Zastava Bosne i Hercegovine

NAKNADA ŠTETE NEOSNOVANO OSUĐENIH I NEOSNOVANO LIŠENIH SLOBODE

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Mirjana Mihajlović

Objavljeno: 06.01.2013.Lice prema kome je pravosnažno izrečena krivična sankcija ili je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne, a docnije je povodom vanrednog pravnog leka novi postupak pravosnažno obustavljen ili je pravosnažnom presudom oslobođeno od optužbe ili je optužba odbijena, osim u sledećim slučajevima:

1) ako je odluka u novom postupku oštećeni kao tužilac ili privatni tužilac odustao od gonjenja, ili ako je oštećeni odustao od predloga, a do odustanka je došlo na osnovu sporazuma sa oštećenim
2) ako je odluka doneta zbog toga što je krivično delo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem
3) ako je u novom postupku rešenjem optužba odbačena zbog nenadloženosti suda, a ovlašćeni tužilac je preduzeo krivično gonjenje pred nadležnim sudom

Osuđeni nema ovo pravo ako je lažnim priznanjem ili na drugi način namerno prouzrokovao svoju osudu, osim ako je na to bio prinuđen zabranjenim radnjama lica zaposlenog u državnom organu.

Zahtev za naknadu štete se podnosi Ministarstvu pravde i državne uprave Republike Srbije, na osnovu kojeg je moguće zaključiti sporazum o postojanju štete, obimu i visini naknade štete.

Podnošenje zahteva na naknadu štete zastareva za tri godine od dana pravosnažnosti prvostepene presude, a ako je povodom žalbe rešavao viši sud - od dana prijema odluke višeg suda.

Ako zahtev ne bude usvojen ili se u roku od 3 meseca ne donese nikakva odluka po zahtevu, oštećeni može podneti tužbu za naknadu štete u parničnom postupku pred nadležnim sudom. Tužba se podnosi protiv Republike Srbije.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge