Zastava Bosne i Hercegovine

Prekršajni nalog

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Slobodan Marinković

Objavljeno: 27.02.2014.Koji je organ, odnosno ovlašćeno lice, nadležno i ovlašćeno za izdavanje prekršajnog naloga, utvrđeno je zakonom i propisom kojim se određena radnja kvalifikuje kao prekršaj. Članom 39. stav 3. povećana je gornja granica propisivanja novčanih kazni u fiksnom iznosu čime je stvorena mogućnost da se fiksnom novčanom kaznom sankcioniše veći broj prekršaja, pa se tako novčana kazna može propisati u fiksnom iznosu za fizičko lice i odgovorno lice od 1.000 do 10.000 dinara, za preduzetnika od 5.000 do 50.000 dinara, a za pravno lice od 10.000 do 100.000 dinara.

Prekršajni nalog se sačinjava u tri istovetna primerka, od kojih se original uručuje licu protiv koga je izdat prekršajni nalog.

Sadržina prekršajnog naloga

Prekršajni nalog se izdaje u pisanoj formi i njegova sadržina je propisana članom 170. Zakona. Sastavni deo prekršajnog naloga su pouke i upozorenja licu protiv koga je izdat prekršajni nalog.

Pouke i upozorenja u prekršajnom nalogu su:

1) ako lice protiv koga je izdat prekršajni nalog prihvati odgovornost i u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne (član 173. stav 1);

2) lice protiv koga je izdat prekršajni nalog može prihvatiti odgovornost za prekršaj i nakon isteka roka od osam dana od prijema prekršajnog naloga, ako pre postupka izvršenja dobrovoljno plati celokupan iznos izrečene novčane kazne (član 173. stav 4);

3) lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, ukoliko ne prihvata svoju odgovornost, može nadležnom sudu u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga, lično ili preko pošte, da dostavi potpisan prekršajni nalog, koji tada predstavlja zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu (član 174. stav 1);

4) ako sud utvrdi da je lice protiv koga je izdat prekršajni nalog i koji je zahtevao sudsko odlučivanje odgovoran za prekršaj, svojom odlukom će ga obavezati da novčanu kaznu iz prekršajnog naloga plati u punom iznosu kao i da nadoknadi sudske troškove (član 174. stav 7);

5) ako lice protiv koga je izdat prekršajni nalog u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog nalog ne plati izrečenu kaznu ili ne podnese zahtev za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu, smatraće se da je prihvatio odgovornost propuštanjem, a prekršajni nalog će postati konačan i izvršan (član 173. stav 2);

6) lice protiv koga je izdat prekršajni nalog (kažnjeno lice) u slučaju prinudnog izvršenja izrečene novčane kazne, biće dužno da nadoknadi troškove izvršenja (član 318. stav 6);

7) fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu u pravnom licu protiv koga je izdat prekršajni nalog neplaćena novčana kazna može se zameniti kaznom zatvora ili radom u javnom interesu (član 41).

Pravilno popunjavanje obrasca prekršajnog naloga od strane službenog lica po otkrivanju prekršaja, od presudne je važnosti za njegovu dalju sudbinu. Od toga da li je prekršajni nalog pravilno i čitko popunjen, zavisiće i postupanje prekršajnog suda prilikom izvršenja ili po podnetom zahtevu za sudsko odlučivanje o izdatom nalogu. S druge strane, pouke i upozorenja navedene u nalogu su od značaja za lice kome je izdat taj nalog i to lice bi trebalo da ih pročita sa posebnom pažnjom, nakon čega će lakše proceniti kako da postupi, odnosno da li će u roku od osam dana platiti polovinu novčane kazne ili nadležnom prekršajnom sudu predati potpisani prekršajni nalog i zatražiti sudsku zaštitu, ili će se pak ponašati pasivno i ne postupiti ni na jedan od ova dva načina.

Dostavljanje prekršajnog naloga

Ako je lice za koga se smatra da je učinilo prekršaj prisutno u momentu otkrivanja prekršaja, prekršajni nalog će mu se uručiti odmah, na licu mesta i to lice potpisom na nalogu potvrđuje prijem. Ako ovo lice odbije da primi nalog, službeno lice će ga upozoriti na posledice odbijanja prijema, uneti u nalog zabelešku o odbijanju prijema, čime se smatra da je prekršajni nalog uručen. Kada lice protiv koga se izdaje prekršajni nalog izjavi da će zatražiti sudsku zaštitu, tada službeno lice, na osnovu dogovora sa sudom, može već prilikom uručenja naloga na licu mesta, odrediti i datum pretresa pred sudom. Smatraće se da je lice kome je uručen prekršajni nalog odustao od zahteva za sudsko odlučivanje ako se ne pojavi na sudu u zakazano vreme.

Ako je lice za koga se smatra da je učinilo prekršaj odsutno i kada okolnosti otkrivanja i priroda prekršaja to zahtevaju, zbog čega mu se ne može izdati prekršajni nalog na licu mesta, dostavljanje se vrši preko pošte ili dostavne službe ovlašćenog organa, u skladu sa odredbama o dostavljanju iz ovog zakona.

U prostor za zabeleške na samom prekršajnom nalogu, službeno lice upisuje samo dve situacije:

- odbijanje prijema naloga ili

- datum održavanja pretresa pred nadležnim prekršajnim sudom.

Za razliku od zapisnika o izvršenoj kontroli, službeno lice nema mogućnost da u zabeleške upisuje primedbe lica protiv koga se izdaje prekršajni nalog, jer to lice, ukoliko se ne slaže sa sadržinom prekršajnog naloga, ima mogućnost da u roku od osam dana od dana prijema naloga, zatraži sudsku zaštitu.

Prihvatanje odgovornosti

Plaćanjem polovine novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom u roku od osam dana od dana prijema naloga, lice protiv koga je izdat prekršajni nalog prihvata odgovornost za prekršaj za koji mu je nalog izdat i na taj način se to lice oslobađa plaćanja druge polovine izrečene kazne.

Plaćanjem celokupnog iznosa novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom nakon proteka roka od osam dana od dana prijema naloga, a pre postupka izvršenja, lice protiv koga je izdat nalog prihvata odgovornost za prekršaj, i na taj način se to lice oslobađa plaćanja troškova koji nastaju u postupku izvršenja.

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog ako se ponaša pasivno, ako ne plati kaznu, niti podnese zahtev za sudsko odlučivanje, prihvata odgovornost prećutno, i tada ovlašćeni organ prekršajni nalog sa konstatacijom konačnosti i zabeleškom da novčana kazna nije plaćena, dostavlja nadležnom prekršajnom sudu da sprovede postupak izvršenja. To lice će biti u obavezi da plati celokupan iznos novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i troškove koji nastanu u postupku izvršenja.

Postupak po zahtevu za odlučivanje od strane suda

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, ako ne prihvata svoju odgovornost, ima na raspolaganju jedini način da iskaže svoje neslaganje sa navodima iz naloga, a to je da zatraži pokretanje postupka pred nadležnim prekršajnim sudom po mestu izvršenja prekršaja, tako što će u roku od osam dana od dana prijema naloga, lično ili preko pošte, dostaviti potpisan prekršajni nalog sudu, koji postaje zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu. Na taj način to lice inicira postupak protiv sebe i stiče svojstvo okrivljenog u prekršajnom postupku, ali i sva prava okrivljenog u postupku, pre svega stiče pravo na pretpostavku nevinosti, a teret dokazivanja obeležja prekršaja i prekršajne odgovornosti je na izdavaocu prekršajnog naloga.

Sud je u obavezi da odmah po prijemu zahteva zavede predmet, ispita zahtev i donese rešenje o pokretanju postupka, a ako je okrivljeni sudu lično podneo zahtev za sudsko odlučivanje, sud će okrivljenom izdati i potvrdu o prijemu zahteva i okrivljenog odmah saslušati ili mu zakazati pretres.

Odustanak okrivljenog od zahteva za sudsko odlučivanje

Okrivljeni može odustati od zahteva za sudsko odlučivanje na prvom ročištu koje je zakazano po njegovom zahtevu. Sud će utvrditi da je okrivljeni odustao od zahteva i u slučaju ako je uredno pozvan, a okrivljeni ne pristupi na ročište, niti svoj izostanak opravda. U ovim slučajevima sud će rešenjem utvrditi da je prekršajni nalog konačan i izvršan i okrivljenog obavezati da plati nastale troškove prekršajnog postupka, a novčanu kaznu uneće u registar novčanih kazni.

Ispitivanje zahteva za sudsko odlučivanje

Podneti zahtev za sudsko odlučivanje ispituje prekršajni sud. Rešenjem će sud odbaciti neblagovremen ili nepotpisan zahtev za sudsko odlučivanje. Prilikom donošenje rešenja, sud se mora pozvati na pouke i upozorenja sadržane u podnetom prekršajnom nalogu.

Ako je nečitak prekršajni nalog koji je okrivljeni podneo kao zahtev za sudsko odlučivanje, ili ne sadrži sve potrebne podatke za postupanje suda, pre donošenja rešenja o pokretanju postupka sud će zatražiti od organa koji je izdao prekršajni nalog da ga u roku od osam dana uredi. Ako ovlašćeni organ ne postupi po zahtevu suda i ne otkloni nedostatke, smatraće se da je organ odustao od izdatog naloga i sud će ga rešenjem odbaciti.

Ako je zahtev za sudsko odlučivanje podnet mesno nenadležnom prekršajnom sudu, taj sud će zahtev proslediti mesno nadležnom prekršajnom sudu. Kad sud utvrdi da zahtev za sudsko odlučivanje ispunjava zakonom propisane uslove, doneće rešenje o pokretanju prekršajnog postupka. Prekršajni sud će izdavaoca naloga obavestiti da je prekršajni postupak pokrenut i zatražiti da o učinjenom prekršaju pruži dokaze kojima raspolaže.

Izvršenje prekršajnog naloga u skraćenom postupku

U cilju sprečavanja izbegavanja plaćanja novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom, izdavalac naloga će učiniocu prekršaja koji ne može da dokaže svoj identitet, koji nema prebivalište ili ne živi na adresi na kojoj je prijavljen, ili koji odlazi u inostranstvo, naložiti da izrečenu kaznu plati odmah preko banke ili pošte. Ukoliko to nije moguće zbog okolnosti slučaja, izdavalac naloga će novčanu kaznu od učinioca prekršaja naplatiti na licu mesta, uz izdavanje potvrde u kojoj je naveden naplaćen iznos novčane kazne i iznos poštarine, a ovlašćeni službenik će prvog narednog radnog dana uplatiti novac preko pošte.

Ukoliko učinilac prekršaja ne plati novčanu kaznu po izdatom prekršajnom nalogu, smatraće se da je podneo zahtev za sudsko odlučivanje i odmah će ga službeno lice dovesti pred nadležni prekršajni sud. Kada učinioca prekršaja nije moguće odmah dovesti pred sud, predstavnik ovlašćenog organa će tom licu zadržati ličnu ispravu do donošenja odluke suda. Zadržavanje lične isprave može trajati najduže dok se ne dovede u nadležni sud ili dok ne plati izrečenu kaznu.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge