Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveze preduzetnika - osnivača privatne prakse povodom rada registra zdravstvenih ustanova i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 12.10.2020.

Registar zdravstvenih ustanova i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koji su ustanovljeni Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (dalje: Zakon), vodiće Agencija za privredne registre (dalje: APR) kao povereni posao.

Registar zdravstvenih ustanova je počeo sa radom 11.10.2020. godine.

Odredbom člana 46. Zakona propisano je da se u Registar zdravstvenih ustanova upisuju zdravstvene ustanove u javnoj i privatnoj svojini, u skladu sa zakonom, a da Jedinstvenu evidenciju čine objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije.

Odredbom člana 38. Zakona propisano je da osnivač privatne prakse samostalno obavlja delatnost kao preduzetnik. Odredbom člana 83. stav 3. Zakona o privrednim društvima propisano je da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Imajući u vidu navedeno, osnivači privatne prakse se kao i do sada registruju u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre ali će podatke o njima sadržati i Jedinstvena evidencija subjekata u zdravstvu. Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu čine objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije.

Preduzetnici osnivači privatne prakse NE podnose prijavu za upis u Registar zdravstvenih ustanovaniti se menja za njih nadležni registar.

Što se tiče obaveza preduzetnika - osnivača privatne prakse, ukazujemo na bitne odredbe Zakona:

Ukazujemo da je odredbom člana 38. stav 1. Zakona propisano da se privatna praksa može osnovati kao:

1) lekarska ordinacija (opšta, specijalistička i užespecijalistička);

2) ordinacija dentalne medicine (opšta i specijalistička);

3) poliklinika;

4) laboratorija (za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom, mikrobiologiju sa virusologijom, patohistologiju sa citologijom);

5) apoteka privatna praksa;

6) ambulanta (za zdravstvenu negu i za rehabilitaciju);

7) laboratorija za zubnu tehniku.

• Odredbom člana 53. Zakona propisano je da su zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne da istaknu naziv, odnosno poslovno ime sa podacima o delatnosti koja je utvrđena rešenjem Ministarstva o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, radnom vremenu i sedištu zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, u skladu sa zakonom.

Iz navedenog proizilazi da privatne prakse registrovane do stupanja na snagu aktuelnog zakona, moraju da posluju sa poslovnim imenom koji sadrži opis delatnosti utvrđene rešenjem ministarstsva, te ne postoji obaveza usaglašavanja poslovnog imena.

Međutim ukoliko preduzetnik želi da uskladi poslovno ime sa odredbama Zakona npr tako što će promeniti oznaku vrste privatne prakse u skladu sa odredbom člana 38. Stav 1. Iz npr. iz “apoteka” u “apoteka privatna praksa” dovoljna je registraciona prijava i dokaz o uplati naknade za registraciju. Rešenje zdravstvenog inspektora nije potrebno dostavljati uz prijavu takve promene poslovnog imena ukoliko je preduzetnik nekada u bilo kom predmetu registratoru dostavio rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.

• Novina Zakona je i da za razliku od prošlog zakona koji je uređivao ovu oblast osnivač privatne prakse može nastaviti sa radom preko poslovođe u slučaju privremene sprečenosti za rad, a na osnovu rešenja zdravstvenog inspektora o ispunjenosti propisanih uslova za nastavak rada privatne prakse, propisanog odredbom člana 41. stav 6. Zakona.

Navedenim je rešen problem ostvarivanja prava na npr. porodiljsku naknadu preduzetnice koja nije u mogućnosti da registruje privremeni prestanak rada, jer ima zaposlene. Za registraciju rada privatne prakse preko poslovođe podnosi se registraciona prijava, rešenje ministarstva kojim se utvrđuje da poslovođa ispunjava uslove i dokaz o uplati naknade za registraciju Agenciji za privredne registre.

• Najzad u skladu sa odredbom člana 56. stav 7. Zakona privatna praksa, o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena, obaveštava APR, radi upisa u nadležni registar tako što podnosi registracionu prijavu promene upisa podataka o radnom vremenu i dokaz o uplaćenoj naknadi za registraciju.

Što se rokova tiče, registrator Registra privrednih subjekata APR koji vodi podatke o preduzetnicima pa samim tim i o privatnoj praksi NE vrši nadzor nad primenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnosno nije nadležan da proverava da li je izvršeno usklađivanje u skladu sa Zakonom.

U skladu sa odredbom člana 241. Zakona nadzor nad radom zdravstvene ustanove, drugog pravnog lica i privatne prakse, u smislu ovog zakona, vrši se kao nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, propisa donetih za sprovođenje ovog zakona, kao i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje zdravstvene delatnosti i prava pacijenata, odnosno kao inspekcijski nadzor.

Nadzor nad radom zdravstvene ustanove, drugog pravnog lica i privatne prakse iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo preko zdravstvenog inspektora, izuzev nadzora nad radom apotekarske ustanove, apoteke privatne prakse, apoteke doma zdravlja, apoteke kao organizacionog dela druge zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite, bolničke apoteke i nadzora nad apotekarskom delatnošću u drugom pravnom licu, koji se vrši preko farmaceutskog inspektora, u skladu sa zakonom.

Nadzor nad radom zdravstvene ustanove, drugog pravnog lica i privatne prakse iz stava 1. ovog člana, koje obavljaju zdravstvenu delatnost iz oblasti biomedicine, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje biomedicina.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge