Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Postupak izbora Predstavnika za zaštitu podataka o ličnosti


Rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti koji nemaju sedište, prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije dužni su da u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), u pisanom obliku, odrede svog Predstavnika u Republici Srbiji, ukoliko su njihove radnje obrade vezane za:

  • ponudu robe ili usluga licima na koje se podaci odnose na teritoriji Republike Srbije;
  • praćenje aktivnosti lica na koje se podaci odnose, ako se aktivnosti vrše na teritoriji Republike Srbije;

Izuzetak od obaveze imenovanja Predstavnika za ove rukovaoce i obrađivače predviđen je samo ukoliko je:

  • obrada povremena, ne uključuje u velikoj meri obradu posebnih podataka ili podataka koji se odnose na osude za krivična i kažnjiva dela i verovatno je da neće prouzrokovati rizik za prava i slobode fizičkih lica;
  • rukovalac ili obrađivač organ vlasti;

Predstavnik za zaštitu podataka o ličnosti je fizičko ili pravno lice sa prebivalištem ili sedištem na teritoriji Republike Srbije koje je ovlašćeno da predstavlja rukovaoca, odnosno obrađivača u vezi sa njihovim obavezama predviđenim Zakonom.

Rukovaoci i obrađivači su dužni da objave identitet i kontakt podatke svog Predstavnika za zaštitu podataka o ličnosti.

Predstavnik istupa u ime rukovaoca i obrađivača na teritoriji Republike Srbije i lica na koje se podaci odnose mu se mogu obratiti u pogledu svih pitanja ili ostvarivanja prava u vezi sa obradom podatka o ličnosti, a u cilju poštovanja odredbi Zakona.

Osim navedenog, Predstavnik je dužan da sarađuje i sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i dužan je da mu pruži sve neophodne informacije koje Poverenik zatraži u vršenju svojih ovlašćenja.

Predstavnik postupa po nalozima rukovaoca i obrađivača i njegovo imenovanje ne utiče na njihovu odgovornost u slučaju povrede podataka o ličnosti. Pritužba, tužba i ostali pravni zahtevi se podnose protiv rukovaoca ili obrađivača bez obzira na to da li je Predstavnik određen.

Rukovaoci i obrađivači koji u skladu sa Zakonom ne odrede Predstavnika, izlažu se prekršajnoj odgovornosti za koju je propisana novčana kazna u rasponu od 50.000 do 2.000.000 dinara.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt eKapija, advokat Jelena Todorović, 23.11.2023.
Naslov: Redakcija