Zastava Bosne i Hercegovine

HRANITELJSTVO

Email Print


Napomena:
 • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
 • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Marija Vlajković

Objavljeno: 06.01.2013.


Sadržaj:
 1. Zasnivanje hraniteljstva
 2. Izbor porodice
 3. Podobnost deteta ( hranjenika ) za smeštaj u hraniteljsku porodicu
 4. Podobnost hranitelja za zasnivanje hraniteljskog odnosa
 5. Povremeno hraniteljstvo
 6. Prava i obaveze kod hraniteljstva
 7. Prestanak hraniteljstva
 8. Raskid hraniteljstva

Hraniteljstvo je odnos između deteta (hranjenika) i odrasle osobe koja se o njemu stara (hranitelj). Uspostavljanjem hraniteljstva, dete ne prekida srodnički odnos sa svojom prirodnom porodicom. Na hranitelja se ne prenosi roditeljsko pravo u celini već samo određena prava i obaveze ( čuvanje, podizanje, vaspitavanje,obrazovanje, katkad i izdržavanje deteta ).

Zasnivanje hraniteljstva


Hraniteljstvo se zasniva odlukom Centra za socijalni rad. Centar zaključuje ugovor o hraniteljstvu sa jednim članim porodice- hraniteljem. Život deteta u hraniteljskoj porodici je pod stalnim nadzorom socijalnih radnika.

Izbor porodice


Dete se smešta u porodicu što bližu njegovom mestu porekla. Kad god je moguće, dete treba smestiti u srodničku porodicu ( npr. kod rođaka ). Braća i sestre se po pravilu smeštaju u istu hraniteljsku porodicu. 

Podobnost deteta ( hranjenika ) za smeštaj u hraniteljsku porodicu

 • Hraniteljstvo se može zasnovati, ako je to u najboljem interesu deteta.Organ starateljstva mora da utvrdi razloge zbog kojih postoji potreba za ovim oblikom porodične zaštite i može odbiti zahtev za hraniteljstvo ako proceni da nije iz bilo kojih razloga korisno za hranjenika
 • Hraniteljstvo se može zasnovati samo ako je dete maloletno.  Izuzetno, može se nastaviti posle punoletstva, ako dete ima smetnju u psiho-fizičkom razvoju i ako je nesposobno da se stara o sebi i o zaštiti svojih prava
 • Na hraniteljstvo se može dati kako dete bez roditeljskog staranja, tako i dete koje je pod roditeljskim staranjem, ali ima smetnje u psiho-fizičkom razvoju, ili je dete sa poremećajem u ponašanju
 • Ukoliko dete ima oba ili samo jednog  roditelja, za zasnivanje hraniteljstva nepohodna je njihova saglasnost ili saglasnost staratelja ( ako nije pod roditeljskim staranjem)
 • Saglasnost hranjenika traži se za punovažnost hraniteljstva, ukoliko je dete starije od 10 godina i sposobno za rasuđivanje

Podobnost hranitelja za zasnivanje hraniteljskog odnosa

 • Hranitelj može biti lice za koje je utvrđeno da se može starati o detetu u njegovom najboljem interesu. Hranitelj ne može biti: lice koje je potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti, lice koje je obolelo od bolesti koja može štetno delovati na hranjenika i lice osuđeno za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv braka i porodice, protiv polne slobode, protiv života i tela
 • Hranitelj može biti lice koje je pripremljeno za hraniteljstvo po posebnom programu. Ovim programom pomaže se budućem hranitelju da stekne osnovna znanja o detetu i veštine čuvanja, podizanja i vaspitavanja deteta. Poželjno je da se priprema izvrši pre konačne odluke o zasnivanju hraniteljstva

Povremeno hraniteljstvo

Ova posebna vrsta hraniteljstva se zasniva u dva slučaja: kada se omogućava deci koja žive u institucijama, da bar ponekad iskuse prednosti porodičnog života i da se roditeljima koji podižu decu sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju olakša staranje o takvoj deci.

Prava i obaveze kod hraniteljstva

 • Hranitelj je dužan da se posebno stara za osposobljavanje deteta za samostalan život ( čuvanje, podizanje, vaspitanje i obrazovanje )
 • Hranitelj je dužan da omogući posete roditelja, i da o svim bitnim odlukama vezane za dete, zajedno i sporazumno sa njima odlučuje ( sem ako roditelji nisu delimično ili potpuno lišeni roditeljskog prava, ili je dete bez roditeljskog staranja )
 • Hranitelj je dužan da Centru za socijalni rad daje sve bitne i potrebne podatke o detetu ( poput zdravstvenog stanja, vaspitanja školovanja, razvoja deteta )
 • Hranitelj ima pravo na mesečnu naknadu za izdržavanje deteta u svojoj porodici, kao i naknadu na mesečnom nivou za izvršene usluge hraniteljstva.

Prestanak hraniteljstva

 • Kada dete navrši 18. godinu života ( može se produžiti najviše do 26.godine života, ako se dete redovno školuje )
 • Kada dete stekne potpunu poslovnu sposobnost pre punoletstva
 • Kada dete bude usvojeno
 • Kada umru dete ili hranitelj

Raskid hraniteljstva

 • Jednostrani raskid : na zahtev roditelja odnosno staratelja ili hranitelja
 • Sporazumni raskid: stranke ugovorom odustaju od ranije zasnovanog hraniteljstva


Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

 • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
 • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge