Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJAVA POTRAŽIVANJA

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Vanja Petković

Objavljeno: 06.01.2013.Preuzmi: Primer prijave potraživanja

Kao poverilac morate biti upućeni u tok, razvoj i dešavanje firme koja prema vama ima dugovanja, odnosno pratiti kada je otvoren stečaj, koji su datumi i rokovi kako bi adekvatno prijavili svoja potraživanja.

Rešenjem o otvaranju stečajnog postupka stečajni sudija definiše rok u kome se pozivaju poverioci da prijave svoja potraživanja. Obično navodi rok od 60, 90 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečaja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Zakonski rok ( član 111. stav 6 ) najkasnije u roku od  120 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Da li je u pitanju radnik kao stečajni ili razlučni poverilac, komercijalni poverilac ili neki drugi, Zakonom je definisan i način prijavljivanja potraživanja poverioca stečajnom sudu - Član 111:

U prijavi se naročito mora naznačiti:

 1. Naziv, odnosno ime i sedište, odnosno prebivslište poverioca sa kontakt adresom;
 2. Matični broj pravnog lica, odnosno jedinstveni matični broj građana za fizička lica;
 3. Broj poslovnog ili tekućeg računa;
 4. Pravni osnov potraživanja;
 5. Iznos potraživanja i to posebno iznos glavnog potraživanja, a posebno iznos  kamate.
 6. Stvar na kojoj je poverilac stekao razlučno pravo, ukoliko se radi o obezbeđenom potraživanju i iznos njegovog potraživanja koji nije obezbeđen, ako njegovo potraživanje nije u celini obezbeđeno.
 7. određeni zahtev poverioca, shodno odredbama o sadržini tužbe zakona kojim se uređuje parnični postupak.
  • Potraživanja u stranoj valuti prijavljuju se u valuti potraživanja.
  • Potraživanja o kojima se vodi parnica, u prijavi se navodi sud pred kojim teče postupak sa oznakom spisa.

Prilikom prijave potraživanja postoji univerzalni obrazac prijave potraživanja, (obrazac možete pronaći na sajtu ). Poveriocu se ostavlja mogućnost da sam u slobodnoj formi sačini svoj obrazac i tako prijavi svoja potraživanja ali vodeći računa o tačno navedenim podacima koji su traženi , kao i prilogom, odnosno dokumentacijom koja dokazuje pravni osnov njegovo potraživanje.

Prilog za potraživanja iz radnog odnosa poverilaca čini:

 • fotokopija lične karte
 • fotokopija radne knjižice
 • fotokopija Ugovora o radu
 • fotokopija Rešenje o prestanku radnog odnosa
 • isplatne liste dugovanja – radnik može da izvadi iz računovodstva
 • kamatni obračun

Prilog za potraživanja iz radnog odnosa poverilaca po presudi čini:

 • fotokopija lične karte
 • fotokopija radne knjižice
 • fotokopija Presuda, Rešenja o izvršenju
 • kamatni obračun

Prilog za potraživanja  razlučnih poverioca ( poverioci koji imaju obezbeđeno potraživanje ) čini:

 • fotokopija lične karte
 • fotokopija radne knjižice
 • fotokopija Presuda, Rešenja o izvršenju, DN Rešenje
 • fotokopija Lista nepokretnosti na kom objektu postoji upisano založno pravo
 • kamatni obračun

Prijave potraživanja poverioci podnose nadležnom sudu – Privrednom sudu, pred kojim se vodi stečajni postupak i to u tri primerka, od kojih dva daje sudu, a jedan zadržava za sebe.

Potom Privredni sud prijave potraživanja dostavlja stečajnom upravniku na utvrđivanje osnovanosti, obima i definisanje isplatnog reda. Stečajni upravnik sastavlja listu o priznatim i osporenim potraživanjima. Na ispitno ročištu utvrđuju se potraživanja, stečajni sudija donosi Zaključak o listi priznatih i osporenih potraživanjima i pismenim putem dostavlja svakom poveriocu. Nakon toga, ukoliko su se stekli uslovi, odnosno postoji raspoloživa stečajna masa     ( prodala se imovina ili na neki drugi način ostvario novčani priliv ) vrši se isplata poveriocima po isplatnim redovima.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge