Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DIVLjAČI I LOVSTVU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o divljači i lovstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 95/18 - dr. zakon), u članu 3. stav 2. tačka 1) briše se.       

Član 2.

U članu 6. stav 1. tač. 5) i 7) brišu se.

Član 3.

U članu 7. stav 1. tačka 3) reč: “obrade” zamenjuje se rečju: “dostavljanja”.

U tački 4) reč: “distribucije” zamenjuje se rečju: “raspodele”.

U stavu 2. tačka 1) reč: “obrade” zamenjuje se rečju: “dostavljanja”.

U tački 2) reč: “distribucije” zamenjuje se rečju: “raspodele”.

U stavu 3. reči: “iz st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: “iz stava 1. tač. 1) i 2)”.

Stav 4. briše se.

Član 4.

Posle člana 8. dodaje se naziv člana i član 8a, koji glasi:

“Pojedini poslovi Lovačkog saveza Srbije

Član 8a

Lovački savez Srbije obavlja sledeće poslove:

1) donosi program obuke lovaca koji sadrži: zakonodavni okvir u oblasti lovstva, gajenje i ekologiju divljači, gazdovanje lovištem i organizaciju lova, lovnu kinologiju, kao i postupanje sa oružjem i municijom i druge mere sigurnosti u lovu;

2) sprovodi obuke iz tačke 1) ovog stava;     

3) distribuira lovne karte;

4) vodi Katastar lovišta i Centralnu bazu podataka.

Poslovi iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana vrše se kao povereni.

Lovački savez Srbije donosi program obuke lovaca iz stava 1. tačka 1) ovog člana po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.”.

Član 5.

U članu 11. stav 1. tačka 5) briše se.

Član 6.

U članu 15. stav 5. menja se i glasi:

“Ministar nadležan za poslove lovstva (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje program i način polaganja stručnog ispita za sticanje licence, obrazac zapisnika o polaganju stručnog ispita i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu.”.

Član 7.

U članu 36. tačka 5) posle reči: “namene” dodaju se reči: “ukoliko su aktom ministra nadležnog za poslove odbrane proglašene za nelovne površine”.

Član 8.

U član 39. menja se i glasi:

“Član 39.

Pravo na gazdovanje lovištem i lovištem posebne namene daje se na period od 20 godina.”.

Član 9.

U članu 41. stav 2. menja se i glasi:

“Ugovor zaključuje Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ i ovlašćeno lice korisnika lovišta.”

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“Izuzetno od stava 3. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove odbrane kao korisnik lovišta posebne namene nema obavezu da obezbedi odgovarajuće garancije propisane aktom iz člana 44. ovog zakona u vrednosti početnih fondova lovostajem zaštićenih vrsta divljači obračunatoj po propisanoj visini naknade.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 10.

U članu 42. tačka 7) reči: “u ustanovljenim granicama” brišu se.

Član 11.

U članu 43. stav 2. reči: “posebne namene” brišu se.

Član 12.

Nazivi člana i čl. 45. i 46. brišu se.

Član 13.

U članu 47. stav 3. reči: “koja mora biti usklađena sa programom razvoja lovnog područja u okviru koga se to lovište nalazi” brišu se.

Član 14.

U članu 48. stav 4. reči: “na način propisan programom razvoja lovnog područja” brišu se.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

“Ukoliko dođe do poremećaja stanja populacija divljači usled pojave bolesti i elementarnih nepogoda korisnik lovišta dužan je da donese izmenu godišnjeg plana.”.

Član 15.

U članu 49. stav 1. menja se i glasi:

“Lovnu osnovu, godišnji plan, program gazdovanja za ograđeni deo lovišta i program naseljavanja divljači izrađuje pravno lice registrovano za obavljanje poslova planiranja u lovstvu koje ima zaposleno lice sa licencom za izradu planskih dokumenata.”.

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

“Ministar bliže propisuje sadržinu i način izrade lovne osnove, godišnjeg plana, programa gazdovanja za ograđeni deo lovišta i programa naseljavanja divljači.”.

Član 16.

U članu 53. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. posle reči: “staništima divljači” dodaju se zapeta i reči: “kao i o lovcima, lovnim kartama i izrečenim merama zabrane bavljenja lovom”.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

“Javna preduzeća i privredna društva iz člana 7. ovog zakona dužna su da podatke dostavljaju na propisanom obrascu Ministarstvu preko Lovačkog saveza Srbije.”.

U dosadašnjem st. 4. i 5. koji postaju st. 3. i 4. reči: “iz stava 3.” zamenjuju se rečima: “iz stava 3.”.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 5. i 6.

Član 17.

U članu 54. stav 2. reči: “vrši dužnost naoružano službenim oružjem” zamenjuju se rečima: “može biti naoružano službenim oružjem u vršenju dužnosti”.

Član 18.

U članu 56. stav 3. reči: “vrši dužnost naoružan službenim oružjem” zamenjuju se rečima: “može biti naoružano službenim oružjem u vršenju dužnosti”.

Član 19.

U članu 57. tačka 2) menja se i glasi:

“2) sačini zapisnik o izvršenoj ili pokušanoj nezakonitoj radnji, o nepridržavanju mera sigurnosti u lovu, izvršiocima, odnosno licima koja su pokušala da izvrše nezakonitu radnju, lovačkom oružju, predmetima, psima i prevoznim i drugim sredstvima korišćenim ili namenjenim za vršenje nezakonite radnje, kao i da o izvršenoj ili pokušanoj nezakonitoj radnji, odnosno o nepridržavanju mera sigurnosti u lovu obavesti odgovorno lice u pravnom licu kod koga je zaposlen, korisnika lovišta, policiju i nadležnog lovnog inspektora;”.

Član 20.

U članu 58. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

“1a) isključi iz lova lice koje ne poštuje mere sigurnosti u lovu ili lovi divljač na način ili uz upotrebu oružja i municije suprotno zabranama propisanim ovim zakonom ili lovi bez dozvole za lov;”.   

U tački 2) reč: “privede” zamenjuje se rečju: “prijavi”.

Član 21.

U članu 60. stav 2. briše se.

Član 22.

Posle člana 60. dodaju se naziv člana i član 60a, koji glase:

“Mera zabrane bavljenja lovom

Član 60a

Ministarstvo rešenjem izriče meru zabrane bavljenja lovom na teritoriji Republike Srbije licu koje se ne pridržava mera sigurnosti u lovu ili lovi divljač na način ili uz upotrebu oružja i municije koji su zabranjeni ovim zakonom ili lovi bez lovne karte ili dozvole za lov.

Meru iz stava 1. ovog člana Ministarstvo izriče na osnovu predloga korisnika lovišta i zapisnika lovočuvara o izvršenoj ili pokušanoj nedozvoljenoj radnji iz stava 1. ovog člana i o izvršiocu.

Zabrana lova može se izreći u trajanju od jedne godine, a u slučaju ponavljanja nedozvoljenih radnji iz stava 1. ovog člana, može se izreći trajna zabrana bavljenja lovom na teritoriji Republike Srbije.”.

Član 23.

Član 61. menja se i glasi:

“Član 61.

Lovna karta može biti mesečna i godišnja.

Pravo na mesečnu i godišnju lovnu kartu ima lice koje je državljanin Republike Srbije ako:

1) ima položen lovački ispit u skladu sa ovim zakonom ili je steklo diplomu srednje ili visoke škole u kojoj je izučavalo predmet iz oblasti lovstva;

2) redovno pohađa obuke iz člana 8a stav 1. tačka 1) ovog zakona;

3) ispunjava uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija, osim za sokolarenje;

4) nema izrečenu meru zabrane bavljenja lovom iz člana 60a ovog zakona.

Pravo na mesečnu lovnu kartu ima i strani državljanin, ako poseduje važeću lovačku ispravu zemlje čiji je državljanin i ako ispunjava uslove iz stava 2. tač. 3) i 4) ovog člana.

Zahtev za dobijanje lovne karte lovac podnosi korisniku lovišta, izuzev zahteva za mesečnu lovnu kartu za koju lovac zahtev može podneti i preko pravnog lica registrovanog za delatnost lovnog turizma.

Zahtev iz stava 4. ovog člana sadrži: prezime i ime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte ili pasoša, pol, datum rođenja, mesto, opštinu i državu rođenja, državljanstvo, mesto prebivališta i adresu stana, datum podnošenja zahteva i vrstu lovne karte za koju se podnosi zahtev.

Uz zahtev za dobijanje lovne karte lice je dužno da priloži dokaze o ispunjenosti uslova za dobijanje lovne karte, u skladu sa ovim zakonom i dokaz o uplati takse za lovnu kartu na račun propisan za uplatu javnih prihoda.”.

Član 24.

Naziv člana i član 62. menjaju se i glase:

“Izdavanje i štampanje lovnih karata

Član 62.

Lovnu kartu izdaje i štampa Ministarstvo.

Obrazac lovne karte izrađuje i štampa Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.”.       

Član 25.

U članu 63. dodaju se novi st. 1 - 3, koji glase:

“U lovu mogu učestvovati ovlašćeno lice korisnika lovišta, vođa grupe i lovci.

Zabranjeno je prisustvo i kretanje drugih lica sa licima iz stava 1. ovog člana u toku lova.

Zabranjeno je fizičko, zvučno i verbalno ometanje lova.”.

Dosadašnji st. 1-3. postaju st. 4 - 6.  

Član 26.

U članu 72. stav 3. reči: “iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva autonomne pokrajine” zamenjuju se rečima: “iz budžeta Republike Srbije i budžeta autonomne pokrajine”.

Član 27.

U članu 73. stav 1. reči: “lovački savez” zamenjuju se rečima: “Lovački savez Srbije”.      

Član 28.

U glavi VII. FINANSIRANjE, naziv odeljka 1. Budžetski fondovi za razvoj lovstva i čl. 78. i 79. brišu se.

Naziv odeljka 2: “Naknade” menja se i glasi: “Takse”.

Član 29.

Naziv člana i član 81. menjaju se i glase:

“Taksa za lovnu kartu

Član 81.

Za dobijanje lovne karte taksa za lovnu kartu uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Sredstva ostvarena od naknade za lovnu kartu pripadaju budžetu Republike Srbije i budžetu autonomne pokrajine i uplaćuju se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Sredstva ostvarena od naknade za lovnu kartu na teritoriji autonomne pokrajine u visini od 30% pripadaju budžetu Republike Srbije, a u visini od 70% pripadaju budžetu autonomne pokrajine.”.

Član 30.

U članu 82. st. 4-6. brišu se.

Član 31.

U članu 95. reči: “sa licencom za obavljanje određenih poslova u lovstvu,” brišu se, a reči: “pet godina” zamenjuju se rečima: “tri godine”.

Član 32.

U članu 102. stav 1. reči: “korisnik lovišta -” brišu se.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

“8a) organizuje lov na lovostajem zaštićenu divljač koja se nalazi na nelovnim površinama, odnosno površinama van lovišta bez pribavljene saglasnosti Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog pokrajinskog organa član (28. stav 3);”.

U tački 10) reči: “član 43. stav 1” zamenjuju se rečima “član 43”.

Tačka 12) menja se i glasi:

“12) ne donese lovnu osnovu (član 47. stav 3);”

Posle tačke 13) dodaju se tač. 13a), 13b) i 13v), koje glase:

“13a) ne donese izmenu godišnjeg plana (član 48. stav 7);

13b) prekrši zabranu ili drugome omogući da prekrši zabranu iz člana 63. stav 2. ovog zakona;

13v) izda dozvolu za lov na ime lica koje nije lovac (član 63. st. 4. i 5);”.

U tački 14) reči: “st. 1. i 2” zamenjuju se rečima: “st. 4. i 5”.

U stavu 2. reči: “od 2.000” zamenjuju se rečima: “od 20.000”, a reči: “korisnika lovišta -” brišu se.

U stavu 3. reči: “korisniku lovišta -” brišu se.

Član 33.

U članu 103. stav 1. posle reči: “člana 8. stav 1” dodaju se zapeta i reči: “člana 8a stav 1. tač. 3) i 4)”, a reči: “člana 64. st. 3. i 4” zamenjuju se rečima: “člana 64. st. 3. i 5”.

U stavu 2. reči: “od 500 do 50.000 dinara” zamenjuju se rečima: “od 10.000 do 100.000 dinara”.

Član 34.

U članu 104. stav 1. reči: “korisnik lovišta -” brišu se.

 Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a), koja glasi:

“10a) ograđuje deo lovišta suprotno odredbama člana 37. ovog zakona;”.

U tački 13) reči: “na način propisan programom razvoja lovnog područja” brišu se.

Posle tačke 15) dodaje se tačka 15a), koja glasi:

“15a) ne dostavlja Ministarstvu obrađene podatke na propisanom obrascu (član 53. stav 3);”.

U stavu 2. reči: “korisnika lovišta -” brišu se.

Član 35.

U članu 105. stav 1. reči: “od 5.000 do 30.000 dinara” zamenjuju se rečima: “od 10.000 do 100.000 dinara”.

Tač. 1) - 3) menjaju se i glase:

“1) vrši radnje koje su zabranjene članom 22. ovog zakona;

2) ne preduzima mere zaštite divljači na nelovnim površinama odnosno površinama van lovišta (član 28);

3) se kreće u lovištu, naoružano lovačkim oružjem ili opremljeno drugim sredstvima za lov, a nema lovnu kartu i dozvolu za lov (član 30);”.

Tačka 4) briše se.

Posle tačke 5) dodaju se tačke 6)-11), koje glase:

“6) ne postupi po zahtevu lovočuvara iz člana 58. stav 2;

prekrši zabranu ili drugome omogući da prekrši zabranu iz člana 63. stav 2. ovog zakona;

8) prekrši zabranu iz člana 63. stav 3;

9) koristi u lovu lovačke pse koji nemaju rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu karticu izdatu na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu (član 74. stav 1);

10) lovi lovostajem zaštićenu divljač suprotno članu 76. ovog zakona;

11) koristi u lovu oružje i municiju suprotno članu 77. ovog zakona.”.

Član 36.

Lovne karte izdate u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 95/18 - dr. zakon) važe do isteka perioda za koji su izdate.

Član 37.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz ovog zakona primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o divljači i lovstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 95/18 - dr. zakon), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENjA

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu (u daljem tesktu: Nacrt zakona) unapređuju se i dopunjuju odredbe važećeg Zakona o divljači i lovstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 95/18 -dr. zakon; u daljem tekstu: Zakon), otklanjaju se nedostaci koji su uočeni u njegovoj primeni i pojavača se bezbednost u odnosu na upotrebu oružja, a u skladu sa propisima o oružju i municiji.

Nacrtom zakona propisuje se zabrana prisustva i kretanja drugih lica sa licima koja učestvuju u lovu (uključujući i dece), i u vezi sa tim adekvatne kaznene odredbe, a u cilju podizanja bezbednosti u lovu na najviši mogući nivo. Takođe, u vezi sa navedenim, predloženo je i pooštravanje uslova za sticanje prava na lov i dobijanje prava na lovnu kartu, kao i uvođenje obavezne i kontinuirane edukacije lovaca. Naime, propisuje se privremena zabrana bavljenja lovom na teritoriji Republike Srbije, čime se uvodi odgovornost lica za kršenje zabrana i mera sigurnosti u lovištu. Predloženo je i uvođenje dodatnih obaveza lica za sticanje prava na lovnu kartu u zavisnosti od izbora vrste lovne karte. U vezi sa navedenim, predložene su izmene i na proširenje ovlašćenja lovočuvara da isključi iz lova lice koje ne poštuje neku od mera sigurnosti u lovu ili krši neku drugu zabranu. Sem toga predlaže se ukidanje obaveze lovočuvara da nosi oružje, već se ostavlja kao mogućnost. Predloženim izmenama je posao distribucije lovnih karata delegiran Lovačkom savezu Srbije, a kako bi se uvela potpuna i tačna evidencija lovnih karata, a samim tim i lovaca. U cilju unapređenja gazdovanja lovištima i ispunjavanja ekonomske funkicije lovstva, utvrđeno je da obzirom da efekte gazdovanja i ulaganja nije moguće realno sagledati i ostvariti u trajanju od 10 godina koliko je važećim Zakonom o divljači i lovstvu predviđeno za period na koji jedno lice dobija pravo gazdovanja lovištem, predloženo je da taj period bude produžen na 20 godina čime se povećava investicioni potencijal lovišta i ispunjava preduslov za povećanje brojnosti populacija divljači. U slučaju lovišta posebne namene period gazdovanja ostaje nepromenjen. Iz razloga zaštite, upravljanja, lova, korišćenja i unapređivanja populacija divljači, ali i smanjenja mogućnosti od širenja zaraze i šteta predloženo je da površine koje se koriste za vojne namene budu nelovne površine ukoliko su aktom ministra nadležnog za poslove odbrane proglašene za nelovne površine.

Sem toga ovom izmenom izvršeno je i usklađivanje sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o inspekcijskom nadzoru, Zakonom o privrednim prestupima i Zakonom o prekršajima.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA         

Čl. 1. i 2. Nacrta zakona kojim se menjaju čl. 3. i 6. Zakona vrši se usklađivanje odredbi Zakona sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije.

Članom 3. Nacrta zakona kojim se menja član 7. Zakona u cilju boljeg finkscionisanja, s obzirom da postoji više korisnika lovišta - javnih preduzeća i privrednih društava koja gazduju lovištima na teritoriji Republike Srbije, praksa je pokazala da se jedino delegiranjem posla distribucije lovnih karata preko jednog organa može uvesti potpuna evidencija istih.

Članom 4. Nacrta zakona uveden je novi član 8a kojim se sem prethodno navedenog rešenja poveravanja distribucije lovnih karata i vođenja Katastra lovišta i Centralne baze podataka iz člana 53. Zakona, uvodi se Lovačkom savezu Srbije donošenje programa obuke lovaca o bezbednosti i zakonitosti u lovu i postupanju sa oružjem i municijom i drugim merama sigurnosti u lovu, kao i sprovođenje obuka iz navedene oblasti. Navedeno je neophodno zbog podizanja svesti o opasnostima koje su evidentne u lovu obzirom na upotrebu oružje i municije, kako sadašnjim tako i budućim lovcima.

Članom 5. Nacrta zakona kojim se briše član 11. stav 1. tačka 5), vrši se usklađivanje sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Članom 6. Nacrta zakona kojim se menja član 15. stav 5. Zakona vrši se pravnotehnička redakcija teksta zbog drugih izmena.

Članom 7. Nacrta zakona izvršena je izmena člana 36. tačka 5) Zakona, a u cilju potrebe da se na velikim površinama za vojne namene organizuje gazdovanje divljači, jer te površine nisu u kontinuiranoj, odnosno svakodnevnoj upotrebi za vojne namene o čemu je predloženo da odlučuje ministar nadležan za poslove odbrane u skladu sa potrebama iz vojnog delokruga.

Članom 8. Nacrta zakona izvršena je izmena člana 39. Zakona, tako je produžen period gazdovanja lovištem, a sve u cilju unapređenja gazdovanja lovištima i ispunjavanja ekonomske funkcije lovstva, jer je utvrđeno da se efekti gazdovanja i ulaganja ne mogu sagledati i ostvariti u trajanju od 10 godina koliko je Zakonom predviđeno za period na koji jedno lice dobija pravo gazdovanja lovištem, predloženo je da taj period bude produžen na 20 godina čime se povećava investicioni potencijal lovišta i ispunjava preduslov za povećanje brojnosti populacija divljači.

Članom 9. Nacrta zakona propisan je izuzetak u bitnim elementima ugovora kojim se lovište daje na gazdovanje iz člana 41. Zakona, a u slučaju ministarstva nadležnog za poslove odbrane kao korisnika lovišta posebne namene, s obzirom da je lovište posebne namene lovište namenjeno za sprovođenje posebnih mera gazdovanja radi očuvanja i usmeravanja razvoja populacije divljači i njenih staništa, a ustanovljavaju se na površinama nacionalnih parkova i na površinama sa većinskim učešćem državnih šuma i šumskog zemljišta, a daje se bez javnog oglasa javnom preduzeću, odnosno drugom pravnom licu čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, koje je korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta na kojima je lovište ustanovljeno.

Članom 10. Nacrta zakona predloženo je brisanje dela odredbe koje se odnose na mogućnost raskida ugovora prilikom promene granica lovišta (član 42. tačka 7) Zakona), s obzirom da se promene granica lovišta menjaju i prirodnim putem (pomeranjem rečnih korita), ali i dejstvom ljudi (izgradnjom autoputeva), drugo što ne dovodi do bitnih odstupanja u utvrđenom matičnom fondu divljači niti u površinama lovišta, a nužno je ostvariti kontinuitet u gazdovanju lovištem

Članom 11. Nacrta zakona kojim se menja članu 43. stav 2. Zakona, tako da se izjednačavaju prava korisnika lovišta u svim vrstama lovišta, te se predlaže da se lovni revir kao deo lovišta određen lovnom osnovom lovišta radi bolje organizacije gazdovanja lovištem, može dati u zakup pravnom licu na teritoriji Republike Srbije koje ispunjava zakonom propisane uslove samo uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lovstva, a na teritoriji autonomne pokrajine uz saglasnost nadležnog pokrajinskog organa.

Čl. 12-15. Nacrta zakona brišu se čl. 45. i 46, a menja se član 47. Zakona tako da se vrši usklađivanje sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 30/2018). Navedenim zakonom uređuje se planski sistem Republike Srbije, odnosno upravljanje sistemom javnih politika i srednjoročno planiranje, vrste i sadržina planskih dokumenata koje u skladu sa svojim nadležnostima predlažu, usvajaju i sprovode svi učesnici u planskom sistemu. Imajući u vidu da Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika (“Službeni glasnik RS”, broj 8/2019), kojom se sprovodi Zakon o planskom sistemu Republike Srbije, u prilogu 11 - Oblasti planiranja i sprovođenja javnih politika, oblast lovstva nije propisana kao zasebna oblast, te se ne može regulisati dokumentom koji je po vrsti strategija. U skladu sa navedenim oblast lovstva neće ostati “strateškiˮ neregulisana, nego će se doneti odgovarajući planski dokument, u skladu sa Zakon o planskim sistemom Republike Srbije, kojim će se u oblasti lovstva postaviti ciljevi, utvrditi prioriteti javnih politika, odnosno planirati mere i aktivnosti za njihovo dostizanje. Zbog sigurnosti i kontinuiteta u gazdovanju populacijama divljači članom 14. Nacrta zakona predviđena je dopuna člana 48. Zakona, kojom se propisuje obaveza korisniku lovišta da vrši izmenu godišnjeg plana u određenim slučajevima, kojom će uskladiti godišnje gazdovanje sa faktičkim stanjem nakon nepredviđenih okolnosti, a sve u cilju sprečavanja daljeg poremećaja u lovištu, odnosno brojnom stanju divljači.

Članom 16. Nacrta zakona izvršene su izmene člana 53. Zakona radi usklađivanja sa predloženim izmenama u čl. 3. i 4. Nacrta zakona.

Čl. 17. i 18. Nacrta zakona predložene su izmene u čl. 54. i 56. Zakona kojim se vrši rasterećivanje obaveze lica da konstantno nosi oružje, i sa druge strane na obezbeđivanje kontinuiteta u čuvanju lovišta, s obzirom da su mnogobrojni razlozi iz kojih lice može dobiti zabranu nošenja oružja, a koji nisu u uskoj vezi sa lovstvom. S obzirom da se predloženo odnosi na vreme vršenja dužnosti, korisnik lovišta kod koga je to lice zaposleno odrediće slučajeve u vršenju dužnosti lovočuvara u kojima je neophodno da bude naoružan.

Članom 19. Nacrta zakona kojim se nenja član 57. tačka 2) Zakona pojačavaju se prava i dužnosti lovočuvara, a radi podizanja nivoa sigurnosti u lovu, korišćenju lovačkog oružja, što je preventivna mera za ostvarivanje osnovnog cilja Nacrta zakona, podizanje nivoa bezbednosti.

Članom 20. Nacrta zakona izvršena je dopuna člana 58. Zakona tako što su povećana ovlašćena lovočuvaras obzirom na član 65. Zakona koji predviđa obavezu korisnika lovišta da donese akte kojima se bliže uređuje gazdovanje lovištem, a naročito način organizovanja stručne i lovočuvarske službe, način organizovanja lova, vreme trajanja lova, mere sigurnosti u lovu, način korišćenja objekata u lovu, kontrolu lovljenja divljači, postupanje sa ulovljenom i uginulom divljači i njenim delovima, kao i mere za sprečavanje štete na divljači i štete od divljači. Navedenom dopunom bi se kao preventivnom merom sprečile nezakonitosti i teže posledice kršenja sigurnosti u lovu. Nadalje, ovlašćenje lovočuvara da privede lice nadležnim organima se menja ovlašćenjem da ga prijavi nadležnim organima, s obzirom da su poslovi privođenja lica u delokrugu nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova.

Članom 21. Nacrta zakona briše se član 60. stav 2. Zakona, s obzirom da je predloženim izmenam ta odredba regulisana posebnim članom (član 61. Zakona)

Članom 22. Nacrta zakona dodaje se novi član 60a kojim se propisuje da meru zabrane bavljenja lovom na teritoriji Republike Srbije, izriče ministarstvo nadležno za poslove lovstva ukoliko lice prekrši neku od zabrana iz čl. 76. i 77. Zakona i mera sigurnosti iz člana 65. Zakona. Neophodno je uvesti odgovornost lica za kršenje navedenih zabrana i mera sigurnosti s obzirom da se u praksi pokazalo da postojeća zakonska rešenja predviđaju mnoštvo kazna za korisnike lovišta, ali skoro nikakvu represivnu meru za sama lica. Predloženo rešenje bi sa jedne strane predstavljalo preventivnu meru samim postojanjem, a sa druge strane represivnu meru na lica koja prekrše neku od zabrana, nevezano od postojanja krivičnog dela.

Članom 23. Nacrta zakona menja se član 61. Zakona, a u vezi sa brisanjem člana 60. stava 2. Zakona, kojim se propisuju dodatni uslovi za sticanje prava na lovnu kartu u zavisnosti od izbora vrste lovne karte, a sve u cilju povećavanja nivoa bezbednosti i sigurnosti, ali i odgovornosti samih lica. Propisano je da pravo na mesečnu i godišnju lovnu kartu ima lice koje je državljanin Republike Srbije koje ispunjava kumulativno predviđene uslove, da ima položen lovački ispit u skladu sa ovim zakonom ili koje je steklo diplomu srednje ili visoke škole u kojoj je izučavalo predmet iz oblasti lovstva, da je redovno pohađalo obuke propisane ovim zakonom i ispunjava uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija (sa izuzetkom za sokolarenje s obzirom da je to način lova divljači sokolima ili drugim pticama grabljivicama u lovištima gde je takav lov predviđen lovnom osnovom - odnosno bez oružja i municije) i da nema izrečenu zaštitnu meru iz člana 60a Zakona. Strani državljanin ima pravo na mesečnu lovnu kartu ukoliko poseduje važeću lovačku ispravu zemlje čiji je državljanin i koji ispunjava uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija i nema izrečenu meru zabrane bavljenja lovom iz člana 60a Zakona. Pojednostavljuje se postupak za podnošenje zahteva za mesečnu lovnu kartu, jer se ostavlja mogućnost podnošenja zahteva i preko pravnog lica registrovanog za delatnost lovnog turizma.

Članom 24. Nacrta zakona kojim se menja član 62 Zakona, propisuje se tehnička izrada i štampa lovnih karata od strane Narodne banke Srbije - Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca, kao organa Republike Srbije specijalizovanog za izradu zvaničnih dokumenata, sa visokim nivoima zaštite štampe, a imajući u vidu da je praksa pokazala da se na postavljene uslove i količine u postupku javne nabavke koji sprovodi Uprava za šume kao organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumartva i vodoprivrede jedino Zavod za izradu novčanica i kovanog novca javljao na tender u prethodnih 6. godina. Propisuje se da Lovački savez Srbije distribuira lovne karte preko korisnika lovišta koji vrše dalju raspodelu lovcima.

Članom 25. Nacrta zakona kojima se dopunjava član 63. Zakona povećava se sigurnost učesnika u lovu i drugih lica postavljanjem jasne definicije ko može biti učesnik u lovu, a ko ne sme biti prisutan i kretati se sa licima koji su učesnici u lovu, u toku samog lova. Takođe izričito se zabranjuje licima bilo koji vid ometanja lova, a sve u cilju sprečavanja prouzrokovanja bilo kog vida nesreća, odnosno stvaranja nesigurnosti u lovu.

Članom 26. Nacrta zakona kojim se menja član 72. Zakona, vrši se usklađivanje odredbi sa Zakonom o budžetu (“Službeni glasnik RS”, broj 149/20).

Članom 27. Nacrta zakona kojim se menja član 73. Zakona propisuje se samo jedna Nacionalna komisija za izložbe i trofeje, koja potvrđuje trofeje divljači ocenjene najvišim ocenama, sastavlja listu trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka i rešava o prigovoru na akt za privremenu ocenu trofeja divljači koju je dala komisija korisnika lovišta. Navedeno iz razloga opštedržavnog značaja, te se ne može formirati više nacionalnih komisija.

Čl. 28 - 30. Nacrta zakona odredbe se usklađuju sa Zakonom o budžetu, odnosno Zakonom o republičkim adminstrativnim taksama.

Članom 31. Nacrta zakona odredba se usklađuje se Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Čl. 32-35. Nacrta zakona kaznene odredbe se usklađuju sa izvršenim izmenama Zakona u pogledu privrednim i prestupa i prekršaja.                            

Članom 36. Nacrta zakona propisana je prelazna odredba koja se odnosi na rok važenja lovnih karata za 2023/2024 lovnu godinu.

Članom 37. Nacrta zakona propisana je obaveza donošenja podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, kao i usaglašavanje postojećih koji će se primenjivati do donošenja novih ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom.

        Članom 38. Zakona propisano je stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 20.09.2023.