Zastava Bosne i Hercegovine

POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Monika Pap

Objavljeno: 06.01.2013.

Pravila o postupku u parnicama zbog smetanja državine sadržana su u odredbama člana 448.-454. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011).

Reč je o posebnoj vrsti postupka koji ima određene specifičnosti u odnosu na opšti parnični postupak. U delu u kome pravila postupanja suda u sporovima smetanja državine nisu posebno regulisana, subsidijarno se primenjuju pravila opšteg parničnog postupka.

U sporovima smetanja državine posebno je naglašena hitnost postupanja suda. Ovo dolazi do izražaja ne samo na planu propisivanja kraćeg roka za žalbu na prvostepenu odluku suda (8 dana), već i u pravilu da tužbu zbog smetanja državine sud ne dostavlja tuženom na odgovor, ne zakazuje se ni pripremno ročište povodom podnete tužbe.

Brzina i efikasnost postupanja suda u državinskim sporovima obezbeđena je i pravilom po kom se raspravljanje o tužbi zbog smetanja državine ograničava samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja. Isključeno je raspravljanje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete. To znači da se sud, postupajući po tužbi zbog oduzimanja državine, ograničava na utvrđivanje činjenice da li je tužilac imao mirnu državinu stvari i da li mu je ona oduzeta postupanjem tuženog, ne ispituje se da li je tužilac imao pravo na državinu, da li je bio savestan držalac, odnosno kako je došao u posed stvari i sl. Slično je i kod tužbe zbog uznemiravanja, gde se sud ograničava na ispitivanje činjenica da li je tužilac imao mirnu državinu i da li je radnjama tuženog ometan u vršenju faktičke vlasti nad stvari ili pravom.

Privremene mere radi otklanjanja hitne opasnosti protivpravnog oštećenja ili sprečavanja nasilja ili otklanjanja nenaknadive štete sud može u ovim postupcima da odredi i po službenoj dužnosti i bez saslušanja protivne stranke, a u slučaju predloga stranke za određivanje privremene mere, sud je dužan da u roku od 8 dana od dana podnošenja predloga odluči. Nije dozvoljena posebna žalba na rešenje o određivanju privremene mere u ovim parnicama.

Odluku o tužbenom zahtevu zbog smetanja državine sud donosi u formi rešenja, rok za podnošenje žalbe na prvostepenu odluku iznosi 8 dana, a iz opravdanih razloga sud može odlučiti da žalba ne zadržava izvršenje rešenja. Tužilac gubi pravo da u izvršnom postupku zahteva izvršenje rešenja kojim se tuženom po tužbi zbog smetanja državine nalaže izvršenje određene radnje, ako nije zahtevao izvršenje u roku od 30 dana od proteka roka koji je rešenjem određen za izvršenje te radnje.

Kada su u pitanju vanredni pravni lekovi, revizija je isključena u ovoj vrsti postupaka, a ograničeni su i razlozi za podnošenje predloga za ponavljanje postupka.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge