Zastava Bosne i Hercegovine

Promena poslodavca od strane zaposlene za vreme porodiljskog odsustva

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Marko Jekić

Objavljeno: 24.09.2016.Pitanje:

Da li zaposlena koja se nalazi na porodiljskom odsustvu može da raskine radni odnos kod jednog poslodavca i zasnuje novi radni odnos kod drugog poslodavca i kako ostvaruje pravo na naknadu zarade po osnovu započetog porodiljskog odsustva?


Odgovor:

Prema članu 175. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) radni odnos prestaje:

 • 1) istekom roka za koji je zasnovan;
 • 2) kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju;
 • 3) sporazumom između zaposlenog i poslodavca;
 • 4) otkazom ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog;
 • 5) na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života;
 • 6) smrću zaposlenog;
 • 7) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Takođe, prema članu 176. Zakona o radu zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca:

 • 1) ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je kod zaposlenog došlo do gubitka radne sposobnosti - danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti;
 • 2) ako mu je, po odredbama zakona, odnosno pravnosnažnoj odluci suda ili drugog organa, zabranjeno da obavlja određene poslove, a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova - danom dostavljanja pravnosnažne odluke;
 • 3) ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci - danom stupanja na izdržavanje kazne;
 • 4) ako mu je izrečena mera bezbednosti, vaspitna ili zaštitna mera u trajanju dužem od šest meseci i zbog toga mora da bude odsutan sa rada - danom početka primenjivanja te mere;
 • 5) u slučaju prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom.

Prema članu 187. Zakona o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stava 1. ovog člana ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stava 1. ovog člana i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Iz navedenih odredaba proizilazi da:

 • - zaposlenom za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta (dalje: zaposlenom za vreme trudnoće) radni odnos ne može da prestane otkazom od strane poslodavca;
 • - zaposlenom za vreme trudnoće koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati istekom roka za koji je zasnovan, već se produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Možemo zaključiti da se posebna zaštita od otkaza ugovora o radu ne odnosi na prestanak radnog odnosa po nekom drugom osnovu i da nema smetnji da zaposlenoj za vreme trudnoće radni odnos prestane npr. na osnovu otkaza od strane zaposlene ili sporazuma između poslodavca i zaposlene.

Članom 11. st. 1, 2. i 5. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) propisano je da:

"Naknada zarade za lica iz člana 10. stav 1. tačka 1) ovog zakona utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade zaposlenog za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane po osnovu vremena provedenog na radu, za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu u skladu sa Zakonom, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Naknada zarade za lica iz člana 10. stav 1. tačka 1) ovog zakona koja su bila u radnom odnosu manje od 12 meseci, utvrđuje se tako što se za mesece koji nedostaju do 12 meseci kao zarada uzima 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima koje objavi republički organ nadležan za poslove statistike, u mesecu koji prethodi mesecu otpočinjanja odsustva.

Naknada zarade isplaćuje se u iznosu utvrđenom u skladu sa st. 1-4. ovog člana za vreme ostvarivanja prava."

Instrukcijom Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-413/2011-13 od 23.05.2011. godine date su instrukcije za sprovođenje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Prema odredbama ove instrukcije:

"Ukoliko u toku korišćenja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena prestane sa korišćenjem prava i počne da radi, može posle izvesnog vremena iskoristiti preostali period odsustva a njena naknada zarade ostaje utvrđena u istom iznosu kao na početku korišćenja prava.

Ukoliko se žena zaposli po rođenju deteta, može ostvariti pravo na naknadu zarade za preostali period korišćenja odsustva čija se dužina trajanja i visina naknade zarade računaju u odnosu na dan rođenja deteta.

Ukoliko zaposlena žena nije koristila pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva može ostvariti pravo za preostali period odsustva sa rada radi nege deteta čija se dužina trajanja i visina naknade zarade računaju u odnosu na dan rođenja deteta."

Prema našem mišljenju ukoliko je u toku trajanja porodiljskog odsustva zaposlena promenila poslodavca, kod novog poslodavca će ostvariti pravo na naknadu zarade zbog porodiljskog odsustva za preostali period korišćenja odsustva. Visina naknade zarade kod novog poslodavca utvrdiće se u istom iznosu koji je utvrđen na početku korišćenja prava.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge