Zastava Bosne i Hercegovine

Uvoz sportske opreme od strane fizičkog lica po skraćenom postupku

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 05.01.2015.Pitanje:

Da li je dozvoljeno da domaće fizičko lice iz Zagreba prenese u svom vozilu spravu sportsku za neka merenja, vrednosti 2.300 evra, za sopstvenu upotrebu i prijavi na granici. Koja je procedura, da li odmah plaća PDV i carinu  ili mora da angažuje špeditera?

Odgovor:

Odredbom člana 5. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon i 88/2011) propisano je da domaća i strana fizička lica imaju ista prava u spoljnotrgovinskom prometu robom i taj promet obavljaju isključivo za sopstvene potrebe.

Odredbama člana 107. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 111/2012) propisano je da se roba namenjena za korišćenje u sopstvenom domaćinstvu koju fizička lica unose u putničkom prometu ili primaju iz inostranstva u poštanskom saobraćaju, osim robe koja je u skladu sa odredbama ovog zakona oslobođena obaveze plaćanja uvoznih dažbina, carini po jedinstvenoj stopi carine u visini od 10% (plus PDV). Ova roba se može cariniti u "skraćenom postupku", na graničnom prelazu. Za robu koja se carini u "skraćenom postupku" ovlašćeni carinski službenik popunjava Obračun uvoznih dažbina (tzv. CPD), sa tačnim trgovačkim nazivom robe koja je predmet carinjenja. Putnik se izjašnjava da li je saglasan sa nalazom ovlašćenog carinskog službenika u pogledu količine, vrste, kakvoće robe i utvrđene carinske vrednosti robe, kao i u pogledu iznosa uvoznih dažbina. Ako se putnik saglasi sa nalazom ovlašćenog carinskog službenika, po izvršenom plaćanju uvoznih dažbina, ovlašćeni carinski službenik predaće putniku overeni primerak Obračuna uvoznih dažbina i staviti mu robu na raspolaganje. Ukoliko se putnik ne saglasi sa nalazom ovlašćenog carinskog službenika ili ne plati ukupan iznos uvoznih dažbina, dužan je da carinskom organu podnese deklaraciju za tranzit robe do nadležne carinarnice kod koje će se sprovesti redovan carinski postupak.

Treba napomenuti da sprovođenje navedenog "skraćenog postupka" predstavlja pojednostavljenu formu sa ciljem bržeg okončanja određenog postupka nad robom i da nije obavezan, pošto putnik uvek može da zahteva da se carinjenje robe, koju nosi sa sobom (bez obzira na vrednost robe koju unosi, tj. bez obzira da li je ta vrednost do 3.000 ili preko 3.000 EUR), sprovede u redovnom carinskom postupku podnošenjem pismene carinske deklaracije i okončanje carinskog postupka u nadležnoj carinarnici po stopi propisanoj Carinskom tarifom

.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge