Zastava Bosne i Hercegovine

Postupanje sa poštanskim pošiljkama naručenim putem interneta od strane fizičkih lica

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 15.12.2017.Za pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode, na koje se ne plaćaju uvozne dažbine (jer njihova vrednost ne prelazi 50 evra), troškovi prevoza (poštarina), koji realno postoje, ne uračunavaju se u carinsku vrednost, a samim tim ne čine deo poreske osnovice koja služi za obračun PDV.

U slučaju pošiljki čija vrednost prelazi 50 evra (bez obzira na to da li je reč o prijavljenoj vrednosti većoj od 50 evra, ili vrednosti većoj od 50 evra utvrđenoj od strane carinskog organa) i koje kao takve podležu naplati uvoznih dažbina, u carinsku vrednost uračunavaju se i troškovi vezani za dopremu robe. Za poštanske pošiljke koje podležu naplati uvoznih dažbina, carinska osnovica uvećava za troškove transporta.

- Pregled pošiljki -

Za poštansku pošiljku koju iz inostranstva prima fizičko lice u Republici Srbiji sprovodi se odgovarajući carinski postupak.

Po dopremi poštanske pošiljke u poštu carinjenja, ovlašćeni poštanski službenik otvara pošiljku koju podnosi na pregled carinskom službeniku. Carinskom pregledu može prisustvovati i primalac pošiljke, odnosno lice koje on ovlasti. Poštanski radnik pažljivo otvara pošiljku, vadi sadržinu ili pojedine delove sadržine i podnosi ih na uvid carinskom službeniku. Nakon što carinski službenik uzme potrebne podatke za carinjenje robe, zaposleni u pošti vraća sadržinu pošiljke u njen omot, pošiljku pakuje i obezbeđuje tako da se bez vidne povrede omota ne može doći do sadržine pošiljke.

- Postupanje sa robom za koju su propisani posebni uslovi -

Ukoliko se prilikom pregleda pošiljke utvrdi da primalac treba da dokaže da ispunjava uslove za uvoz robe, ili ukoliko postoji neki nedostatak zbog kojeg nije moguće okončati postupak sa pošiljkom pri pregledu robe, carinski organ, preko pošte carinjenja, poziva primaoca da u roku od osam dana od dana prijema poziva, podnese potrebne dokaze za okončanje postupka sa pošiljkom. U pozivu se naznačava da će pošiljka biti vraćena u inostranstvo, ukoliko se primalac u ostavljenom roku ne odazove pozivu.

Ukoliko primalac pošiljke ne ispuni uslove za uvoz predmetne robe, pošiljka će biti vraćena u inostranstvo.

- Postupanje sa robom čiji je uvoz zabranjen -

Ako se prilikom pregleda robe utvrdi da pošiljka sadrži robu čiji je uvoz zabranjen, carinski organ će doneti rešenje kojim će naložiti pošti carinjenja da se ta roba vrati u inostranstvo u roku koji ne može biti duži od osam dana od prijema rešenja, uz napomenu da će roba biti oduzeta ako u navedenom roku ne bude vraćena u inostranstvo. Primera radi, propisano je da je zabranjen promet leka poštom.

- Stavljanje u slobodan promet poštanskih pošiljki -

U zavisnosti od sadržine pošiljke carinski službenik odlučuje da li će pošiljku osloboditi plaćanja uvoznih dažbina ili će na istu obračunati uvozne dažbine.

- Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina -

Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina je propisano za:

• pošiljke male vrednosti poslate od strane fizičkog lica drugom fizičkom licu i

• pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode

- Pošiljke male vrednosti poslate od strane fizičkog lica drugom fizičkom licu -

Domaći i strani državljani oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, pod uslovom da te pošiljke nisu komercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 70 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Pošiljka je nekomercijalne prirode, ako:

1) se radi o povremenim pošiljkama,

2) se pošiljka sastoji od robe namenjene isključivo za ličnu upotrebu korisnika povlastice ili članova njegove porodice, koja po svojoj prirodi i količini ne ukazuje da se radi o komercijalnoj pošiljci,

3) ne postoji bilo kakva obaveza plaćanja primaoca pošiljke.

Ako pošiljka sadrži duvan i duvanske proizvode, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: 50 cigareta, 25 cigarilosa (cigare težine do 3 gr po komadu), 10 cigara, 50 gr duvana za pušenje ili odgovarajuća kombinacija količine navedenih duvanskih proizvoda.

Ako pošiljka sadrži alkohol i alkoholna pića, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: destilisana i žestoka alkoholna pića sa procentom alkohola većim od 22%, nedenaturisani etil alkohol sa procentom alkohola od 80% i više (1 litar) ili destilisana i žestoka alkoholna pića, aperitivi sa osnovom u vinu ili alkoholom i slična pića sa procentom alkohola ne više od 22%, penušava i likerska vina (1 litar) ili odgovarajuća kombinacija količine navedenih pića i ostalo vino (1 litar).

Ako pošiljka sadrži parfeme i toaletne vode, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: parfemi do 50 ml ili toaletne vode do 25 ml.

Vrednost pošiljke ne obuhvata iznos stvarno plaćenih troškova prevoza, odnosno poštarine.

Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ne odnosi se na pošiljke čija je ukupna vrednost veća od propisane vrednosti, kao ni na pošiljke koju domaći i strani državljani primaju od pravnih lica iz inostranstva.

U ovom slučaju je propisano i oslobođeno od plaćanja PDV.

- Pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode -

Uvozne dažbine se ne plaćaju na pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode.

Ovaj vid oslobođenja od plaćanja potrebno je razlikovati od oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina na pošiljke koje fizička lica šalju fizičkom licu, čija vrednost ne sme da bude veća od 70 evra. Kod ove povlastice nema ograničenja u pogledu lica koje prima ili šalje pošiljku, tj. nije potrebno da su u pitanju fizička lica.

U ovom slučaju od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena su fizička lica (domaći i strani državljani) bez obzira da li ih primaju od fizičkog ili pravnog lica iz inostranstva.

Pošiljkom male vrednosti, nekomercijalne prirode, u navedenom smislu, osim pošiljki koje se sastoje od alkohola i alkoholnih pića, parfema i toaletne vode, duvana i duvanskih proizvoda, smatraju se pošiljke čija vrednost ne prelazi 50 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

U ovom slučaju PDV se plaća.

- Obračun uvoznih dažbina kod poštanskih pošiljki koje primaju fizička lica -

Za poštansku pošiljku koju iz inostranstva prima fizičko lice u Republici Srbiji podnosi se Uvozna poštansko-carinska deklaracija za fizičko lice ili se podnosi carinska deklaracija (dalje: JCI).

- Podnošenje Uvozne poštansko-carinske deklaracije -

Uvozna poštansko-carinska deklaracija za fizičko lice se podnosi u slučajevima kada su ispunjeni uslovi za primenu jedinstvene carinske stope. Naime, roba namenjena za korišćenje u sopstvenom domaćinstvu koju fizička lica unose u putničkom prometu ili primaju iz inostranstva u poštanskom saobraćaju, osim robe koja je oslobođena obaveze plaćanja uvoznih dažbina, carini po jedinstvenoj stopi carine u visini od 10%. Jedinstvena carinska stopa u visini od 10% može se primeniti na robu čija ukupna vrednost ne prelazi iznos od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Obračun uvoznih dažbina vrši se u tzv. skraćenom postupku, na Uvoznoj poštansko-carinskoj deklaraciji u koju se upisuju podaci o: primaocu, broju poštansko-carinske prijave i broju pošiljke, masi pošiljke, trgovačkom nazivu robe, vrednosti robe, vrsti dažbine koja se obračunava, osnovici za obračun dažbina (carinska, akcizna i poreska), stopi uvoznih dažbina, pojedinačnom iznosu dažbina i taksi i ukupnom carinskom dugu.

Carinski organ utvrđuje carinsku vrednost sadržaja pošiljke na koju se obračunava carinski dug. Carinski službenici osim prijavljene vrednosti, na osnovu priloženog računa, koriste i druge metode poput upoređivanja vrednosti slične ili istovetne robe.

