Zastava Bosne i Hercegovine

Uslovi za osnivanje apotekarske ustanove od strane fizičkog lica

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija, Jelica Radulović

Objavljeno: 27.04.2021.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (dalje: Zakon), između ostalog, propisano je šta jeste i šta obuhvata  apotekarska delatnost, kao i koji su oblici organizovanja u kojima se obavlja apotekarska delatnost.

Shodno Zakonu, apotekarsku delatnost obavlja:

1) apotekarska ustanova;

2) apoteka doma zdravlja, odnosno apoteka kao organizacioni deo druge zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite,

3) apoteka kao organizacioni deo zdravstvene ustanove na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite, tj. u bolničkoj apoteci;

4) apoteka privatna praksa.

Apotekarsku ustanovu, kao i sve druge zdravstvene ustanove u privatnoj svojini, shodno Zakonu, osniva pravno ili fizičko lice, pod uslovima propisanim Zakonom i podzakonskim aktom donetim za sprovođenje Zakona (Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe). Dakle, za osnivanje apotekarske ustanove (osnivač-pravno ili fizičko lice) nisu od značaja stručne ili druge lične kvalifikacije osnivača, već je neophodno da osnivač, pored donošenja osnivačkog akta, obezbedi uslove propisane u pogledu kadrova, prostorija, opreme i lekova.

Apoteku privatnu praksu ("preduzetnik" u zdravstvu) može osnovati nezaposleni diplomirani farmaceut ili diplomirani farmaceut, korisnik starosne penzije, pod uslovom:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

2) da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje

3) da je položio stručni ispit;

4) da je dobio, odnosno obnovio licencu;

5) da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od jedne godine ili težu kaznu, niti na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi, sve dok osuda ne bude brisana u skladu sa zakonom, da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati zdravstvenu delatnost, odnosno da mu odlukom nadležnog organa komore nije izrečena jedna od disciplinskih mera zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad komora zdravstvenih radnika, za vreme trajanja izrečene mere bezbednosti, odnosno mere zabrane;

6) da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom.

Bilo koja od Zakonom utvrđenih vrsta zdravstvene ustanove, kao i svaki oblik privatne prakse, može biti osnovan i obavljati zdravstvenu delatnost ako ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova.

Ispunjenost propisanih uslova, po zahtevu osnivača, ocenjuje zdravstveni inspektor Ministarstva zdravlja, rešenjem, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o opštem upravnom postupku, na osnovu kojeg se apotekarska ustanova, odnosno apoteka privatna praksa upisuje u registar Agencije za privredne registre, od kada stiče pravo na rad.

Dakle, posedovanje diplome farmaceutskog fakulteta, položen stručni ispit i licenca Farmaceutske komore je neophodan uslov za osnivača apoteke privatne prakse, a kako osnivač apotekarske ustanove može biti pravno ili fizičko lice koje je u obavezi da obezbedi propisane uslove (koji su, u pogledu kadra: dva diplomirana farmaceuta i jedan farmaceutski tehničar), nisu od značaja stručne kvalifikacije fizičkog lica - osnivača apotekarske ustanove.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge