Zastava Bosne i Hercegovine

Postupak elektronskog javnog nadmetanja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 19.03.2021.

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju (dalje: Zakon) od 1.1.2020. godine u postupak izvršenja je, članom 171a, uvedena mogućnost da se od 1.3.2020. godine nepokretnost prodaje i na elektronskom javnom nadmetanju, ako tako odluči javni izvršitelj po službenoj dužnosti ili na predlog stranke, a počev od 1.9.2020. godine, javno nadmetanje za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari će se organizuje isključivo u obliku elektronskog javnog nadmetanja.

Ministarstvo pravde je organizaciju i postupak elektronskog javnog nadmetanja radi prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari u izvršnom postupku bliže uredilo Pravilnikom o organizaciji i postupku elektronskog javnog nadmetanja (dalje: Pravilnik)

Portal elektronskog javnog nadmetanja

Održavanje elektronskog javnog nadmetanja vrši se preko portala elektronskog javnog nadmetanja, koji je dostupan na internet stranici portala.

Za pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja registrovani korisnik treba da poseduje softver za čitanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovani elektronski potpis koji je izdat od strane ovlašćenog sertifikovanog tela.

Portalu elektronskog javnog nadmetanja može se pristupiti putem javnog i registrovanog pristupa. Korisniku koji pristupa portalu elektronskog javnog nadmetanja putem javnog pristupa vidljivi su sledeći podaci:

  • za okončana elektronska javna nadmetanja, podaci o predmetu prodaje i najvećoj datoj ponudi;
  • za elektronska javna nadmetanja koja su u toku, podaci o predmetu prodaje, početnoj ceni i trenutno najvećoj ponudi.

Registrovanom korisniku, osim ovih podataka omogućen je i pristup podatku o pregledu datih ponuda.

Registracija korisnika se vrši podnošenjem zahteva koji se popunjava elektronskim putem na internet stranici portala, uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa, kojim se utvrđuje identitet korisnika, a registracija traje godinu dana.

Postupak elektronskog javnog nadmetanja

Zahtev za održavanje elektronskog javnog nadmetanja, javni izvršitelj podnosi putem aplikacije za elektronsko javno nadmetanje. Uz zahtev se dostavlja i zaključak o prodaji koji je snabdeven kvalifikovanim elektronskim potpisom. Svako elektronsko javno nadmetanje se zavodi pod određenim identifikacionim brojem elektronskog javnog nadmetanja, koji se automatski dodeljuje.

Elektronsko javno nadmetanje objavljuje se na portalu, a objava naročito sadrži: zaključak o prodaji koji je snabdeven kvalifikovanim elektronskim potpisom, datum objave, datum i vreme početka i okončanja elektronskog javnog nadmetanja, vremensko trajanje elektronskog javnog nadmetanja, podatak da li se radi o prvoj ili drugoj prodaji, početnu cenu predmeta prodaje, licitacioni korak, naznačenje postupajućeg javnog izvršitelja, a može sadržati i fotografije ili video zapis predmeta koji se prodaje.

Nakon registracije korisnik elektronskim putem podnosi prijavu za učestvovanje na određenom elektronskom javnom nadmetanju. Registrovani korisnik uz prijavu dostavlja dokaz o uplati jemstva. Posle zaključenja elektronskog javnog nadmetanja, sredstva uplaćena u svrhu jemstva prenose se na depozitni račun javnog izvršitelja koji sprovodi postupak elektronskog javnog nadmetanja. Javni izvršitelj raspolaže sredstvima koja su uplaćena u svrhu jemstva. Javni izvršitelj pre objavljivanja elektronskog javnog nadmetanja putem portala dostavlja identifikacione podatke učesnika koji su po Zakonu oslobođeni od plaćanja jemstva.

Nakon popunjavanja prijave registrovanom korisniku kao ponudiocu, nasumično se dodeljuje jedinstveni identifikacioni broj radi učestvovanja na određenom elektronskom javnom nadmetanju i taj broj važi samo za jedno elektronsko javno nadmetanje.

Elektronsko javno nadmetanje se održava radnim danom i traje najduže šest časova u periodu od 9 do 15 časova. Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa, u periodu od 9 do 13 časova. U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka perioda od 9 do 13 časova, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja. Ovaj postupak se ponavlja sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda, a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

Pre početka elektronskog javnog nadmetanja javni izvršitelj po službenoj dužnosti elektronskim putem potvrđuje ispunjenost uslova za održavanje elektronskog javnog nadmetanja, a ukoliko to ne potvrdi najkasnije sat vremena pre početka održavanja, elektronsko javno nadmetanje se neće održati. Elektronsko javno nadmetanje sprovodi se metodom nadmetanja uz unapred utvrđeni licitacioni korak. Početna cena određena zaključkom o prodaji vidljiva je na portalu elektronskog javnog nadmetanja i predstavlja cenu od koje počinje postupak nadmetanja. Licitacioni korak vidljiv je u svakom trenutku u toku elektronskog javnog nadmetanja. U toku elektronskog javnog nadmetanja ponudioci mogu dati samo ponudu koja je uvećana za unapred određeni licitacioni korak. Portal će automatski svim ponudiocima, osim ponudioca čija je ponuda u tom trenutku najveća, ponuditi opciju davanja ponude uvećane za licitacioni korak.

Ponuda se smatra prihvaćenom kada portal obavesti ponudioca da je njegova ponuda evidentirana kao uspešno data. Uspešno data ponuda evidentira se na portalu kao trenutno najveća ponuda. Ponudilac ne može dati ponudu ako je njegova ponuda evidentirana kao trenutno najveća ponuda. Portal beleži tačno vreme davanja ponude, visinu ponude i jedinstveni identifikacioni broj ponudioca.

Postupak elektronskog javnog nadmetanja obustavlja se u slučaju kada, u skladu Zakona, nastupe okolnosti zbog kojih se elektronsko javno nadmetanje više ne može sprovoditi i tada javni izvršitelj bez odlaganja nalaže da se obustavi elektronsko javno nadmetanje i dostavlja odluku koja sadrži razloge za obustavu elektronskog javnog nadmetanja, koja se objavljuje na portalu.

Ako za vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja nastupe tehničke smetnje na portalu zbog kojih su ponudioci onemogućeni da daju ponude, postupak se prekida, o čemu se ponudioci obaveštavaju elektronskim putem ili na drugi odgovarajući način. Obaveštenje o nastavku nadmetanja objavljuje se na portalu najmanje 48 sati pre nastavka postupka. Elektronsko javno nadmetanje nastavlja se u stanju u kojem je prekinuto, prvog radnog dana po isteku roka od 48 sati, sa početkom u 9 časova.

Kupac nepokretnosti ne može biti lice zaposleno u ministarstvu kao administrator portala elektronskog javnog nadmetanja, niti lice koje je njegov krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, supružnik, vanbračni partner, tazbinski srodnik do drugog stepena, staratelj, štićenik, usvojitelj, usvojenik, hranitelj ili hranjenik.

Izveštaj o elektronskoj prodaji dostavlja se elektronskim putem javnom izvršitelju kroz aplikaciju koju održava ministarstvo, koji on dostavlja svim licima kojima se dostavlja i zaključak o prodaji.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge