Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 - US, 86/19, 62/21 i 125/22), član 80. menja se i glasi:

“Član 80.

Počev od penzije za mesec januar tekuće godine, penzija se usklađuje u zavisnosti od procentualnog učešća iznosa penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, isplaćenih u periodu koji obuhvata prvi i drugi kvartal prethodne godine i treći i četvrti kvartal godine koja prethodi toj godini, u prvom objavljenom iznosu bruto domaćeg proizvoda za navedeni period.

Obračun procentualnog učešća u smislu stava 1. ovog člana, vrši i objavljuje Fond, na osnovu podataka Fonda o isplaćenim penzijama i novčanim iznosom kao uvećanjem uz penziju i prvog objavljenog podatka o iznosu bruto domaćeg proizvoda od strane organa nadležnog za poslove statistike, i smatra se konačnim.

Penzija se usklađuje, ako procentualno učešće iz stava 2. ovog člana iznosi:

1)         manje od 10% - u procentu promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa;

2)         10% ili više od 10% a manje od 10,5% - u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade bez poreza i doprinosa;

3)         10,5% ili više - u procentu promene potrošačkih cena.

Usklađivanje penzije u smislu st. 1-3. ovog člana vrši se na osnovu podataka organa nadležnog za poslove statistike o promeni prosečne zarade bez poreza i doprinosa zaposlenih na teritoriji Republike Srbije i promeni potrošačkih cena za period od 12 meseci računajući unazad počev od meseca juna prethodne kalendarske godine, u odnosu na period od 12 meseci koji prethodi navedenom periodu.ˮ

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2023. godine.

 

 

IZ OBRAZLOŽENJA

 II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

 Pozitivni rezultati ekonomije Republike Srbije u prethodnom periodu, unapređeno stanje u javnim finansijama i efekti do sada preduzetih mera reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja za rezultat imaju unapređenu finansijsku održivost ovog sistema, što se ogleda u smanjenju učešća rashoda za penzije u bruto domaćem proizvodu i smanjenim dotacijama iz budžeta za finansiranje redovne isplate penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Zahvaljujući navedenim kretanjima stvoren je prostor da se ojača veza između ekonomskog razvoja zemlje i rasta standarda korisnika penzija, tako što bi se unapredila postojeća formula za usklađivanje penzija koja se primenjuje od januara 2020. godine, a prema kojoj se penzije usklađuju prema kretanju zarada i potrošačkih cena u prethodnom periodu, pri čemu navedeni parametri učestvuju u jednakoj meri u obračunu procenta usklađivanja.

S obzirom na navedeno, predlaže se izmena Zakona koja se odnosi na izmenu formule za usklađivanje penzija, i to tako da će način obračuna procenta usklađivanja penzija zavisiti od odnosa visine isplaćenih penzija (uključujući novčani iznos kao uvećanje uz penziju) i visine bruto domaćeg proizvoda.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA          U član 1. Predloga zakona vrši se izmena člana 80. Zakona, kojim je uređeno pitanje usklađivanja visine penzija. Predlaže se da se penzija usklađuje u zavisnosti od učešća iznosa isplaćenih penzija, uključujući novčani iznos kao uvećanje uz penziju, u prvom objavljenom iznosu bruto domaćeg proizvoda. Period za koji se obračunava navedeno učešće obuhvata prvi i drugi kvartal prethodne godine i treći i četvrti kvartal godine koja prethodi toj godini. Visina obračunatog učešća određuje da li će penzije biti usklađene prema kretanju zarada, kretanju potrošačkih cena ili prema formuli koju čini zbir polovine procenta promene zarada i polovine procenta promene potrošačkih cena.

U član 2. Predloga zakona predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u,,Službenom glasniku Republike Srbije” a da se primenjuje počev od 1. januara 2023. godine.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predloženi Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u nastavku: Zakon) ima za cilj unapređenje postojeće formule za usklađivanje penzija koja se primenjuje od januara 2020. godine, a prema kojoj se penzije usklađuju prema kretanju zarada i potrošačkih cena u prethodnom periodu, pri čemu navedeni parametri učestvuju u jednakoj meri u obračunu stope po kojoj se usklađuju penzije.

Naime, u cilju unapređenja standarda korisnika penzija i vezivanja kretanja njihovog standarda za ekonomski razvoj zemlje, predlaže se izmena formule za usklađivanje penzija, i to tako da formula obračuna procenta usklađivanja penzija zavisi od odnosa visine isplaćenih penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju prema visini bruto domaćeg proizvoda (BDP-a).

1.         Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Predloženo rešenje u Zakonu odraziće se na sve korisnike penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Naime, predlaže se da se penzije usklađuju u zavisnosti od učešća iznosa isplaćenih penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju u prvom objavljenom iznosu bruto domaćeg proizvoda. Period za koji se obračunava navedeno učešće obuhvata prvi i drugi kvartal prethodne godine i treći i četvrti kvartal godine koja prethodi toj godini. Visina obračunatog učešća određuje da li će penzije biti usklađene prema kretanju zarada, potrošačkih cena ili tako da se uzima u obzir polovina procenta promene zarada i polovina procenta promene potrošačkih cena:

-           Ako je navedeni odnos manji od 10% penzije će se pri narednom usklađivanju uskladiti prema kretanju prosečne zarade u Republici u periodu određenom Zakonom;

-           Ako je odnos veći od 10% a iznosi najviše do 10,5%, penzije će se uskladiti prema trenutno važećoj formuli za usklađivanje penzija (tzv. “švajcarska formula” prema kojoj zarade i potrošačke cene u jednakoj meri utiču na obračun stope usklađivanja penzija);

-           U slučaju da je navedeni odnos veći od 10,5%, penzije će se uskladiti prema kretanju potrošačkih cena u periodu definisanom Zakonom.

Na ovaj način se obezbeđuje da rast penzija u većoj meri prati rast plata u periodima kada zbog visokog rasta BDP-a opada učešće penzija u BDP-u. Usklađivanjem visine penzija u potpunosti ili delimično prema kretanju zarada obezbeđuje se da u periodima značajnog ekonomskog rasta rast standarda korisnika penzija prati rast standarda aktivnog dela stanovništva. S druge strane, u periodima kada zbog nižeg rasta BDP-a opada učešće rashoda za penzije i novčani iznos kao uvećanje uz penziju (kao osnovnih primanja korisnika penzija), usklađivanjem penzija prema kretanju potrošačkih cena se zadržava realna vrednost penzija. Kao rezultat toga, ne dolazi do realnog rasta penzija kao ni do realnog rasta mase rashoda za penzije (s obzirom da se ne očekuje značajniji rast broja korisnika penzija u narednom periodu), čime neće doći do narušavanja stabilnosti javnih finansija.

2.         Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi

S obzirom na to da predlog predviđa da se u slučaju većeg učešća rashoda za penzije u BDP-u (iznad 10,5%) penzije usklađuju samo prema kretanju potrošačkih cena - čime se održava njihova kupovna moć ali bez realnog rasta rashoda za ovu namenu, na taj način se obezbeđuje da učešće rashoda za primanja korisnika penzija ostane u okviru limita utvrđenih fiskalnim pravilima sadržanim u Zakonu o budžetskom sistemu. Time se postiže značajan nivo predvidljivosti u planiranju javnih rashoda i olakšava vođenje fiskalne politike. Samim tim, obezbeđuje se da poresko opterećenje građana i privrede ostane u planiranim okvirima.

3.         Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvarati

Predloženom odredbom Zakona se unapređuje standard korisnika penzija. Imajući u vidu to da korisnici penzija čine skoro četvrtinu stanovništva Republike Srbije, primena ove mere doprineće poboljšanju finansijskog položaja velikog dela populacije, što je od opšteg interesa. Predloženim rešenjem se predviđa usklađivanje penzija u većem procentu u odnosu na postojeće rešenje u periodima kada je niže učešće rashoda za primanja korisnika penzija u bruto domaćem proizvodu, tj. u periodima ekonomskog uspona.

Primera radi, primenom predloženog rešenja penzije bi u januaru 2023. godine bile usklađene za 12,1%, koliko je iznosio rast zarada u referentnom periodu, pošto je učešće rashoda za penzije i novčani iznos kao uvećanje uz penziju u BDP-u u referentnom periodu iznosilo 9,3%, tj. niže je od 10% što je limit ispod koga se penzije usklađuju prema promeni prosečne zarade bez poreza i doprinosa. Primenom trenutno važeće odredbe, prema kojoj se penzije usklađuju prema tzv. “švajcarskoj formuli” prema kojoj zarade i potrošačke cene u jednakoj meri utiču na obračun stope usklađivanja penzija, penzije bi bile usklađene za 10%. Dakle, niže učešće rashoda za penzije i novčani iznos u BDP-u, kao rezultat bržeg rasta BDP-a od rashoda za penzije u prethodnom periodu, omogućava veći procenat usklađivanja penzija (12,1%>10%).

S druge strane, u periodima nižeg ekonomskog rasta predviđa se usklađivanje penzija u nižem procentu u odnosu na postojeće rešenje, tj. prema promeni potrošačkih cena (primera radi, u referentnom periodu su potrošačke cene porasle za 7,8%, pa bi penzije bile usklađene za taj procenat, u slučaju da su rashodi za penzije i novčani iznos kao uvećanje uz penziju bili veći od 10,5% u referentnom periodu), što znači i niže ukupne troškove u odnosu na situaciju kada bi bio primenjivano važeće rešenje za usklađivanje penzija. Na taj način se reguliše pritisak rashoda za primanja korisnika penzija na stabilnost javnih finansija.

Predloženo rešenje je odabrano zato što se njegovom primenom postiže više ciljeva:

-           Postiže se predvidljivost u planiranju javnih rashoda i olakšavanje vođenja fiskalne politike, s obzirom na to da se javni rashodi štite od iznenadnih i neočekivanih udara izazvanim značajnim povećanjem rashoda za penzije iznad planiranog nivoa, zahvaljujući tome da se penzije usklađuju jednom godišnje, kao i da su podaci od značaja za usklađivanje poznati u periodu pripreme budžeta Republike i finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za narednu godinu;

-           Obezbeđuje se stabilnost javnih finansija, pošto se omogućuje brži rast penzija u periodima kada zbog nižeg udela rashoda za penzije u BDP-u postoji prostor za finansiranje tog rasta, odnosno viši nivo rashoda za penzije ne povećava udeo javnih rashoda u BDP-u iznad planiranog nivoa. Takođe, u periodima većeg učešća rashoda za penzije u BDP-u rashodi za penzije će rasti po sporijoj stopi i tako neće ugrožavati održivost javnih finansija;

-           Postiže se veći rast primanja korisnika penzija u odnosu na postojeće rešenje, u periodima kada postoji prostor za finansiranje navedenih, većih primanja. To znači i veću kupovnu moć penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, ali i unapređenje odnosa između penzija i zarada, tj. bolju relativnu poziciju korisnika penzija u odnosu na ekonomski aktivno stanovništvo. S druge strane, u periodima kada ukupan iznos rashoda za penzije prelazi postavljeni limit, predloženim rešenjem - usklađivanjem prema promeni potrošačkih cena u referentnom periodu, čuva se stabilnost javnih finansija, ali se obezbeđuje i očuvanje kupovne moći korisnika penzija na postojećem nivou.

Dakle, predloženo rešenje je dovoljno fleksibilno da obezbedi ostvarivanje više ciljeva istovremeno, zbog čega je prepoznato kao optimalno u ovom trenutku.

4.         Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

 

Predložena izmena nije od uticaja na privredne subjekte.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

Pitanje visine penzije je uvek aktuelno kao tema razgovora sa predstavnicima organizacija penzionera i drugih zainteresovanih strana. Imajući u vidu da je predloženo da se, zbog navedenih okolnosti, Zakon donese po hitnom postupku, a posebno s obzirom na pozitivne efekte na standard korisnika penzije, o Zakonu nije održana javna rasprava.

6. Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nadležno je za sprovođenje Zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, kao i za davanje mišljenja o njegovoj primeni.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao nadležan za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja, će prilagoditi svoje aktivnosti izmenjenim zakonskim odredbama.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANjA

Prema važećoj formuli za usklađivanje visine penzija, koja se primenjuje od januara 2020. godine, penzije i druga primanja korisnika penzija se usklađuju jednom godišnje, u januaru, prema kretanju zarada i potrošačkih cena u prethodnom periodu, pri čemu navedeni parametri učestvuju u jednakoj meri u obračunu stope po kojoj se usklađuju penzije.

Imajući u vidu da je učešće rashoda za penzije i novčani iznos kao uvećanje uz penziju u BDP-u u 2021. godini palo ispod 10%, a da se očekuje da će u 2022. godini biti ispod 9,5%, stvoreni su uslovi da se unapredi postojeća formula za usklađivanje penzija i omogući veći rast standarda korisnika penzija u godinama u kojima zbog većeg rasta BDP-a opada učešće rashoda za penzije, istovremeno ne narušavajući stabilnost javnih finansija.

Druge opcije za postizanje predviđenog cilja nisu razmatrane jer se cilj može postići isključivo izmenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se uređuje pitanje usklađivanja penzija. Prema odredbama ovog propisa, sve penzije se usklađuju u istom procentualnom iznosu zato što se na taj način obezbeđuje da primanja svih korisnika na isti način zadrže ili uvećaju svoju kupovnu moć, što znači da će im se na jednak način zadržati ili uvećati standard. Pored toga, na taj način se zadržava postojeći relativni odnos između penzija svih korisnika. Ujednačavanjem iznosa penzija, u neopravdano povoljan položaj bi bili stavljeni korisnici koji su proveli manji broj godina u osiguranju i imali niske zarade tokom osiguranja, tj. u manjoj meri su doprineli sistemu. S druge strane, korisnici koji su proveli duži period u osiguranju i koji su imali više zarade tokom osiguranja primali bi niže penzije u odnosu na ukupan iznos doprinosa plaćen tokom osiguranja.

 CILjEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI DONOŠENjEM IZMENA ZAKONA

Kako je već navedeno, ciljevi donošenja izmene Zakona su unapređenje životnog standarda korisnika penzije i vezivanje kretanja njihovog standarda za ekonomski razvoj zemlje, uz očuvanje stabilnosti javnih finansija i olakšavanje vođenja fiskalne politike. U periodima značajnijeg ekonomskog rasta opadaće učešće rashoda za primanja korisnika penzija u bruto domaćem proizvodu, što će omogućiti usklađivanje penzija u većem procentu, prema kretanju zarada. S druge strane, u periodima kada raste učešće rashoda za primanja korisnika penzija u BDP-u, predloženim rešenjem biće postignuto da penzije zadrže kupovnu moć, ali rashodi neće rasti u realnom iznosu i time neće narušavati stabilnost javnih finansija. Izmenom zakona se postiže cilj da korisnicima penzija od januara 2023. godine penzije i novčani iznos kao uvećanje uz penziju budu uvećani za 12,1%, umesto za 10%, za koliko bi bila uvećana primenom važećeg zakonskog rešenja.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.11.2022.
Naslov: Redakcija