Pošta je odgovorna za ispravnost i sadržaj pošiljke do uručenja primaocu. Po naplati obračunatog iznosa carinskog duga poštanski radnik će primaocu uručiti pošiljku sa deklaracijom.

Primalac može podneti prigovor na nalaz carinskog organa u pogledu vrste, kvaliteta, količine i vrednosti robe. Ako primalac poštanske pošiljke izjavi da podnosi prigovor, pošta će neotvorenu pošiljku vratiti pošti carinjenja zajedno sa Uvoznom poštansko-carinskom deklaracijom i prigovorom primaoca. Pošta carinjenja zadržava pošiljku do pravnosnažnosti, odnosno izvršnosti odluke carinskog organa po prigovoru.

- Podnošenje Jedinstvene carinske isprave -

U slučajevima kad se za fizička lica ne može sprovesti postupak po Uvoznoj poštansko-carinskoj deklaraciji, odnosno za pošiljke vrednosti preko 3.000 evra, za stavljanje poštanske pošiljke u slobodan promet carinskoj ispostavi se podnosi JCI i carinjenje se okončava u redovnom carinskom postupku. JCI podnosi primalac robe ili njegov ovlašćeni zastupnik koji ispunjava uslove za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku.

- Utvrđivanje carinske vrednosti robe -

Postoji šest metoda utvrđivanja carinske vrednosti. U najvećem broju slučajeva carinska vrednost uvezene robe utvrđuje se na osnovu stvarno plaćene cene.

Međutim, ukoliko carinski organ osnovano sumnja da prijavljena vrednost robe predstavlja stvarno plaćenu cenu ima pravo da ospori prijavljenu vrednost i istu utvrdi na osnovu ostalih metoda u zavisnosti od raspoloživih podataka.

U carinsku vrednost uvezene robe, uračunavaju se, između ostalih i troškovi prevoza, osim u slučaju kad se uvoze pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode, na koje se ne plaćaju uvozne dažbine.

Prema tome, za pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode, na koje se ne plaćaju uvozne dažbine (jer njihova vrednost ne prelazi 50 evra), troškovi prevoza (poštarina), koji realno postoje, ne uračunavaju se u carinsku vrednost, a samim tim ne čine deo poreske osnovice koja služi za obračun PDV.

Primer:

• Kupac je naručio robu iz inostranstva po ceni od 30 evra, transport je plaćen 10 evra, carinska vrednost će biti 30 evra, jer u ovom slučaju troškovi prevoza ne ulaze u carinsku vrednost. U ovom slučaju nema obračuna carine. Osnovica za plaćanje PDV je 30 evra, što znači da će primenom stope PDV od 20% u našem primeru iznos PDV biti 6 evra. Znači, ukupne dažbine koje obračunava i naplaćuje nadležni carinski organ će iznositi 6 evra. Obračun se vrši u dinarima po zvaničnom kursu NBS.

U slučaju pošiljki čija vrednost prelazi 50 evra (bez obzira na to da li je reč o prijavljenoj vrednosti većoj od 50 evra, ili vrednosti većoj od 50 evra utvrđenoj od strane carinskog organa) i koje kao takve podležu naplati uvoznih dažbina, u carinsku vrednost uračunavaju se i troškovi vezani za dopremu robe. Dakle, važno je naglasiti da se, za poštanske pošiljke koje podležu naplati uvoznih dažbina, carinska osnovica uvećava za troškove transporta.

Primer:

• Kupac je naručio robu iz inostranstva po ceni od 80 evra, transport je plaćen 10 evra, u tom slučaju će carinska vrednost biti 90 evra, jer cena transporta ulazi u carinsku vrednost, a iznos carine primenom jedinstvene stope carine od 10% iznosi 9 evra. Osnovica za plaćanje PDV je 99 evra (carinska vrednost od 90 evra + iznos carine od 9 evra). Iznos PDV koji se plaća u konkretnom slučaju, po stopi od 20% iznosiće 19,8 evra. Znači, ukupne dažbine koje obračunava i naplaćuje nadležni carinski organ će iznositi 28,8 evra (iznos carine 9 evra + iznos PDV 19,8 evra). Obračun se vrši u dinarima po zvaničnom kursu NBS.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge