Zastava Bosne i Hercegovine

Zaštita prava deteta ukoliko je roditelj maloletan

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 29.01.2015.


Pitanje:

Da li maloletni roditelj koji je još uvek pod starateljstvom svojih roditelja može pokrenuti postupak pred sudom radi zaštite prava deteta (npr. postupak radi izdržavanja deteta, poveravanja deteta i sl)?

Odgovor:

U navedenoj situaciji razlikujemo dva slučaja:

1. Da maloletno dete zastupa maloletni roditelj kog roditelja zastupa njegov roditelj.

Navedeno znači da će kao tužilac biti označeno maloletno dete, kao njegov zakonski zastupnik majka ili otac deteta i zakonski zastupnik maloletnog roditelja, odnosno baba ili deda deteta.

2. Da se maloletnom roditelju prizna poslovna sposobnost i da on sam zastupa svoje maloletno dete.

Priznanje poslovne sposobnosti maloletnom roditelju vrši se na zahtev maoletnog roditelja u vanparničnom postupku u sudu, pod uslovom da je taj maloletni roditelj navršio 16 godina i dostigao telesnu i duhovnu zrelost potrebnu za samostalno staranje o sopstvenoj ličnosti, pravima i interesima.

Ovu procenu daje organ starateljsva odnosno Centar za socijalni rad na zahtev suda a sud donosi konačnu odluku.
Ovaj postupak je regulisan odredbama člana 11. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) i odredbama člana 1. Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon i 55/2014).

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge