Zastava Bosne i Hercegovine

Dogovor o trajanju zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom sporazumom o priznanju prekršaja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: dr Mirjana Šušnjara

Objavljeno: 28.02.2017.Pitanje:

Da li okrivljeni vozač za saobraćajni prekršaj iz člana 332. stav 1. tačka 8) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: ZOBS) - prekoračenje brzine u naselju, od 21 km/h do 50km/h veća od dozvoljene, može da zaključi sporazum o priznanju prekršaja, ali da se sa podnosiocem zahteva - policijom dogovori i u pogledu dužine trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom i da li o tome postoji konkretan stav prekršajnog suda tj. ujednačena sudska praksa?

Odgovor:

Okrivljeni vozač za navedeni saobraćajni prekršaj iz člana 332. stav 1. tačka 8) ZOBS-a može da se sporazumeva sa ovlašćenim službenim licem u policiji o dužini trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom za ovaj i bilo koji drugi prekršaj gde je ta mera ZOBS-om propisana obligatorno (obavezno izricanje uz druge kazne ili sankcije) i to od 20.2.2016. godine.

U konkretnom slučaju, vozač može da postigne dogovor u vezi visine novčane kazne ali i u vezi dužine trajanja zabrane, njenog umanjenog izricanja ili neizricanja u konkretnom slučaju, što je u prethodnom periodu bio problem neujednačene sudske prakse.

Ovu situaciju je omogućio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016 od 12.2.2016. godine) u odredbama o zaključivanju sporazuma, čl. 13. do 17, kojom izmenom je prevaziđen dotadašnji problem u praksi, nastao različitim tumačenjem i primenom člana 234. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US - dalje: ZOP), koja se odnosi na zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja.

Do zabune u prethodnoj praksi je dolazilo jer je njegova primena bila selektivna i neujednačena u pogledu kazni i sankcija, a postojao je i jedan broj sudija koji nije prihvatao primenu sporazuma, iako je ZOP propisao sporazum kao nov institut (postoji i u krivičnom postupku kao i u drugim zakonima o prekršajima u regionu i šire).

Zbog toga je MUP - saobraćajna policija izdala i usvojila akt Obaveštenja o primeni sporazuma za veliki broj saobraćajnih prekršaja, uz umanjenje dužine trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja u korist vozača, gde proceni da nije bilo ugrožavanja i da je takav sporazum moguć.

Međutim, to umanjenje dužine trajanja zaštitne mere nije imalo potporu u zakonu, jer se ne može internim aktom ili putem obaveštenja umanjivati zakonom propisana kazna ili druga sankcija, već samo izmenom i dopunom zakona.

Iz tih razloga je bio i usvojen stav Vrhovnog kasacionog suda, po zahtevu za zaštitu zakonitosti, izražen u mnogim predmetima, pa i u predmetu Kzz Pr br. 37/2015 od 12.11.2015. godine da se sporazumom stranke (policija i okrivljeni) mogu usaglašavati samo u pogledu odluke o kaznama (zatvor, novčana kazna i rad u javnom interesu) ali da nema sporazuma o kaznenim poenima i zaštitnoj meri zabrane upravljanja koje su ZOBS-om obligatorno propisane.

Kako je članom 13. stav 3. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016), u vezi člana 234. ZOP-a propisano da "okrivljeni i podnosilac zahteva mogu da se sporazumeju da se zaštitna mera propisana za prekršaj za koji se okrivljeni tereti, izrekne u manjem obimu ili da se ne izrekne", to je zakonom regulisana primena sporazuma na ove prekršaje, otklonjena neujednačena praksa prekršajnih sudova u pogledu primene sporazuma i zakonom regulisano da se zaštitna mera može, a i ne mora izreći u određenim slučajevima.

Na taj način je prihvaćen i stav VKS izražen u pomenutoj presudi "da se o smanjenju zaštitne mere može dogovarati sporazumom samo ako je to regulisano zakonom".

Sadašnja praksa, za konkretan prekršaj iz člana 332. stav 1. tačka 8) ZOBS-a, kod zaključivanja sporazuma podrazumeva samo izricanje novčane kazne i kaznenih poena, bez izricanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Zbog toga su svi predmeti u kojima je po odlukama bila izrečena za ovaj prekršaj i zaštitna mera zabrane, odlukom drugostepenog suda preinačene tako što se potvrđuju novčana kazna i kazneni poeni, ali bez izricanja zaštitne mere.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge