Zastava Bosne i Hercegovine

TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nenad Cvjetićanin

Objavljeno: 06.01.2013.Preuzmi: Predlog tužioca da mu sud odredi besplatnog punomoćnika

 

Pitanje troškova uređeno je od čl. 150 do čl. 173. novog Zakona o parničnom postupku koji je stupio na snagu 1. februara 2012. godine. U odnosu na raniji zakon, nema bitnijih izmena u ovoj glavi ZPP-a.

Parnični troškovi su, po zakonskoj definiciji, izdaci učinjeni u toku ili povodom postupka, u koje ujedno spadaju i nagrada za rad advokata i drugih lica kojima je zakon priznao pravo na nagradu.

Pravilo je da svaka strana sama snosi troškove koji nastanu u toku parnice, a koje je prouzrokovala svojim radnjama, osim u slučaju kada izvođenje konkretnog dokaza predlažu obe parnične stranke. U tom slučaju, sud će odrediti da parnične stranke podele iznos troškova na jednake delove.

Opšte je poznato da je strana koja izgubi u sporu dužna nadoknaditi sve parnične troškove suprotnoj strani u koje, između ostalog, spadaju i troškovi veštačenja, angažovanja advokata i sl. Međutim, sud može odlučiti i da svaka strana snosi svoje troškove, a s obzirom na postignuti uspeh u parnici.

Stranka je dužna da nezavisno od ishoda parnice naknadi protivnoj stranci troškove koje je prouzrokovala svojom krivicom ili sličajem koji se njoj dogodio. Ako nije bilo povoda za podnošenje tužbe, zbog toga što je tuženi već priznao svoju obavezu i bio je spreman ispuniti, ilio zbog drugih razloga, tužilac će naknaditi tuženom parnične troškove. Tužilac koji povuče tužbu dužan je da protivnoj stranci naknadi parnične troškove, osim ako je povlačenje tužbe usledilo posle ispunjenja zahteva od strane tuženog. Isto tako, stranka koja odustane od pravnog leka dužna je da protivnoj stranci naknadi troškove nastale povodom pravnog leka. Sud će prilikom odlućivanja koji će troškovi da se naknade straci da uzme u obzir samo one troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice. O tome koji su troškovi bili potrebni, kao i o iznosu troškova, odlučuje sud ceneći sve okonosti.

Takođe, nije retkost u praksi suda da parničnu stranku oslobodi plaćanja sudskih troškova vezanih za podnošenje inicijalnog akta, odgovora na tužbu, polaganje predujma za troškove veštačenja, svedočenja, uviđaja, sudskih oglasa i donošenja presude,  ukoliko stranka nema imovine, ili pak učini verovatnim da bi je plaćanje sudskih troškova dovelo u nepovoljnu materijalnu situaciju. Zahtev za oslobađanje od troškova parničnog postupka, stranka je dužna podneti sudu zajedno sa tužbom, odnosno odgovorom na tužbu. Uz zahtev, stranka je dužna podneti i dokaz sudu na osnovu kojeg će potkrepiti svoje tvrdnje ( npr. Uverenje nacionalne službe za zapošljavanje-ukoliko je lice nezaposleno, Uverenje uprave javnih prihoda- ukoliko je lice bez imovine.)

Besplatna pravna pomoć je ustavno pravo svakog građanina. Novim ZPP-om u čl. 170, propisano je da će sud u toku čitavog postupka da prizna stranci pravo na besplatnu pravnu pomoć kada je stranka potpuno oslobođena od plaćanja troškova postupka, ako je to nužno radi zaštite prava stranke.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge