Zastava Bosne i Hercegovine

USVOJENJE

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Filip Lazić

Objavljeno: 06.01.2013.

Sadržaj:

 1. Usvojenik
 2. Usvojitelj
 3. Postupak usvojenja
 4. Prestanak usvojenja

Usvojenjem se „veštačkim“, pravnim putem formira roditeljski odnos između tuđeg maloletnog deteta ( usvojenika ) i punoletne osobe ( usvojitelja ). Između usvojenika i usvojitelja se uspostavlja odnos koji je identičan onome između deteta i roditelja, a pritom usvojenik istovremeno napušta porodicu svojih krvnih srodnika sa kojim ga više ne vezuju nikakva prava i obaveze.

Usvojenik

Da bi dete moglo da se usvoji, potrebno je da su ispunjeni određeni uslovi :

 • Usvojenje treba da bude dopušteno samo ukoliko je u najboljem interesu usvojenika. Organ starateljstva ocenjuje psiho-fizički status deteta, jer nisu sva deca podobna za usvojenje
 • Dete je zakonski podobno za usvojenje tek kada navrši 3. mesec života, a najkasnije se može usvojiti do navršene 18. godine života
 • Usvojiti se može dete koje :

               - nema žive roditelje

  • dete čiji roditelji nisu poznati i nije poznato njihovo boravište
  • dete čiji su roditelji potpuno lišeni roditeljskog prava  ili poslovne sposobnosti
  • dete čiji su roditelji saglasni sa usvojenjem
 • Zabranjeno je usvajanje deteta koje u krvnom sredstvu sa usvojiteljem i to u pravoj liniji ili mu je brat ili sestra. Takođe, dete pod starateljstvom ne može biti usvojeno od strane svog staratelja, sve dok staratelj ne bude razrešen starateljstva
 • Ukoliko dete ima jednog ili oba roditelja, potrebna je njihova saglasnost. Roditelj ne može dati saglasnost pre navršenog 2.meseca života deteta. Roditelj takođe može povući tu saglasnost.
 • Saglasnost usvojenika se zahteva ako je dete starije od 10 godina i sposobno je za rasuđivanje

Usvojitelj

Da bi  lice moglo da usvoji dete, potrebno je da ispunjava više uslova:

  • Usvojitelj može biti osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost . Usvojitelj mora biti najmanje 18 godina stariji od usvojenika, a najviše 45 godina
  • Usvojitelj može biti samo ono lice za koje je utvrđeno da poseduje svojstva na osnovu kojih može vršiti roditeljsko pravo u najboljem interesu deteta. To u svakom konkretnom slučaju procenjuje organ starateljstva . Usvojitelj ne može biti: lice koje je potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti, lice koje je obolelo od bolesti koja može štetno delovati na usvojenika, lice osuđeno za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv braka i porodice, protiv polne slobode i protiv života i tela
  • Usvojiti mogu samo bračni, odnosno vanbračni partneri zajedno. Postoje dva izuzetka od ovog pravila:
  • dopušteno je da se kao usvojitelj pojavi samo jedan supružnik kada usvaja dete svog supružnika ili vanbračnog partnera
  • po dozvoli ministra nadležnog za porodičnu zaštitu
 • Usvojitelj može biti samo lice koje je pripremljeno za usvojenje po posebnom programu koji sprovodi organ starateljstva na čijem području budući  usvojitelj ima prebivalište ili boravište
 • Usvojitelj može biti samo državljanin Republike Srbije.
 • Strani državljani mogu biti usvojitelji, ako se ispune dva uslova:
  • da se ne može naći usvojitelj među domaćim državljanima
  • ministar nadležan za porodičnu zaštitu se saglašava sa usvojenjem

Postupak usvojenja

Zasnivanje usvojenja se sastoji iz tri faze :

 • Prva faza je pripremni postupak . Započinje se inicijativom organa starateljstva po službenoj dužnosti ili pismenim zahtevom budućih usvojitelja ili pak roditelja,organu starateljstva.

Jedinstveni lični registar usvojenja- kada se utvrdi da i roditelji i dete ispunjavaju uslove za usvojenje, organ starateljstva je dužan da podatke o njima odmah unese Jedinstveni lični registar usvojenja.

Prilagođavanje- organ starateljstva koji je izabrao buduće usvojitelje dužan je da im uputi dete radi uzajamnog priligođavanja, koje ne može trajati duže od 6 meseci.

 • Druga faza je postupak donošenja odluke o zasnivanju usvojenja koja predstavlja rezultat svih ispitanih značajnih okolnosti vezanih za usvojenje, obavljenih u prethodnom periodu.
 • Treća faza je postupak registracije usvojenja. Donosi se rešenje o novom upisu rođenja usvojenika a podaci o roditeljima deteta zamenjuju se podacima o usvojiteljima

Ono što je karakteristično za zasnivanje usvojenja je tajnost samog postupka.

Garantovano pravo deteta je da sazna ko su mu roditelji i da posle navršene 15. godine života može da izvrši uvid u matičnu knjigu rođenih i drugu dokumentaciju vezanu za njegovo poreklo.

Prestanak usvojenja

 • Ništavost usvojenja postoji, ako prilikom njegovog zasnivanja nisu bili poštovani neki od obaveznih uslova koji se odnose na usvojitelja ili usvojenika. Tužbu za poništenje usvajanja mogu podneti: usvojitelji, usvojenik, roditelji ( staratelji ) usvojenika, lica koja imaju pravni interes da se usvojenje poništi i javni tužilac
 • Rušljivost usvojenja nastupa kada je saglasnost za usvojenje data pod prinudom ili u zabludi. Tužbu za poništenje usvojenja može podneti samo lice koje je dalo tu saglasnost

Prestankom usvojenja gase se sva prava i dužnosti između usvojitelja i usvojenika koja su se zasnivala na građanskom srodstvu.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge