSTVO NADLEŽNI ZDRAVSTVENI ORGAN PREMA ZAKONU O RADU Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 83
SOCIJALNA ZAŠTITA STRUKTURA KONTROLNIH LISTA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 89
SOCIJALNA ZAŠTITA KONTROLNE LISTE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTI Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 90
RADNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 109
RADNI ODNOSI POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 112
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NEOPHODNE IZMENE USTAVA DO KRAJA 2017. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 119
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U IZRADI NACRT ZAKONA O PRIVREMENOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 120
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 121
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE PORESKOG POSTUPKA Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 123
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA INICIJATIVA ZA IZMENE PRAVILNIKA O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA Pravnik u javnom sektoru Br. 23-24 od 1-31. jula 2016. godine str. 124
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 54/2016 do 58/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU 18 STAVOVI USTAVNOG SUDA Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 17
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA UPOREDNI PRIKAZ ODREDABA NOVOG I PRETHODNOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Osnovne odredbe Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Opšta pravila izvršnog postupka Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja i izvršenje na nepokretnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 31
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Prelazne i završne odredbe Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 39
JAVNE NABAVKE INTERNI PLAN I DRUGE MERE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 43
JAVNE NABAVKE  UTVRĐIVANJE AKTIVNE LEGITIMACIJE PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Iskazivanje interesa za zaključenje konkretnog ugovora kod osporavanja sadržine konkursne dokumentacije Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Zahtev za zaštitu prava nakon odluke o dodeli ugovora Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 47
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD APRIL - JUN 2016. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Sadržina tromesečnog izveštaja Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Obrasci u jedinstvenom softveru Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Unošenje podataka o zaključenim ugovorima i ishodima sprovedenih postupaka Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Izveštaji koje priprema Uprava za javne nabavke Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 52
DRŽAVNA UPRAVA POSTUPANJE PORESKE UPRAVE U SKLADU SA ČL. 9. I 103. NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 55
DRŽAVNA UPRAVA ŽALBA PROTIV PORESKOG UPRAVNOG AKTA DONETOG U POSTUPKU PORESKE KONTROLE Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 58
DRŽAVNA UPRAVA Žalba na rešenje Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 58
DRŽAVNA UPRAVA Žalba protiv zaključka Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 64
DRŽAVNA UPRAVA Oglašavanje poreskog upravnog akta ništavim Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 64
DRŽAVNA UPRAVA Povraćaj u pređašnje stanje Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 64
DRŽAVNA UPRAVA Vanredna pravna sredstva Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 66
OBRAZOVANJE BODOVANJE ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 69
OBRAZOVANJE Kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 71
OBRAZOVANJE Bodovanje zaposlenih u osnovnoj i srednjoj školi za čijim radom je prestala potreba Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 75
OBRAZOVANJE Bodovanje zaposlenih u školi za osnovno obrazovanje odraslih Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 75
OBRAZOVANJE Imenovanje komisije za bodovanje u postupku utvrđivanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u školi Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 76
OBRAZOVANJE PRAVO ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA JUBILARNU NAGRADU Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 77
OBRAZOVANJE Jubilarna nagrada za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 77
OBRAZOVANJE Budžetsko ograničenje Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 78
OBRAZOVANJE Odluke Komisije za tumačenje odredaba posebnog kolektivnog ugovora Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 78
OBRAZOVANJE Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu u ustanovi obrazovanja - tretman benificiranog staža Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 80
ZDRAVSTVO LICENCA KAO USLOV ZA RAD U ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 83
RADNI ODNOSI MERE ZA NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE, ODNOSNO POVREDU RADNIH OBAVEZA Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 87
RADNI ODNOSI Vrste disciplinskih mera u našim ranijim radnim zakonima Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 87
RADNI ODNOSI Ukidanje disciplinskih mera u Zakonu o radu Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 88
RADNI ODNOSI Važeće disciplinske mere u našim zakonima koji uređuju i problematiku radnih odnosa Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 88
RADNI ODNOSI Nagoveštaj povratka disciplinskih mera u Zakon o radu (2005) Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 89
RADNI ODNOSI Povratak disciplinskih mera (novele Zakona o radu 2014) Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 89
RADNI ODNOSI Proširenje regulative Zakona o radu u vezi izricanja disciplinskih mera Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 90
RADNI ODNOSI Postupak za izricanje disciplinskih mera Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 91
RADNI ODNOSI Postupak prema Zakonu o radu Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 92
RADNI ODNOSI Zaključak Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 93
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA 97 NACRT ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 97
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI NOVI ZAKON O VINU Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 98
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA INICIJATIVA ZA DOPUNU ZAKONA O DONACIJAMA I HUMANITARNOJ POMOĆI Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 99
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU I ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI Pravnik u javnom sektoru Br. 22 od 16-30. juna 2016. godine str. 100
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 49/2016 do 53/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAKONA O PREKRŠAJIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 19
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAKONA O SUDIJAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 20
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRIMENU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U RS ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 112/2015 Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O VRSTAMA I KOLIČINAMA OPASNIH MATERIJA, OBJEKTIMA I DRUGIM KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE SAČINJAVA PLAN ZAŠTITE OD UDESA I PREDUZIMAJU MERE ZA SPREČAVANJE UDESA I OGRANIČAVANJE UTICAJA UDESA NA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, MATERIJALNA DOBRA I ŽIVOTNU SREDINU - "Sl. glasnik RS", br. 48/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 28
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Mere zaštite od tehničko-tehnoloških nesreća (udesa) Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 29
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Plan zaštite od udesa Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 29
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Plan zaštite od udesa za objekte specifične delatnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 29
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Umesto zaključka Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 30
JAVNE NABAVKE POKRETANJE I VOĐENJE PREKRŠAJNIH POSTUPAKA U VEZI SA POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Sukob nadležnosti između prekršajnog suda i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 33
JAVNE NABAVKE MERE NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Informacioni sistemi i baze podataka kao značajan potencijal za kontrolu i nadzor Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Građanski nadzornik Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 38
DRŽAVNA UPRAVA OD 1.5.2016. GODINE OSTAVINSKA RASPRAVA I PRED JAVNIM BELEŽNIKOM Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA UPUTSTVO ZA PRIMENU ODREDABA ČLANOVA 9. I 103. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 43
OBRAZOVANJE UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 51
OBRAZOVANJE Uslovi za upis Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 51
OBRAZOVANJE Raspored organizovanja i sprovođenja završnog ispita i upis učenika Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 52
OBRAZOVANJE Redosled kandidata za upis Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 53
OBRAZOVANJE Upis u škole za učenike sa smetnjama u razvoju Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 54
OBRAZOVANJE Upis kandidata starijih od sedamnaest godina u prvi razred srednje škole Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 55
OBRAZOVANJE Dokumenta potrebna za upis u prvi razred srednje škole Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 55
OBRAZOVANJE UPIS KANDIDATA KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 56
OBRAZOVANJE Prijemni ispit Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 56
OBRAZOVANJE Mesto i vreme polaganja prijemnog ispita i objavljivanje rezultata Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 57
OBRAZOVANJE Rangiranje (raspoređivanje) i redosled kandidata Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 57
OBRAZOVANJE Dokumenta potrebna za upis u prvi razred srednje škole Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 60
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 48/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 61
OBRAZOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE DVOJEZIČNE NASTAVE - "Sl. glasnik RS", br. 50/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 63
JAVNA PREDUZEĆA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA VEZANA ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - "Sl. glasnik RS", br. 15/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 67
JAVNA PREDUZEĆA Radnopravni status direktora Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 67
JAVNA PREDUZEĆA Vršilac dužnosti direktora Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 68
JAVNA PREDUZEĆA Zamenik direktora Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 71
JAVNA PREDUZEĆA Dobit Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 72
JAVNA PREDUZEĆA Raspolaganje sredstvima velike vrednosti Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 73
JAVNA PREDUZEĆA Oglašavanje Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 75
JAVNA PREDUZEĆA Članstvo u organima Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 76
JAVNA PREDUZEĆA Nadležnost za donošenje opšteg akta Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 77
RADNI ODNOSI REDOVAN INSPEKCIJSKI NADZOR IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 81
JAVNA PREDUZEĆA Struktura kontrolne liste za redovan inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 82
JAVNA PREDUZEĆA Podaci o poslodavcu Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 83
JAVNA PREDUZEĆA Podaci o zaposlenima Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 84
JAVNA PREDUZEĆA Sindikalna organizacija Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 85
JAVNA PREDUZEĆA Uređivanje prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 85
JAVNA PREDUZEĆA Radno vreme Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 86
JAVNA PREDUZEĆA Odmori i odsustva Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 87
JAVNA PREDUZEĆA Posebna zaštita zaposlenih Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 88
JAVNA PREDUZEĆA Zarade, naknade zarade i druga primanja Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 88
JAVNA PREDUZEĆA Višak zaposlenih Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 88
JAVNA PREDUZEĆA Udaljenje zaposlenog sa rada Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 89
JAVNA PREDUZEĆA Izmena ugovorenih uslova rada Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 89
JAVNA PREDUZEĆA Prestanak radnog odnosa Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 90
JAVNA PREDUZEĆA Utvrđivanje stepena rizika Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 91
JAVNA PREDUZEĆA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2016. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 92
JAVNA PREDUZEĆA Mogućnost korišćenja godišnjeg odmora iz prethodne (2015) godine u tekućoj (2016) godini Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 92
JAVNA PREDUZEĆA Korišćenje godišnjeg odmora za tekuću (2016) godinu Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 93
JAVNA PREDUZEĆA Korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog koji radi nepuno radno vreme Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 94
JAVNA PREDUZEĆA Pravo na korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog na porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 94
JAVNA PREDUZEĆA Korišćenje godišnjeg odmora u dva dela Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 95
JAVNA PREDUZEĆA Raspored korišćenja godišnjeg odmora Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 95
JAVNA PREDUZEĆA Osnovica za obračun naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 96
JAVNA PREDUZEĆA Naknada štete zaposlenom zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 97
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine 101
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Osnovna koncepcija sadržaja Prednacrta Građanskog zakonika Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 101
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Usklađenost sa evropskim zakonodavstvom Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 108
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O STEČAJU NAD IMOVINOM FIZIČKIH LICA Pravnik u javnom sektoru Br. 21 od 1-15. juna 2016. godine str. 109
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 46/2016 do 48/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 19
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Tarife naknada koje naplaćuje SOKOJ Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 20
JAVNE NABAVKE ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 23
JAVNE NABAVKE Podnošenje zahteva za zaštitu prava Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 23
JAVNE NABAVKE Izmene od 1. januara 2016. godine Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 24
JAVNE NABAVKE Postupanje po žalbama Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 24
JAVNE NABAVKE POTVRDA O UPLATI REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE PRI PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 27
JAVNE NABAVKE Pravni stavovi Upravnog suda u vezi sa svojstvom potvrde o uplati takse Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 27
JAVNE NABAVKE Dokazivanje uplate republičke administrativne takse Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 28
DRŽAVNA UPRAVA TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 33
DRŽAVNA UPRAVA Troškovi organa i stranaka Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 33
DRŽAVNA UPRAVA Oslobođenje od plaćanja troškova Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 38
OBRAZOVANJE RADNI ODNOSI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 41
OBRAZOVANJE Preuzimanje zaposlenih - zakonska regulativa Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 41
OBRAZOVANJE Preuzimanje zaposlenih - kolektivni ugovor Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 42
OBRAZOVANJE Preuzimanje zaposlenih - odluke Komisije za tumačenje odredaba PKU Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 43
OBRAZOVANJE Prijem u radni odnos na osnovu konkursa Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 44
OBRAZOVANJE Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 44
OBRAZOVANJE Radni odnos na određeno vreme Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 44
OBRAZOVANJE Prestanak radnog odnosa Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 46
OBRAZOVANJE Kontrolne liste u prosveti i njihova primena Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 47
OBRAZOVANJE INSPEKCIJSKI NADZOR - KONTROLNE LISTE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I USTANOVE UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 49
OBRAZOVANJE Redovni nadzor ustanova u radnoj 2015/2016. godini Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 49
OBRAZOVANJE Postupanje inspektora u skladu sa kontrolnim listama Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 49
OBRAZOVANJE Utvrđivanje ukupnog broja poena Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 50
OBRAZOVANJE Struktura obrasca Kontrolne liste za visokoškolske ustanove Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 51
OBRAZOVANJE Struktura obrasca Kontrolne liste za ustanove učeničkog, odnosno studentskog standarda Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 56
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O MERILIMA I POSTUPKU ZA UPIS POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH U SREDNJU ŠKOLU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA RADI POSTIZANJA PUNE RAVNOPRAVNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 42/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 61
OBRAZOVANJE Merila i postupak za upis polaznika u srednju školu pod povoljnijim uslovima Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 62
OBRAZOVANJE Upis polaznika u srednju školu Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 62
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU - "Sl. glasnik RS", br. 39/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 63
OBRAZOVANJE Upis u srednju školu Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 63
OBRAZOVANJE Upis u školu po programu za učenike sa posebnim sposobnostima Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 64
OBRAZOVANJE Upis u muzičku školu Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 66
ZDRAVSTVO NAJZNAČAJNIJE RAZLIKE IZMEĐU VAŽEĆEG I PRETHODNOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVO Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 69
ZDRAVSTVO Terminološke razlike Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 69
ZDRAVSTVO Uređivanje prava zaposlenih Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 69
ZDRAVSTVO MODELI AKATA - POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 71
ZDRAVSTVO REŠENJE O PLAĆENOM ODSUSTVU ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 72
ZDRAVSTVO REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 74
RADNI ODNOSI JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA PREMA ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 21/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 79
RADNI ODNOSI Postupak javnog konkursa i oglas o javnom konkursu Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 80
RADNI ODNOSI Izborni postupak Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 80
RADNI ODNOSI Zaštita prava kandidata koji su učestvovali na internom konkursu Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 80
RADNI ODNOSI Neuspeh javnog konkursa Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 81
RADNI ODNOSI Sastavni delovi rešenja Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 82
RADNI ODNOSI ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA PREMA ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJNAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 21/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 82
RADNI ODNOSI Žalbena komisija Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 83
RADNI ODNOSI Inspekcijski nadzor Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 85
RADNI ODNOSI Sudska praksa Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 85
KOLEKTIVNO UGOVARANJE UPOREDNI PREGLED POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA U REPUBLICI SRBIJI Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 89
KOLEKTIVNO UGOVARANJE Analiza zaključenih posebnih kolektivnih ugovora Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 90
KOLEKTIVNO UGOVARANJE Zajednička rešenja Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 92
KOLEKTIVNO UGOVARANJE Zaključak Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 99
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 103
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA PREDNACRT ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 105
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NAKON FORMIRANJA NOVOG SAZIVA NARODNE SKUPŠTINE RS, IZ PROCEDURE ĆE BITI POVUČENO VIŠE ZAKONSKIH PREDLOGA Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 106
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 107
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 108
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 20 od 16-31. maja 2016. godine str. 109
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 44/2016 do 45/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 9
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O OGLAŠAVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 6/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 17
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Obmanjujuće i uporedno oglašavanje Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 18
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Deklaracija Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 18
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Posebna zaštita maloletnika Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 18
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Posebni načini oglašavanja Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 19
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Oglašavanje na otvorenim površinama Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 19
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Internet oglašavanje Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 19
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Oglašavanje alkoholnih pića Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 20
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Zabrana oglašavanja duvanskih proizvoda Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Sponzorstvo kao poseban vid oglašavanja Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Oglašavanje lekova i medicinskih sredstava Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA UPUTSTVO ZA POSTUPANJE PO NOVOM ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 22
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Integralni tekst Uputstva Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 22
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM - "Sl. glasnik RS", br. 44/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 26
JAVNE NABAVKE SUSPENZIVNO DEJSTVO ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE PREMA VAŽEĆOJ REGULATIVI I AKTUELNOJ PRAKSI REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 31
JAVNE NABAVKE Zahtev za zaštitu prava - regulativa pre izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 31
JAVNE NABAVKE Zahtev za zaštitu prava - suspenzivno dejstvo prema važećoj regulativi Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 32
DRŽAVNA UPRAVA UVODNI KOMENTAR - ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 39
DRŽAVNA UPRAVA GARANTNI AKT Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 40
DRŽAVNA UPRAVA Saglasnost upravnog i garantnog akta Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA Pravna zaštita Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 42
DRŽAVNA UPRAVA DOKAZIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA Dokazna sredstva Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA Obezbeđenje dokaza Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 46
DRŽAVNA UPRAVA DOKAZIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU - SUDSKA PRAKSA UPRAVNOG SUDA Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 48
DRŽAVNA UPRAVA IZVOĐENJE DOKAZA UVIDOM U SLUŽBENE BELEŠKE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV DRŽAVNOG SLUŽBENIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 48
DRŽAVNA UPRAVA OTPREMNICA KAO DOKAZ U UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA OCENA DOKAZNE VREDNOSTI ISPRAVE KOJA JE UPOTREBLJENA U PRAVNOSNAŽNO OKONČANOM UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 50
OBRAZOVANJE INSPEKCIJSKI NADZOR U PROSVETI Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 53
OBRAZOVANJE - KONTROLNE LISTE ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 53
OBRAZOVANJE Redovni nadzor ustanova u radnoj 2015/2016. godini Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 53
OBRAZOVANJE Postupanje inspektora u skladu sa kontrolnim listama Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 53
OBRAZOVANJE Utvrđivanje ukupnog broja poena Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 54
OBRAZOVANJE Struktura obrasca Kontrolne liste za predškolske ustanove Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 55
OBRAZOVANJE TAJNOST PODATAKA U TESTOVIMA ZAVRŠNOG ISPITA NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 65
OBRAZOVANJE Osnov za donošenje Odluke Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 65
OBRAZOVANJE Integralni tekst Odluke Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 66
SOCIJALNA ZAŠTITA LICENCIRANJE ORGANIZACIJA SOCIJALNE ZAŠTITE Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 71
SOCIJALNA ZAŠTITA Podzakonski akti na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 72
SOCIJALNA ZAŠTITA Standardi za pružanje usluga Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 72
SOCIJALNA ZAŠTITA Licenciranje organizacija i licenciranje stručnih radnika Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 74
RADNI ODNOSI DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA PREMA ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 21/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 79
RADNI ODNOSI Povrede dužnosti iz radnog odnosa i disciplinske mere Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 79
RADNI ODNOSI Vrste disciplinskih mera Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 80
RADNI ODNOSI Sudska praksa Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 81
RADNI ODNOSI Izricanje disciplinske mere Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 82
RADNI ODNOSI Disciplinski postupak Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 82
RADNI ODNOSI Udaljenje sa rada Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 83
RADNI ODNOSI Zastarelost Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 84
RADNI ODNOSI ODGOVORNOST SLUŽBENIKA I POSLODAVCA ZA ŠTETU PREMA ZAKONU O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 21/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 86
RADNI ODNOSI Odgovornost službenika za štetu prouzrokovanu poslodavcu Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 86
RADNI ODNOSI Odgovornost službenika za štetu prouzrokovanu trećem licu Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 87
RADNI ODNOSI Odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu službeniku Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 87
RADNI ODNOSI Sudska praksa Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 87
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 91
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I ZAŠTITI MALOLETNIH LICA U KRIVIČNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 92
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI DECE PRILIKOM KORIŠĆENJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 19 od 1-15. maja 2016. godine str. 94
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 38/2016 do 43/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 19
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Zakona o javnom tužilaštvu Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 21
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA IZMENA VISINE TAKSI ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Pravni osnov Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Postupak za donošenje Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 25
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Razlog za donošenje Pravilnika Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 26
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Izmena Tarife Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 26
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Zapažanja Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 26
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI UTVRĐIVANJA VISINE TAKSE ZA NAPOSREDNO PRUŽENU JAVNU USLUGU Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 27
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA DONOŠENJE AKTA KOJIM SE UTVRĐUJE VISINA TAKSE ZA NEPOSREDNO PRUŽENU JAVNU USLUGU, ODNOSNO SPROVEDEN POSTUPAK ILI RADNJU BEZ OBAVEZE PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI MINISTARSTVA FINANSIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 27
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA UTVRĐIVANJE VISINE TAKSI ZA NEPOSREDNO PRUŽENU JAVNU USLUGU, ODNOSNO SPROVEDENI POSTUPAK ILI RADNJU KOJE NISU UTVRĐENE ZAKONOM - UZ OBAVEZNU SAGLASNOST MINISTARSTVA FINANSIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 28
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA USLOVI ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA ZA INVESTITORE KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODE AUDIOVIZUELNO DELO Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 29
JAVNE NABAVKE PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA KROZ SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 35
JAVNE NABAVKE NABAVKA USLUGA OBRAZOVANJA I PROFESIONALNOG OSPOSOBLJAVANJA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 35
JAVNE NABAVKE KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA KAO NARUČILAC U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 36
JAVNE NABAVKE PRIVREDNO DRUŠTVO OSNOVANO OD STRANE JAVNOG PREDUZEĆA KAO NARUČILAC Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 38
DRŽAVNA UPRAVA JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA POČETAK PRIMENE PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA - "Sl. glasnik RS", br. 81/2015 i 37/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA Ispit za inspektora - zakonska regulativa Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA Program ispita za inspektora Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 46
DRŽAVNA UPRAVA Oslobođenje od polaganja pojedinih delova ispita Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 47
DRŽAVNA UPRAVA Obaveza polaganja ispita za inspektora po zasnivanju radnog odnosa Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 47
DRŽAVNA UPRAVA Način sprovođenja ispita za inspektora Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 47
DRŽAVNA UPRAVA Komisija za sprovođenje ispita za inspektora Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA Zapisnik i uverenje o ispitu Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA UPRAVNI UGOVOR Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 40
DRŽAVNA UPRAVA Definicija upravnog ugovora Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 50
DRŽAVNA UPRAVA Raskid upravnog ugovora Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 51
DRŽAVNA UPRAVA Supsidijarna primena Zakona o obligacionim odnosima Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 52
OBRAZOVANJE INSPEKCIJSKI NADZOR U PROSVETI - KONTROLNE LISTE ZA SREDNJE ŠKOLE Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 55
OBRAZOVANJE Redovni nadzor ustanova u školskoj 2015/2016. godini Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 55
OBRAZOVANJE Postupanje inspektora u skladu sa kontrolnim listama Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 55
OBRAZOVANJE Utvrđivanje ukupnog broja poena Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 56
OBRAZOVANJE Struktura obrasca Kontrolne liste za srednje škole Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 57
OBRAZOVANJE INSPEKCIJSKI NADZOR U PROSVETI - KONTROLNE LISTE ZA SREDNJE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 65
OBRAZOVANJE Redovni nadzor ustanova u školskoj 2015/2016. godini Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 65
OBRAZOVANJE Postupanje inspektora u skladu sa kontrolnim listama Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 65
OBRAZOVANJE Utvrđivanje ukupnog broja poena Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 66
OBRAZOVANJE Struktura obrasca Kontrolne liste za srednje škole sa domom učenika Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 67
OBRAZOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD VASPITAČA, PSIHOLOGA I PEDAGOGA U DOMU UČENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 37/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 80
OBRAZOVANJE Pripravnik, prelazne i završne odredbe, odnos prema propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 90
OBRAZOVANJE Osposobljavanje za samostalan rad - savladavanje programa uvođenja za posao Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 81
OBRAZOVANJE Osposobljavanje za samostalan rad - savladavanje programa za sticanje licence Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 83
OBRAZOVANJE PRAVILNICI O KALENDARU OBRAZOVNO- VASPITNOG RADA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 87
VII ZDRAVSTVO KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 91
OBRAZOVANJE Izmene i dopune - 13. februar 2016. godine Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 91
OBRAZOVANJE Izmena - 26. februar 2016. godine Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 92
OBRAZOVANJE Dopuna - 11. april 2016. godine Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 92
OBRAZOVANJE PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRAVOM NA DODATAK NA PLATU I PRAVOM NA NEDELJNI ODMOR ZAPOSLENOG U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 93
OBRAZOVANJE (Ne)ostvarivanje prava na dodatak na platu po osnovu prekovremenog rada u slučaju rada subotom za zaposlene u zdravstvenim ustanovama Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 93
OBRAZOVANJE Pravo na dodatak na platu za rad nedeljom za zaposlene u zdravstvenim ustanovama Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 94
OBRAZOVANJE Pravo zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi na nedeljni odmor Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 95
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - SLUŽBENICI NA IZVRŠILAČKIM RADNIM MESTIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 99
RADNI ODNOSI Uvod Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 99
RADNI ODNOSI Vrste radnih mesta službenika i razvrstavanje radnih mesta Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 100
RADNI ODNOSI Izvršilačka radna mesta Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 100
RADNI ODNOSI Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 103
RADNI ODNOSI Trajanje radnog odnosa Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 103
RADNI ODNOSI Popunjavanje izvršilačkih radnih mesta Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 104
RADNI ODNOSI Stručni ispit Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 106
RADNI ODNOSI Ocenjivanje službenika na izvršilačkim mestima Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 106
RADNI ODNOSI Prestanak radnog odnosa službenika Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 107
RADNI ODNOSI Prestanak potrebe za radom službenika Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 107
RADNI ODNOSI Prelazni režim - raspoređivanje službenika Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 108
RADNI ODNOSI PRAVA ZAPOSLENIH PO OSNOVU VASKRŠNJIH, ODNOSNO USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2016. GODINI Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 109
RADNI ODNOSI Neradni dani povodom praznika Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 109
RADNI ODNOSI Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 111
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 115
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 116
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 117
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 120
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA DOPUNA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA Pravnik u javnom sektoru Br. 18 od 16-30. aprila 2016. godine str. 121
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI
Zakona o zdravstvenoj zaštiti Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 21
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA ZAKONITOSTI
Odluke o uređenju i održavanju grobalja i sahranjivanju na teritoriji Subotice Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE - "Sl. glasnik RS", br. 28/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 27
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Predmet regulisanja Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str.
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Uslovi za podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, u skladu sa ad hoc pravilima Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 28
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Rok za podnošenje zahteva Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 28
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Nadležnost za odlučivanje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 29
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Obaveze u toku perioda odlaganja i pravo na otpis kamate Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 29
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Posledice nepoštovanja obaveza Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 29
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Obrazac na kome se podnosi zahtev Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 30
JAVNE NABAVKE STAVOVI IZ PROCESNIH ODLUKA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U POGLEDU ČL. 148. I 151. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Sadržina zahteva za zaštitu prava i postupanje naručioca sa nepotpunim zahtevom Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Aktivna legitimacija podnosioca zahteva Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 35
DRŽAVNA UPRAVA IZBORI 2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA Izbori Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 41
DRŽAVNA UPRAVA Biračko pravo Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 42
DRŽAVNA UPRAVA Raspisivanje izbora Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 42
DRŽAVNA UPRAVA Izborne liste Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA Organi za sprovođenje izbora i izborna procedura Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 43
DRŽAVNA UPRAVA Tok izbora Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 45
DRŽAVNA UPRAVA Glasanje Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 46
DRŽAVNA UPRAVA UPUTSTVO ZA PRIMENU PROPISA O RACIONALIZACIJI BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU KOJE SE ODNOSI NA ZAPOSLENE U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA I JAVNIH SLUŽBI Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 48
DRŽAVNA UPRAVA I OBAVEZE ORGANIZACIONIH OBLIKA U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA KOJI ZA SVOJE ZAPOSLENE OSTVARUJU PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ILI OTPREMNINU IZ BUDŽETA RS Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA II OBAVEZE MINISTARSTAVA KOJA MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE PODNOSE ZAHTEVE ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE/OTPREMNINE Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 49
DRŽAVNA UPRAVA III OBAVEZE MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 50
DRŽAVNA UPRAVA UPUTSTVO ZA PRIMENU PROPISA O RACIONALIZACIJI BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU KOJE SE ODNOSI NA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 51
DRŽAVNA UPRAVA ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM UREDBE O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA -"Sl. glasnik RS", br. 12/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 54
DRŽAVNA UPRAVA KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA VLADE Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 58
OBRAZOVANJE INSPEKCIJSKI NADZOR U PROSVETI Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 63
OBRAZOVANJE Redovni nadzor ustanova u školskoj 2015/2016. godini Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 63
OBRAZOVANJE Postupanje inspektora u skladu sa kontrolnim listama Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 63
OBRAZOVANJE Utvrđivanje ukupnog broja poena Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 64
OBRAZOVANJE STRUKTURA OBRAZACA KONTROLNE LISTE ZA OSNOVNE ŠKOLE Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 65
OBRAZOVANJE ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA DISCIPLINSKIM POSTUPKOM PROTIV ZAPOSLENOG U ŠKOLI Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 75
OBRAZOVANJE Zastarelost vođenja disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 75
OBRAZOVANJE Izvođenje dokaza saslušanjem svedoka i veštačenjem u disciplinskom postupku protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 76
OBRAZOVANJE Prestanak radnog odnosa zaposlenom u školi na osnovu izrečene mere u disciplinskom postupku Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 77
OBRAZOVANJE Troškovi disciplinskog postupka u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 78
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - SLUŽBENICI NA POLOŽAJU Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 81
RADNI ODNOSI Uvod Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 81
RADNI ODNOSI Vrste radnih mesta službenika Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 82
RADNI ODNOSI Položaji Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 82
KOLEKTIVNO UGOVARANJE PREGLED ODLUKA KOMISIJE ZA TUMAČENJE ODREDABA NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 89
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O RADU Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 95
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE REGULISATI RAD AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 97
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 98
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 100
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA IZMENE ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 17 od 1-15. aprila 2016. godine str. 101
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 25/2016 do 30/2016) Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 9
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 17
USTAVNO SUDSTVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI INICIJATIVA ZA IZMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 18
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA - "Sl. glasnik RS", br. 25/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Posebni uslovi koje mora da ispuni zdravstvena ustanova Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 23
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Posebni uslovi koje mora da ispuni fizičko lice Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 24
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Ocena zdravstvene sposobnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 24
KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA IZMEĐU DVA BROJA Zaključak Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 25
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI DAVANJE U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI U POSTUPCIMA SA OGLAŠAVANJEM Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 29
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 29
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Pravo prvenstva prilikom davanja u zakup u postupku oglašavanja Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 32
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Zakup poslovnog prostora Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 32
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Investiciono održavanje zakupljene nepokretnosti Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 33
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Korisnik stvari u javnoj svojini (nosilac prava korišćenja) kao davalac te stvari u zakup Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 33
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI DAVANJE U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 35
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Uslovi za davanje nepokretnosti u zakup neposrednom pogodbom Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 35
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Shodna primena na davanje u zakup pokretnih stvari u javnoj svojini Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 38
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA ZAKUPOM STVARI U JAVNOJ SVOJINI Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 39
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Postupci za ustupanje na korišćenje dela nepokretnosti u javnoj svojini Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 39
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Sadržina oglasa o postupku javnog nadmetanja, odnosno radi prikupljanja ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 40
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Uslovi za izdavanje u zakup javne svojine neposrednom pogodbom Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 41
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Postupak davanja nepokretnosti u javnoj svojini u zakup Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 42
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Javno nadmetanje sa prikupljanjem ponuda Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 42
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Pravna priroda odluke Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 43
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Mogućnost dvostepenosti u odlučivanju Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 43
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Neposredna pogodba Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 44
IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI Uslovi za zakup nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika javnih sredstava Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 45
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2016. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 49
JAVNE NABAVKE Sadržina tromesečnog izveštaja Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 50
JAVNE NABAVKE Obrasci u jedinstvenom softveru Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 50
JAVNE NABAVKE Unošenje podataka o zaključenim ugovorima i ishodima sprovedenih postupaka Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 50
JAVNE NABAVKE Izveštaji koje priprema Uprava za javne nabavke Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 52
JAVNE NABAVKE UKAZIVANJE NA NEDOSTATKE I PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA NA KONKURSNU DOKUMENTACIJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 53
JAVNE NABAVKE Odnos roka za ukazivanje na nepravilnosti i roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 54
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u vezi sa zahtevom zainteresovanog lica za otklanjanjem nedostataka Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 55
JAVNE NABAVKE Odgovor naručioca na zahtev za dodatnim objašnjenjem i (ne)mogućnost osporavanja te radnje Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 55
JAVNE NABAVKE INOVIRANI MODELI AKATA OBJAVLJENI NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 56
DRŽAVNA UPRAVA NAČELO DELOTVORNOSTI I EKONOMIČNOSTI U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 59
DRŽAVNA UPRAVA Primena načela u dokaznom postupku Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 60
DRŽAVNA UPRAVA Prekršajna odgovornost ovlašćenog službenog lica Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 60
DRŽAVNA UPRAVA Obavezna primena načela bez obzira na odredbe posebnih zakona Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 60
DRŽAVNA UPRAVA ODGOVORI NA PITANJA SA SAVETOVANJA ODRŽANIH U NIŠU, NOVOM SADU I BEOGRADU U MARTU 2016. GODINE Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 62
DRŽAVNA UPRAVA Određivanje maksimalnog broja zaposlenih i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 62
DRŽAVNA UPRAVA Uredba o internom konkursu Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 63
DRŽAVNA UPRAVA Katalog radnih mesta, platne grupe i razredi Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 65
OBRAZOVANJE DECENTRALIZACIJA PROMOCIJE NAUKE Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 69
OBRAZOVANJE Promocija nauke kroz Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 69
OBRAZOVANJE Centar za promociju nauke Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 69
OBRAZOVANJE Centri za stručno usavršavanje Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 70
OBRAZOVANJE Naučni klubovi Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 70
OBRAZOVANJE Uloga lokalne samouprave Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 71
OBRAZOVANJE Udruženje Regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Centara za stručno usavršavanje Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 71
OBRAZOVANJE Umesto zaključka Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 71
OBRAZOVANJE Upisivanje ocena iz prevodnice u dnevnik obrazovno-vaspitnog rada Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 72
OBRAZOVANJE Pravo roditelja na učešće u pojačanom vaspitnom radu sa učenikom Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 72
OBRAZOVANJE Smanjivanje i popravljanje ocene iz vladanja u osnovnoj školi Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 73
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA ASPEKTA POLOŽAJA FUNKCIONERA - "Sl. glasnik RS", br. 21/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 77
RADNI ODNOSI Uvod Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 77
RADNI ODNOSI Položaj funkcionera Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 78
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA ASPEKTA NAČELA DELOVANJA I PRAVA I DUŽNOSTI SLUŽBENIKA - „Sl. glasnik RS", br. 21/2016 Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 81
RADNI ODNOSI Uvod Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 81
RADNI ODNOSI Načela delovanja službenika Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 82
RADNI ODNOSI Prava službenika Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 83
RADNI ODNOSI Dužnosti službenika Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 84
RADNI ODNOSI Sprečavanje sukoba interesa Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 86
RADNI ODNOSI UTVRĐIVANJE MINIMUMA PROCESA RADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA I JAVNIM SLUŽBAMA Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 88
RADNI ODNOSI Prekid rada od strane zaposlenih koji nisu obuhvaćeni minimumom procesa rada kod poslodavca Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 89
RADNI ODNOSI Štrajk i minimum procesa rada kod poslodavca Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 90
RADNI ODNOSI Minimum procesa rada i uslovi za ostvarivanje prava na štrajk u školi Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 91
RADNI ODNOSI Najava štrajka i rok za donošenje akta kojim se definiše minimum procesa rada u domu zdravlja Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 92
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI SET NOVIH ZAKONA IZ OBLASTI RADNO-PRAVNIH ODNOSA Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 97
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA U PRIPREMI ZAKON O PLATAMA FUNKCIONERA Pravnik u javnom sektoru Br. 16 od 16-31. marta 2016. str. 99