Zastava Bosne i Hercegovine

Iznošenje ličnog prtljaga iz zemlje i njegovo ponovno unošenje u zemlju

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 31.05.2018.Putnici koji dolaze iz inostranstva oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja (lični prtljag), bez obzira da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru. Unos ličnog prtljaga je bez ograničenja njegove vrednosti. Lični prtljag putnika čine svi predmeti (nekomercijalnog karaktera) koje putnik nosi sa sobom, a služe mu dok je na putovanju (npr. odeća, obuća, razni tehnički uređaji, sportski rekviziti, predmeti za održavanje lične higijene, lek za uobičajenu terapiju i drugi predmeti za ličnu upotrebu). Količina ovih predmeta zavisi od svrhe putovanja, pola, zanimanja putnika, godišnjeg doba i drugih okolnosti u vezi sa konkretnim putovanjem. U skladu sa važećim propisima, fizička lica mogu nositi sa sobom u putničkom prometu sa inostranstvom robu koja je namenjena sopstvenim potrebama, koja nema komercijalni karakter. Unos/iznos robe za lične potrebe obavlja se na graničnom prelazu, usmenim deklarisanjem, bez posebne carinske procedure. Pri sprovođenju odgovarajućeg carinskog postupka carinski organ dužan je da, u svakom konkretnom slučaju, utvrdi koji predmeti (koje putnik unosi u našu zemlju u putničkom prometu) čine lični prtljag putnika. S tim u vezi, putnik može nositi sa sobom laptop, ali su carinski službenici dužni da, kao i za ostale stvari koje putnik nosi, utvrde da li se zaista radi o predmetu koji je sastavni deo ličnog prtljaga ili je pak, u pitanju npr. novi uređaj koji podleže naplati uvoznih dažbina. U tom smislu, carinski organ može da od putnika zahteva da dostavi odgovarajuće dokaze da se radi o proizvodu koji je nabavljen ranije u Srbiji, a ne o stranom proizvodu koji se uvozi. Ukoliko putnik ne poseduje kod sebe takav dokaz (npr. račun o kupovini), a carinski službenik insistira na njemu, predmetna roba se može staviti u postupak carinskog skladištenja do pribavljanja odgovarajućeg dokaza. Za stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja podnosi se carinska deklaracija za taj postupak. Ovu deklaraciju putnik može sam podneti ili može angažovati svog zastupnika (špediter) za preduzimanje svih ili samo nekih radnji u postupku koji vodi carinski organ. Da bi se izbegli eventualni problemi, kada putnik to zahteva, može popuniti Obrazac za privremeni uvoz/izvoz. U tom slučaju putnik popunjava Obrazac u dva primerka, carinski službenik ga sravnjuje sa robom, overava potpisom i pečatom, jedan primerak vraća putniku, a drugi primerak zadržava u evidenciji. Prilikom ponovnog unosa, odnosno iznosa robe po Obrascu, putnik je dužan isti prezentovati carinskom radniku kako bi se utvrdila istovetnost privremeno unete/iznete robe.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge