Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Nepopunjavanje svih delova u obrascu strukture cena kao razlog za odbijanje ponude kao neprihvatljive


U praksi javnih nabavki često dolazi do dileme između primene pojedinih članova Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i 92/2023 - dalje: ZJN), zato želimo da razjasnimo neka od najčešće postavljenih pitanja u poslednje vreme, a koja su se veoma često odnosila na način kako naručioci tumače nepopunjavanje konkretno u obrascima strukture cena. Ovde se najčešće dovode u pitanje dva člana Zakona koja ćemo u nastavku i citirati, naime:

Član 144.stav 1. tačka 6) ZJN glasi:

Naručilac, nakon pregleda i stručne ocene, odbija ponudu, odnosno prijavu kao neprihvatljivu, ako:

6) utvrdi druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Član 142 stav 2. ZJN glasi:

Ako su podaci ili dokumentacija, koju je ponuđač, odnosno kandidat dostavio nepotpuni ili nejasni, naručilac može, poštujući načela jednakosti i transparentnosti, u primerenom roku koji nije kraći od pet dana, da zahteva od ponuđača, odnosno kandidata da dostavi neophodne informacije ili dodatnu dokumentaciju.

Mišljenja smo da u slučaju da ponuđač nije ispravno popunio sva polja u obrascu strukture cena, ali iz istog se takođe može utvrditi da je navedena jedinična cena, koja je merodavna i na osnovu koje se dobija iznos naveden u obrascu ponude, navedeno ne može predstavljati osnov za odbijanje ponude.

U konkretnom slučaju imamo podneti zahtev za zaštitu prva, gde se podnosilac zahteva žalio na ponudu izabranog ponuđača da nije ispravno popunio sva polja u obrascu strukture cena.

Izjašnjavajući se na navode podnetog zahteva za zaštitu prava naručilac je naveo: “ S obzirom na to da cena koja je navedena u Obrascu strukture cena nema računskih grešaka i da je kada se uporedi sa ukupnom cenom koja je navedena u Obrascu ponude izabranog ponuđača za partiju 2, identična i jedinstvena, okolnost što je tabela 2 u Obrascu strukture cene ostala nepopunjena, po mišljenju naručioca predstavlja formalni nedostatak koji nije smatrao bitnim, te zbog kojeg bi najpovoljniju ponudu odbio kao neprihvatljivu. Naime, naručilac je naveo da obrazac strukture cena sadrži jediničnu cenu bez PDV-a, koja je merodavna i na osnovu koje je mogao da utvrdi stvarnu sadržinu ponude, s obzirom na to da je identična sa cenom koja je navedena u Obrascu ponude i da je samim tim uporedi sa drugim ponudama.

Iz gore navedenog sledi da član 144.stav 1 tačka 6) ZJN na koji se poziva podnosilac zahteva nije moguće primeniti u ovom slučaju, već je dužnost naručioca da primenom člana 142. stava 2. ZJN u primerenom roku traži od ponuđača neophodne informacije ili dodatnu dokumentaciju kako bi na pravi način doneo odluku o dodeli ugovora.

Navedeno mišljenje potvrđuje i Republička komisija, koja je u rešenju broj 4-00-165/2024 od 02.04.2024.godine stava da je naručilac ispravno zaključio da je nepopunjavanje Tabele 2 u Obrascu strukture cene formalni nedostatak i da u konkretnom slučaju ne može da utiče na ocenu prihvatljivosti ponude izabranog ponuđača u smislu člana 144. stav 1. tačka 6) ZJN.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Ponuđači Srbije, 09.05.2024.
Naslov: Redakcija