Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za plaćanje druge rate godišnjeg poreza na imovinu 15. maj 2024. godine. Zatezna kamata računa se već od narednog dana


Rok za plaćanje druge rate ističe 15. maja za sve poreske obveznike, odnosno za pravna i fizička lica, kao i preduzetnike. Zatezna kamata od skoro 0,2 odsto naplaćuje se za svaki dan kašnjenja za izmirenje kvartalnog iznosa poreza na imovinu.

Osim kamate, vlasnicima nekretnina preti i naplata kazne za izbegavanje plaćanja poreza koja iznosi do 50 odsto utvrđenog poreza. Građani bi mogli biti kažnjeni novčano sa 50.000 dinara za svaki kvartal za koji nije plaćena rata poreza.

Prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 i 92/2023), obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava, korisnik ili držalac imovine koja je po zakonu o porezima veće vrednosti od 400.000 dinara i nije oslobođena plaćanja poreza, kao što su po posebnim članovima oslobođene crkve, diplomatska predstavništva, fondacije.

Pravna, fizička lica, kao i preduzetnici u obavezi su da plaćaju porez na imovinu za sve nekretnine, čak i one u kojima je neuslovno živeti. Sve dok nekretnina postoji porez se plaća. Takođe, porez na imovinu neophodno je prijaviti i plaćati i za sve nelegalizovane objekte.

Ukoliko nekretnina ima više vlasnika, a udeli nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatraće se da su jednaki.

Većina građana Srbije u toku godine dobije rešenja o iznosima poreza na imovinu za tekuću godinu od uprava za javne prihode lokalnih samouprava na teritoriji gde se nekretnine u njihovom vlasništvu nalaze, bilo u obliku pismenog izveštaja koje dostavljaju poštari, bilo u elektronskom obliku, preko usluge eSanduče.

Iz Poreske uprave (PU) navode da građani mogu jednim klikom da utvrde dugovanja za porez na imovinu, kao i da izvrše plaćanje putem Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija koji se nalazi na adresi lpa.gov.rs .

“Putem Portala lpa građanima je omogućen pregled utvrđenih obaveza, pregled stanja na računima obveznika i podnošenje prijave za utvrđivanje poreza na imovinu, dok je privrednim subjektima pružena mogućnost podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu, prijave za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao i pregled utvrđenih obaveza i pregled stanja na računima obveznika”, kažu iz PU.

Na taj način svako može da ima uvid u dugovanje i da plati porez. Prijavom na Portal eUprava korisnici takođe imaju pristup i svom eSandučetu gde mogu videti i preuzeti rešenje o porezu na imovinu.

Obveznici su dužni da ovaj porez za tekuću godinu plaćaju akontaciono po isteku 45 dana od početka svakog kvartala.

Ukupan godišnji iznos potrebno je podeliti na četiri jednaka dela i uplaćivati u predviđenim kvartalnim rokovima. Ako poreski obveznici ne dobiju na vreme rešenja za tekuću godinu, predstavnici Uprave za javne prihode im preporučuju da podele prošlogodišnju sumu na četiri dela, te jedan deo uplate u zakonski predviđenom roku, a kada im stigne aktuelno rešenje da uplate eventualnu razliku, jer će im u suprotnom biti uračunata kamata.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022) definiše da je kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije (NBS) plus 10 odsto. Ova kamata je veća za 10 procenata u odnosu na zateznu kamatu definisanu u Zakonu o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012), a koju NBS redovno ažurira na svom portalu.

Važno je istaći da je reč o ukupnoj godišnjoj kamatnoj stopi, dok obračunski period kamate može biti i kraći i odnositi se na jedan dan ili mesec u godini. Mesečna kamatna stopa iznosi 1/12 godišnje kamatne stope.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Biznis, Ljiljana Begović, 08.05.2024.
Naslov: Redakcija