Zastava Bosne i Hercegovine

Pravila o kretanju pešaka preko pešačkog prelaza

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Nevenka Miletić

Objavljeno: 31.03.2017.Pitanje:

Da li je dozvoljeno ili je kažnjivo prelaženje preko pešačkog prelaza u sledećim situacijama regulisanim semaforom za davanje pešacima svetlosnih saobraćajnih znakova crvenim i zelenim svetlima: kada je prelaženje započeto pri zelenom svetlu koje se u međuvremenu promenilo tako da je prelaženje dovršeno pri crvenom svetlu, kao i kada je prelaženje započeto pri crvenom, ali je dovršeno pri zelenom svetlu? Da li se za vreme svetlenja zelenog svetla prelaženje mora i započeti i okončati ili je dovoljno da je prelaženje započeto pri zelenom svetlu?


Odgovor:

Odgovor na ovo pitanje može se izvesti iz odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: Zakon), kojima su uređena odgovarajuća pitanja koja se odnose na kretanje pešaka i na obaveze vozača prema pešacima. Tim odredbama propisano je, između ostalog, da pešak ne sme da se kreće i zadržava na kolovozu, izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom, kao ni da iznenada stupi na kolovoz. Pešak je dužan da preko kolovoza i biciklističke staze prelazi pažljivo i najkraćim putem, nakon što se uveri da to može da učini na bezbedan način.

Prema odredbama člana 97. st. 1. i 2. Zakona, na pešačkom prelazu, na kome je saobraćaj pešaka regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima, pešak je dužan da postupa u skladu sa tim znacima. Na pešačkom prelazu, na kome je saobraćaj pešaka regulisan znacima koje daje policijski službenik, pešaci mogu da prelaze kolovoz samo kada je datim znakom dozvoljen prelaz.

Ukoliko je saobraćaj na pešačkom prelazu regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znakovima policijskog službenika, vozač je dužan da svoje vozilo zaustavi ispred pešačkog prelaza kada mu je datim znakom zabranjen prolaz, a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz, vozač je dužan da propusti pešaka koji je već stupio na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz dok mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom policijskog službenika prelaz bio dozvoljen. Ukoliko se pešački prelaz nalazi na ulazu na bočni put, vozač koji skreće na taj put dužan je da skretanje izvrši na bezbedan način i da propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz, a po potrebi, zaustavi svoje vozilo.

Navedene odredbe Zakona čine skup pravila iz kojih se - na osnovu činjenica i okolnosti svakog konkretnog slučaja - može utvrditi ispravnost u ponašanju pešaka kao učesnika u saobraćaju. Pre svega, prelaženje ne sme biti započeto pri crvenom, već isključivo pri zelenom svetlu za pešake. Ali, moraju se poštovati pravila i kad se radi o prelaženju pri zelenom svetlu. Npr. nije ista situacija kada je semaforu pridodat uređaj za odbrojavanje pešačkog vremena, a pešak u poslednjem trenutku zelenog svetla stupi nogom na pešački prelaz iako je očigledno da nema šansi da stigne ni do polovine tog prelaza, s jedne strane, i situacija kada pešak na vreme započne prelaženje pri zelenom svetlu, ali iz opravdanih razloga ne stigne na drugu stranu pre nego što zasvetli crveno svetlo, s druge strane. Nema, dakle, jednoznačnog odgovora, već je to faktičko pitanje u svakoj konkretnoj situaciji. Prelaženje kolovoza na pešačkom prelazu treba, po pravilu, započeti i okončati dok je na semaforu zeleno svetlo, ali vozač mora da uvaži i pešaka koji je na vreme krenuo ali na tom mestu objektivno nije bio u stanju da u "zadatom vremenu" okonča prelaženje, imajući u vidu naročito mesta na kojima to zadato vreme nije povoljno s obzirom na lična svojstva pojedinih pešaka. Upravo u tim situacijama najviše i dolazi do izražaja zakonska obaveza vozača koji prilazi pešačkom prelazu - da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi, može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza. Nijedan pešak tu obavezu vozača (i druge slične) ne bi trebalo da zloupotrebljava, jer tako ugrožava druge pešake koji nemaju njegove "brzinske sposobnosti".

Odredbama čl. 331. do 333. Zakona predviđene su sankcije za pešake koji postupe suprotno odredbama člana 97. Zakona.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge