Zastava Bosne i Hercegovine

OSNOVANA ADVOKATSKA AKADEMIJA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA


Upravni odbor Advokatske komore Beograda, na 29. sednici održanoj dana 22.06.2023.godine, na osnovu člana 66., člana 70. i člana 86. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), člana 23. stav 1. tačka 2. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2018) u vezi člana 281. i člana 283. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012, 86/2013 i 11/2023 - odluka US), doneo je:

ODLUKU

Osniva se Advokatska akademija Advokatske komore Beograda u skladu sa Zakonom od advokaturi i Statutom Advokatske komore Srbije.

Ciljevi i zadaci osnivanja Advokatske akademije Advokatske komore Beograda su organizacija i sprovođenje advokatskog ispita, stalna stručna obuka advokata, advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima, specijalizacija advokata i usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja i veština potrebnih za stručnu, nezavisnu, samostalnu, delotvornu i etičnu advokaturu.

Akademija nema svojstvo pravnog lica.

Akademija radi u sedištu Advokatske komore.

Akademija:

1) donosi program stalne opšte i posebne obuke advokata;

2) donosi program opšte i posebne obuke advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima;

3) utvrđuje strateško planiranje i donosi osnovni plan i jedinstvene standarde rada za sprovođenje programa iz tač. 1. ovog stava;

4) donosi posebne planove za sprovođenje programa iz tač. 1. ovog stava;

5) organizuje i sprovodi stalnu opštu, posebnu i specijalizovanu obuku iz tač. 1) ovog stava;

6) organizuje i sprovodi opštu i posebnu obuku advokata i usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja i veština potrebnih za stručnu, nezavisnu, samostalnu, delotvornu i etičku advokaturu;

7) izdaje uverenja o završenoj obuci advokata u određenoj oblasti prava i advokature;

8) uspostavlja i održava saradnju sa domaćim i stranim ustanovama, organizacijama i udruženjima iste ili srodne delatnosti;

9) izdaje stručnu literaturu, priručnike druge publikacije;

10) obavlja izdavačko analitičke poslove i sarađuje sa naučnim ustanovama;

11) sistematski prikuplja podatke koji su od značaja za njen rad, a naročito o sprovođenju i rezultatima obuke i vodi dokumentaciono informacioni centar;

12) prikuplja i obrađuje sudsku praksu;

13) obavlja i druge poslove u skladu sa ciljevima svog osnivanja.

Organi Akademije su:

1. Dekan

2. Programski savet

Dekana Akademije bira i razrešava Upravni odbor Advokatske komore Beograda većinom glasova, na predlog najmanje tri člana Upravnog odbora.

Programski savet bira i razrešava Upravni odbor Advokatske komore Beograda većinom glasova, uz obrazloženi predlog Dekana.

Dekan

Dekan je izvršni organ Akademije.

Za Dekana može biti imenovan advokat koji ima najmanje 15 (petnaest) godina staža u advokaturi i akademsko zvanje doktora nauka ili objavljene stručne ili naučne radove, iskustvo u pravnoj obuci ili završenu obuku u određenoj oblasti prava.

Mandat Dekana traje četiri godine i može se jednom ponoviti.

Dekan:

1) predstavlja Advokatsku akademiju;

2) izvršava odluke Upravnog odbora Komore;

3) koordinira i organizuje rad Akademije;

4) učestvuje u radu Programskog saveta;

5) podnosi Upravnom odboru Komore redovne mesečne i godišnje izveštaje o svom radu i radu Akademije;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije, opštim aktima Advokatske komore Beograda i Advokatske akademije.

Dekana u njegovom odsustvu zamenjuje član Programskog saveta koga on ovlasti.

Programski savet

Programski savet je stručni organ Akademije.

Članove Programskog saveta čine Dekan, po položaju, i pet predavača koji imenuje Upravni odbor na period od četiri godine, i može se jednom ponoviti.

Za člana Programskog saveta može biti imenovan advokat koji ima najmanje 10 (deset) godina staža u svojstvu advokata, da nije disciplinski kažnjavan 10 (deset) godina koje prethode imenovanju, lice koje ima iskustvo u pravnoj struci najmanje 10 (godina) ili završenu obuku u određenoj oblasti prava.

Mandat članova Programskog saveta traje 4 godine i može os Jednom ponoviti.

Programski savet:

1) predlaže plan rada Akademije;

2) predlaže imenovanje i razrešenje predavača;

3) donosi poslovnik o svom radu;

4) predlaže izmene i dopune poslovnika i plana rada Akademije;

5) u saradnji sa Dekanom stara se o sprovođenju programa i plana rada Akademije;

6) ovlašćuje svog člana da zamenjuje odsutnog Dekana, u slučaju da je Dekan sprečen da ovlasti svog zamenika;

7) bira iz reda svojih članova predsednika Programskog saveta;

8) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Komore i Akademije.

Za predavača Akademije može biti predložen i imenovan advokat koji ima najmanje deset godina staža, uz uslov da nisu disciplinski kažnjavani tokom deset godina koje prethode imenovanju, kao i lice van advokature koje ima nastavno zvanje na Pravnom fakultetu ili naučno zvanje na Institutu, sudija Ustavnog suda, sudija, javni tužilac ili zamenik Javnog tužioca u apelacionom ili višem rangu ovih pravosudnih organa.

Listu predavača, na obrazloženi predlog se dostavlja Upravnom odboru na davanje saglasnosti i o tome donosi odluku u roku od 7 dana od kada mu je odluka Akademije dostavljena.

Sredstva za rad Akademije obezbeđuju se iz sredstava Komore.

Uslove za rad Akademije obezbeđuje Advokatska komora Beograda.


Izvor: Vebsajt Advokatska komora Beograda, 18.09.2023.
Naslov: Redakcija