Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKUP STANA

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Snežana Marić

Objavljeno: 06.01.2013.Sadržaj:

 1. Pojmovi:
 2. Šta mora da sadrži ugovor o zakupu?
 3. Koje su obaveze zakupodavca?
 4. Koje su obaveze zakupca?
 5. Prestanak zakupa
 6. U kojoj formi mora biti sačinjen ugovor o zakupu?
 7. Da li se plaća porez na zakup?
 8. Ko plaća troškove komunalnih usluga, održavanja i popravki?

Pojmovi:

Zakupodavac: Lice koje koje daje stan na korišćenje zakupcu, a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu

Zakupac: lice koje prima stan u zakup u svrhu korišćenja uz obavezu materijalne nadoknade zakupodavcu

Zakupnina ili kirija: iznos koji zakupc plaća zakupodavcu na ime korišćenja stana

Depozit: novčani iznos koji zakupac deponuje kod zakupodavca na ime eventualne štete koju bi mogao da načini u toku trajanja zakupa, a koji se vraća po isteku ugovornog odnosa i namirenja eventualno nastale štete i troškova predviđenih ugovorom.

Zakonom o obligacionim odnosima određeno je da ugovorom o zakupu stana se obavezuje zakupodavac da preda određeni stan zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu.

Šta mora da sadrži ugovor o zakupu?

Ugovor o zakupu stana mora da sadrži sledeće elemente:

 • podatke o ugovornim stranama
 • vreme i mesto zaključenja ugovora
 • podatke o stanu koji se daje u zakup (adresu i kvadraturu)
 • visinu zakupnine, način i rokove plaćanja, trajanje i početak zakupa i predaje stana
 • uslove i rokove za otkaz ugovora
 • potpise ugovornih strana

Poželjno je da ugovor sadrži i spisak lica koja će koristiti stan, prava i obaveze ugovornih strana, kao i zapisnik o primopredaji sa spiskom stvari ukoliko se daje u zakup namešten stan.

Koje su obaveze zakupodavca?

Zakupodavac je dužan predati zakupcu stan u ispravnom stanju, zajedno sa njegovim pripacima.

Zakupodavac je dužan održavati stan u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa i radi toga vršiti potrebne popravke na njemu. Takođe je dužan zakupcu naknaditi troškove koje je ovaj imao u svrhu održavanja stana, a koje je zakupodavac bio dužan učiniti.

Zakupodavac odgovara zakupcu za sve nedostatke zakupljene stvari koje smetaju njegovoj ugovorenoj ili redovnoj upotrebi. Zakupodavac ne odgovara za nedostatke stvari koje su u trenutku zaključenja ugovora bile poznate zakupcu, ili nisu mogle biti nepoznate. Odgovornost za materijalne nedostatke može biti ugovorom isključena ili ograničena, s tim što će ova odredba ugovora biti ništava ukoliko je zakupodavac znao za nedostatke i namerno propustio da o njima obavesti zakupca, ako je nedostatak takav da onemogućuje upotrebu stvari ili kada je zakupodavac nametnuo zu odredbu koristeći svoj monopolski položaj.

Koje su obaveze zakupca?

Zakupac je dužan upotrebljavati stan kao dobar domaćin, odnosno dobar privrednik.

Zakupac je u obavezi da redovno plaća zakupninu

Zakupac je dužan da zakupodavcu naknadi štetu na stanu i njegovim pripacima koju je prouzrokovao svojom krivicom.

Zakupac je u obavezi da snosi troškove sitnih opravki izazvanih redovnom upotrebom stana.

Zakupac je dužan da obaveštava zakupodavca o svim okolnostima koje bi u toku zakupa mogle ugroziti kvalitet zakupljenog stana.

Prestanak zakupa

Ugovor o zakupu koji je zaključen na određeno vreme prestaje da važi samim protekom vremena za koje je zaključen. Kada po proteku vremena za koje je zaključen ugovor, zakupac produži da upotrebljava stan, a zakupodavac se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov ugovor o zakupu neodređenog trajanja pod istim uslovima kao i prethodni.

Ukoliko je ugovor o zakupu stana zaključen na neodređeno vreme, svaka strana može drugoj dati otkaz, uz poštovanje ugovorenog otkaznog roka.

Ugovor o zakupu stana može prestati i sporazumnim raskidom ugovornih strana, danom pravosnažnosti rešenja nadležnog organa o rušenju stana ili propašću stana.

U kojoj formi mora biti sačinjen ugovor o zakupu?

Ugovor o zakupu mora biti sačinjen u pismenoj formi i potpisan od strane ugovarača. Zakon ne predviđa overu potpisa u sudu, ali se ista preporučuje radi lakšeg dokazivanja u eventualnom sudskom postupku.

Da li se plaća porez na zakup?

Zakupodavac je dužan da nadležnoj poreskoj upravi plaća 20% od iznosa kirije, odnosno zakupnine.

Ko plaća troškove komunalnih usluga, održavanja i popravki?

Plaćanje računa za struju, grejanje, telefon, kablovsku televiziju, infostan i slične usluge najčešće ide na račun zakupca. Zakupodavac može u ugovor da unese obavezu zakupca da mu redovno dostavlja dokaze o plaćenim računima.

Zakupodavac je dužan da stan održava u ispravnom stanju, te u to smislu snosi troškove krupnijih popravki (popravke dotrajalih i neispravnih električnih, vodovodnih ili grejnih instalacija i uređaja u stanu i objektu).

Zakupac je obavezi da snosi troškove koji se odnose na kvarove koje sam skrivi kao i trokove koji nastaju usled redovne upotrebe stvari.

S obzirom na to da zakonom nisu taksativno navedeni troškovi koje je u obavezi da snosi zakupodavac, odnosno zakupac, poželjno je da ih sami ugovarači definišu u ugovoru o zakupu.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge