Zastava Bosne i Hercegovine

KRIVIČNA PRIJAVA

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Ana Klipa

Objavljeno: 13.07.2015.

PRVOM OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU

(Navesti kome se podnosi prijava, najbolje je podneti tužilaštvu ili policiji)

Na osnovu člana 223 i 224 Zakonika o krivičnom postupku, podnosim

KRIVIČNU PRIJAVU

Protiv:

PETRA PETROVIĆA, sa prebivalištem u Beogradu, ul.Takovska br.1 ( ukoliko su poznati, navesti potpune lične podatke: datum i mesto rođenja, JMBG, imena roditelja, zanimanje, broj telefona )

-Zbog krivičnog dela Nedavanje izdržavanja iz čl. 195. st. 1. Krivičnog zakonika.

 ( Nije neophodno kvalifikovati delo )

OBRAZLOŽENJE

Pravnosnažnom i izvršnom presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu P.br.12345/10 od 10.10.2010. godine, razveden je brak između prijavljenog Petra Petrovića i podnosioca prijave, Marije Petrović, te su zajednička deca, maloletni Marko i Jovan Petrović dodeljeni majci, Milici Petrović na staranje, a prijavljeni Petar Petrović je obavezan da, na ime doprinosa za izdržavanje dece, uplaćuje na tekući račun broj 123-12345678-12 majke maloletnih Marka Petrovića i Jovana Petrovića, Milice Petrović, novčani iznos od po 10.000,00 dinara za svako dete, do 5. u mesecu. (Kratak činjenični opis napisan u slobodnoj formi)

Kako Petar Petrović do današnjeg dana uopšte nije ispunjavao obavezu naloženu sudskom presudom, stoga predlažem tužilaštvu da protiv istog pokrene krivični postupak.

Dokazi:

-Izvršna sudska presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P.br.12345/10 od 10.10.2010. godine.
-Izvod po tekućem računu broj 123-12345678-12 za period od 01.10.2010. godine do današnjeg dana.

(Priložiti sve dokaze koji potkrepljuju tvrdnje navedene u krivičnoj prijavi, navesti imena i adrese svedoka. Krivična prijava se podnosi u dva primerka, od kojih jedan ostaje kod podnosioca, dokazi koji se dostavljaju uz nju u jednom primerku)

U Beogradu                                                                                                                               Podnosilac prijave :
01.09.2012. godine                                                                        Zakonski zastupnik mal. Marka i Jovana Petrovića,
Milica Petrović

________________________

Beograd, ul. Takovska br. 101
Br. telefona 011/123-4567

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge