Zastava Bosne i Hercegovine

Pobijanje prekršajnog naloga

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 11.10.2017.Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, ukoliko ne prihvata svoju odgovornost, može nadležnom sudu, u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga, lično ili preko pošte, da dostavi potpisan prekršajni nalog, koji pod ovim uslovima predstavlja zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu. Sud je obavezan da odmah ispita dostavljeni prekršajni nalog koji se pobija. Dostavljanjem u sud, pobijani prekršajni nalog postaje zahtev za sudsko odlučivanje.

Teret dokazivanja obeležja prekršaja i prekršajne odgovornosti, po izdatom prekršajnom nalogu koji se pobija u sudskom postupku, je na ovlašćenom organu koji je izdao prekršajni nalog.

Presudu kojom se okrivljeni oslobađa odgovornosti, sud će doneti ako delo za koje se tereti izdatim prekršajnim nalogom po propisu nije prekršaj, ako ima okolnosti koje isključuju prekršajnu odgovornost okrivljenog ili ako nije dokazano da je okrivljeni učinio prekršaj.

Veoma je važno da lice protiv koga je izdat prekršajni nalog pažljivo pročita nalog, a posebno da pažljivo pročita pouke i upozorenja koja se nalaze na poleđini svakog prekršajnog naloga.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, ukoliko ne prihvata svoju odgovornost, može nadležnom sudu, u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga, lično ili preko pošte, da dostavi potpisan prekršajni nalog, koji pod ovim uslovima predstavlja zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu. To lice, koje traži sudsku zaštitu, stiče svojstvo okrivljenog u prekršajnom postupku.

Ako okrivljeni sudu dostavlja prekršajni nalog (zahtev za sudsku zaštitu) preko pošte, može uz potpisan prekršajni nalog priložiti i svoju pisanu odbranu i dostaviti ili predložiti dokaze.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, ukoliko ne prihvata svoju odgovornost, može i na licu mesta pobijati prekršajni nalog, tako što će već prilikom izdavanja naloga, službenom licu koje izdaje nalog, izjaviti da zahteva sudsko odlučivanje o nalogu. Službeno lice, u tom slučaju, prilikom izdavanja naloga, može odrediti datum pojavljivanja u sudu licu kome je izdat prekršajni nalog.

Teret dokazivanja obeležja prekršaja i prekršajne odgovornosti, po izdatom prekršajnom nalogu koji se pobija u sudskom postupku, je na ovlašćenom organu koji je izdao prekršajni nalog.

Sud je obavezan da odmah ispita dostavljeni prekršajni nalog koji se pobija. Dostavljanjem u sud, pobijani prekršajni nalog postaje zahtev za sudsko odlučivanje.

Sud će rešenjem odbaciti neblagovremen zahtev za sudsko odlučivanje povodom prekršajnog naloga koji je podnet sudu posle isteka roka od osam dana od dana uručenja, ili ako je lice koje pobija prekršajni nalog sudu predalo nepotpisan prekršajni nalog. Tada prekršajni nalog postaje konačan i izvršan i sud će od lica kome je izdat prekršajni nalog naplatiti celokupan iznos izrečene novčane kazne (član 176. Zakona o prekršajima (dalje: Zakon)).

Kada sud utvrdi da je pobijani prekršajni nalog uredan, blagovremen i potpisan, doneće rešenje o pokretanju postupka i obavestiće izdavaoca prekršajnog naloga da je postupak pokrenut, pozvaće izdavaoca naloga da se u roku od osam dana izjasni i da o učinjenom prekršaju pruži sudu sve dokaze kojima raspolaže. Donošenjem rešenja o pokretanju postupka smatra se da novčana kazna iz prekršajnog naloga nije izrečena.

Lice koje pobija prekršajni nalog, tako što traži sudsko odlučivanje o nalogu, u sudskom postupku stiče svojstvo okrivljenog, pa je sud dužan da se stara da neznanje ili neukost okrivljenog ne bude na štetu njegovih prava. Pre donošenja odluke, okrivljenom sud mora dati mogućnost da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete izdatim prekršajnim nalogom i da mu da mogućnost da iznese sve činjenice i dokaze koji mu idu u korist.

Pred sudom okrivljeni može da pobija prekršajni nalog uz stručnu pomoć advokata.

Teret dokazivanja učinjenog prekršaja i prekršajne odgovornosti po izdatom prekršajnom nalogu, koji se pobija u sudskom postupku, je na izdavaocu prekršajnog naloga, a okrivljeni ima pravo da podnosi dokaze, stavlja predloge i koristi sva pravna sredstva predviđena Zakonom, dok sud ocenjuje sve dokaze po svom slobodnom uverenju.

Presudu kojom se okrivljeni oslobađa odgovornosti po pobijanom prekršajnom nalogu, sud će doneti ako delo za koje se tereti izdatim prekršajnim nalogom po propisu nije prekršaj, ako ima okolnosti koje isključuju prekršajnu odgovornost okrivljenog ili ako nije dokazano da je okrivljeni učinio prekršaj za koji je protiv njega izdat prekršajni nalog.

Ako sud utvrdi postojanje prekršaja i odgovornost okrivljenog koji je zahtevao sudsko odlučivanje, svojom odlukom će ga obavezati da novčanu kaznu iz prekršajnog naloga plati u punom iznosu kao i da nadoknadi sudske troškove. Protiv presude i rešenja prekršajnog suda može se izjaviti žalba Prekršajnom apelacionom sudu, kao redovni pravni lek. Takođe, mogu se koristiti i vanredni pravni lekovi, i to zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka i zahtev za zaštitu zakonitosti.
Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge