Zastava Bosne i Hercegovine

NADLEŽNOST POLICIJE ZA KONTROLU SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 20.06.2019.NADLEŽNOST POLICIJE ZA KONTROLU SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA


U toku je sezona putovanja i godišnjih odmora, te se mnogi vozači pitaju se da li kontrolu saobraćaja vrši samo saobraćajna policija ili može da je vrši i granična policija?

Kontrola saobraćaja spada u policijske poslove koje primenom policijskih ovlašćenja, mera i radnji obavlja Policija, kao organizovan način rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Prilikom obavljanja poslova kontrole saobraćaja, kao i drugih policijskih poslova, policijski službenici primenjuju policijska ovlašćenja, mere i radnje propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: ZOBS), ali i Zakonom o policiji (dalje: Zakon), Zakonom o graničnoj kontroli (dalje: ZGK) i drugim zakonima iz oblasti unutrašnjih poslova, kao i ovlašćenja Policije utvrđena zakonima kojima se uređuju krivični postupak, prekršaji i druge oblasti, odnosno pitanja.

Odredbama ZOBS-a propisano je da kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava saobraćajne policije i područne policijske uprave. Ostalim odredbama istog člana utvrđeni su izuzeci od ovog pravila, kao i ovlašćenja za donošenje bližih propisa o tim pravilima i izuzecima. I ZOBS-om je, sledstveno tome, utvrđeno da pojedine posebne mere i ovlašćenja nalažu i preduzimaju policijski službenici prilikom kontrole saobraćaja, a da druge nalaže i preduzima teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova ili drugi organ ovlašćen ovim zakonom.

To je sprovedeno i u izvršnim propisima donetim na osnovu ZOBS-a, npr. i u "matičnom" za ova pitanja - Pravilniku o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja. Iz odredaba ovog pravilnika proizlazi da se kontrolom saobraćaja bave "različite vrste" organizacionih jedinica i policijskih službenika, a ne samo specijalizovane (i) za bezbednost saobraćaja. Osim toga, prema ovom pravilniku, kontrola saobraćaja obuhvata i kontrolu činjenica u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca u Republici Srbiji i prelaskom državne granice, kao i druge postupke prema strancima, posebno licima koja uživaju diplomatski imunitet, kao i kontrolu transporta opasnog tereta - robe, što su pitanja uređena propisima za čiju primenu su prevashodno zadužene druge organizacione jedinice i policijski službenici.

Prema ZGK za tu kontrolu nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a poslove granične kontrole vrši granična policija. Odredbama tog zakona utvrđeno je da "policijski službenik granične policije (dalje: policijski službenik) pri obavljanju poslova granične kontrole može primenjivati ovlašćenja predviđena ovim i drugim zakonom", kao i da "primenom ovlašćenja policijski službenik sprovodi radnje propisane ovim i drugim zakonom." Propisano je i da mera predstavlja pojedinačnu radnju ili skup radnji koje preduzima granična policija samostalno, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva ili drugim organima državne uprave, u cilju sprovođenja granične kontrole. Granična provera, pored lica i stvari, obuhvata i proveru saobraćajnog sredstva. Ta provera obuhvata: unutrašnji i spoljni pregled saobraćajnog sredstva; rastavljanje njegovih pojedinih delova ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi; proveru isprava za korišćenje i upravljanje saobraćajnim sredstvom i obradu podataka iz tih isprava, proveru u evidencijama koje vode Ministarstvo i drugi organi državne uprave, kao i međunarodne organizacije. Zakonom o graničnoj kontroli uređeni su i poslovi granične policije van područja graničnog prelaza. Ta kontrola vrši se na osnovu analiza rizika ugroženosti bezbednosti granica, a u svrhu otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela i prekršaja iz oblasti prekograničnog kriminala i iregularnih migracija. I pri vršenju te kontrole, odnosno obavljanja poslova, policijski službenik primenjuje ovlašćenja propisana ovim i drugim zakonom, s tim što ne overava putne isprave.

Do sada navedeno ukazuje i na to da je saobraćajna kontrola samo jedan od vidova kontrole prilikom čijeg vršenja Policija primenjuje policijske mere, radnje i ovlašćenja propisane već Zakonom, kao matičnim za Policiju. U tom smislu komplementarno sa saobraćajnom kontrolom je naročito policijsko ovlašćenje (policijskog službenika) iz člana 97. Zakona - Zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i saobraćajnih sredstava, čiji je način primene razrađen i čl. 52. do 57. Pravilnika o policijskim ovlašćenjima.

Imajući u vidu rešenja, može se zaključiti da je kontrola saobraćaja u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova - Policije, i to prevashodno u delokrugu Uprave saobraćajne policije i drugih unutrašnjih organizacionih jedinica za bezbednost saobraćaja. Međutim, kontrola saobraćaja vrši se i uz učešće (u zajedničkom radu, saradnji) drugih unutrašnjih organizacionih jedinica, u čijem delokrugu su različiti policijski poslovi (prevencija kriminala, otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela i prekršaja, granična kontrola i dr). Taj zajednički rad je zasnovan na važećim propisima, ali je i celishodan, između ostalog i zbog toga što je kriminal odavno i "na točkovima" i prekogranični.


Izvor: Redakcija, 20.06.2019.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge