Zastava Bosne i Hercegovine

KRIVIČNA PRIJAVA - Podnošenje i postupanje po prijavi

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nebojša Otović

Objavljeno: 24.07.2020.Krivična prijava je pisani ili usmeni akt kojim se javni tužilac obaveštava da je izvršeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da postoje činjenice koje ukazuju da je ono izvršeno, i regulisana je odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Podnošenje krivične prijave

Građanin koji prisustvuje krivičnom delu svakako treba o tome prvo da obavesti policiju budući da je ona opremljena da reaguje bez odlaganja, i u takvim slučajevima ona će tužiocu podneti krivičnu prijavu radi otkrivanja svih okolnosti dela i gonjenja njegovog izvršioca.

Prijavu koja se direktno upućuje javnom tužiocu treba podneti nadležnom javnom tužiocu, što je po pravilu tužilac sa područja na kojem je krivično delo izvršeno ili pokušano. Ukoliko na ovaj način ne može da se odredi koji je tužilac nadležan, koriste se drugi kriterijumi, poput prebivališta ili boravišta osobe za koju se smatra da je počinilo krivično delo.

Tužilaštva se nalaze u zgradama odgovarajućih sudova tako da je to adresa na koju treba uputiti krivičnu prijavu.

Krivična prijava se isto tako može podneti i policiji, sudu ili nenadležnom javnom tužiocu pošto su oni u obavezi da je odmah proslede nadležnom javnom tužiocu.

Ako se krivična prijava podnosi usmeno, o njoj će se sastaviti zapisnik i podnosilac će se upozoriti na posledice lažnog prijavljivanja. Ako je prijava saopštena telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom sačiniće se službena beleška, a ako je prijava podnesena elektronskom poštom sačuvaće se na odgovarajućem nosiocu podataka i odštampati.

Ako je krivična prijava podnesena policiji, nenadležnom javnom tužiocu ili sudu, oni će prijavu primiti i odmah dostaviti nadležnom javnom tužiocu.

Postupanje javnog tužioca po krivičnoj prijavi

Ako javni tužilac iz same krivične prijave ne može oceniti da li su verovatni navodi prijave ili ako podaci u prijavi ne pružaju dovoljno osnova da može odlučiti da li će sprovesti istragu ili ako je na drugi način saznao da je izvršeno krivično delo, javni tužilac može:

- sâm prikupiti potrebne podatke;
- prikupiti podatke od građana;
- podneti zahtev državnim i drugim organima i pravnim licima da mu pruže potrebna obaveštenja;
- pokrenuti istragu protiv određene osobe ili nepoznatog učinioca radi prikupljanja dokaza i korisnih podataka;
- odmah podići optužnicu ili optužni predlog ako prikupljeni podaci o krivičnom delu i učiniocu pružaju dovoljno osnova;
- izuzetno, odložiti ili odustati od gonjenja iz razloga pravičnosti (načelo oportuniteta);
- odbaciti krivičnu prijavu ako se prijavljeno delo ne goni po službenoj dužnosti, ako je nastupila zastarelost ili je delo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili postoje druge okolnosti koje trajno isključuju gonjenje, i ako ne postoje činjenice da je učinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Javni tužilac, državni i drugi organi, odnosno pravna lica dužni su prilikom prikupljanja obaveštenja, odnosno davanja podataka da postupaju obazrivo, vodeći računa da se ne naškodi časti i ugledu lica na koje se ovi podaci odnose.

U krivičnoj prijavi je potrebno navesti činjenice koje ukazuju da je prekršen Krivični ili drugi zakon kojim su propisana krivična dela. Dokaze koji to potkrepljuju treba u prijavi posebno popisati i podneti kao prilog.

Od podnosioca prijave se ne zahteva da pravno kvalifikuje krivično delo - nije neophodno tačno navesti o kom krivičnom delu je reč.

Podnosilac krivične prijave se može potpisati ali na to nije obavezan.

Krivičnu prijavu tužiocu mogu podneti svi državni organi, pravna ili fizička lica.

Obaveza podnošenja krivične prijave

Državni i drugi organi, pravna i fizička lica prijavljuju krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, o kojima su obaveštena ili za njih saznaju na drugi način, pod uslovima predviđenim zakonom ili drugim propisom. Krivičnim zakonikom je predviđeno u kojem slučaju neprijavljivanje krivičnog dela predstavlja krivično delo.

Dok su službena lica poput policajca ili inspektora obavezna pod pretnjom kazne da podnesu krivičnu prijavu za dela koja se gone po službenoj dužnosti, svi ostali će snositi zakonske posledice samo u slučajevima neprijavljivanja najtežih povreda Krivičnog zakonika, što su dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od trideset do četrdeset godina.

Svaki građanin je obavezan da prijavi i pripremanje krivičnog dela koje još nije izvršeno, ako ono bude pokušano ili izvršeno, a prijavljivanjem ga je bilo moguće sprečiti. Ova obaveza se odnosi na sva krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od pet ili više godina.

U oba slučaja propuštanje da se podnese krivična prijava predstavlja zasebno krivično delo - neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, odnosno neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela.

Lažno prijavljivanje

Zabranjeno je podnošenje krivične prijave za delo za koje njen podnosilac zna da nije izvršeno, protiv osobe za koju zna da ga nije izvršila, ili lažno prijavljivanje samog sebe. Podnošenje ovakvih krivičnih prijava predstavlja posebno krivično delo, i za njega se može izreći novčana kazna ili kazna zatvorom u trajanju od tri meseca do tri godine.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge