Zastava Bosne i Hercegovine

IAKO SAM ZAKAZALA DVA MESECA RANIJE, NI TO NIJE ZNAČILO DA ĆE PREGLED BITI OBAVLJEN NA VREME. DA LI POSTOJI ROK U KOME JE ZDRAVSTVENA USTANOVA DUŽNA DA MI OMOGUĆI PREGLED?

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Rajaković

Objavljeno: 06.01.2013.Da bi odgovorili precizno na ovo pitanje moramo da znamo da li je u pitanju pregled kod izabranog lekara ili specijalističko-konsultativni pregled.

Ukoliko je u pitanju prvi slučaj izabrani lekar je dužan da osiguranom licu pruži hitnu zdravstvenu zaštitu odmah, bez odlaganja, a zdravstvenu zaštitu koja nije hitna dužan je da pruži najkasnije u roku od 15 dana od dana javljanja osiguranog lica u zdravstvenu ustanovu. Ako izabrani lekar ne može da pruži osiguranom licu zdravstvenu zaštitu koja nije hitna u roku od 15 dana, zdravstvena ustanova je dužna da osiguranom licu obezbedi zdravstvenu zaštitu kod drugog lekara u istom roku.

Kod drugog slučaja situacija je drugačija. Zdravstvena ustanova je dužna da zakaže specijalističko-konsultativni i dijagnostički pregled za koji nije propisano utvrđivanje liste čekanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana javljanja osiguranog lica zdravstvenoj ustanovi sa lekarskim uputom ukoliko pregled nije hitan i ako se u zdravstvenoj ustanovi ne može obaviti odmah po javljanju osiguranog lica na pregled. Osiguranom licu koje ne može da bude primljeno na zakazani pregled u roku od 30 dana, zdravstvena ustanova je dužna da na lekarskom uputu upiše i pečatom overi datum zakazanog pregleda ili da mu izda pisanu potvrdu. Potvrda sadrži pismenu informaciju zdravstvene ustanove o razlozima zbog kojih osigurano lice nije primljeno na pregled. Osigurano lice kome je na lekarskom uputu upisan datum zakazanog pregleda, odnosno izdata potvrda, može da obavi potreban pregled u privatnoj praksi ili u dopunskom radu u zdravstvenoj ustanovi. Posebno napominjemo da posle obavljenog pregleda imate pravo da podnesete matičnoj filijali RFZO-a zahtev za refundaciju troškova za pružene zdravstvene usluge u privatnoj praksi, odnosno dopunskom radu u zdravstvenoj ustanovi.

 

Treba imati u vidu i član 29. Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), koji je preuzet iz Rimske povelje, a koji se odnosi na poštovanje pacijentovog vremena
Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge