Zastava Bosne i Hercegovine

VREMENSKI OKVIR ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PO NOVOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Sanja Sremčev

Objavljeno: 06.01.2013.Novi Zakon o parničnom postupku realizaciju prava na odlučivanje u razumnom roku nalazi u dužnosti suda da na samom početku postupka odredi vremenski okvir trajanja glavne rasprave i preduzimanja parničnih radnji, kao i da postupak sprovede bez odugovlačenja i sa što manje troškova (čl. 10, st. 2 ZPP-a).

Dužnost je stranaka da predlože vremenski okvir i sud će ih u pozivu za pripremno ročište između ostalog upozoriti i na to (čl. 303, st. 1 ZPP-a). Stranka je dužna najkasnije na pripremnom ročištu ili na prvom ročištu za glavnu raspravu (ako pripremno ročište nije obavezno) da iznese sve činjenice kojima obrazlaže svoje predloge, da predloži dokaze kojima potvrđuje te činjenice, da se izjasni o navodima i predloženim dokazima protivne strane, kao i da predloži vremenski okvir za sprovođenje postupka (čl. 308, st. 1 ZPP-a). Sud će na ovom ročištu odlučiti koje će dokaze izvesti na glavnoj raspravi i rešenjem će odrediti vremenski okvir za sprovođenje postupka (čl. 308, st. 3 ZPP-a).

Određivanje vremenskog okvira predstavlja faktičko pitanje u svakoj parnici. Sud ga može odrediti u ukupnom trajanju određenog broja dana, meseci ili do određenog datuma, a ovi načini se mogu i kombinovati. U rešenju o određivanju vremenskog okvira sud će odrediti broj ročišta (ako sud oceni da je za izvođenje dokaza potrebno održati više od jednog ročišta, zakazaće ih u najkraćem vremenskom razmaku – čl. 309, st. 3 ZPP-a), vreme održavanja ročišta, raspored izvođenja dokaza na ročištima i preduzimanja drugih procesnih radnji, sudske rokove, kao i ukupno vreme trajanja glavne rasprave (čl. 308, st. 4 ZPP-a). U skladu sa vremenskim okvirom koji odredi, sud će prema okolnostima slučaja određivati rokove u toku postupka koji nisu predviđeni zakonom (čl. 102 ZPP-a).

Ročište se može odložiti ako je to potrebno radi izvođenja dokaza ili zbog sprečenosti sudije. U tom slučaju sud će odrediti novi vremenski okvir, koji ne može biti duži od jedne trećine prvobitno određenog vremenskog okvira (čl. 108, st. 1 i 2 ZPP-a).

Ako je sud dozvolio preinačenje tužbe, rešenjem će odrediti novi vremenski okvir za dalje sprovođenje postupka (čl. 199, st. 7 ZPP-a).

Sud je dužan da poštuje vremenski okvir, kao i da spreči svaki pokušaj neosnovanog odlaganja ročišta i sankcioniše svaku povredu i zloupotrebu procesnih prava i narušavanje procesne discipline (čl. 309, st. 4 ZPP-a). Nepostupanje sudije u vremenskom okviru je osnov za pokretanje disciplinskog postupka (čl. 10, st. 3 ZPP-a).

Imajući u vidu moguću neusklađenost ovog zakonskog rešenja sa mogućnošću njegovog sprovođenja u praksi, koje se ogleda u preopterećenosti sudija velikim brojem predmeta u određenom broju sudova, ostaje na praksi da pokaže da li će ovo rešenje biti i u kojoj meri ostvarivo u cilju kvalitetnije zaštite prava stranaka. Početna primena ovih zakonskih rešenja potvrđuje naznačenu dilemu.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge