Zastava Bosne i Hercegovine

Stacionarno lečenje deteta radi preduzimanja hirurške intervencije

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Rajaković

Objavljeno: 24.09.2015.

Pitanje:

• Kakva je procedura prijema deteta na stacionarno lečenje radi preduzimanja hirurške intervencije, koja ne predstavlja pružanje hitne medicinske pomoći?

Odgovor:

Način prijema pacijenta radi stacionarnog lečenja regulisan je posebnom procedurom usvojenom od strane Stručnog saveta ustanove. Normativni akti koji regulišu ovu materiju su Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US), Zakon o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 10/2010 i 18/2010 - ispr.).

Preduslov za ostvarivanje prava na stacionarno lečenje je posedovanje odgovarajućeg uputa. Osigurano lice sa uputom izabranog lekara ostvaruje pravo na stacionarno lečenje u najbližoj zdravstvenoj ustanovi na području filijale. Kada izabrani lekar oceni da osiguranom licu ne može da se obezbedi odgovarajuća zdravstvena zaštita u zdravstvenoj ustanovi na području matične filijale, dužan je da izda uput za najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale koja može da pruži zdravstvenu zaštitu osiguranom licu. Na uputu lekarska komisija matične filijale daje prethodnu saglasnost.

Po dolasku pacijenta na zakazani prijem radi stacionarnog lečenja u zdravstvenoj ustanovi, najpre se pristupi proceni opšteg stanja pacijenta. Prilikom prijema potrebno je utvrditi da li je dete neposredno pre dolaska imalo temperaturu, bronhitis, da li je uzimalo antibiotike, kao i da li je bilo u kontaktu sa varičelom u poslednje tri nedelje. Ukoliko jeste odlaže se prijem radi hirurškog lečenja.

Ukoliko je opšte zdravstveno stanje zadovoljavajuće indikuje se prijem i pacijent se upućuje na šalter prijemne službe radi administrativne obrade.

Po završetku administrativnih formalnosti pacijent se upućuje u sanitarni propusnik na obradu gde se između ostalog vrši inspekcija kose i kože. Ukoliko je koža čista bez prisustva vašljivosti, pacijent se okupa i izmeri mu se telesna temperatura.

Nakon toga se u prisustvu nadležnog zdravstvenog radnika dete odvodi na bolničko odeljenje. Na odeljenju se uzima anamneza bolesti, a dežurni medicinski tehničar procenjuje stanje pacijenta na prijemu. Na osnovu donetih analiza pristupa se pregledu od strane specijaliste pedijatrije, koji donosi odluku o daljem toku lečenja.

Ukoliko zdravstveno stanje pacijenta iziskuje nastavak lečenja od strane specijaliste pedijatrije, isto se sprovodi do uspostavljanja zdravstvenog stanja koje bi dozvolilo preduzimanje hirurške intervencije.

Pored opštih podataka nadležni zdravstveni radnik utvrđuje i evidentira:

- način na koji je pacijent došao (hodajući, u kolicima, na nosilima),

- mogućnost komunikacije,

- vitalne znake,

- eventualnu preosetljivost na lek, hranu ili neku drugu supstancu,

- da li prima lekove i koje,

- da li je na dijeti i

- druge podatke koji mogu da utiču na zdravlje prvog dana boravka bolesnika na odeljenju.

Prilikom prijema, roditelji, odnosno zakonski zastupnici popunjavaju pedijatrijsku i anesteziološku anketu.

Ako zdravstvena ustanova kod koje se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju ne može da pruži odgovarajuće zdravstvene usluge neophodne za postavljanje dijagnoze i lečenje osiguranog lica, dužna je da osiguranom licu obezbedi u drugim zdravstvenim ustanovama odgovarajuću dijagnostiku i specijalističko-konsultativne preglede.

Obezbeđivanje dijagnostike i specijalističko-konsultativnih pregleda u drugim zdravstvenim ustanovama vrši se na osnovu internog uputa zdravstvene ustanove kod koje se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju, a uz koji se dostavlja i fotokopija uputa izabranog lekara za stacionarno lečenje. Interni uput sadrži precizno postavljen zahtev u vezi sa potrebnom dijagnostikom i specijalističko-konsultativnim pregledima osiguranog lica. Ako se osigurano lice upućuje u zdravstvenu ustanovu van područja filijale, zdravstvena ustanova u kojoj se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju, pored uputa, službenim putem pribavlja i ocenu lekarske komisije matične filijale osiguranog lica za upućivanje u zdravstvenu ustanovu van područja filijale.

Cilj ovakvog postupanja je da se detetu pruži najviši mogući stepen zdravstvene zaštite, da se hirurška intervencija obavi bez rizika u što kraćem vremenskom periodu. Time se istovremeno smanjuju finansijski troškovi, a krajnji korisnik je zadovoljniji.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge