Zastava Bosne i Hercegovine

1. Pravni okvir

2. Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV

3. Objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV

3.1. Deo 1. Obrasca POPDV - Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza

3.2. Deo 2. Obrasca POPDV - Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza

3.3. Deo 3. Obrasca POPDV - Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV

3.4. Deo 3a Obrasca POPDV - Obračunati PDV za promet drugog lica

3.5. Deo 4. Obrasca POPDV - Posebni postupci oporezivanja

3.6. Deo 5. Obrasca POPDV - Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV

3.7. Deo 6. Obrasca POPDV - Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima

3.8. Deo 7. Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika

3.9. Deo 8. Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika

3.10. Deo 8e Obrasca POPDV - PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravke odbitka prethodnog poreza

3.11. Deo 9. Obrasca POPDV - Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet

3.12. Deo 9a Obrasca POPDV - PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez

3.13. Deo 10. Obrasca POPDV - poreska obaveza (5.7 - 9a.4)

3.14. Deo 11. Obrasca POPDV - promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV

3.15. Prikaz veze pozicija Obrasca POPDV sa pozicijama Obrasca PPPDV

4. Primer iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i iskazivanja podataka u Obrascu PPPDV

Obrazac POPDV

Pregled obračuna PDV za poreski period od 01.08.2018. do 31.08.2018. godine

1. Pravni okvir

2. Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV

3. Objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV

3.1. Deo 1. Obrasca POPDV - Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza

3.2. Deo 2. Obrasca POPDV - Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza

3.3. Deo 3. Obrasca POPDV - Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV

3.4. Deo 3a Obrasca POPDV - Obračunati PDV za promet drugog lica

3.5. Deo 4. Obrasca POPDV - Posebni postupci oporezivanja

3.6. Deo 5. Obrasca POPDV - Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV

3.7. Deo 6. Obrasca POPDV - Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima

3.8. Deo 7. Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika

3.9. Deo 8. Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika

3.10. Deo 8e Obrasca POPDV - PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravke odbitka prethodnog poreza

3.11. Deo 9. Obrasca POPDV - Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet

3.12. Deo 9a Obrasca POPDV - PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez

3.13. Deo 10. Obrasca POPDV - poreska obaveza (5.7 - 9a.4)

3.14. Deo 11. Obrasca POPDV - promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV

3.15. Prikaz veze pozicija Obrasca POPDV sa pozicijama Obrasca PPPDV

4. Primer iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i iskazivanja podataka u Obrascu PPPDV

Obrazac POPDV

Pregled obračuna PDV za poreski period od 01.08.2018. do 31.08.2018. godine

Stručni komentar

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ISKAZIVANJE PODATAKA U PREGLEDU
OBRAČUNA PDV - OBRASCU POPDV III

• Avgust 2018. godine •


Preuzmite Obrazac POPDV - pregled obračuna PDV (u primeni od 1. jula 2021. godine)

 

SADRŽAJ


Uvod

1. Pravni okvir

2. Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV

3. Objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV

3.1. Deo 1. Obrasca POPDV - Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza

3.3. Deo 3. Obrasca POPDV - Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV

3.4. Deo 3a Obrasca POPDV - Obračunati PDV za promet drugog lica

3.5. Deo 4. Obrasca POPDV - Posebni postupci oporezivanja

3.6. Deo 5. Obrasca POPDV - Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV

3.7. Deo 6. Obrasca POPDV - Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima

3.8 Deo 7. Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika

3.9 Deo 8. Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika

3.9.1 Deo 8a Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

3.9.2 Deo 8b Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

3.9.3 Deo 8v Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b

3.9.4 Deo 8g Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

3.9.5 Deo 8d Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

3.9.6 Deo 8đ Obrasca POPDV - Ukupna osnovica, naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga

3.10. Deo 8e Obrasca POPDV - PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravke odbitka prethodnog poreza

3.11. Deo 9. Obrasca POPDV - Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet

3.12. Deo 9a Obrasca POPDV - PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez

3.13. Deo 10. Obrasca POPDV - poreska obaveza (5.7 - 9a.4)

3.14 Deo 11. Obrasca POPDV - promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV

3.15. Prikaz veze pozicija Obrasca POPDV sa pozicijama Obrasca PPPDV

4. Primer iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i iskazivanja podataka u Obrascu PPPDV

UVOD


Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV namenjeno je obveznicima PDV. Sačinjeno je na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14- dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19) i podzakonskih propisa donetih na osnovu tog zakona. Obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV uređena je članom 46. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Prema navedenoj odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznici PDV dužni su da, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vode evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i da sačine pregled obračuna PDV za svaki poreski period. Odredbom člana 50a Zakona o porezu na dodatu vrednost propisana je obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV uz poresku prijavu. Na osnovu ovlašćenja sadržanog u odredbi člana 46. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost donet je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", broj 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19), kojim su bliže uređena predmetna pitanja.

Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV neposredno je povezano sa vođenjem evidencije o PDV. Evidencija o PDV vodi se na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu. Ona mora da bude jasna, pregledna i analitička, iz koje se na nedvosmislen način može utvrditi obaveza po osnovu PDV. Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV uređena je sadržina evidencije o PDV, dok njen oblik nije propisan, što znači da obveznici PDV imaju pravo da formiraju evidenciju o PDV u obliku koji im najviše odgovara, s tim što su dužni da u toj evidenciji obezbede sve propisane podatke. Najveći broj podataka koje zahteva evidencija o PDV može biti obezbeđen u knjigovodstvenoj evidenciji. Na osnovu podataka iz evidencije o PDV, obveznik PDV za svaki poreski period sačinjava pregled obračuna PDV na Obrascu POPDV (na osnovu kojeg se iskazuju podaci u poreskoj prijavi PDV), koji se podnosi isključivo elektronskim putem, preko portala Poreske uprave. Pregled obračuna PDV - Obrazac POPDV podnosi se uz poresku prijavu PDV od 1. jula 2018. godine, što znači počev od poreskog perioda jul 2018. godine, odnosno jul-septembar 2018. godine. S tim u vezi, Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV (u daljem tekstu: Korisničko uputstvo) treba da doprinese nesmetanoj primeni propisa. Korisničko uputstvo sadrži:

1. Pravni okvir;

2. Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV;

3. Objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV (sa primerima koji se odnose na konkretne delove, odnosno polja);

4. Primer iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i iskazivanja podataka u Obrascu PPPDV.

1. PRAVNI OKVIR


1) Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04- ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19- u daljem tekstu: Zakon);

2) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 - u daljem tekstu: ZPPPA);

3) Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 124/04);

4) Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo ("Službeni glasnik RS", br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15 i 44/18 dr.zakon);

5) Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS", broj 111/13 i 31/18 - u daljem tekstu: Uredba o prometu sa APKM);

6) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", br. 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19 - u daljem tekstu: Pravilnik);

7) Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 118/12 - u daljem tekstu: Pravilnik o prometu bez naknade);

8) Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara ("Službeni glasnik RS", broj 122/12);

9) Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen ("Službeni glasnik RS", broj 118/12 - u daljem tekstu: Pravilnik o zameni dobara u garantnom roku);

10) Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen ("Službeni glasnik RS", broj 118/12 - u daljem tekstu: Pravilnik o prenosu imovine);

11) Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 86/15 - u daljem tekstu: Pravilnik o prometu iz oblasti građevinarstva);

12) Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 107/12 i74/13 - u daljem tekstu: Pravilnik o sekundarnim sirovinama);

13) Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 84/15);

14) Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem ("Službeni glasnik RS", broj 75/19);

15) Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu ("Službeni glasnik RS", broj 86/15);

16) Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik ("Službeni glasnik RS", broj 105/04);

17) Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 86/15 - u daljem tekstu: Pravilnik o izmeni osnovice);

18) Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV ("Službeni glasnik RS", br. 108/04, 130/04 - ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16 i 48/18 - u daljem tekstu: Pravilnik o posebnoj stopi PDV);

19) Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sapravom na odbitak prethodnog poreza ("Službeni glasnik RS", br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 44/18 dr.zakon, 48/18, 62/18, 104/18, 16/19 i 80/19)- Pravilnik o poreskim oslobođenjima);

20) Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezuna dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 120/12 i86/15 - u daljem tekstu: Pravilnik o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona);

21) Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka ("Službeni glasnik RS", broj 96/19);

22) Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice zaPDV ("Službeni glasnik RS", broj 86/15);

23) Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte ("Službeni glasnik RS", broj 120/12 - u daljem tekstu: Pravilnik o opremi i objektima za vršenje delatnosti);

24) Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima ("Službeni glasnik RS", br. 105/04 i118/12 - u daljem tekstu: Pravilnik o polovnim dobrima);

25) Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 114/12);

26) Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV,postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19, 50/19 - u daljem tekstu: Pravilnik o poreskoj prijavi);

27) Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci ("Službeni glasnik RS", br. 123/12,86/15, 52/18, 94/19 - u daljem tekstu: Pravilnik o računima);

28) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Službeni glasnik RS", br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 dr.zakon, 104/18- u daljem tekstu: Pravilnik o povraćaju, refakciji i refundaciji PDV);

29) Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 21/17);

30) Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 21/17 i 41/17);

31) Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 21/17);

32) Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu ("Službeni glasnik RS", broj 23/18 i 48/18 dr.zakon)

2. OPŠTE SMERNICE U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U OBRASCU POPDV


Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV (u daljem tekstu: Opšte smernice) imaju za cilj da doprinesu adekvatnom razumevanju načelnih rešenja u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV, a samim tim i u poreskoj prijavi PDV - Obrascu PPPDV, kao i konciznosti teksta Korisničkog uputstva u smislu izbegavanja suvišnog ponavljanja istih rešenja. Međutim, pri davanju pojedinih objašnjenja u vezi sa iskazivanjem podataka u konkretnim delovima, odnosno poljima Obrasca POPDV, ocenjeno je celishodnim da se ponove i pojedine Opšte smernice.

U vezi sa navedenim, pri iskazivanju podataka u Obrascu POPDV obveznik PDV treba da se rukovodi sledećim Opštim smernicama:

1) U Obrascu POPDV ne iskazuju se podaci o transakcijama, aktivnostima i drugim poslovnim promenama za koje Pravilnikom nije propisana obaveza iskazivanja. Primera radi, u Obrascu POPDV ne iskazuju se podaci o naknadi štete, novčanim donacijama, kamatama na depozite po viđenju, kamatama zbog neblagovremenog plaćanja (zakonskih i ugovorenih), isplatama zarada zaposlenim licima, prometu dobara i usluga koji se vrši bez naknade, a koji nije predmet oporezivanja PDV, iznosu novčanih sredstava naplaćenih u ime i za račun drugog lica i dr.

2) U Obrascu POPDV iskazuju se podaci o transakcijama, aktivnostima i drugim poslovnim promenama koji se odnose na promet dobara i usluga koji je obveznik PDV izvršio, odnosno koji mu je izvršen, računima ili drugim dokumentima koji služe kao računi u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: račun), odnosno dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena, za koje je Pravilnikom propisana obaveza iskazivanja. Ti podaci iskazuju se za odgovarajući poreski period na osnovu transakcija, aktivnosti odnosno drugih poslovnih promena u kojem su se dogodile, odnosno na osnovu računa ili drugih dokumenata kojima se potvrđuje poslovna promena (npr. izvršena isporuka dobara, naplaćen avans, izdat račun, nabavljena dobra, primljen račun, plaćen avans, nastala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza i dr), a u skladu sa objašnjenjima sadržanim u Korisničkom uputstvu.

3) Podaci se iskazuju u dinarima, bez decimala, prostim zaokruživanjem, nezavisno od toga da li se naknada naplaćuje u dinarima ili u devizama kada je to dozvoljeno zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

4) Određivanje da li je reč o prometu izvršenom u Republici, odnosno van Republike vrši se na osnovu odredaba čl. 11. i 12. Zakona.

5) Ako pri objašnjenju načina iskazivanja podataka u poljima Obrasca POPDV nije posebno navedeno da li se u određenom polju iskazuju podaci o prometu koji se vrši uz naknadu ili bez naknade, u tom polju iskazuju se podaci o prometu koji se vrši uz naknadu.

6) Podaci u pojedinim poljima Obrasca POPDV, koja popunjava obveznik PDV, mogu biti i sa predznakom "minus". Reč je o podacima koji se odnose na smanjenje naknade, osnovice i PDV, bilo da je negativni iznos posledica jedne ili više aktivnosti obveznika PDV.

7) Podaci u poljima Obrasca POPDV, koja se popunjavaju automatski, a koja se odnose na naknadu i osnovicu, ne mogu biti sa predznakom "minus", dok podaci u poljima koja se odnose na PDV mogu biti sa predznakom "minus".

8) Ako je u poreskom periodu u kojem je izvršen promet došlo i do povećanja/smanjenja osnovice i PDV, podaci o osnovici i PDV iskazuju se u poljima predviđenim za iskazivanje podataka o izvršenom prometu, a podaci o povećanju/smanjenju osnovice i PDV u poljima predviđenim za iskazivanje podataka o povećanju/smanjenju osnovice i PDV.

9) Podaci o storno računima iskazuju se u poljima predviđenim za iskazivanje podataka o smanjenju naknade, odnosno osnovice i PDV. Storno računom smatra se dokument kojim se poništava prethodno sačinjen račun koji sadrži grešku, nezavisno od toga da li je poslat drugom licu ili je samo evidentiran u informatičkom sistemu obveznika PDV.

10) Podaci o prometu za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, a za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, u skladu sa Zakonom (npr. promet sekundarnih sirovina izvršen drugom obvezniku PDV), iskazuju se na sledeći način:

- obveznik PDV koji vrši taj promet iskazuje podatak u delu 3, u polju 3.3, odnosno 3.4 Obrasca POPDV;

- obveznik PDV kojem je taj promet izvršen iskazuje podatak u delu 8b, u polju 8b.1, odnosno 8b.2.

11) Podatak o sporednom prometu dobara, odnosno usluga ne iskazuje se posebno.

12) Ako je u istom poreskom periodu naplaćen, odnosno plaćen avans i izvršen promet, u Obrascu POPDV ne iskazuju se podaci o naplaćenom, odnosno plaćenom avansu.

13) Iznos naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje u skladu sa čl. 24. i 25. Zakona ne umanjuje se za iznos avansa za taj promet.

14) Iznos PDV obračunat za promet dobara i usluga, za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, umanjuje se za iznos PDV obračunatog po osnovu naplaćenog avansa za taj promet ako je po osnovu naplaćenog avansa nastala poreska obaveza u poreskom periodu različitom od poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara i usluga. Iznos osnovice za promet dobara i usluga ne umanjuje se za deo avansa koji se odnosi na osnovicu.

15) Iznos PDV obračunat za promet dobara i usluga drugog lica umanjuje se za iznos PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa za taj promet ako je po osnovu plaćenog avansa nastala poreska obaveza u poreskom periodu različitom od poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara i usluga. Iznos osnovice za promet dobara i usluga ne umanjuje se za deo avansa koji se odnosi na osnovicu.

16) Utvrđivanje da li se dobra i usluge nabavljaju od obveznika PDV vrši se uvidom u Registar obveznika PDV koji vodi Poreska uprava.

17) U delu 6. Obrasca POPDV iskazuju se podaci isključivo na osnovu dokumenata Uprave carina koji se odnose na dobra stavljena u slobodan promet.

18) U delu 8. Obrasca POPDV podaci o prometu dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, uključujući i podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, iskazuju se na sledeći način, i to:

1. Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV koji je za taj promet dobara i usluga poreski dužnik (tabela 8a Obrasca POPDV)

- podaci o osnovici i PDV, na osnovu računa o izvršenom prometu,

- podaci o izmeni - povećanju osnovice i PDV po osnovu izmene osnovice, na osnovu dokumenta o povećanju osnovice i PDV,

- podaci o izmeni - smanjenju osnovice i PDV po osnovu izmene osnovice, na osnovu smanjenja osnovice i ispravke PDV po osnovu smanjenja osnovice,

- podaci o plaćenim avansima, u delu osnovice, na osnovu plaćenog avansa,

- podaci o plaćenim avansima, u delu PDV, na osnovu avansnog računa;

2. Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV koji za taj promet dobara i usluga nije poreski dužnik, već je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga (tabela 8b Obrasca POPDV)

- podaci o osnovici, na osnovu izvršenog prometa,

- podaci o izmeni - povećanju osnovice, na osnovu povećanja osnovice,

- podaci o izmeni - smanjenju osnovice, na osnovu smanjenja osnovice,

- podaci o plaćenim avansima, na osnovu plaćenog avansa;

3. Nabavka dobara i usluga u Republici od stranog lica koje nije obveznik PDV, a koje vrši promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV od strane obveznika PDV - primaoca dobara, odnosno usluga (tabela 8g Obrasca POPDV)

- podaci o osnovici, na osnovu izvršenog prometa,

- podaci o izmeni - povećanju osnovice, na osnovu povećanja osnovice,

- podaci o izmeni - smanjenju osnovice, na osnovu smanjenja osnovice,

- podaci o plaćenim avansima, na osnovu plaćenog avansa.

Napomena: ako obveznik PDV ne poseduje račun za nabavku dobara i usluga iz tač. 2. i 3. ove opšte smernice, podatke iskazuje u očekivanom (pretpostavljenom) iznosu, a na osnovu računa prethodnog učesnika u prometu vrši korekciju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV.

19) U delu 8. Obrasca POPDV podaci o prometu dobara i usluga za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, uključujući i podatke o izmeni naknade, osnovice, odnosno vrednosti tog prometa, iskazuju se na osnovu računa ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje poslovna promena, a koji sadrži podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa (tabele 8v i 8d Obrasca POPDV).

20) Ako se nabavka dobara i usluga vrši od jednog lica, a naknadu za ta dobra i usluge, u ime i za račun lica koje je izvršilo promet, naplaćuje od obveznika PDV drugo lice, u Obrascu POPDV iskazuju se podaci o toj nabavci u odgovarajućim poljima, u zavisnosti od toga da li su dobra i usluge nabavljeni od obveznika PDV ili lica koje nije obveznik PDV, domaćeg ili stranog lica.

21) U slučaju službenih putovanja, u Obrascu POPDV iskazuju se podaci o troškovima samo ako računi za te troškove - smeštaj, prevoz i dr. glase na obveznika PDV.

22) Ako obveznik PDV ne poseduje račun prethodnog učesnika u prometu za nabavljena dobra i usluge bez naknade, a za koje postoji obaveza iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, obveznik PDV utvrđuje iznos osnovice, odnosno PDV primenom člana 18. st. 1 - 3. Zakona.

3. OBJAŠNJENJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U KONKRETNIM DELOVIMA, ODNOSNO POLJIMA OBRASCA POPDV


Obrazac POPDV sadrži podatke o:

1) podnosiocu (naziv, odnosno ime i prezime i PIB podnosioca);

2) prometu dobara i usluga i drugim aktivnostima od značaja za poresku obavezu PDV za određeni poreski period, grupisanih u 13 delova, i to:

- Deo 1 - Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

- Deo 2 - Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

- Deo 3 - Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV;

- Deo 3a - Obračunati PDV za promet drugog lica;

- Deo 4 - Posebni postupci oporezivanja;

- Deo 5 - Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV;

- Deo 6 - Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima;

- Deo 7 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika;

- Deo 8 - Nabavka dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

- Deo 9 - Ukupna vrednost nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara stavljenih u slobodan promet;

- Deo 9a - PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez;

- Deo 10 - Poreska obaveza;

- Deo 11 - Promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV.

3.1. DEO 1. OBRASCA POPDV - PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA


U delu 1. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga za koji je odredbama člana 24. Zakona propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, uključujući i podatke o prometu investicionog zlata i prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV u skladu sa članom 36b Zakona.

• Polje 1.1 Obrasca POPDV

U polju 1.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara koja se otpremaju u inostranstvo iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

U polju 1.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu naknade za promet dobara koja su u poreskom periodu otpremljena u inostranstvo, a za koji su u tom poreskom periodu ispunjeni uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja;

- iznosu naknade za promet dobara za koji su se u poreskom periodu stekli uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja, a koja su otpremljena u inostranstvo u nekom od prethodnih poreskih perioda uz obavezu obračunavanja PDV za taj poreski period;

- iznosu za koji je povećana naknada za promet dobara koja su otpremljena u inostranstvo (za koji je propisano poresko oslobođenje) u poreskom periodu u kojem je povećana naknada, odnosno za promet dobara koja su otpremljena u inostranstvo u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu za koji je smanjena naknada za promet dobara koja su otpremljena u inostranstvo (za koji je propisano poresko oslobođenje) u poreskom periodu u kojem je smanjena naknada, odnosno za promet dobara koja su otpremljena u inostranstvo u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans za promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo i izvršeno otpremanje dobara u inostranstvo, u Obrascu POPDV iskazuju se samo podaci o naknadi za izvršeno otpremanje dobara u inostranstvo.

Iznos naknade za promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, o kojem se iskazuju podaci u polju 1.1 Obrasca POPDV, ne umanjuje se za iznos avansa za taj promet.

Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo propisani su odredbama člana 3. st. 1. do 6. i člana 4. st. 1. i 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima.

U najvećem broju slučajeva, uslov za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo je posedovanje izvozne carinske deklaracije koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike, o izvršenom izvozu dobara izdate u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: izvozna deklaracija), odnosno overene kopije izvozne deklaracije.

Specifičnosti:

a) U slučaju kada je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, iznos naknade za taj promet obveznik PDV može da iskaže u polju 1.1 Obrasca POPDV i da ostvari poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju. Za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara obveznik nema obavezu da obračuna PDV.

b) U slučaju kada je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara nije potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara (obveznik PDV je dužan da podnese izmenjenu poresku prijavu za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara i da iskaže podatke o tom prometu u polju 3.2 Obrasca POPDV - iznos osnovice i iznos obračunatog PDV).

Obveznik PDV koji je obračunao PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara ima pravo da za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV i da ostvari poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona. U tom slučaju, podatak o iznosu naknade za taj promet iskazuje se u polju 1.1 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je potvrđen istup dobara, a u polju 3.6 Obrasca POPDV vrši se smanjenje iznosa osnovice i iznosa obračunatog PDV.

Primer 1:

Na osnovu zaključenog ugovora sa kupcem iz Bugarske o isporuci dobara, obveznik PDV izvršio je izvoz dobra u dinarskoj protivvrednosti od 1.200.000 dinara na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom, o čemu poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike. U računu izdatom kupcu iz Bugarske PDV nije obračunat jer su ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona. Iznos od 1.200.000 dinara iskazuje se u polju 1.1 Obrasca POPDV.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.200.000

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

1.200.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 2:

Obveznik PDV izvezao je dobra u inostranstvo u poreskom periodu jul 2018. godine i po osnovu tog izvoza ostvario poresko oslobođenje za isti poreski period. Iznos naknade za izvršeni izvoz iznosi 1.000.000 dinara. U narednom poreskom periodu obveznik PDV je zaračunao troškove prevoza kupcu iz inostranstva u iznosu od 100.000 dinara. U Obrascu POPDV, u polju 1.1, za poreski period jul 2018. godine, obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu naknade za izvršeni izvoz u iznosu od 1.000.000 dinara, a u Obrascu POPDV, u polju 1.1, za poreski period avgust 2018. godine, obveznik PDV iskazuje podatak o povećanju naknade za izvoz dobara u iznosu od 100.000 dinara.

(1) Obrazac POPDV za jul 2018. godine

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.000.000

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

1.000.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

(2) Obrazac POPDV za avgust 2018. godine

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

100.000

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

100.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 3:

Kupac iz inostranstva, kojem je obveznik PDV otpremio dobra uz poresko oslobođenje za naknadu od 1.200.000 dinara, u skladu sa kupoprodajnim ugovorom ostvario je pravo na dodatni popust od 10%, pa je obveznik PDV - isporučilac dobara izdao dokument o smanjenju naknade iz člana 15. Pravilnika o računima (knjižno odobrenje) na iznos od 120.000 dinara u poreskom periodu u kojem je izvršen promet. U ovom slučaju, u Obrascu POPDV, u polju 1.1, obveznik PDV iskazuje iznos od 1.080.000 dinara (1.200.000 - 120.000).

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.080.000

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

1.080.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 4:

Obveznik PDV, za kojeg je poreski period kalendarski mesec, izvršio je izvozno carinjenje dobara dana 29. avgusta 2018. godine, a nadležni carinski organ potvrdio je istupanje dobara sa teritorije Republike dana 1. septembra 2018. godine. Dinarska protivvrednost izvezenih dobara iznosi 1.500.000 dinara.
U ovom slučaju:
- u Obrascu POPDV za avgust 2018. godine obveznik PDV ne iskazuje podatke;
- u Obrascu POPDV za septembar 2018. godine, u polju 1.1, obveznik PDV iskazuje podatak o naknadi za izvršeno otpremanje dobara u iznosu od 1.500.000 dinara.

(1) Obrazac POPDV za avgust 2018. godine

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

 

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

(2) Obrazac POPDV za septembar 2018. godine

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.500.000

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

1.500 000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

Podatak u polju 1.1 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 1.2 Obrasca POPDV

U polju 1.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara koja se sa teritorije Republike van APKM otpremaju na teritoriju APKM u skladu sa Uredbom o prometu sa APKM, za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

U polju 1.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu naknade za promet dobara koja su u poreskom periodu otpremljena sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, a za koji su u tom poreskom periodu ispunjeni uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja;

- iznosu naknade za promet dobara za koji su se u poreskom periodu stekli uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja, a koja su otpremljena sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM u nekom od prethodnih poreskih perioda uz obavezu obračunavanja PDV za taj poreski period;

- iznosu za koji je povećana naknada za promet dobara koja su otpremljena sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM (za koji je propisano poresko oslobođenje) u poreskom periodu u kojem je povećana naknada, odnosno za promet dobara koja su otpremljena na teritoriju APKM u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu za koji je smanjena naknada za promet dobara koja su otpremljena sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM (za koji je propisano poresko oslobođenje) u poreskom periodu u kojem je smanjena naknada, odnosno za promet dobara koja su otpremljena na teritoriju APKM u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans za promet dobara koja se otpremaju sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM i izvršeno otpremanje dobara sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, u Obrascu POPDV iskazuju se samo podaci o naknadi za izvršeno otpremanje dobara na teritoriju APKM.

Iznos naknade za promet dobara koja se otpremaju sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, o kojem se iskazuju podaci u polju 1.2 Obrasca POPDV, ne umanjuje se za iznos avansa za taj promet.

Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara koja se otpremaju sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, a koji moraju biti kumulativno ispunjeni, propisani su odredbama člana 3. Uredbe o prometu sa APKM. S tim u vezi, dokazima da su dobra otpremljena na teritoriju APKM smatraju se:

1) jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave (reč je o izvoznoj deklaraciji);

2) izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV - isporučioca dobara.

Specifičnosti:

a) U slučaju kada je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, a prenos novčanih sredstava izvršen do dana sačinjavanja Obrasca POPDV i podnošenja poreske prijave (u skladu sa Zakonom) za poreski period u kojem je potvrđen istup dobara, iznos naknade za taj promet obveznik PDV može da iskaže u polju 1.2 Obrasca POPDV i da ostvari poresko oslobođenje za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju. Za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara obveznik PDV nema obavezu da obračuna PDV.

b) U slučaju kada je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara nije potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, nezavisno od toga da li je ispunjen uslov koji se odnosi na prenos novčanih sredstava (obveznik PDV je dužan da podnese izmenjenu poresku prijavu za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara i da iskaže podatke o tom prometu u Obrascu POPDV, u polju 3.2 - iznos osnovice i iznos obračunatog PDV).

Napomena: Obveznik PDV iz tač. a) i b) koji je obračunao PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a pod uslovom da je do dana sačinjavanja Obrasca POPDV i podnošenja poreske prijave (u skladu sa Zakonom) za poreski period u kojem je potvrđen istup dobara izvršen i prenos novčanih sredstava, ima pravo da za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV i da ostvari poresko oslobođenje. U tom slučaju, podatak o iznosu naknade za taj promet iskazuje se u polju 1.2 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je potvrđen istup dobara, a u polju 3.6 Obrasca POPDV vrši se smanjenje iznosa osnovice i iznosa obračunatog PDV.

v) U slučaju kada je u istom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje i potvrđen istup dobara, a do dana sačinjavanja Obrasca POPDV i podnošenja poreske prijave (u skladu sa Zakonom) za taj poreski period nije ispunjen uslov koji se odnosi na prenos novčanih sredstava, za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje i potvrđen istup dobara obveznik PDV iskazuje podatke o tom prometu u polju 3.2 Obrasca POPDV - iznos osnovice i iznos obračunatog PDV. Ako se od dana sačinjavanja Obrasca POPDV i podnošenja poreske prijave (u skladu sa Zakonom) za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje i potvrđen istup dobara ispuni i uslov koji se odnosi na prenos novčanih sredstava, u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je i ovaj uslov ispunjen obveznik PDV iskazuje podatak o predmetnom prometu u polju 1.2, a u polju 3.6 vrši smanjenje iznosa osnovice i iznosa obračunatog PDV.

Primer 5:

Obveznik PDV, na osnovu zaključenog ugovora sa kupcem iz Kosovske Mitrovice, izvršio je isporuku dobara čija vrednost iznosi 960.000 dinara, o čemu poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, kao i dokaz (izvod sa poslovnog računa) da je kupac izvršio prenos novčanih sredstava na poslovni račun isporučioca dobara na ime kupoprodajne cene dobara. Iznos od 960.000 dinara iskazuje se u polju 1.2 Obrasca POPDV.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

960.000

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

960.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 6:

U poreskom periodu jul 2018. godine obveznik PDV otpremio je dobra na teritoriju APKM u vrednosti od 100.000 dinara i za taj promet ispunio uslove za ostvarivanje poreskog oslobođenja. U istom poreskom periodu obveznik PDV zaračunao je kupcu troškove prevoza dobara otpremljenih na teritoriju APKM u prethodnom poreskom periodu u iznosu od 30.000 dinara i odobrio naknadni popust u ceni drugom kupcu za promet dobara otpremljenih na teritoriju APKM u tri prethodna poreska perioda u iznosu od 200.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, u polju 1.2, obveznik PDV iskazuje iznos od - 70.000 dinara (100.000+30.000-200.000).

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

- 70.000

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

0

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 7:

Obveznik PDV otpremio je dobra na teritoriju APKM dana 25. jula 2018. godine u vrednosti od 1.200.000 dinara. Do isteka tog poreskog perioda obezbedio je izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM. Kupac sa teritorije APKM izvršio je prenos novčanih sredstava na poslovni račun obveznika PDV - prodavca dana 8. avgusta 2018. godine.
U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, u polju 1.2, obveznik PDV iskazuje iznos od 1.200.000 dinara.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.200.000

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

1.200 000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 8:

Obveznik PDV otpremio je dobra na teritoriju APKM dana 25. jula 2018. godine u vrednosti od 1.200.000 dinara. Do isteka tog poreskog perioda obezbedio je izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM. Kupac sa teritorije APKM izvršio je prenos novčanih sredstava na poslovni račun obveznika PDV - prodavca dana 16. avgusta 2018. godine.
U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, u polju 3.2, u odgovarajućim kolonama, obveznik PDV iskazuje iznos osnovice od 1.000.000 dinara i iznos PDV od 200.000 dinara.
U Obrascu POPDV za avgust 2018. godine, obveznik PDV iskazuje iznos od 1.200.000 dinara u polju 1.2, a u polju 3.6, u odgovarajućim kolonama, smanjuje iznos osnovice za 1.000.000 dinara i iznos PDV za 200.000 dinara.

(1) Obrazac POPDV za jul 2018. godine

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

 

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

1.000.000

200.000

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

1.000.000

200.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

200.000

 

 

2) Obrazac POPDV za avgust 2018. godine

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.200.000

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

1.200.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

- 1.000.000

- 200.000

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

0

-200.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

-200.000

 

 

Podatak u polju 1.2 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 1.3 Obrasca POPDV

U polju 1.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometu dobara i usluga u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za koje bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, kao i podaci o prometu dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometu dobara u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo.

U polju 1.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu naknade za unos dobara u slobodnu zonu za koja bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

- iznosu za koji je povećana naknada za unos dobara u slobodnu zonu, za koja bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, izvršen u poreskom periodu u kojem je povećana naknada, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu za koji je smanjena naknada za unos dobara u slobodnu zonu, za koja bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, izvršen u poreskom periodu u kojem je smanjena naknada, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu naknade za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni za koje bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra, odnosno usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

- iznosu za koji je povećana naknada za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, za koje bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra, odnosno usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, izvršen u poreskom periodu u kojem je povećana naknada, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu za koji je smanjena naknada za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, za koje bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra, odnosno usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, izvršen u poreskom periodu u kojem je smanjena naknada, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda.

- iznosu naknade za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara u slobodnoj zoni koji je izvršen stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;

- iznosu za koji je povećana naknada za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara u slobodnoj zoni koji je izvršen stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo.

- iznosu za koji je smanjena naknada za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara u slobodnoj zoni koji je izvršen stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo.

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans i izvršen promet za koji je naplaćen avans, u Obrascu POPDV iskazuju se samo podaci o naknadi za izvršen promet.

Iznos naknade za promet o kojem se iskazuju podaci u polju 1.3 Obrasca POPDV, ne umanjuje se za iznos avansa za taj promet.

Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu za koja bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, a za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, propisani su odredbama člana 6. st. 1. i 3. Pravilnika o poreskim oslobođenjima.

Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni za koja bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra, odnosno usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, a za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, propisani su odredbom člana 8. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima.

Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara u slobodnoj zoni koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo, propisani su odredbama člana 8a i 8v Pravilnika o poreskim oslobođenjima.

Specifičnosti:

Poresko oslobođenje za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni za koje bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra, odnosno usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, a za koji je poreski dužnik obveznik PDV kojem je taj promet izvršen - korisnik slobodne zone, može da ostvari obveznik PDV - korisnik slobodne zone ako su ispunjeni uslovi iz člana 6. stav 2, odnosno člana 8. stav 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima.

Obveznik PDV koji vrši promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, odnosno promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, a koji za promet predmetnih dobara, odnosno usluga nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom (npr. za promet sekundarnih sirovina ili usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama), ne iskazuje podatak o tom prometu u delu 1. Obrasca POPDV, već u delu 3. Obrasca POPDV, u polju 3.4. U navedenom slučaju, obveznik PDV - korisnik slobodne zone iskazuje podatke u Obrascu POPDV u delu 8. u polju 8b.2, dok u delu 3a ne iskazuje podatak o obračunatom PDV, ako su ispunjeni uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja.

Napomena: U polju 1.3 Obrasca POPDV ne iskazuje se iznos naknade za promet usluga prevoza dobara koja se unose u slobodnu zonu i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su povezane sa tim unosom, za koje bi obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi te usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, kao i iznos naknade za promet prevoznih i drugih usluga koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu izvršen stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo. Podatak o iznosu naknade za taj promet iskazuje se u polju 1.4 Obrasca POPDV.

Primer 9:

Obveznik PDV - lice "A", isporučio je drugom obvezniku PDV - korisniku slobodne zone 10 tona gvožđa u iznosu od 500.000 dinara, koje će korisnik slobodne zone koristiti za obavljanje delatnosti u zoni. Kada bi predmetna dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, obveznik PDV - korisnik slobodne zone imao bi pravo na odbitak prethodnog poreza. Obveznik PDV je obezbedio dokumentaciju propisanu Pravilnikom o poreskim oslobođenjima. U istom poreskom periodu, zbog tehničkih nedostataka isporučenih dobara u prethodnom poreskom periodu, na osnovu reklamacije kupca - korisnika slobodne zone, obveznik PDV - isporučilac dobara izvršio je smanjenje vrednosti isporučenih dobara i izdao dokument o smanjenju naknade za iznos od 2.500.000 dinara.
U Obrascu POPDV, u polju 1.3, obveznik PDV, lice "A", iskazuje: - 2.000.000 (500.000 - 2.500.000).

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

- 2.000.000

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

0

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 10:

Obveznik PDV - lice "A", koji obavlja delatnost proizvodnje kancelarijskog materijala u slobodnoj zoni, prodao je drugom obvezniku PDV - licu "B", koji takođe obavlja proizvodnu delatnost u slobodnoj zoni, kancelarijski materijal u iznosu od 100.000 dinara. Obveznik PDV - lice "A" po osnovu navedene prodaje nije obračunao PDV jer bi obveznik PDV - lice "B" imao pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke kancelarijskog materijala kada bi delatnost obavljao van slobodne zone, pri čemu su ispunjeni i ostali uslovi za poresko oslobođenje. U Obrascu POPDV, u polju 1.3, obveznik PDV - lice "A" iskazuje iznos od 100.000 dinara.
Ako bi obveznik PDV - lice "A" prodao kancelarijski materijal banci, koja takođe obavlja delatnost u slobodnoj zoni, ali bez prava na odbitak prethodnog poreza, na naknadu za isporučeni kancelarijski materijal imao bi obavezu da obračuna PDV, s obzirom da banka ne bi imala pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi kancelarijski materijal nabavljala za obavljanje delatnosti (bez prava na odbitak prethodnog poreza) van slobodne zone. U tom slučaju, podatak o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuje se u delu 3, u polju 3.2 Obrasca POPDV.

Podatak u polju 1.3 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 1.4 Obrasca POPDV

U polju 1.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga iz člana 24. stav 1. Zakona, osim o prometu dobara i usluga za koje je propisano iskazivanje podataka u polj. 1.1 i 1.3 Obrasca POPDV, uključujući i podatke o prometu investicionog zlata i prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV u skladu sa Zakonom. Pored toga, u polju 1.4 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o prometu dobara i usluga u vezi sa APKM (npr. iznos naknade za usluge prevoza dobara koja se otpremaju sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM), a za koji je u skladu sa Zakonom propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, osim o prometu dobara za koji je propisano iskazivanje podataka u polju 1.2 Obrasca POPDV.

U polju 1.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu naknade za prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. Zakona (promet iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 2. st. 1. do 3. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

Primer 11:

Obveznik PDV izvršio je uslugu prevoza dobara povezanu sa uvozom poreskom obvezniku sa sedištem u Republici Srbiji. Naknada za prevoz iznosi 100.000 dinara. Vrednost usluge prevoza sadržana je u osnovici za obračunavanje PDV za uvoz dobara. Obveznik PDV - prevoznik iskazuje podatak o iznosu naknade za uslugu prevoza u polju 1.4 Obrasca POPDV, za poreski period u kojem je završena usluga prevoza.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

100.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

100.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ako putnik u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište, ako se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara, ako je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući i PDV, i ako obveznik PDV poseduje dokaz da je putnik otpremio dobra u inostranstvo (promet iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona, za koji je uslov za poresko oslobođenje propisan odredbom člana 5. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

Napomena: Ovakav način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu primenjuje se od 01.01.2019. zaključno sa 14.10.2019. godine.

- iznosu naknade za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ako putnik u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište, ako se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara, ako je ukupna vrednost isporučenih dobara jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući i PDV, i ako obveznik PDV poseduje dokaz da je putnik otpremio dobra u inostranstvo (promet iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona, za koji je uslov za poresko oslobođenje propisano odredbom člana 5. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

Napomena: Ovakav način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu primenjuje se od 15.10.2019. godine.

Primer 12:

Strani državljanin kupio je u novembru 2019. godine fotoaparat od obveznika PDV (za kojeg je poreski period kalendarski mesec) i po tom osnovu platio 120.000 dinara. Obveznik PDV izvršio je refakciju PDV stranom državljaninu u iznosu od 20.000 dinara u decembru 2019. godine, s obzirom da su ispunjeni svi propisani uslovi za ostvarivanje ovog prava. U ovom slučaju, u Obrascu POPDV za poreski period novembar 2019. godine, obveznik PDV - prodavac iskazuje podatke o prometu fotoaparata u polju 3.2, u kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV, i to: iznos osnovice od 100.000 dinara i iznos PDV od 20.000 dinara. U Obrascu POPDV za poreski period decembar 2019. godine, u polju 3.6, smanjuje iznos osnovice (- 100.000 dinara) i iznos PDV (- 20.000 dinara), a podatak o iznosu naknade za taj promet iskazuje u polju 1.4 (100.000 dinara).

(1) Obrazac POPDV za novembar 2019. godine

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

 

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

100.000

20.000

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

100.000

20.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

20.000

 

 

(2) Obrazac POPDV za decembar 2019. godine

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

100.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

100.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

- 100.000

- 20.000

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

0

- 20.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

- 20.000

 

 

- iznosu naknade za prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu, za koje bi obveznik - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi te usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone (promet iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 7. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

Primer 13:

Obveznik PDV izvršio je uslugu prevoza dobara povezanu sa unosom dobara u slobodnu zonu korisniku slobodne zone - obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji. Naknada za uslugu prevoza iznosi 50.000 dinara. Obveznik PDV - prevoznik poseduje dokaze za ostvarivanje poreskog oslobođenja iz člana 7. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima. Obveznik PDV - prevoznik iskazuje podatak o iznosu naknade za uslugu prevoza u polju 1.4 Obrasca POPDV.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

50.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

50.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu stranom licu koje ima zaključen ugovor sa korisnikom slobodne zone, da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo (promet iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 8b Pravilnika o poreskim oslobođenjima).

- iznosu naknade za promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja (promet iz člana 24. stav 1. tačka 6) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 9. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

Primer 14:

Obveznik PDV izvršio je promet dobara (alata) koja su u postupku carinskog skladištenja uz naknadu od 500.000 dinara. Poseduje deklaraciju kojom se dokazuje da su dobra u postupku carinskog skladištenja i račun za isporuku dobara overen od strane nadležnog carinskog organa. Obveznik PDV - prodavac iskazuje podatak o iznosu naknade za taj promet u polju 1.4 Obrasca POPDV.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

500.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

500.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za otpremanje dobara u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice), kao i na isporuku dobara iz slobodnih carinskih prodavnica (promet iz člana 24. stav 1. tačka 6a) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 10. st. 1. i 2. i člana 11. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- iznosu naknade za usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluge u Republici, ili koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo (promet iz člana 24. stav 1. tačka 7) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 12. stav 1. i člana 13. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- iznosu naknade za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje su oslobođene od PDV bez prava na poreski odbitak u skladu sa ovim zakonom (promet iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 14. st. 1. i 2, člana 15. st. 1. do 3. i člana 16. st. 1. i 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

Primer 15:

Obveznik PDV izvršio je uslugu prevoza dobara povezanu sa izvozom poreskom obvezniku sa sedištem u Beogradu. Naknada za uslugu prevoza iznosi 250.000 dinara. Obveznik PDV - prevoznik iskazuje podatak o iznosu naknade za uslugu prevoza u polju 1.4 Obrasca POPDV, za poreski period u kojem je završena usluga prevoza.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

250.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

250.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 16:

Obveznik PDV izvršio je uslugu prevoza dobara povezanu sa otpremanjem dobara sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM poreskom obvezniku sa sedištem u Vranju. Naknada za uslugu prevoza iznosi 70.000 dinara. Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja su ispunjeni. Obveznik PDV - prevoznik iskazuje podatak o iznosu naknade za uslugu prevoza u polju 1.4 Obrasca POPDV, za poreski period u kojem je završena usluga prevoza.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

70.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

70.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju, s tim što za nerezidentno vazduhoplovno preduzeće poresko oslobođenje važi samo u slučaju uzajamnosti (promet iz člana 24. stav 1. tačka 9) Zakona);

- iznosu naknade za isporuke letilica, servisiranje, popravke, održavanje, čarterisanje i iznajmljivanje letilica, koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih letilica (promet iz člana 24. stav 1. tačka 10) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 18. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- iznosu naknade za promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju (promet iz člana 24. stav 1. tačka 11) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 18. stav 4. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

Primer 17:

Obveznik PDV izvršio je uslugu odleđivanja letilice koja se pretežno koristi uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju poreskom obvezniku sa sedištem u Republici Srbiji. Naknada za izvršenu uslugu iznosi 300.000 dinara. Podatak o naknadi za predmetni promet iskazuje u polju 1.4 Obrasca POPDV.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

300.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

300.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju, s tim što za nerezidentno preduzeće koje vrši međunarodni prevoz lica brodovima u rečnom saobraćaju, poresko oslobođenje važi samo u slučaju uzajamnosti (promet iz člana 24. stav 1. tačka 12) Zakona);

- iznosu naknade za isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova (promet iz člana 24. stav 1. tačka 13) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 20. stav 1. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- iznosu naknade za promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju (promet iz člana 24. stav 1. tačka 14) Zakona, za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani odredbama člana 20. stav 4. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- iznosu naknade za isporuke zlata Narodnoj banci Srbije (promet iz člana 24. stav 1. tačka 15) Zakona);

- iznosu naknade za promet dobara i usluga namenjenih za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom, lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica i lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom (promet iz člana 24. stav 1. tačka

16) Zakona, za koji se poresko oslobođenje ostvaruje u skladu sa odredbama čl. 22. i 23. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

Primer 18:

Obveznik PDV izvršio je promet nameštaja za službene potrebe ambasade strane države u Beogradu u iznosu od 450.000 dinara. Poseduje fotokopiju osnovne potvrde i original službenog naloga - Obrazac SNPDV. Obveznik PDV - prodavac iskazuje podatak o iznosu naknade za promet nameštaja u polju 1.4 Obrasca POPDV.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

450.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

450.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima osim ako ratifikovanim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno (promet iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, za koji se poresko oslobođenje ostvaruje u skladu sa odredbama čl. 27. do 29a Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

Primer 19:

Obveznik PDV izvršio je promet građevinskog materijala korisniku donacije dobijene na osnovu ugovora o donaciji iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona. Naknada za izvršeni promet iznosi 2.500.000 dinara. Poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije koju je izdalo ovlašćeno lice korisnika donacije, a koja je overena od strane Poreske uprave - Centrale. Obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu naknade za izvršeni promet u polju 1.4 Obrasca POPDV.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

2.500.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

2.500.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno zajmu, zaključenim između državne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno Republike i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države, kao i između treće strane i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, ako je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza (promet iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, za koji se poresko oslobođenje ostvaruje u skladu sa odredbama čl. 33. i 34. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- iznosu naknade za promet dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora, ako je tim ugovorima predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih ugovora o donaciji, kreditu i zajmu navedenih u prethodne dve alineje (promet iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, za koji se poresko oslobođenje ostvaruje u skladu sa odredbama čl. 38. i 39. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- iznosu naknade za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorom o kreditu, odnosno zajmu, i drugih ugovora zaključenih između Republike i finansijske institucije u većinskom vlasništvu druge države, ako su ti ugovori potvrđeni u Narodnoj skupštini i ako je tim ugovorima predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV (promet iz člana 24. stav 1. tač. 16b) i 16v) Zakona), za koji se poresko oslobođenje ostvaruje u skladu sa odredbama člana 42a Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- iznosu naknade za promet dobara i usluga koji obveznik PDV neposredno vrši finansijeru ili stranom licu sa kojim finansijer ima zaključen ugovor o nabavci dobara i usluga u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes, i za koji promet je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet (promet iz člana 24. stav 1. tačka 16g) Zakona za koji se poresko oslobođenje ostvaruje u skladu sa odredbama člana 42v Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- iznosu naknade za usluge posredovanja koje se odnose na promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tač. 1) - 16) Zakona (promet iz člana 24. stav 1. tačka 17) Zakona);

Primer 20:

Obveznik PDV izvršio je uslugu posredovanja kod otpremanja dobara u inostranstvo obvezniku PDV sa sedištem u Beogradu. Podatak o iznosu naknade za taj promet iskazuje u polju 1.4 Obrasca POPDV.

- iznosu naknade za promet investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV u skladu sa Zakonom;

- iznosu naknade za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata na koje se ne obračunava PDV u skladu sa Zakonom.

U polju 1.4 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o

- iznosu za koji je povećana naknada za promet dobara i usluga o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada povećana ili u nekom od prethodnih poreskih perioda;

Primer 21:

Obveznik PDV koji je izvršio promet usluge prevoza povezane se izvozom dobara uz poresko oslobođenje, zaračunao je dodatne troškove za uslugu prevoza primaocu usluge - pravnom licu sa sedištem u Valjevu, u iznosu od 35.000 dinara. U Obrascu POPDV, u polju 1.4, obveznik PDV iskazuje podatak o povećanju naknade za predmetnu uslugu u iznosu od 35.000 dinara.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

35.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

35.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu za koji je smanjena naknada za promet dobara i usluga o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada smanjena ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans i izvršen promet za koji je naplaćen avans, u Obrascu POPDV iskazuju se samo podaci o naknadi za izvršen promet.

Iznos naknade za promet o kojem se iskazuju podaci u polju 1.4 Obrasca POPDV, ne umanjuje se za iznos avansa za taj promet.

Podatak u polju 1.4 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 1.5 Obrasca POPDV

U polju 1.5 Obrasca POPDV automatski se iskazuje podatak o zbirnom iznosu naknade za izvršen promet dobara i usluga oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza iskazan u polj. 1.1, 1.2, 1.3. i 1.4 Obrasca POPDV. Ovaj podatak ne iskazuje poreski obveznik, već se isti automatski izračunava pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir negativan, u polju 1.5 Obrasca POPDV iskazuje se "0", što znači da podatak u ovom polju ne može biti sa predznakom "minus".

Iznos naknade, koji se iskazuje u polju 1.5 Obrasca POPDV, odgovara iznosu naknade koji se iskazuje u polju 001 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

 

Primer 22:

U poreskom periodu oktobar 2018. godine obveznik PDV izvezao je dobra u inostranstvo (iznos naknade 1.000.000 dinara), otpremio je dobra na teritoriju APKM (iznos naknade 1.000.000 dinara), izvršio je promet dobara koja se unose u slobodnu zonu (iznos naknade 1.000.000 dinara) i promet dobara u carinskom skladištu (iznos naknade 1.000.000 dinara). Za navedene promete ispunjeni su uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja.
U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, obveznik PDV iskazuje podatke na sledeći način:
- u polju 1.1 iznos od 1.000.000 dinara;
- u polju 1.2 iznos od 1.000.000 dinara;
- u polju 1.3 iznos od 1.000.000 dinara;
- u polju 1.4 iznos od 1.000.000 dinara.
U Obrascu POPDV, u polju 1.5, automatski će biti iskazan iznos od 4.000.000 dinara.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.000.000

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.000.000

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.000.000

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.000.000

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

4.000.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

• Polje 1.6 Obrasca POPDV

U polju 1.6 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o vrednosti izvršenog prometa dobara i usluga bez naknade, za koji je članom 24. Zakona propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Reč je o prometu koji se vrši bez naknade, a koji se, u skladu sa članom 4. st. 4. i 5. i članom 5. st. 4. i 5. Zakona, izjednačava sa prometom koji se vrši uz naknadu.

Vrednost prometa bez naknade utvrđuje se shodnom primenom člana 18. Zakona.

Primer 23:

U poreskom periodu jul 2018. godine obveznik PDV koji se bavi proizvodnjom voća izvezao je reklamni materijal u inostranstvo, bez naknade. Vrednost reklamnog materijala iznosi 150.000 dinara (nabavna vrednost bez PDV). Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja su ispunjeni. U Obrascu POPDV, u polju 1.6, za poreski period jul 2018. godine, obveznik PDV iskazuje podatak o vrednosti prometa u iznosu od 150.000 dinara.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

 

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

150.000

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 24:

U poreskom periodu septembar 2018. godine obveznik PDV dao je na korišćenje poslovni prostor u slobodnoj zoni drugom korisniku slobodne zone - obvezniku PDV, bez naknade, u neposlovne svrhe. Cena koštanja usluge (bez PDV) iznosi 25.000 dinara. Obveznik PDV poseduje dokaze za ostvarivanje poreskog oslobođenja. U Obrascu POPDV, u polju 1.6, za poreski period septembar 2018. godine, obveznik PDV iskazuje iznos od 25.000 dinara.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

 

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

25.000

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

Podatak u polju 1.6 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

Polje 1.7 Obrasca POPDV

U polju 1.7 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu naplaćenog avansa za promet o kojem se podaci iskazuju u polj. 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 Obrasca POPDV, ukoliko su ispunjeni uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja.

Uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja za avans koji se odnosi na promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 24. Zakona propisani su Pravilnikom o poreskim oslobođenjima, uz napomenu da se shodno primenjuju i na avans za promet u vezi sa APKM, osim za avans koji se odnosi na otpremanje dobara sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM za koji su uslovi za poresko oslobođenje propisani Uredbom o prometu sa APKM.

S tim u vezi, poresko oslobođenje za avans za promet:

- usluga iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona (prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara) - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 2. stav 7. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- dobara iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona (izvoz dobara) - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje ugovor kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza i račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 3. stav 10. Pravilnika o poreskim oslobođenjima), odnosno ako se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 4. stav 4. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- dobara koja se otpremaju sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje ugovor kojim je predviđeno avansno plaćanje pre izvršenog otpremanja dobara na teritoriju APKM i račun o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom (član 3. stav 4. Uredbe o prometu sa APKM);

- dobara koja se unose u slobodnu zonu iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona (promet za koji je poreski dužnik isporučilac) - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje dokaze iz člana 6. stav 4. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- dobara koja se unose u slobodnu zonu iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona, obveznik PDV može da ostvari ako poseduje dokaze iz člana 8a stav 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- prevoznih i drugih usluga koje su povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu iz člana 24. stav 1.tačka 5) Zakona - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje dokaze iz člana 7. stav 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- prevoznih i drugih usluga koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona, obveznik PDV može da ostvari ako poseduje dokaze iz člana 8b stav 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- dobara i usluga u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona (promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga) - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje dokaze iz člana 8. stav 3. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- dobara u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5a) Zakona, obveznik PDV može da ostvari ako poseduje dokaze iz člana 8v stav 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- dobara u postupku carinskog skladištenja iz člana 24. stav 1. tačka 6) Zakona - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje dokaze iz člana 9. stav 3. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- dobara koja se otpremaju u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 6a) Zakona - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 10. stav 3. Pravilnika o poreskim oslobođenjima);

- usluga radova na pokretnim dobrima koja su nabavljena od strane inostranog primaoca usluge u Republici Srbiji radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo iz člana 24. stav. 1. tačka 7) Zakona - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje dokaze iz člana 12. stav 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- usluga radova na pokretnim dobrima koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo iz člana 24. stav 1. tačka 7) Zakona - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje dokaze iz člana 13. stav 2. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- prevoznih i ostalih usluga u vezi sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom (član 14. stav 6, član 15. stav 6. i član 16. stav 5. Pravilnika o poreskim oslobođenjima;

- promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tač. 16a) do 16v) Zakona - obveznik PDV može da ostvari ako poseduje odgovarajuću potvrdu o poreskom oslobođenju u skladu sa Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.

Primer 25:

Obveznik PDV od kupca iz inostranstva primio je avans od 100% za izvoz robe. Obveznik PDV poseduje ugovor kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza i avansni račun koji je izdat u skladu sa Zakonom. Na devizni račun avans je uplaćen u iznosu od 5.000 evra čija dinarska protivvrednost na dan uplate avansa iznosi 600.000 dinara. Dobra nisu izvezena u poreskom periodu u kojem je primljen avans.
U Obrascu POPDV, u polju 1.7, obveznik PDV iskazuje iznos avansa od 600.000 dinara.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

 

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

600.000

Ako obveznik PDV ne ispunjava propisane uslove za poresko oslobođenje za avans, dužan je da obračuna PDV po osnovu naplaćenog avansa u poreskom periodu u kojem je naplatio avans. U tom slučaju, obveznik PDV iskazuje podatke u polju 3.9 Obrasca POPDV - deo avansa koji se odnosi na osnovicu i deo avansa koji se odnosi na PDV. Ako naknadno ispuni propisane uslove, a primljeni avans još uvek ne predstavlja naknadu za izvršeni promet (nije realizovan), obveznik PDV smanjuje iznos PDV u polju 3.6 Obrasca POPDV i iskazuje ukupan iznos avansa u polju 1.7 Obrasca POPDV.

U polju 1.7 Obrasca POPDV iskazuje se i podatak o avansu za promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona za koji Pravilnikom o poreskim oslobođenjima nisu propisani posebni uslovi - posedovanje određenih dokaza za ostvarivanje tih poreskih oslobođenja.

Ako nakon prijema avansa, koji je obveznik PDV iskazao u polju 1.7 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je avans primljen, u nekom od narednih poreskih perioda dođe do povraćaja avansa (npr. zbog raskida ugovora), ne vrši se korekcija već iskazanog iznosa avansa u polju 1.7. Obrasca POPDV.

U polju 1.7 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o primljenom avansu ako je u istom poreskom periodu izvršen i promet dobara i usluga za koji je avans primljen, kao i podaci o primljenom avansu koji je u istom poreskom periodu vraćen licu koje je avans uplatilo.

Primer 26:

Obveznik PDV od kupca iz inostranstva primio je avans od 20% za izvoz robe. Obveznik PDV poseduje ugovor kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza i avansni račun koji je izdat u skladu sa Zakonom. Na devizni račun avans je uplaćen u iznosu od 1.000 evra čija dinarska protivvrednost na dan uplate avansa iznosi 120.000 dinara. Dobra nisu izvezena (nije potvrđen istup dobara) u poreskom periodu u kojem je primljen avans.
U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je avans primljen, u polju 1.7, obveznik PDV iskazuje iznos avansa od 120.000 dinara.

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

 

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

120.000

 

Primer 27:

Obveznik PDV od kupca iz inostranstva primio je avans od 50% za izvoz robe. Na devizni račun avans je uplaćen u iznosu od 2.500 evra čija dinarska protivvrednost na dan uplate avansa iznosi 300.000 dinara (2.500 H 120). Dobra su izvezena (potvrđen istup dobara) u poreskom periodu u kojem je primljen avans i obveznik PDV ispunjava uslove za poresko oslobođenje. Kurs za obračun vrednosti deviza u dinare na dan prometa iznosi 121 dinar. U Obrascu POPDV, u polju 1.7, obveznik PDV ne iskazuje iznos avansa od 300.000 dinara, već u polju 1.1 iskazuje iznos naknade za izvršeni promet od 602.500 dinara (300.000 + 302.500).

 

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

602.500

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

602.500

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

Podatak u polju 1.7 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

3.2. DEO 2. OBRASCA POPDV - PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA


U delu 2. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga za koji je odredbama člana 25. Zakona propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.

• Polje 2.1 Obrasca POPDV

U polju 2.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu naknade za promet iz člana 25. stav 1. Zakona, prema kojem se PDV ne plaća u prometu novca i kapitala, i to kod:

- poslovanja i posredovanja u poslovanju zakonskim sredstvima plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost (član 25. stav 1. tačka 1) Zakona);

- poslovanja i posredovanja u poslovanju akcijama, udelima u društvima i udruženjima, obveznicama i drugim hartijama od vrednosti, osim poslovanja koje se odnosi na čuvanje i upravljanje hartijama od vrednosti (član 25. stav 1. tačka 2) Zakona);

Primer 28:

Obveznik PDV (brokersko - dilersko društvo) izvršio je uslugu posredovanja kod kupovine akcija od fizičkog lica po nalogu pravnog lica sa sedištem u Beogradu - obveznika PDV. Po tom osnovu obveznik PDV ostvario je proviziju u iznosu od 45.000 dinara. Podatak o iznosu provizije iskazuje u Obrascu POPDV, u polju 2.1.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

45.000

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

45.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- kreditnih poslova, uključujući posredovanje, kao i novčanih pozajmica (član 25. stav 1. tačka 3) Zakona);

Primer 29:

Obveznik PDV - poslovna banka odobrila je kredit privrednom društvu. U Obrazac POPDV, u polju 2.1, iskazuje podatak o iznosu kamate.

 

Primer 30:

Obveznik PDV, čiji je poreski period kalendarski mesec, odobrio je novčanu pozajmicu drugom obvezniku PDV u iznosu od 10.000.000 dinara, na godinu dana. Ugovorom je predviđena kamata u visini od 3% godišnje, kao i da će zajmoprimac plaćati kamatu mesečno. Obveznik PDV - zajmodavac iskazuje iznos kamate u polju 2.1 Obrasca POPDV, za poreski period - kalendarski mesec.

 

Primer 31:

Obveznik PDV, lice "A", dalo je novčanu pozajmicu povezanom pravnom licu "B" uz kamatu. Za period za koji se sastavlja Obrazac POPDV lice "A" je dostavilo obračun kamate u iznosu od 3.200 dinara. Takođe, lice "A" je dostavilo zavisnom licu "B" i knjižno zaduženje za iznos provizije od 4.000 dinara zaračunate od strane banke za prenos novčanih sredstava na poslovni račun lica "B". Kako je članom 25. stav 1. tačka 3) Zakona propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu davanja novčanih pozajmica, lice "A" na iznos kamate i prefakturisane provizije nije zaračunalo PDV, a iznos od 7.200 (3.200 + 4.000) dinara iskazuje u polju 2.1 Obrasca POPDV.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

7.200

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

7.200

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- preuzimanja obaveza, garancija i drugih sredstava obezbeđenja, uključujući posredovanje (član 25. stav 1. tačka 4) Zakona);

Primer 32:

Obveznik PDV - poslovna banka, na osnovu zaključenog ugovora, dala je garanciju privrednom društvu za izmirenje obaveza tog privrednog društva drugom privrednom društvu. Iznos naknade za datu garanciju iznosi 200.000 dinara. Obveznik PDV - garant iskazuje iznos naknade za datu garanciju u polju 2.1 Obrasca POPDV.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

200.000

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

200.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- poslovanja i posredovanja u poslovanju depozitima, tekućim i žiro računima, nalozima za plaćanje, kao i platnim prometom i doznakama (član 25. stav 1. tačka 5) Zakona);

Primer 33:

Obveznik PDV zaključio je ugovor o depozitu sa poslovnom bankom. Iznos kamate iskazuje u polju 2.1 Obrasca POPDV.

- poslovanja i posredovanja u poslovanju novčanim potraživanjima, čekovima, menicama i drugim sličnim hartijama od vrednosti, osim naplate potraživanja za druga lica (član 25.stav 1. tačka 6) Zakona);

- poslovanja društava za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi (član 25. stav 1. tačka 7) Zakona);

Primer 34:

Naknada za promet usluga upravljanja investicionim fondovima koji vrši obveznik PDV-društvo za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi iskazuje se u polju 2.1 Obrasca POPDV.

- poslovanja društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima u skladu sa propisima kojima se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi (član 25. stav 1. tačka 8) Zakona).

U polju 2.1 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o:

- iznosu za koji je povećana naknada za promet o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada povećana ili u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu za koji je smanjena naknada za promet o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada smanjena ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Podatak u polju 2.1 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 2.2 Obrasca POPDV

U polju 2.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu naknade za promet iz člana 25. stav 2. tačka 2) Zakona, tj. za promet:

- zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog zemljišta);

Reč je o prometu zemljišta koji se vrši kao poseban promet, odnosno koji se vrši kao promet uz koji se vrši sporedan promet dobara, odnosno usluga. U ovom polju ne iskazuje se podatak o prometu zemljišta koji se, u skladu sa Zakonom, smatra sporednim prometom uz promet objekta.

- usluge davanja u zakup zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog zemljišta).

U ovom polju ne iskazuju se podaci o iznajmljivanju zemljišta koje se smatra sporednim prometom uz promet usluge iznajmljivanja objekata.

U polju 2.2 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o:

- iznosu za koji je povećana naknada za promet o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada povećana ili u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu za koji je smanjena naknada za promet o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada smanjena ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans i izvršen promet za koji je naplaćen avans, u Obrascu POPDV iskazuju se samo podaci o naknadi za izvršen promet.

Iznos naknade za promet o kojem se iskazuju podaci u polju 2.2 Obrasca POPDV, ne umanjuje se za iznos avansa za taj promet.

Primer 35:

Obveznik PDV - lice "A", na osnovu zaključenog ugovora, izvršio je prodaju građevinskog zemljišta (sa pripadajućim dozvolama za građenje) za iznos od 10.000.000 dinara. U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet zemljišta iskazuje podatak o naknadi za taj promet u polju 2.2 u iznosu od 10.000.000 dinara.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

10.000.000

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

10.000.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 36:

Obveznik PDV - lice "A", za kojeg je poreski period kalendarski mesec, dao je u zakup tri hektara poljoprivrednog zemljišta na period od 5 godina - od 1. marta 2018. godine. Naknada za zakup iznosi 200.000 dinara po hektaru godišnje. U Obrascu POPDV za poreski period februar 2019. godine, obveznik PDV - zakupodavac iskazuje podatak o naknadi za izvršeni promet u polju 2.2, u iznosu od 600.000 dinara.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

600.000

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

600.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

Podatak u polju 2.2 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 2.3 Obrasca POPDV

U polju 2.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu naknade za promet objekata, ekonomski deljivih celina u okviru objekata i vlasničkih udela na tim dobrima iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, tj. za promet navedenih dobara koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza. Vrednost zemljišta koje se smatra sporednim prometom uz promet objekata uračunava se u vrednost objekata, što znači da se podaci o iznosu naknade za zemljište u tom slučaju ne iskazuju odvojeno od iznosa naknade za objekat, odnosno ne iskazuju se u polju 2.2 Obrasca POPDV.

Podatak o iznosu naknade za promet navedenih dobara za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25. stav 2. tačka 3) Zakona iskazuje se u polju 2.3 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je izvršen prenos prava raspolaganja na tim dobrima (najčešće na osnovu ugovora o prometu nepokretnosti zaključenog u obliku javnobeležnički potvrđene isprave).

U polju 2.3 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o:

- iznosu za koji je povećana naknada za promet o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada povećana ili u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu za koji je smanjena naknada za promet o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada smanjena ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans i izvršen promet za koji je naplaćen avans, u Obrascu POPDV iskazuju se samo podaci o naknadi za izvršen promet.

Iznos naknade za promet o kojem se iskazuju podaci u polju 2.3 Obrasca POPDV, ne umanjuje se za iznos avansa za taj promet.

Definisanje objekata, novoizgrađenih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona uređeno je odredbama čl. 2. i 3. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona.

Naime, odredbom člana 2. stav 1. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona propisano je da se objektima, u smislu člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, smatraju građevine spojene sa tlom, koje predstavljaju fizičku, funkcionalnu, tehničko- tehnološku ili biotehničku celinu, u svim stepenima izgrađenosti, koje kao takve mogu biti predmet prenosa prava raspolaganja, i to:

1) stambeni objekti (zgrade koje su u potpunosti namenjene stanovanju, kao i zgrade koje su delom namenjene stanovanju, a delom u druge svrhe, u delu koji je namenjen stanovanju);

2) druge vrste objekata (poslovne zgrade, saobraćajni, vodoprivredni i energetski objekti, objekti infrastrukture elektronskih komunikacija - kablovska kanalizacija, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa i dr.).

Ekonomski deljivim celinama u okviru objekata, u skladu sa članom 2. stav 2. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona, smatraju se delovi objekata koji se isporučuju kao posebne celine (stanovi, poslovni prostori, garaže, garažna mesta i dr.).

Novoizgrađenim građevinskim objektima, u smislu člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, a u skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona, smatraju se objekti iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika čija je izgradnja, odnosno dogradnja započeta:

1) do 31. decembra 2004. godine, a nastavljena od 1. januara 2005. godine, u delu koji je izgrađen, odnosno dograđen od 1. januara 2005. godine;

2) od 1. januara 2005. godine.

Ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata, u skladu sa članom 3. stav 2. Zakona, smatraju se delovi tih objekata koji se isporučuju kao posebne celine (stanovi, poslovni prostori, garaže, garažna mesta i dr.).

U slučaju prometa novoizgrađenog građevinskog objekta, odnosno ekonomski deljive celine u okviru tog objekta, kada se samo promet dela tog objekta oporezuje PDV kao prvi prenos prava raspolaganja, obveznik PDV utvrđuje procenat vrednosti objekta koji se oporezuje PDV (u daljem tekstu: procenat vrednosti objekta), a koji predstavlja procenat koji je jednak razlici između 100% i procenta učešća vrednosti objekta na dan 31. decembra 2004. godine, odnosno na dan sticanja nezavršenog novoizgrađenog građevinskog objekta u ukupnoj vrednosti objekta u momentu prenosa prava raspolaganja (član 3. st. 3. i 4. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona).

Osnovica za obračunavanje PDV za prvi prenos prava raspolaganja na delu objekta koji se oporezuje PDV utvrđuje se primenom procenta vrednosti objekta na ukupan iznos naknade za promet tog objekta, uz odbitak PDV (član 3. stav 5. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona).

Napomena: U polju 2.3 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o:

- prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, prvom prenosu prava raspolaganja na ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i prvom prenosu vlasničkog udela na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata;

- prometu objekata, ekonomski deljivih celina u okviru objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima (koji se ne smatra prvim prenosom prava raspolaganja na predmetnim dobrima u skladu sa Zakonom), u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez.

Primer 37:

Obveznik PDV - lice "A" - prodavac i obveznik PDV - lice "B" - kupac, zaključili su kupoprodajni ugovor o prodaji građevinskog objekta - poslovne zgrade za 80.000.000 dinara. U iznos naknade uračunata je i naknada za zemljište pod objektom i naknada za zemljište koje služi redovnoj upotrebi objekta. Prodavac je stekao objekat 2010. godine na osnovu kupoprodajnog ugovora sa ranijim vlasnikom koji je objekat izgradio 2000. godine. Kupoprodajnim ugovorom između obveznika PDV - lica "A" - prodavca i obveznika PDV - lica "B" - kupca nije predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV. Prodavac, obveznik PDV - lice "A" nije obračunao PDV sa pozivom na član 25. stav 2. tačka 3) Zakona. U ovom slučaju smatra se da je izvršen samo promet objekta - poslovne zgrade, što znači da se iznos naknade za promet zemljišta ne iskazuje posebno u polju 2.2 Obrasca POPDV, već se naknada u iznosu od 80.000.000 dinara iskazuje u polju 2.3 Obrasca POPDV.
Napomena: promet objekta u konkretnom slučaju oporezuje se porezom na prenos apsolutnih prava u skladu sa zakonom o porezima na imovinu.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

80.000.000

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

80.000.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

Podatak u polju 2.3 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 2.4 Obrasca POPDV

U polju 2.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga iz člana 25. stav 2. Zakona, osim o prometu dobara i usluga za koje je propisano iskazivanje podataka u polj. 2.2 i 2.3 Obrasca POPDV.

U polju 2.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu naknade za promet usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju (član 25. stav 2. tačka 1) Zakona);

- iznosu naknade za promet dobara i usluga za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza (član 25. stav 2. tačka 3a) Zakona). Ako je obveznik PDV pri nabavci dobara mogao da ostvari pravo na odbitak dela prethodnog poreza u skladu sa članom 30. Zakona, ne primenjuje se navedeno poresko oslobođenje. Takođe, navedeno poresko oslobođenje ne primenjuje se ni na promet dobara nabavljenih od lica koja za svoj promet nisu obračunala PDV;

Primer 38:

Obveznik PDV prodao je putnički automobil za 600.000 dinara koji je kao nov nabavio 2008. godine i po osnovu te nabavke nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza shodno članu 29. Zakona. U računu o izvršenoj prodaji nije obračunat PDV sa pozivom na član 25. stav 2. tačka 3a) Zakona. Podatak o iznosu naknade za taj promet obveznik PDV iskazuje u polju 2.4 Obrasca POPDV.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

600.000

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

600.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za promet dobara za koja je u prethodnoj fazi prometa postojala obaveza plaćanja poreza u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu (član 25. stav 2. tačka 3b) Zakona);

Primer 39:

Obveznik PDV prodao je teretno vozilo - kamion za 1.000.000 dinara koji je nabavio 2010. godine uz plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava. U računu o izvršenoj prodaji nije obračunat PDV sa pozivom na član 25. stav 2. tačka 3b) Zakona. Podatak o iznosu naknade za promet kamiona obveznik PDV iskazuje u polju 2.4 Obrasca POPDV.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.000.000

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

1.000.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za promet usluga zakupa stanova, ako se koriste za stambene potrebe (član 25. stav 2. tačka 4) Zakona);

Primer 40:

Obveznik PDV, čiji je poreski period kalendarski mesec, izdao je u zakup stan fizičkom licu za stambene potrebe, uz obavezu plaćanja zakupnine u iznosu od 50.000 dinara mesečno. Pored iznosa zakupnine, obveznik PDV potražuje od fizičkog lica i troškove električne energije i grejanja. S obzirom da je iznos tih troškova poznat u poreskom periodu koji sledi poreskom periodu u kojem je izvršena usluga davanja u zakup stana, potraživanje tih troškova smatra se povećanjem naknade za uslugu davanja u zakup stana. U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršena usluga davanja u zakup stana, obveznik PDV iskazuje iznos naknade od 50.000 dinara u polju 2.4.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

50.000

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

50.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznosu naknade za promet udela, hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica po njihovoj utisnutoj vrednosti u Republici, osim iznosa naknade za prenos vlasničkog udela iz člana 4. Zakona - na građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, a koji se smatra prometom dobara shodno članu 4. stav 3. tačka 7a) Zakona (član 25. stav 2. tačka 5) Zakona);

- iznosu naknade za promet poštanskih usluga od strane javnog preduzeća, kao i sa njima povezanih isporuka dobara (član 25. stav 2. tačka 6) Zakona);

- iznosu naknade za promet usluga koje pružaju zdravstvene ustanove u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu, uključujući i smeštaj, negu i ishranu bolesnika u tim ustanovama, osim apoteka i apotekarskih ustanova (član 25. stav 2. tačka 7) Zakona). Prema članu 4. stav 1. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona, navedenim uslugama smatraju se preventivne, dijagnostičko - terapijske i rehabilitacione usluge koje pružaju domovi zdravlja, bolnice, zavodi, zavodi za javno zdravlje, klinike, instituti, kliničko - bolnički centri i klinički centri, u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu, kao i smeštaj, nega i ishrana bolesnika u tim ustanovama, registrovanim za obavljanje tih delatnosti nezavisno od toga da li su ove ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti), pri čemu je st. 2. do 4. istog člana ovog pravilnika bliže uređeno šta se smatra preventivnim, dijagnostičko - terapijskim i rehabilitacionim uslugama;

- iznos naknade za promet usluga koje pružaju lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu (član 25. stav 2. tačka 8) Zakona);

- iznos naknade za promet usluga i isporuku zubne protetike u okviru delatnosti zubnog tehničara, kao i naknade za isporuku zubne protetike od strane stomatologa (član 25. stav 2. tačka 9) Zakona);

- iznos naknade za promet ljudskih organa, tkiva, telesnih tečnosti i ćelija, krvi i majčinog mleka (član 25. stav 2. tačka 10) Zakona);

- iznos naknade za promet usluga socijalnog staranja i zaštite, dečje zaštite i zaštite mladih, usluga ustanova socijalne zaštite, kao i sa njima neposredno povezan promet dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti (član 25. stav 2. tačka 11) Zakona). Prema članu 5. stav 1. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona, uslugama iz člana 25. stav 2. tačka 11) Zakona smatraju se usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite: centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika i ustanove za dnevni boravak i pomoć u kući, u skladu sa propisima koji uređuju socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost građana, registrovane za obavljanje tih delatnosti, nezavisno da li su usmerene ka ostvarivanju dobiti. Dobrima, odnosno uslugama čiji je promet neposredno povezan sa uslugama iz člana 25. stav 2. tačka 11) Zakona, u skladu sa stavom 2. člana 5. ovog pravilnika, smatraju se naročito lekovi, hrana, piće, usluge pranja i čišćenja, izvršen od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti;

- iznos naknade za promet usluga smeštaja i ishrane učenika i studenata u školskim i studentskim domovima ili sličnim ustanovama, kao i sa njima neposredno povezan promet dobara i usluga (član 25. stav 2. tačka 12) Zakona). Prema članu 6. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona, uslugama iz člana 25. stav 2. tačka 12) Zakona smatraju se navedene usluge pružene od strane lica registrovanih za obavljanje te delatnosti, nezavisno od toga da li su te ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti;

- iznos naknade za promet usluga obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije, kao i sa njima neposredno povezan promet dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti, ako se ove delatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast (član 25. stav 2. tačka 13) Zakona).

Navedenim uslugama obrazovanja, shodno članu 7. stav 1. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona, smatraju se usluge obrazovanja, nezavisno od toga da li ih pružaju lica usmerena ka ostvarivanju dobiti. Uslugama profesionalne prekvalifikacije smatraju se usluge dodatnog obrazovanja i obuka koje se vrše u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (član 7. stav 2. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona). Dobrima, odnosno uslugama čiji je promet neposredno povezan sa uslugama iz stava 1. člana 7. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona smatraju se naročito udžbenici, hrana, piće i produženi boravak dece (član 7. stav 3. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona);

- iznos naknade za promet usluga iz oblasti kulture i sa njima neposredno povezan promet dobara i usluga, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost (član 25. stav 2. tačka 14) Zakona). Shodno članu 8. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona, reč je o uslugama iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti, delatnosti muzeja, galerija, arhiva, zaštite kulturnih dobara, zaštite istorijskih spomenika, biblioteka, botaničkih bašti i zooloških vrtova, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, a čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti;

Primer 41:

Obveznik PDV - pozorište čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti prodalo je karte za pozorišne predstave u iznosu od 400.000 dinara. Podatak o ovom iznosu naknade iskazuje u Obrascu POPDV, u polju 2.4.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

400.000

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

400.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

- iznos naknade za promet usluga iz oblasti nauke i sa njima neposredno povezan promet dobara i usluga, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost (član 25. stav 2. tačka 15) Zakona). Shodno članu 9. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona, ovim uslugama smatraju se usluge sistematskog stvaralačkog rada koje se preduzimaju radi otkrivanja novih znanja, sa ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva i korišćenja tih znanja u svim oblastima društvenog razvoja, koje pružaju lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost;

- iznos naknade za promet usluga verskog karaktera od strane registrovanih crkava i verskih zajednica i sa njima neposredno povezan promet dobara i usluga (član 25. stav 2. tačka 16) Zakona);

- iznos naknade za promet usluga javnog radiodifuznog servisa, osim usluga komercijalnog karaktera (član 25. stav 2. tačka 17) Zakona);

- iznos naknade za promet usluga priređivanja igara na sreću (član 25. stav 2. tačka 18) Zakona), a kojima se, u skladu sa članom 10. Pravilnika o dobrima i uslugama iz člana 25. Zakona, smatraju usluge priređivanja igara na sreću u skladu sa propisima koji uređuju igre na sreću;

- iznos naknade za promet usluga iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja licima koja se bave sportom i fizičkim vaspitanjem, a koje pružaju lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti (član 25. stav 2. tačka 19) Zakona).

Licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti (što je važno za određivanje poreskog tretmana prometa usluga iz oblasti kulture, nauke i sporta) smatra se lice koje je osnovano od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu (stav 3. člana 25. Zakona).

U polju 2.4 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o:

- iznosu za koji je povećana naknada za promet o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada povećana ili u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu za koji je smanjena naknada za promet o kojem se iskazuju podaci u ovom polju, nezavisno od toga da li je promet izvršen u poreskom periodu u kojem je naknada smanjena ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Primer 42:

U poreskom periodu jul-septembar 2018. godine, obveznik PDV - lice "A", koji se bavi delatnošću zubnog tehničara, izvršio je isporuku zubne protetike u iznosu naknade od 150.000 dinara. Zbog reklamacije zubne protetike isporučene u prethodnim poreskim periodima, u ovom poreskom periodu lice "A" izdalo je dokument o smanjenju naknade fizičkim licima koja su reklamirala zubnu protetiku za iznos od 200.000 dinara. U Obrascu POPDV za poreski period jul-septembar 2018. godine, obveznik PDV iskazuje podatak u polju 2.4 u iznosu od - 50.000 dinara.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

- 50.000

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

0

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Primer 43:

Obveznik PDV, čiji je poreski period kalendarski mesec, izdao je u zakup stan fizičkom licu za stambene potrebe, uz obavezu plaćanja zakupnine u fiksnom iznosu mesečno, kao i troškova električne energije i grejanja. Ovi troškovi za mesec jul 2018. godine iznose 10.000 dinara. S obzirom da je iznos tih troškova poznat u poreskom periodu koji sledi poreskom periodu u kojem je izvršena usluga davanja u zakup stana, potraživanje tih troškova smatra se povećanjem naknade za uslugu davanja u zakup stana. U Obrascu POPDV za poreski period u kojem obveznik PDV potražuje od fizičkog lica troškove električne energije i grejanja, u polju 2.4, iskazuje povećanje naknade za promet predmetne usluge u iznosu od 10.000 dinara.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

10.000

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

10.000

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans i izvršen promet za koji je naplaćen avans, u Obrascu POPDV iskazuju se samo podaci o naknadi za izvršen promet.

Iznos naknade za promet o kojem se iskazuju podaci u polju 2.4 Obrasca POPDV, ne umanjuje se za iznos avansa za taj promet.

Podatak u polju 2.4 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 2.5 Obrasca POPDV

U polju 2.5 Obrasca POPDV automatski se iskazuje podatak o zbirnom iznosu naknade za izvršen promet dobara i usluga oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza iskazan u polj. 2.1, 2.2, 2.3. i 2.4 Obrasca POPDV. Ovaj podatak ne iskazuje poreski obveznik, već se isti automatski izračunava pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir negativan, u polju 2.5 Obrasca POPDV iskazuje se "0", što znači da podatak u ovom polju ne može biti sa predznakom "minus".

Iznos naknade, koji se iskazuje u polju 2.5 Obrasca POPDV, odgovara iznosu naknade koji se iskazuje u polju 002 - poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

 

Primer 44:

U poreskom periodu septembar 2018. godine obveznik PDV izvršio je promet zemljišta (iznos naknade 1.000.000 dinara), prodao je putnički automobil po osnovu čije nabavke nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza (iznos naknade 500.000 dinara) i smanjio iznos naknade za promet građevinskog objekta izvršen u prethodnom poreskom periodu uz obavezu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava (iznos za koji je smanjena naknada 2.000.000 dinara).
U Obrascu POPDV za poreski period septembar 2018. godine, obveznik PDV iskazuje podatke na sledeći način:
- u polju 2.2 iznos od 1.000.000 dinara;
- u polju 2.3 iznos od - 2.000.000 dinara;
- u polju 2.4 iznos od 500.000 dinara.
U Obrascu POPDV, u polju 2.5, automatski će biti iskazana "0".

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

1.000.000

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

- 2.000.000

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

500.000

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

0

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

• Polje 2.6 Obrasca POPDV

U polju 2.6 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o vrednosti izvršenog prometa dobara i usluga bez naknade, za koji je članom 25. Zakona propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza. Reč je o prometu koji se vrši bez naknade, a koji se, u skladu sa članom 4. st. 4. i 5. i članom 5. st. 4. i 5. Zakona, izjednačava sa prometom koji se vrši uz naknadu.

Vrednost prometa bez naknade utvrđuje se shodnom primenom člana 18. Zakona.

Primer 45:

Obveznik PDV u poreskom periodu jul 2018. godine odobrio je novčanu pozajmicu zaposlenom, bez kamate, za nabavku ogreva. Iznos koji obveznik PDV iskazuje u Obrascu POPDV, u polju 2.6 je pretpostavljeni iznos kamate koji obveznik PDV može da utvrdi primenom visine kamate za koju se smatra da je "van dohvata ruke".

 

Primer 46:

U poreskom periodu jul 2018. godine obveznik PDV poklonio je putnički automobil drugom obvezniku PDV, pri čemu je obveznik PDV - poklonodavac taj automobil nabavio 2012. godine sa obračunatim PDV koji, u skladu sa članom 29. Zakona, nije imao pravo da odbije kao prethodni porez. U ovom slučaju poklanjanje putničkog automobila ne izjednačava se sa prometom dobara uz naknadu, tako da se podatak o vrednosti tog automobila ne iskazuje u Obrascu POPDV, u polju 2.6.

Podatak u polju 2.6 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

• Polje 2.7 Obrasca POPDV

U polju 2.7 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o avansu za promet za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25. Zakona.

Ako nakon prijema avansa, koji je obveznik PDV iskazao u polju 2.7 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je avans primljen, u nekom od narednih poreskih perioda dođe do povraćaja avansa (npr. zbog raskida ugovora), ne vrši se korekcija već iskazanog iznosa avansa u polju 2.7. Obrasca POPDV.

U polju 2.7 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o primljenom avansu ako je u istom poreskom periodu izvršen i promet dobara i usluga za koji je avans primljen, kao i podaci o primljenom avansu koji je u istom poreskom periodu vraćen licu koje je avans uplatilo.

Primer 46:

Obveznik PDV naplatio je avans za promet građevinskog objekta u iznosu od 25.000.000 dinara. Ovaj iznos obveznik PDV iskazuje u polju 2.7 Obrasca POPDV.

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

 

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

25.000.000

Podatak u polju 2.7 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

3.3. DEO 3. OBRASCA POPDV - OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV


U delu 3. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o oporezivom prometu dobara i usluga koji vrši obveznik PDV koji sačinjava pregled obračuna PDV i o obračunatom PDV.

• Polje 3.1 Obrasca POPDV

U polju 3.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV u zavisnosti od vrste dobra.

Pravilnikom o prometu dobara i usluga iz člana 25. Zakona bliže je uređeno šta se smatra objektima, novoizgrađenim objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru tih dobara.

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu vrši izvorni - prvi vlasnik objekta (u najvećem broju slučajeva lice koje ima status investitora u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja). Prenos prava raspolaganja najčešće se vrši na osnovu ugovora o prometu nepokretnosti zaključenog u obliku javnobeležnički potvrđene isprave.

U koloni "Opšta stopa" iskazuje se podatak o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za izvršeni promet navedenih dobara koji se oporezuje po opštoj stopi PDV od 20% (poslovni objekti, garaže i dr).

U koloni "Posebna stopa" iskazuje se podatak o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za izvršeni promet navedenih dobara koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV od 10% u skladu sa članom 23. stav 2. tačka 14) Zakona (stambeni objekti i stanovi).

U polju 3.1 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima u slučaju kada je članom 24. Zakona za taj promet propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, ali nisu ispunjeni uslovi za ostvarivanje tog poreskog oslobođenja, propisani Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans i izvršen promet, u Obrascu POPDV, u polju 3.1, iskazuju se samo podaci o iznosu osnovice i iznosu PDV za izvršeni promet.

Ako je obveznik PDV u jednom poreskom periodu primio avans i iskazao podatke o primljenom avansu u polju 3.9 Obrasca POPDV (iznos koji se odnosi na osnovicu i iznos koji se odnosi na PDV), a u drugom poreskom periodu izvršio promet za koji je primio avans, u polju 3.1 Obrasca POPDV iskazuje podatak o iznosu osnovice za izvršeni promet bez umanjenja za iznos avansa koji se odnosi na osnovicu i podatak o iznosu obračunatog PDV za izvršeni promet umanjen za iznos PDV obračunatog po osnovu primljenog avansa.

Napomena: U polju 3.1 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, već je poreski dužnik obveznik PDV kojem je taj promet izvršen (npr. prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanoj nepokretnosti kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka).

Primer 47:

Obveznik PDV, privredno društvo "A", koji obavlja trgovinsku delatnost, 2010. godine je izgradio objekat (poslovni prostor) za obavljanje svoje delatnosti. Odobrenje za izgradnju glasi na tog obveznika PDV - on ima status investitora. Vrednost objekta iznosi 25.000.000 dinara. Izgradnju je izvršilo građevinsko preduzeće koje je ispostavljalo situacije sa obračunatim PDV. Krajem 2017. godine, privredno društvo "A" izvršilo je prodaju navedenog objekta kupcu "B" sa obračunatim PDV (naknada bez PDV 30.000.000 dinara i obračunati PDV 6.000.000 dinara), jer u ovom slučaju obveznik PDV - privredno društvo "A" vrši prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom objektu, koji se oporezuje PDV. Osnovica u iznosu od 30.000.000 i obračunati PDV po ovom osnovu u iznosu od 6.000.000 dinara iskazuju se u polju 3.1 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

30.000.000

6.000.000

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

30.000.000

6.000.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

6.000.000

 

 

 

Primer 48:

Obveznik PDV, privredno društvo "A", koje obavlja trgovinsku delatnost, izgradilo je u 2017. godini stambeno - poslovni objekat radi prodaje. Izgradnju objekta je vršilo građevinsko preduzeće "B" (obveznik PDV) koje u ispostavljenim situacijama na iznos od 50.000.000 dinara nije obračunavalo PDV sa pozivom na odredbu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, a investitor - privredno društvo "A" je internim obračunom obračunao PDV po stopi od 20% u iznosu od 10.000.000 dinara, na osnovicu koju čini naknada izvođača radova. Obračunati PDV u istom iznosu, u skladu sa članom 28. stav 5. tačka 1) Zakona, obveznik PDV - investitor koristio je kao prethodni porez. Privredno društvo "A" izvršilo je prvi prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivim celinama u okviru tog objekta za iznos od 55.000.000 dinara na koji je obračunat PDV. Iznos od 40.000.000 dinara je naknada, bez PDV, za poslovni prostor, a iznos od 15.000.000 dinara naknada, bez PDV, za stanove. Na iznos naknade za poslovni prostor, bez PDV, obračunat je PDV po poreskoj stopi PDV od 20%, a na iznos naknade za stanove, bez PDV, po poreskoj stopi PDV od 10%. U Obrascu POPDV, u polju 3.1, u odgovarajućim kolonama, iskazuju se sledeći podaci - iznos osnovice za promet po opštoj stopi PDV od 40.000.000 dinara, iznos obračunatog PDV po opštoj stopi PDV od 8.000.000 dinara, iznos osnovice za promet po posebnoj stopi PDV od 15.000.000 dinara i iznos obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV od 1.500.000 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

40.000.000

8.000.000

15.000.000

1.500.000

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

40.000.000

8.000.000

15.000.000

1.500.000

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

8.000.000

 

1.500.000

Podaci u polju 3.1 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3.2 Obrasca POPDV

U polju 3.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV u zavisnosti od vrste dobra ili usluge, osim podataka o prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima koji se iskazuju u polju 3.1 Obrasca POPDV.

U polju 3.2 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona.

Pored toga, u polju 3.2 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o:

- prometu dobara i usluga u slučaju kada je članom 24. Zakona za taj promet propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, ali nisu ispunjeni uslovi za ostvarivanje tog poreskog oslobođenja propisani Pravilnikom o poreskim oslobođenjima (iznos osnovice i iznos PDV).

- iznosu PDV koji je iskazao obveznik PDV u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun, a račun je izdat pre nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom.

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans i izvršen promet, u Obrascu POPDV, u polju 3.2, iskazuju se samo podaci o iznosu osnovice i iznosu PDV za izvršeni promet.

Ako je obveznik PDV u jednom poreskom periodu primio avans i iskazao podatke o primljenom avansu u polju 3.9 Obrasca POPDV (iznos koji se odnosi na osnovicu i iznos koji se odnosi na PDV), a u drugom poreskom periodu izvršio promet za koji je primio avans, u polju 3.2 Obrasca POPDV iskazuje podatak o iznosu osnovice za izvršeni promet bez umanjenja za iznos avansa koji se odnosi na osnovicu i podatak o iznosu obračunatog PDV za izvršeni promet umanjen za iznos PDV obračunatog po osnovu primljenog avansa.

Primer 49:

Privredno društvo "A", obveznik PDV, koje se bavi trgovinskom delatnošću, izvršilo je promet dobara koji se oporezuje po opštoj stopi PDV od 20% i u istom poreskom periodu u kojem je promet izvršen izdalo račun za taj promet u ukupnoj vrednosti od 150.000.000 dinara (naknada, bez PDV, iznosi 125.000.000, a obračunati PDV 25.000.000 dinara). U istom poreskom periodu izvršilo je i promet dobara koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV od 10% (smrznuto voće i povrće, brašno i šećer) u ukupnoj vrednosti od 55.000.000 dinara (naknada, bez PDV, iznosi 50.000.000 dinara, a obračunati PDV 5.000.000 dinara), ali u tom poreskom periodu nije izdat račun za promet navedenih dobara. U Obrascu POPDV, u polju 3.2, u odgovarajućim kolonama, iskazuju se sledeći podaci - iznos osnovice za promet po opštoj stopi PDV od 125.000.000 dinara, iznos obračunatog PDV po opštoj stopi PDV od 25.000.000 dinara, iznos osnovice za promet po posebnoj stopi PDV od 50.000.000 dinara i iznos obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV od 5.000.000 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

125.000.000

25.000.000

50.000.000

5.000.000

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

125.000.000

25.000.000

50.000.000

5.000.000

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

25.000.000

 

5.000.000

 

Primer 50:

Dana 1. jula 2018. godine obveznik PDV koji se bavi izradom softvera, čiji je poreski period kalendarsko tromesečje, odobrio je korišćenje softvera na godinu dana drugom obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji i po tom osnovu istog dana izdao račun. Naknada (sa PDV) za uslugu iznosi 120.000 dinara. S obzirom da se predmetna usluga smatra uslugom iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, izdavanjem računa nastala je poreska obaveza u skladu sa članom 16. tačka 2a) Zakona. U Obrascu POPDV za poreski period jul - septembar 2018. godine, u polju 3.2, u kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV iskazuje sledeće podatke - iznos osnovice za promet po opštoj stopi PDV od 100.000 i iznos obračunatog PDV za promet po opštoj stopi PDV od 20.000 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

100.000

20.000

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

100.000

20.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

20.000

 

 

 

Primer 51:

Obveznik PDV, za kojeg je poreski period kalendarski mesec, zaključio je ugovor o zakupu poslovnog prostora sa drugim obveznikom PDV. Ugovorom je predviđeno da tromesečna zakupnina (od prvog do poslednjeg dana tromesečja) iznosi 500.000 dinara bez PDV.
Zakup počinje 1. septembra 2018. godine. Obveznik PDV - zakupodavac izdao je račun 10. septembra 2018. godine za zakup za navedeni period. U ovom slučaju, obveznik PDV izdao je račun sa iskazanim PDV iako nije nastala poreska obaveza u skladu sa Zakonom. U Obrascu POPDV za poreski period septembar 2018. godine obveznik PDV iskazuje podatak o obračunatom PDV u polju 3.2.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

100.000

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

 

100.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

100.000

 

 

Podaci u polju 3.2 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3.3 Obrasca POPDV

U polju 3.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, već je poreski dužnik obveznik PDV kojem je taj promet izvršen, u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV u zavisnosti od vrste dobra.

U polju 3.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice za:

- prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez (član 10. stav 2. tačka 2) Zakona);

- prvi prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima kao predmeta hipoteke, kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka (član 10. stav 2. tačka 5) podtačka (1) Zakona);

- prvi prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, kao predmeta nad kojima se sprovodi izvršenje, u izvršnom postupku u skladu sa zakonom (član 10. stav 2. tačka 5) podtačka (3) Zakona).

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans i izvršen promet, u Obrascu POPDV, u polju 3.3, iskazuju se samo podaci o iznosu osnovice za izvršeni promet.

Ako je obveznik PDV u jednom poreskom periodu primio avans i iskazao podatke o primljenom avansu u polju 3.9 Obrasca POPDV (iznos osnovice), a u drugom poreskom periodu izvršio promet za koji je primio avans, u polju 3.3 Obrasca POPDV iskazuje podatak o iznosu osnovice za izvršeni promet bez umanjenja za iznos avansa.

Primer 52:

Obveznik PDV za kojeg je poreski period kalendarski mesec, a koji obavlja delatnost proizvodnje kartonske ambalaže, zaključio je ugovor o prodaji poslovnog objekta izgrađenog 1994. godine sa drugim obveznikom PDV, koji obavlja delatnost trgovine na veliko i koji poslovni objekat nabavlja za potrebe obavljanja te delatnosti. Ugovorom o prodaji predviđeno je da će se na prenos prava raspolaganja na tom objektu obračunati PDV. Prodajna cena poslovnog objekta iznosi 500.000.000 dinara. U Obrascu POPDV, u polje 3.3, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - prodavac iskazuje podatak o iznosu osnovice od 500.000.000 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

500.000.000

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

500.000.000

 

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

 

 

 

Podaci u polju 3.3 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3.4 Obrasca POPDV

 

U polju 3.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice za promet dobara i usluga za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, već je poreski dužnik obveznik PDV kojem je taj promet izvršen (uključujući i situaciju kada obveznik PDV vrši promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva licu iz člana 9. stav 1. Zakona koje je za taj promet poreski dužnik nezavisno od toga da li je istovremeno i obveznik PDV), u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV u zavisnosti od vrste dobra ili usluge, osim podataka o prenosu prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima koji se iskazuju u polju 3.3 Obrasca POPDV.

U polju 3.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice za:

- promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršen drugom obvezniku PDV (član 10. stav 2. tačka 1) Zakona);

Sekundarne sirovine i usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, za čiji je promet poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, definisane su čl. 2. i 3. Pravilnika o sekundarnim sirovinama.

Primer 53:

Privredno društvo "A", obveznik PDV, izvršilo je prodaju sekundarnih sirovina - otpadaka od tekstila privrednom društvu "B", obvezniku PDV, i ispostavilo račun na iznos od 2.000.000 dinara bez obračunatog PDV. U računu je navedena napomena: "PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona". U Obrascu POPDV, u polju 3.4, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - prodavac iskazuje iznos osnovice od 2.000.000 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

2.000.000

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

2.000.000

 

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

 

 

 

- promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen drugom obvezniku PDV, uključujući i promet izvršen obvezniku PDV - licu iz člana 9. stav 1. Zakona (član 10. stav 2. tačka 3) Zakona);

- promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen licu iz člana 9. stav 1. Zakona koje nije obveznik PDV (član 10. stav 2. tačka 3) Zakona);

Lica iz člana 9. stav 1. Zakona su: Republika i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave.

Dobra i usluge iz oblasti građevinarstva za čiji promet obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac dobara kao poreski dužnik uređena su Pravilnikom o prometu iz oblasti građevinarstva.

Primer 54:

U poreskom periodu jul 2018. godine obveznik PDV izvršio je drugom obvezniku PDV:
a) isporuku vrata i prozora sa ugradnjom u iznosu od 4.000.000 dinara, bez obračunatog PDV, jer je to promet dobara iz oblasti građevinarstva iz člana 4. stav 1. i stav 3. tačka 6) Zakona, za koji obavezu obračunavanja PDV ima primalac dobara - poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona (promet je svrstan u oblast građevinarstva 43.32 - Ugradnja stolarije Klasifikacije delatnosti koja je navedena u Pravilniku o prometu iz oblasti građevinarstva);
b) isporuku vrata i prozora bez ugradnje u iznosu od 1.000.000 dinara, sa obračunatim PDV u iznosu od 200.000 dinara, jer to nije promet dobara za koji obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac dobara, već je reč o prometu dobara iz člana 4. stav 1. Zakona, za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši isporuku;
v) ugradnju prozora i vrata, koji su u vlasništvu naručioca, u iznosu od 30.000 dinara, bez obračunatog PDV, jer je to promet usluga iz člana 5. stav 1. i stav 3. tačka 3) Zakona, koja je svrstana u oblast građevinarstva za koji je poreski dužnik primalac usluga (43.32 - Ugradnja stolarije Klasifikacije delatnosti koja je navedena u Pravilniku o prometu iz oblasti građevinarstva).
U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, obveznik PDV iskazaće sledeće podatke:
- u polju 3.2, u kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV, iznos osnovice od 1.000.000 dinara i iznos obračunatog PDV od 200.000 dinara;
- u polju 3.4, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, iznos osnovice od 4.030.000 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

1.000.000

200.000

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

4.030.000

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

5.030.000

200.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

200.000

 

 

- promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže drugom obvezniku PDV koji je ta dobra nabavio radi dalje prodaje (član 10. stav 2. tačka 4) Zakona);

Napomena: podaci o iznosu osnovice za navedeni promet električne energije iskazuju se u polju 3.4 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, a podaci za navedeni promet prirodnog gasa u polju 3.4 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na promet po posebnoj stopi PDV (u skladu sa odredbom člana 23. stav 2. tačka 13) Zakona, promet prirodnog gasa oporezuje se po posebnoj stopi PDV od 10%).

- promet predmeta založnog prava kod realizacije ugovora o zalozi u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima, izvršen drugom obvezniku PDV (član 10. stav 2. tačka 5) podtačka (2) Zakona);

Primer 55:

Obveznik PDV dao je u zalogu dobavljaču (obvezniku PDV) radnu mašinu radi obezbeđivanja potraživanja dobavljača u iznosu od 400.000 dinara i založeni predmet je upisan u registar zaloge. Procenjeno je da tržišna vrednost radne mašine iznosi 500.000 dinara. Kako po isteku roka nije izmiren dug, zalogoprimac je postao vlasnik predmeta zaloge - radne mašine. Zalogodavac je ispostavio račun na iznos od 500.000 dinara bez PDV sa pozivom na član 10. stav 2. tačka 5) podtačka (2) Zakona. U Obrascu POPDV, u polju 3.4, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - zalogodavac iskazuje podatak o iznosu osnovice od 500.000 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

500.000

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

500.000

 

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

 

 

 

- promet dobara (pokretnih stvari) i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV (član 10. stav 2. tačka 5) podtačka (3) Zakona).

Napomena: Ako je kupac pokretnih stvari - predmeta založnog prava i dobara nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku, odnosno primalac usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku, lice koje nema svojstvo obveznika PDV, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV koji vrši predmetni promet. U tom slučaju, podaci o tom prometu ne iskazuju se u polju 3.4, već u polju 3.2 Obrasca POPDV.

- promet investicionog zlata ako se obveznik PDV koji vrši taj promet opredelio da će na promet investicionog zlata, obračunavati PDV (član 36b stav 5. Zakona).

Specifičnost:

U polju 3.4 Obrasca POPDV iskazuje se i podatak o iznosu osnovice za promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona, za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, za koji je (u slučaju da je reč o oporezivom prometu), poreski dužnik primalac dobara i usluga u skladu Zakonom (npr. promet dobara iz oblasti građevinarstva koji, u slobodnoj zoni, vrši obveznik PDV drugom obvezniku - korisniku slobodne zone).

Ako je u istom poreskom periodu naplaćen avans i izvršen promet, u Obrascu POPDV, u polju 3.4, iskazuju se samo podaci o iznosu osnovice za izvršeni promet.

Ako je obveznik PDV u jednom poreskom periodu primio avans i iskazao podatke o primljenom avansu u polju 3.9 Obrasca POPDV (iznos osnovice), a u drugom poreskom periodu izvršio promet za koji je primio avans, u polju 3.4 Obrasca POPDV iskazuje podatak o iznosu osnovice za izvršeni promet bez umanjenja za iznos avansa.

Podaci u polju 3.4 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3.5 Obrasca POPDV

U polju 3.5 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je naknadno, nakon izvršenog prometa, povećana osnovica u smislu člana 21. Zakona, odnosno o iznosu za koji je povećan PDV zbog izmene osnovice ili po drugom osnovu, u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

U zavisnosti od toga da li je obveznik PDV koji vrši promet dobara, odnosno usluga poreski dužnik za taj promet, u polju 3.5 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu:

- za koji je povećana osnovica, odnosno iznosu za koji je povećan PDV po osnovu izmene osnovice ili po drugom osnovu - ako je obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik za promet kod kojeg dolazi do povećanja osnovice, odnosno PDV;

- za koji je povećana osnovica - ako obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije poreski dužnik za promet kod kojeg dolazi do povećanja osnovice.

Podatak o iznosu za koji je povećana osnovica, odnosno podatak o iznosu za koji je povećan PDV zbog izmene - povećanja osnovice iskazuje se u polju 3.5 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je došlo do tog povećanja, nezavisno od toga da li je promet po osnovu kojeg je povećana osnovica, odnosno PDV izvršen u istom poreskom periodu ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Do povećanje osnovice najčešće dolazi zbog naknadnog zaračunavanja sporednih troškova koji su nastali u vezi sa prethodno izvršenim prometom dobara ili usluga.

Pravilnikom o izmeni poreske osnovice bliže je uređeno povećanje osnovice za obračunavanje PDV.

U polju 3.5 Obrasca POPDV iskazuje se i iznos dugovanog PDV u skladu sa članom 40. Zakona (iznos PDV koji obveznik duguje po osnovu brisanja iz evidencije za PDV). Naime, članom 40. Zakona propisano je da je obveznik PDV koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV dužan da, na dan prestanka PDV aktivnosti, izvrši popis dobara, uključujući i objekte i opremu za obavljanje delatnosti i ulaganja u objekte, kao i datih avansa, po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom, da utvrdi iznos prethodnog poreza u zalihama i datim avansima i izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte u skladu sa Zakonom. Istim članom je propisano da iznos prethodnog poreza sadržanog u zalihama i datim avansima, kao i iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza, obveznik PDV iskazuje kao dugovani porez.

Primer 56:

Obveznik PDV - zakupodavac iznajmio je poslovni prostor drugom obvezniku PDV. Mesečni iznos zakupnine bez PDV iznosi 30.000 dinara. Zakupac se obavezao da će plaćati sve režijske troškove. Obveznik PDV - zakupodavac dana 5. oktobra 2018. godine izdao je račun za uslugu davanja u zakup poslovnog prostora za mesec septembar 2018. godine u kojem je kao datum prometa naveden 30. septembar 2018. godine. Dana 15. oktobra 2018. godine obveznik PDV - zakupodavac izdao je dokument o povećanju osnovice u skladu sa članom 15. Pravilnika o računima kojim potražuje režijske troškove od zakupca u iznosu od 10.000 bez PDV i iznos obračunatog PDV od 2.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period septembar 2018. godine, u polju 3.2, u kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - zakupodavac iskazuje podatak o osnovici za izvršeni promet usluge u iznosu od 30.000 dinara i podatak o iznosu obračunatog PDV od 6.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, u polju 3.5, u kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - zakupodavac iskazuje podatak o iznosu za koji je povećana osnovica od 10.000 dinara i iznosu za koji je povećan PDV zbog povećanja osnovice od 2.000 dinara.

(1) Obrazac POPDV za poreski period septembar 2018. godine

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

30.000

6.000

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

30.000

6.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

6.000

 

 

(2) Obrazac POPDV za poreski period oktobar 2018. godine

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

10.000

2.000

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

10.000

2.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

2.000

 

 

 

Primer 57:

Obveznik PDV izvršio je promet jabuka dana 3. oktobra 2018. godine (naknada bez PDV 100.000 dinara), a dana 15. oktobra 2018. godine izdao je kupcu dokument o povećanju osnovice iz člana 15. Pravilnika o računima ("knjižno zaduženje") na ime troškova prevoza jabuka koji je izvršilo treće lice (trošak prevoza bez PDV iznosi 10.000 dinara). S obzirom da u slučaju potraživanja troškova prevoza jabuka dolazi do povećanja osnovice za izvršeni promet jabuka u istom poreskom periodu u kojem je izvršen promet, u Obrascu POPDV iskazuju se sledeći podaci:
- u polju 3.2, u kolonama koje se odnose na promet po posebnoj stopi PDV, iznos osnovice od 100.000 dinara i iznos obračunatog PDV od 10.000 dinara;
- u polju 3.5, u kolonama koje se odnose na promet po posebnoj stopi PDV, iznos za koji je povećana osnovica od 10.000 dinara i iznos za koji je povećan obračunati PDV od 1.000 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

100.000

10.000

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

10.000

1.000

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

 

 

110.000

11.000

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

 

 

11.000

Napomena: povećanje osnovice i obračunatog PDV ne vrši se zbog višeg kursa strane valute na dan plaćanja u odnosu na kurs strane valute koji je važio na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom, ako je naknada za dobra ili usluge izražena u stranoj valuti, a naplaćuje se u dinarima, odnosno ako je ugovorena i naplaćuje se u stranoj valuti, pod uslovom da je pri utvrđivanju osnovice i obračunatog PDV i naplati naknade primenjena ista vrsta kursa dinara iste banke.

Podaci u polju 3.5 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3.6 Obrasca POPDV

U polju 3.6 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je naknadno, nakon izvršenog prometa, smanjena osnovica u smislu člana 21. Zakona, odnosno o iznosu za koji je smanjen PDV zbog izmene osnovice ili po drugom osnovu, u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV.

U zavisnosti od toga da li je obveznik PDV koji vrši promet dobara, odnosno usluga poreski dužnik za taj promet, u polju 3.6 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu:

- za koji je smanjena osnovica, odnosno iznosu za koji je smanjen PDV po osnovu izmene osnovice ili po drugom osnovu - ako je obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik za promet kod kojeg dolazi do smanjenja osnovice, odnosno PDV;

- za koji je smanjena osnovica - ako obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije poreski dužnik za promet kod kojeg dolazi do smanjenja osnovice.

Do smanjenja osnovice najčešće dolazi zbog naknadnog odobravanja popusta u ceni iz različitih razloga (npr. popust zbog plaćanja pre ugovorenog roka, popust zbog kupovine dobara u određenoj količini i dr).

Pravilnikom o izmeni poreske osnovice bliže je uređeno smanjenja osnovice za obračunavanje PDV.

U polju 3.6 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o smanjenju iznosa po osnovu storniranja računa.

U polju 3.6 Obrasca POPDV, između ostalog, iskazuju se i podaci o smanjenju osnovice, odnosno obračunatog PDV u slučaju:

- ispravke PDV zbog izdavanja novog računa sa ispravljenim iznosom PDV, odnosno računa u kojem nije iskazan PDV u skladu sa članom 44. stav 2. Zakona (za ispravku više obračunatog iznosa PDV za isporučena dobra i usluge od iznosa koji u skladu sa Zakonom duguje, odnosno obračunatog iznos PDV a da za to obveznik nije imao obavezu u skladu sa Zakonom);

- refakcije PDV stranom državljaninu u skladu sa članom 56. Zakona (za isporuku dobara otpremljenih u inostranstvo);

- naknadnog ispunjavanja uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za određeni promet dobara ili usluga;

- naknadnog ispunjavanja uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za primljeni avans za određeni promet dobara ili usluga za koji je propisano to poresko oslobođenje (reč je o situaciji kada je u jednom poreskom periodu primljen avans i u tom poreskom periodu nisu ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje pa je iskazan podatak o obračunatom PDV po osnovu primljenog avansa, posle čega je u nekom od narednih poreskih perioda došlo do ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje ili za primljeni avans ili za izvršeni promet dobara ili usluga);

- raskida ugovora po osnovu kojeg je izvršena naplata avansa za budući promet dobara ili usluga i izvršen povraćaj avansa.

U slučaju kada je promet dobara, odnosno usluga izvršen obvezniku PDV koji po tom osnovu ima pravo na odbitak prethodnog poreza, smanjenje iznosa obračunatog PDV vrši se pod uslovim da je obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga ispravio odbitak prethodnog poreza i da je o tome dostavio pismeno obaveštenje obvezniku PDV koji mu je izvršio promet.

Takođe, u polju 3.6 Obrasca POPDV iskazuje se i podatak o smanjenju obračunatog PDV zbog smanjenja:

- naknade za izvršene turističke usluge koje se ne može u potpunosti iskazati u polju 4.1.1 Obrasca POPDV;

- naknade za izvršeni promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta koje se ne može u potpunosti iskazati u polju 4.2.1 Obrasca POPDV.

Napomena: Ako je u jednom poreskom periodu došlo do smanjenja osnovice, to ne znači da će u istom poreskom periodu obveznik PDV iskazati i smanjenje PDV po osnovu izmene - smanjenja osnovice. Naime, za smanjenje obračunatog PDV potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi, što je propisano odredbama člana 4. st. 1. do 4. Pravilnika o izmeni osnovice.

Primer 58:

Obveznik PDV - privredno društvo "A" je za izvršeni promet po opštoj stopi PDV u prethodnim poreskim periodima, a na osnovu ugovora sa obveznikom PDV - privrednim društvom "B", odobrilo naknadni popust i izdalo dokumenat o smanjenju naknade iz člana 15. Pravilnika o računima (knjižno odobrenje). U tom dokumentu navedeno je da se osnovica smanjuje za 800.000 dinara, a obračunati PDV za iznos od 160.000 dinara. U istom poreskom periodu privredno društvo "A" primilo je dokumenat primaoca dobara o izvršenom smanjenju prethodnog poreza u istom iznosu. Podaci o smanjenju osnovice i obračunatog PDV iskazuju se u polju 3.6 Obrasca POPDV, u kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV, sa predznakom "minus".

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

- 800.000

- 160.000

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

0

- 160.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

- 160.000

 

 

 

Primer 59:

Obveznik PDV - privredno društvo "A" je za izvršeni promet po opštoj stopi PDV u prethodnim poreskim periodima, a na osnovu ugovora sa obveznikom PDV - privrednim društvom "B", odobrilo naknadni popust i izdalo dokument o smanjenju naknade iz člana 15. Pravilnika o računima (knjižno odobrenje) u poreskom periodu jul 2018. godine. U tom dokumentu navedeno je da se osnovica smanjuje za 800.000 dinara, a obračunati PDV za iznos od 160.000 dinara. U narednom poreskom periodu - avgust 2018. godine privredno društvo "A" primilo je dokument primaoca dobara o izvršenom smanjenju prethodnog poreza u istom iznosu. U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je smanjena osnovica, u polju 3.6, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, iskazuje se iznos za koji je smanjena osnovica (- 800.000 dinara), a u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primljeno pismeno obaveštenje da je kupac (obveznik PDV - privredno društvo "B") ispravio odbitak prethodnog poreza, u polju 3.6, u koloni koja se odnosi na PDV za promet po opštoj stopi PDV, iskazuje se podatak o smanjenju obračunatog PDV (- 160.000 dinara).

(1) Obrazac POPDV za poreski period jul 2018. godine

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

- 800.000

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

0

 

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

 

 

 

(2) Obrazac POPDV za poreski period avgust 2018. godine

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

- 160.000

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

 

- 160.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

- 160.000

 

 

 

Primer 60:

U poreskom periodu avgust 2018. godine, obveznik PDV - građevinsko preduzeće "A" je na osnovu zaključenih i overenih ugovora izvršilo prodaju stanova za 19.800.000 dinara sa obračunatim PDV po posebnoj stopi PDV (osnovica 18.000.000 dinara i PDV 1.800.000 dinara), s obzirom da je reč o prvom prenosu prava raspolaganja na ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata, prodaju građevinskog materijala čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV u vrednosti od 1.200.000 dinara sa obračunatim PDV (osnovica 1.000.000 dinara i PDV 200.000 dinara) i izvršilo uslugu rušenja starog objekta sa odvozom šuta na deponiju drugom obvezniku PDV u vrednosti od 200.000 dinara bez obračunatog PDV sa pozivom na član 10. stav 2. tačka 3) Zakona, jer je reč o uslugama iz oblasti građevinarstva za koje je poreski dužnik obveznik PDV - primalac usluge.
U istom poreskom periodu obveznik PDV - građevinsko preduzeće je prihvatio reklamaciju kupca zbog neodgovarajućeg kvaliteta po osnovu isporuke dobara po opštoj stopi PDV izvršene u prethodnom poreskom periodu, po tom osnovu izdao dokument o smanjenju vrednosti dobara za iznos od 1.800.000 dinara sa obračunatim PDV (osnovica 1.500.000 i PDV 300.000 dinara) i primio pismeno obaveštenje kupca o izvršenom smanjenju prethodnog poreza u iznosu od 300.000 dinara.
Obveznik PDV - građevinsko preduzeće u poreskom periodu avgust 2018. godine iskazuje podatke u Obrascu POPDV na sledeći način:
- u polju 3.1, u kolonama koje se odnose na promet po posebnoj stopi PDV, podatak o iznosu osnovice od 18.000.000 dinara i podatak o iznosu obračunatog PDV od 1.800.000 dinara;
- u polju 3.2, u kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV, podatak o iznosu osnovice od 1.000.000 dinara i podatak o iznosu obračunatog PDV od 200.000 dinara;
- u polju 3.4, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, podatak o iznosu osnovice od 200.000 dinara;
- u polju 3.6, u kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV, podatak o iznosu za koji je smanjena osnovica (- 1.500.000 dinara) i podatak o iznosu za koji je smanjen obračunati PDV (- 300.000 dinara).

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

18.000.000

1.800.000

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

1.000.000

200.000

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

200.000

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

- 1.500.000

- 300.000

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

0

- 100.000

18.000.000

1.800.000

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

- 100.000

 

1.800.000

Napomena: smanjenje osnovice i obračunatog PDV ne vrši se zbog nižeg kursa strane valute na dan plaćanja u odnosu na kurs strane valute koji je važio na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom, ako je naknada za dobra ili usluge ugovorena u stranoj valuti, a naplaćuje se u dinarima, odnosno ako je ugovorena i naplaćuje se u stranoj valuti, pod uslovom da je pri utvrđivanju osnovice i obračunatog PDV i naplati naknade primenjena ista vrsta kursa dinara iste banke.

Podaci u polju 3.6 Obrasca POPDV iskazuju se isključivo sa predznakom "minus".

• Polje 3.7 Obrasca POPDV

U polju 3.7 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu bez naknade, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV i promet po posebnoj stopi PDV.

U zavisnosti od toga da li je obveznik PDV koji vrši promet dobara, odnosno usluga poreski dužnik za taj promet, u polju 3.7 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu:

- osnovice i obračunatom PDV za promet dobara i usluga bez naknade - ako je obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik za taj promet;

- osnovice - ako obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije poreski dužnik za taj promet.

U polju 3.7 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara, odnosno usluga koji se vrši bez naknade, a koji se u skladu sa članom 4. st. 4. i 5. i članom 5. st. 4. i 5. Zakona, izjednačava sa prometom uz naknadu.

Sa prometom dobara uz naknadu, u skladu sa članom 4. stav 4. Zakona, izjednačava se:

1) uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica;

2) svaki drugi promet dobara bez naknade;

3) iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Uzimanje dobara, odnosno svaki drugi promet dobara iz stava 4. ovog člana smatra se prometom dobara uz naknadu pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza (član 4. stav 5. Zakona).

Sa prometom usluga uz naknadu, u skladu sa članom 5. stav 4. Zakona, izjednačava se:

1) upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe poreskog obveznika;

2) pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno drugo pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika.

Upotreba dobara iz stava 4. tačka 1) ovog člana smatra se prometom usluga uz naknadu pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra može odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza.

Pravilnikom o prometu bez naknade bliže je uređeno šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade.

Primer 61:

Obveznik PDV, privredno društvo "A" koje se bavi trgovinskom delatnošću u okviru koje vrši promet nameštaja, poklonilo je osnovnoj školi nameštaj (koji je nabavilo za dalju prodaju) za opremanje jedne učionice (stolovi i stolice). Nabavna cena nameštaja bez PDV na dan poklanjanja nameštaja iznosi 400.000 dinara. Za predmetni promet obveznik PDV je dužan da na nabavnu cenu obračuna PDV u iznosu od 80.000 dinara (400.000 X 20%), jer je prilikom nabavke nameštaja kao robe za dalju prodaju, imao pravo na odbitak prethodnog poreza. PDV se obračunava u periodu kada je isporuka izvršena. Podaci o osnovici i obračunatom PDV za promet nameštaja bez naknade iskazuju se u polju 3.7 Obrasca POPDV, u kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

400.000

80.000

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

400.000

80.000

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

80.000

 

 

Napomena: U polju 3.7 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o poklanjanju dobara po osnovu čije nabavke obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza, upotrebi dobara po osnovu čije nabavke obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza, rashodu do količine utvrđene Uredbom o rashodu i drugom prometu dobara i usluga koji se u skladu sa Zakonom ne izjednačava sa prometom koji se vrši uz naknadu.

Primer 62:

Obveznik PDV, privredno društvo "A" koje se bavi uslugama iz oblasti finansijskog savetovanja, nabavilo je nameštaj u cilju poklanjanja osnovnoj školi. Obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke nameštaja. Podatke o prometu nameštaja bez naknade, koji vrši osnovnoj školi, ne iskazuje u Obrascu POPDV, s obzirom da se ovaj promet ne izjednačava sa prometom dobara uz naknadu u skladu sa Zakonom.

 

Primer 63:

Obveznik PDV, privredno društvo "A", nabavilo je putnički automobil za službene potrebe direktora. Obveznik PDV po osnovu te nabavke nema pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 29. stav 1. tačka 1) Zakona. Posle tri godine, obveznik PDV donosi odluku da će pokloniti putnički automobil zdravstvenoj ustanovi. S obzirom da po osnovu nabavke putničkog automobila obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza, poklanjanje tog automobila zdravstvenoj ustanovi ne izjednačava se sa prometom dobara uz naknadu, što znači da se podaci o ovom prometu ne iskazuju u Obrascu POPDV.

Podaci u polju 3.7 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3.8 Obrasca POPDV

U polju 3.8 Obrasca POPDV automatski se iskazuju podaci o ukupnom iznosu osnovice za promet dobara i usluga i obračunatom PDV, kao zbir iznosa iz polj. 3.1 do 3.7 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV. Ove podatke ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir iznosa u koloni "Osnovica - opšta stopa", odnosno "Osnovica - posebna stopa" negativan, u polju 3.8 Obrasca POPDV biće automatski iskazana "0".

Zbir u koloni "Opšta stopa - PDV, odnosno "Posebna stopa - PDV" može biti sa predznakom "minus".

Polje 3.9 Obrasca POPDV

U polju 3.9 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o naplaćenom avansu za promet koji vrši obveznik PDV, a za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj stopi PDV, odnosno po posebnoj stopi PDV, i to podaci o iznosu:

- naplaćenog avansa za promet dobara i usluga za koji je obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik, posebno podatka o delu tog iznosa koji se odnosi na osnovicu i delu koji se odnosi na obračunati PDV;

- naplaćenog avansa za promet dobara i usluga za koji obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije poreski dužnik, u ukupnom iznosu u delu osnovice.

U polju 3.9 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o primljenom avansu za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ako nisu ispunjeni uslovi za navedeno poresko oslobođenje.

U polju 3.9 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o primljenom avansu ako je u istom poreskom periodu izvršen i promet dobara i usluga za koji je avans primljen, kao i podaci o primljenom avansu koji je u istom poreskom periodu vraćen licu koje je avans uplatilo.

Ako nakon prijema avansa, o kojem je obveznik PDV iskazao podatke u polju 3.9 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je avans primljen, u nekom od narednih poreskih perioda dođe do povraćaja avansa (npr. zbog raskida ugovora), ne vrši se korekcija već iskazanog iznosa avansa u polju 3.9 Obrasca POPDV, već se vrši smanjenje obračunatog PDV u polju 3.6 Obrasca POPDV za iznos PDV iskazan u polju 3.9 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je primljen avans.

Primer 64:

Obveznik PDV - lice "A" je na osnovu zaključenih ugovora sa kupcima primio avans u iznosu od 6.000.000 za isporuku dobara čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV, za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, kao i avans u iznosu od 4.000.000 za isporuku dobara čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, za koji je poreski dužnik primalac dobara. Po osnovu primljenog avansa za isporuku dobara izdao je avansne račune kupcima. U računu koji je izdao po osnovu primljenog avansa za promet za koji je poreski dužnik iskazao je podatak o delu avansa koji se odnosi na osnovicu i delu avansa koji se odnosi na PDV, a u računu koji je izdao po osnovu primljenog avansa za promet za koji nije poreski dužnik (iako u ovom slučaju ne postoji obaveza izdavanja računa) iskazao je podatak o iznosu primljenog avansa. U Obrascu POPDV, u polju 3.9, u odgovarajućim kolonama, iskazao je podatke o primljenim avansima na sledeći način:
- podatke o primljenom avansu za promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV za koji je obveznik PDV - isporučilac dobara poreski dužnik, u koloni koja se odnosi na osnovicu iznos od 5.000.000 dinara, a u koloni koja se odnosi na obračunati PDV iznos od 1.000.000 dinara (6.000.000 X 16,66666%);
- podatke o primljenom avansu za promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV za koji obveznik PDV - isporučilac dobara nije poreski dužnik, u koloni koja se odnosi na osnovicu iznos od 4.000.000 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

 

 

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

 

 

 

 

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

5.000.000

1.000.000

4.000.000

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

1.000.000

 

 

Podaci u polju 3.9 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3.10 Obrasca POPDV

U polju 3.10 Obrasca POPDV automatski se iskazuju podaci o ukupno obračunatom PDV, u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV, kao zbir iznosa iz polj. 3.8 i 3.9. Obrasca POPDV. Podatke u ovom polju ne iskazuje poreski obveznik, već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Podaci u polju 3.10 Obrasca POPDV mogu biti sa predznakom "minus".

3.4. DEO 3a OBRASCA POPDV - OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA


U delu 3a Obrasca POPDV iskazuju se podaci o obračunatom PDV za promet drugog lica.

• Polje 3a.1 Obrasca POPDV

U polju 3a.1 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV, iskazuju se podaci o iznosu PDV obračunatom za:

- prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez;

- prvi prenos prava raspolaganja na predmetu hipoteke - građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka, izvršen drugom obvezniku PDV; i

- prvi prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV.

U svim navedenim slučajevima, reč je o prometu koji se vrši između dva obveznika PDV.

PDV po navedenom osnovu obračunava i iskazuje u polju 3a.1 Obrasca POPDV obveznik PDV - sticalac dobara koji je za taj promet, shodno članu 10. stav 2. tačka 2) i tačka 5) podtač. (1) i (3) Zakona, poreski dužnik.

Podatak o obračunatom PDV iskazuje se za poreski period u kojem je promet izvršen, nezavisno od toga da li je isporučilac dobara, odnosno usluga izdao račun za taj promet.

Iznos PDV obračunat za promet dobara za koji se iskazuju podaci u polju 3a.1 Obrasca POPDV umanjuje se za iznos PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa za taj promet, ako je po osnovu plaćenog avansa nastala poreska obaveza u poreskom periodu različitom od poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara.

Primer 65:

Obveznik PDV, lice "A", je u avgustu 2018. godine zaključilo sa obveznikom PDV, licem "B", ugovor o kupovini poslovnog objekta za obavljanje delatnosti, koji je lice "B" steklo kupovinom od lica "C" u 2010. godini. Kako se radi o drugom prenosu i kako obveznik PDV, lice "A", ima pravo da po osnovu sticanja predmetnog objekta odbije obračunati PDV u potpunosti, ugovorom je predviđeno da se promet objekta vrši uz obračun PDV, tako da kupac objekta, lice "A" obračunava PDV po osnovu izvršenog prometa poslovnog objekta u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 2) Zakona. Ugovorena vrednost objekta iznosi 4.000.000 dinara bez PDV. Prodavac, lice "B", za promet objekta izdao je račun na iznos od 4.000.000 dinara bez obračunatog PDV sa pozivom na član 10. stav 2. tačka 2) Zakona. Kupac - lice "A", kao poreski dužnik, interno je obračunao PDV u iznosu od 800.000 dinara (4.000.000 X 20%) i taj iznos iskazuje u polju 3a.1 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV po opštoj stopi.

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

800.000

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

800.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

800.000

 

Podaci u polju 3a.1 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3a.2 Obrasca POPDV

U polju 3a.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu PDV obračunatog za promet dobara i usluga koji je u Republici Srbiji izvršilo strano lice koje nije obveznik PDV obvezniku PDV koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 3) Zakona, u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV. Reč je o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, a čije je mesto prometa, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, u Republici Srbiji. Podatak o obračunatom PDV iskazuje se za poreski period u kojem je promet izvršen, nezavisno od toga da li je isporučilac dobara, odnosno usluga izdao račun za taj promet.

U polju 3a.2 Obrasca POPDV iskazuje se i podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu izdatog računa pružaoca usluga - stranog lica koje nije obveznik PDV za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona.

Iznos PDV obračunat za promet dobara i usluga za koji se iskazuju podaci u polju 3a.2 Obrasca POPDV umanjuje se za iznos PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa za taj promet ako je po osnovu plaćenog avansa nastala poreska obaveza u poreskom periodu različitom od poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara i usluga.

Primer 66:

Strano lice, koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji, izvršilo je uslugu posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuju kupcima van teritorije Republike Srbije, obvezniku PDV, licu "A" čije je sedište u Beogradu, i ispostavilo račun za usluge posredovanja na iznos od 5.000 evra. Pretpostavljeni srednji kurs NBS dinara za evro na dan prometa iznosi 120. S obzirom da je u ovom slučaju, shodno članu 12. st. 4. i 7. Zakona, mesto prometa usluge posredovanja u Republici Srbiji, primalac usluge, obveznik PDV, lice "A", kao poreski dužnik, izvršio je interni obračun PDV za predmetnu uslugu posredovanja primenom propisane stope PDV (20%) na iznos dinarske protivvrednosti naknade na dan izvršenog prometa (600.000 X 20% = 120.000 dinara). Tako obračunati PDV iskazuje se u polju 3a.2 Obrasca POPDV, u koloni koja je odnosi na PDV po opštoj stopi.

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

120.000

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

120.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

120.000

 

Napomene:

- ako se usluga koju pruža strano lice oporezuje i PDV i porezom po odbitku u skladu sa zakonom, u osnovicu za obračunavanje PDV uračunava se i iznos poreza po odbitku, nezavisno od toga da li je obaveza za obračunavanje poreza po odbitku nastala u vreme nastanka poreske obaveze za PDV;

- ako je strano lice u skladu sa propisima svoje države obračunalo PDV za određeni promet dobara ili usluga koji je u Republici Srbiji izvršilo obvezniku PDV, u osnovicu za obračunavanje PDV u skladu sa Zakonom uračunava se i iznos PDV obračunat u skladu sa propisima države stranog lica.

Podaci u polju 3a.2 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3a.3 Obrasca POPDV

U polju 3a.3 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o iznosu PDV obračunatom za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, u odgovarajućim kolonama za promet po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV, osim podatka o iznosu PDV koji se iskazuju u polj. 3a.1 i 3a.2 Obrasca POPDV, i to:

- iznos PDV za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršen od strane drugog obveznika PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona;

Sekundarne sirovine i usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, za koje je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga definisane su čl. 2. i 3. Pravilnika o sekundarnim sirovinama.

Primer 67:

Privredno društvo "A", obveznik PDV, izvršilo je prodaju sekundarnih sirovina - otpadaka od tekstila privrednom društvu "B", obvezniku PDV, i ispostavilo račun na iznos od 2.000.000 dinara bez obračunatog PDV. U računu je navedena napomena: "PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona". U Obrascu POPDV, u polju 3a.3, u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi, obveznik PDV - kupac iskazuje obračunati PDV u iznosu od 400.000 dinara.

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

400.000

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

400.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

400.000

 

- iznos PDV za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen od strane drugog obveznika PDV, za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, kao poreski dužnik u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona;

Dobra i usluge iz oblasti građevinarstva za čiji promet obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac dobara, odnosno usluga kao poreski dužnik uređena su Pravilnikom o prometu iz oblasti građevinarstva.

Primer 68:

Obveznik PDV, lice "A", zaključilo je ugovor o ugradnji instalacija za klimatizacioni sistem (od svog materijala) sa licem "B", takođe obveznikom PDV. Ugovorena vrednost radova iznosi 700.000 dinara. Po završetku radova lice "A" ispostavilo je račun na ugovoreni iznos bez PDV sa pozivom na član 10. stav 2. tačka 3) Zakona, s obzirom da je predmetni promet dobara svrstan u grupu 43.22 Klasifikacije delatnosti koja je navedena u Pravilniku o prometu iz oblasti građevinarstva. Po izvršenom prometu lice "B", kao poreski dužnik, interno je obračunalo PDV po opštoj stopi PDV u iznosu od 140.000 dinara (700.000 X 20%) i taj iznos iskazalo u polju 3a.3 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi PDV.

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

140.000

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

140.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

140.000

 

- iznos PDV za promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže, čija je nabavka izvršena radi dalje prodaje, izvršen od strane drugog obveznika PDV, za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV - primalac dobara, kao poreski dužnik u smislu člana 10. stav 2. tačka 4) Zakona;

Po osnovu predmetnog prometa električne energije i prirodnog gasa poreski dužnik je primalac električne energije i prirodnog gasa, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

1) da isporuku vrši lice koje je obveznik PDV, uključujući i strano lice koje je obveznik PDV u Republici Srbiji;

2) da se isporuka vrši licu koje je obveznik PDV;

3) da se isporuka vrši preko prenosne, transportne, odnosno distributivne mreže;

4) da se dobra nabavljaju radi dalje prodaje.

Specifičnost:

U polju 3a.3 Obrasca POPDV iskazuje se i iznos obračunatog PDV po osnovu nabavke električne energije i prirodnog gasa iz inostranstva od obveznika PDV, ako su ispunjeni ostali navedeni uslovi. Ako se električna energija i prirodni gas uvoze uz primenu postupka stavljanja u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, pored iskazivanja podatka o obračunatom PDV u polju 3a.3 Obrasca POPDV, iskazuje se i podatak o vrednosti tih dobara u delu 6, u polju 6.1 Obrasca POPDV u kojem se iskazuju podaci o vrednosti dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje.

U koloni "Opšta stopa" iskazuje se obračunati PDV za izvršenu isporuku električne energije, a u koloni "Posebna stopa" iskazuje se obračunati PDV za izvršenu isporuku prirodnog gasa, jer se shodno članu 23. stav 2. tačka 13) Zakona promet prirodnog gasa oporezuje po posebnoj stopi.

Napomena: U slučaju kada strano lice, koje u Republici Srbiji nije obveznik PDV, izvrši isporuku električne energije i prirodnog gasa preko prenosne, transportne, odnosno distributivne mreže obvezniku PDV, pri čemu je mesto tog prometa u Republici, podatak o obračunatom PDV za promet stranog lica iskazuje se u polju 3a.2 Obrasca POPDV. Ako se električna energija i prirodni gas uvoze uz primenu postupka stavljanja u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, pored iskazivanja podatka o obračunatom PDV u polju 3a.2 Obrasca POPDV, iskazuje se i podatak o vrednosti tih dobara u delu 6, u polju 6.1 Obrasca POPDV u kojem se iskazuju podaci o vrednosti dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje.

Primer 69:

Trgovac električnom energijom, obveznik PDV, lice "A", izvršilo je nabavku električne energije radi dalje prodaje od obveznika PDV, proizvođača električne energije - hidroelektrane "H" (nije reč o uvozu). Očitavanje stanja električne energije u cilju obračuna isporuke izvršeno je 28. oktobra 2018. godine. Utvrđeno je da je isporučena električna energija u vrednosti od 5.000.000 dinara bez PDV. Istog dana kada je izvršeno očitavanje stanja izdat je račun u kojem je naveden iznos od 5.000.000 dinara bez obračunatog PDV i u kojem je navedena napomena da PDV nije obračunat u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. tačka 4) Zakona. Trgovac električnom energijom, lice "A", kao poreski dužnik, interno je obračunom PDV po opštoj stopi od 20% u iznosu od 1.000.000 dinara (5.000.000 X 20%) i taj iznos iskazao u polju 3a.3 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi.

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

1.000.000

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

1.000.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

1.000.000

 

- iznos PDV za promet predmeta založnog prava kod realizacije ugovora o zalozi u skladu sa ugovorom kojim se uređuje založno pravo na pokretnom stvarima, izvršen od strane drugog obveznika PDV, a za koji je obveznik PDV - primalac predmeta založnog prava poreski dužnik u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 5) podtačka (2) Zakona;

Primer 70:

Obveznik PDV, lice "A", radi obezbeđenja svojih potraživanja u iznosu od 700.000 dinara primilo je u zalogu od obveznika PDV, lica "B", radnu mašinu (bager). Predmet zaloge upisan je u registar zaloge. S obzirom da po isteku ugovorenog roka potraživanja nisu namirena, zalogoprimac je postao vlasnik predmeta zaloge. Procenjeno je da tržišna vrednost bagera iznosi 800.000 dinara i na tu vrednost zalogodavac je izdao račun bez PDV uz poziv na član 10. stav 2. tačka 5) podtačka (2) Zakona. Zalogoprimac je isplatio razliku od 100.000 dinara zalogodavcu, i kao poreski dužnik obračunao PDV u iznosu od 160.000 dinara (800.000 H 20%). Podatak o iznosu obračunatog PDV zalogoprimac - obveznik PDV, lice "A", iskazuje u polju 3a.3 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi.

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

160.000

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

160.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

160.000

 

- iznos PDV za promet pokretnih dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku, izvršen od strane drugog obveznika PDV, a za koji je obveznik PDV - primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 5) podtačka (3) Zakona;

- iznos PDV za promet investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom;

- iznos PDV za dobara i usluge koji su stečeni prenosom celokupne imovine ili dela imovine, sa ili bez naknade ili kao ulog, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, što znači da je prenos imovine izvršen bez PDV iz razloga što su na dan prenosa bili ispunjeni uslovi za neobračunavanje PDV (odnosno da se smatra da po osnovu prenosa imovine nije došlo do prometa dobara i usluga), posle kojeg su, u roku kraćem od tri godine, prestali uslovi za neobračunavanje PDV, a koja na dan prestanka uslova čine imovinu obveznika PDV - sticaoca imovine;

Naime, saglasno članu 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac obveznik PDV ili tim prenosom postane obveznik PDV i ako sticalac produži da obavlja istu delatnost (reč je o delatnosti koju je obavljao prenosilac imovine).

Pravilnikom o prenosu imovine bliže je uređeno šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona.

Ako u roku od tri godine od dana izvršenog prenosa imovine ili dela imovine prestanu propisani uslovi, sticalac imovine ili dela imovine, u skladu sa članom 6. stav 5. Zakona, dužan je da obračuna PDV za dobra i usluge koje je stekao tim prenosom, a koja na dan prestanka uslova čine njegovu imovinu, na način na koji bi prenosilac imovine ili dela imovine imao obavezu obračunavanja PDV da pri prenosu imovine ili dela imovine nisu bili ispunjeni uslovi iz člana 6. stava 1. tačka 1) Zakona.

Dakle, u slučaju da u roku od tri godine od dana izvršenog prenosa imovine ili dela imovine, prestane bilo koji od uslova za neobračunavanje PDV pri prenosu imovine (npr. da obveznik PDV prestane da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac), obveznik PDV - sticalac imovine je dužan da obračuna PDV i da iznos obračunatog PDV iskaže u polju 3a.3 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na PDV po opštoj, odnosno po posebnoj stopi. Obračunavanje PDV vrši se na osnovu podataka navedenih u računu obveznika PDV - prenosioca imovine.

Obaveza obračunavanja PDV ne odnosi se na opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koja postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza u skladu sa članom 32. Zakona.

Primer 71:

Obveznik PDV koji se bavi trgovinom na veliko, preneo je celokupnu imovinu drugom obvezniku PDV, uz primenu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona. Celokupnu imovinu činila je nezavršena poslovna zgrada koju je gradio obveznik PDV - prenosilac imovine u svojstvu investitora (što znači da nije stavljena u upotrebu) i zalihe dobara čiji se promet oporezuje po opštoj i po posebnoj stopi PDV. Obveznik PDV - prenosilac imovine izdao je račun obvezniku PDV - sticaocu imovine sa specifikacijom dobara koja čine predmetnu imovinu u skladu sa članom 9. Pravilnika o računima, u kojem su, između ostalog, navedeni sledeći podaci: osnovica za obračunavanje PDV za prvi prenos prava raspolaganja na nezavršenoj poslovnoj zgradi u iznosu od 20.000.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 4.000.000 dinara, osnovica za obračunavanje PDV za promet zaliha dobara koji se oporezuje po opštoj stopi PDV u iznosu od 5.000.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 1.000.000 dinara i osnovica za obračunavanje PDV za promet zaliha dobara koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV u iznosu od 4.000.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 400.000 dinara. Posle dve godine od dana izvršenog prenosa, obveznik PDV - sticalac imovine prestao je da obavlja delatnost trgovine na veliko i započeo obavljanje druge delatnosti sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Na dan prestanka obavljanja delatnosti trgovine na veliko obveznik PDV - sticalac imovine poseduje nezavršenu poslovnu zgradu i deo zaliha dobara stečenih prenosom imovine - zalihe dobara čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV u vrednosti od 2.000.000 dinara bez PDV. To znači da je obveznik PDV - sticalac imovine dužan da obračuna PDV za promet tih dobara koji mu je izvršio obveznik PDV - prenosilac imovine (prvi prenos prava raspolaganja na nezavršenoj poslovnoj zgradi i promet dela zaliha dobara koji se oporezuje po opštoj stopi PDV). Na deo zaliha dobara koja je prodao od dana sticanja imovine do dana prestanka uslova (u periodu od dve godine) ne obračunava PDV. Prema tome, obveznik PDV - sticalac imovine dužan je da u polju 3a.3 Obrasca POPDV, u koloni u kojoj se iskazuju podaci o obračunatom PDV za promet po opštoj stopi PDV iskaže obračunati PDV u iznosu od 4.400.000 dinara (PDV od 4.000.000 dinara za prvi prenos prava raspolaganja na nezavršenoj poslovnoj zgradi i PDV od 400.000 dinara za deo zaliha dobara čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV).

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

4.400.000

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

4.400.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

4.400.000

 

- iznos PDV za promet dobara i usluga koji u Republici Srbiji izvrši strano lice koje nije obveznik PDV licu koje nije obveznik PDV, osim licu iz člana 9. stav 1. Zakona, a naknadu za taj promet u ime i za račun stranog lica naplaćuje obveznik PDV koji je, u skladu sa članom 10. stav 4. Zakona, i poreski dužnik za taj promet.

Primer 72:

Strano lice koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji pruža usluge elektronskim putem fizičkim licima sa prebivalištem u Republici Srbiji. Mesto prometa tih usluga, u skladu sa Zakonom, je u Republici Srbiji. Naknadu za promet usluga stranog lica, u ime i za račun stranog lica, naplaćuje od fizičkih lica obveznik PDV i tu naknadu prenosi stranom licu. U poreskom periodu jul 2018. godine, strano lice pružilo je usluge čiji se promet oporezuje po opštoj poreskoj stopi za iznos naknade sa PDV u iznosu od 1.200.000 dinara. U polju 3a.3 Obrasca POPDV za taj poreski period obveznik PDV koji, u ime i za račun stranog lica, naplaćuje predmetnu naknadu, iskazaće obračunati PDV u iznosu od 200.000 dinara, u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi.
Napomena: Iznos PDV koji je obračunat u skladu sa članom 10. stav 4. Zakona ni u jednom slučaju ne iskazuje se kao prethodni porez.

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

200.000

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

200.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

200.000

 

Podatak o obračunatom PDV iskazuje se u polju 3a.3 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen, nezavisno od toga da li je isporučilac dobara, odnosno usluga izdao račun za taj promet.

Iznos PDV obračunat za promet dobara i usluga za koji se iskazuju podaci u polju 3a.3 Obrasca POPDV umanjuje se za iznos PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa za taj promet, ako je po osnovu plaćenog avansa nastala poreska obaveza u poreskom periodu različitom od poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara i usluga.

Podaci u polju 3a.3 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3a.4 Obrasca POPDV

U polju 3a.4 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu za koji je povećan obračunati PDV za izvršeni promet zbog naknadne izmene osnovice u smislu člana 21. Zakona ili po drugom osnovu.

Ako se poveća poreska osnovica za promet dobara i usluga za koji je primalac dobara, odnosno usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, obveznik PDV dužan je da obračuna i iskaže iznos obračunatog PDV u polju 3a.4 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je osnovica povećana, nezavisno od toga da li je promet po osnovu kojeg je povećana osnovica izvršen u istom poreskom periodu ili u nekom od prethodnih poreskih perioda. Naime, u poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV - primaocu dobara, odnosno usluga poznato da je došlo do povećanja osnovice za promet koji je izvršio isporučilac dobara, odnosno usluga, obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga dužan je da obračuna PDV na iznos za koji je povećana osnovica.

Do povećanja osnovice najčešće dolazi zbog naknadnog zaračunavanja sporednih troškova koji su nastali u vezi sa prethodno izvršenim prometom dobara ili usluga.

Pravilnikom o izmeni poreske osnovice bliže je uređeno povećanje osnovice za obračunavanje PDV.

Primer 73:

Obveznik PDV je u svojstvu izvođača radova na objektu investitora - obveznika PDV izdao dokument o povećanju osnovice iz člana 15. Pravilnika o računima (knjižno zaduženje) kojim zadužuje investitora za iznos od 500.000 dinara na ime dodatnih troškova za izvedene građevinske radove na objektu. U dostavljenom dokumentu - knjižnom zaduženju nije obračunat PDV sa pozivom na član 10. stav 2. tačka 3) Zakona, jer navedeni iznos ima tretman povećanja osnovice u skladu sa članom 21. stav 2. Zakona, iskazane u ranije izdatoj situaciji za izvedene građevinske radove. U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je došlo do povećanja osnovice, u polju 3a.4, u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi, obveznik PDV - investitor iskazuje obračunati PDV u iznosu od 100.000 dinara (500.000 X 20%).

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac

 

 

 

dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

100.000

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

100.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

100.000

 

U polju 3a.4 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu PDV koji je povećan u skladu sa članom 31a stav 7. Zakona.

Podaci u polju 3a.4 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3a.5 Obrasca POPDV

U polju 3a.5 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu za koji je smanjen obračunati PDV zbog smanjenja osnovice u smislu člana 21. Zakona ili po drugom osnovu.

Ako se smanji poreska osnovica za promet dobara i usluga za koji je primalac dobara, odnosno usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, obveznik PDV dužan je da smanji iznos obračunatog PDV u polju 3a.5 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je osnovica smanjena, nezavisno od toga da li je promet po osnovu kojeg je smanjena osnovica izvršen u istom poreskom periodu ili u nekom od prethodnih poreskih perioda. Naime, u poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV - primaocu dobara, odnosno usluga poznato da je došlo do smanjenja osnovice za promet koji je izvršio isporučilac dobara, odnosno usluga, obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga dužan je da smanji iznos PDV koji je obračunao kao poreski dužnik.

Do smanjenja osnovice najčešće dolazi zbog naknadnog popusta u ceni iz različitih razloga (npr. zbog plaćanja pre ugovorenog roka, reklamacije isporučenih dobara, nabavke dobara u određenoj količini i dr).

Pravilnikom o izmeni poreske osnovice bliže je uređeno smanjenje osnovice za obračunavanje PDV.

U polju 3a.5 Obrasca POPDV iskazuje se i podatak o smanjenju PDV koji je obračunat po osnovu plaćenog avansa ako je primalac avansa izvršio povraćaj avansa.

Primer 74:

Na osnovu ugovora o prodaji sekundarnih sirovina zaključenog između obveznika PDV, lica "A" - prodavca i lica "B" - kupca, lice "B" - kupac ostvario je popust u ceni za nabavljene sekundarne sirovine u prethodnim poreskim periodima u iznosu od 500.000 dinara jer je u poreskom periodu decembar 2018. godine nabavio sekundarne sirovine u vrednosti većoj od ugovorene. Obveznik PDV - lice "B" po tom osnovu iskazuje smanjenje obračunatog PDV u iznosu od 100.000 dinara (500.000 X 20%) u polju 3a.5 Obrasca POPDV sa predznakom "minus".

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije

 

 

 

obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

- 100.000

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

- 100.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

- 100.000

 

U polju 3a.5 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu PDV koji je smanjen u skladu sa članom 31a stav 6. Zakona.

Podaci u polju 3a.5 Obrasca POPDV iskazuju se isključivo sa predznakom "minus".

• Polje 3a.6 Obrasca POPDV

U polju 3a.6 Obrasca POPDV iskazuje se iznos obračunatog PDV za promet dobara i usluga drugog lica izvršenog bez naknade, a za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, kao poreski dužnik, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na PDV po opštoj, odnosno po posebnoj stopi. Reč je o prometu koji se, u skladu sa članom 4. st. 4. i 5. i članom 5. st. 4. i 5. Zakona, izjednačava sa prometom uz naknadu.

Ako prethodni učesnik u prometu dobara, odnosno usluga izvršenog bez naknade nije izdao račun, obveznik PDV - sticalac dobara, odnosno usluga, koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom, utvrđuje iznos osnovice shodnom primenom člana 18. st. 1. do 3. Zakona i na iznos osnovice obračunava PDV koji iskazuje u polju 3a.6 Obrasca POPDV.

Podaci u polju 3a.6 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3a.7 Obrasca POPDV

U polju 3a.7 Obrasca POPDV automatski se iskazuju podaci o zbirnom iznosu obračunatog PDV za izvršeni promet drugog lica iz polj. 3a.1 do 3a.6 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na PDV po opštoj, odnosno PDV po posebnoj stopi. Ove podatke ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Podaci u polju 3a.7 Obrasca POPDV mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3a.8 Obrasca POPDV

U polju 3a.8 Obrasca POPDV iskazuje se iznos obračunatog PDV po osnovu avansa plaćenog za budući promet dobara i usluga drugog lica, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - sticalac dobara, odnosno usluga, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi.

Ako je u istom poreskom periodu plaćen avans i izvršen promet, u polju 3a.8 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o PDV obračunatom po osnovu plaćenog avansa.

Primer 75:

Obveznik PDV - lice "A" vrši nabavku prirodnog gasa radi dalje prodaje i svom dobavljaču, obvezniku PDV - licu "B", platio je avans 15. oktobra 2018. godine u iznosu od 3.000.000 dinara. U poreskom periodu kada je uplaćen avans nije izvršena isporuka prirodnog gasa. Obveznik PDV - lice "A" po osnovu plaćenog avansa, kao poreski dužnik, obračunava PDV primenom posebne stope PDV u iznosu od 300.000 dinara (3.000.000 h 10%) i taj iznos iskazuje u polju 3a.8 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na PDV po posebnoj stopi.

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

 

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

300.000

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

 

300.000

 

Primer 76:

Privredno društvo "A", obveznik PDV, koji se bavi otkupom sekundarnih sirovina, ugovorilo je nabavku sekundarnih sirovina od privrednog društva "B", obveznika PDV, u vrednosti od 1.000.000 dinara, uz plaćanje putem avansa 50% ugovorene vrednosti, a ostatak nakon isporuke. Shodno ugovoru, preduzeće "A" platilo je avans 26. jula 2018. godine preduzeću "B" u iznosu od 500.000 dinara, na ime isporuke sekundarnih sirovina koja će biti izvršena u narednom poreskom periodu, i po tom osnovu obračunalo PDV u iznosu od 100.000 dinara.
Privredno društvo "A" iznos obračunatog PDV od 100.000 dinara iskazuje u polju 3a.8 Obrasca POPDV za poreski period jul 2018. godine, u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi.
Privredno društvo "B" izvršilo je isporuku sekundarnih sirovina dana 25. avgusta 2018. godine i istog dana ispostavilo račun preduzeću "A".
U poreskom periodu u kojem je izvršen promet sekundarnih sirovina, privredno društvo "A" iskazuje iznos razlike između PDV obračunatog za izvršeni promet i PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa (100.000 dinara) u polje 3a.3 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi.

(1) Obrazac POPDV za poreski period jul 2018. godine

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

 

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

100.000

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

100.000

 

(2) Obrazac POPDV za poreski period avgust 2018. godine

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

100.000

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

100.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

100.000

 

Ako posle uplate avansa i obračuna PDV po tom avansu, u nekom od narednih poreskih perioda dođe do povraćaja avansa, ne vrši se smanjenje obračunatog PDV iskazivanjem podatka u polju 3a.8 Obrasca POPDV, već se smanjenje obračunatog PDV vrši iskazivanjem podatka u polju 3a.5 Obrasca POPDV.

Podaci u polju 3a.8 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 3a.9 Obrasca POPDV

U polju 3a.9 Obrasca POPDV automatski se iskazuju podaci o zbirnom iznosu obračunatog PDV za ukupan promet drugog lica iz polja 3a.7 Obrasca POPDV i PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa iz polja 3a.8 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi. Ove podatke ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Podaci u polju 3a.9 Obrasca POPDV mogu biti sa predznakom "minus".

3.5. DEO 4. OBRASCA POPDV - POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA


U delu 4. Obrasca POPDV - Posebni postupci oporezivanja iskazuju se podaci o posebnim postupcima oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta.

3.5.1 Deo 4.1 Obrasca POPDV - Turističke agencije

U delu 4.1 Obrasca POPDV - Turističke agencije iskazuju se podaci o posebnom postupku oporezivanja turističkih usluga koje pružaju turističke agencije u skladu sa članom 35. Zakona.

Turističkom agencijom, u smislu Zakona, smatra se obveznik koji putnicima pruža turističke usluge i u odnosu na njih istupa u svoje ime, a za organizaciju putovanja prima dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste (prethodne turističke usluge).

Turističke usluge koje pruža turistička agencija smatraju se, u smislu Zakona, jedinstvenom turističkom uslugom. Osnovica za obračunavanje PDV za promet jedinstvenih turističkih usluga koje pruža turistička agencija je iznos koji predstavlja razliku između ukupne naknade koju plaća putnik i stvarnih troškova koje turistička agencija plaća za prethodne turističke usluge, uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.

U polju 4.1.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu jedinstvenih turističkih usluga koje pružaju:

- turističke agencije koje putnicima pružaju turističke usluge i u odnosu na njih istupaju u svoje ime, a za organizaciju putovanja primaju dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste (prethodne turističke usluge - prevoz, smeštaj, usluge vodiča i dr);

- turističke agencije koje putnicima pružaju turističke usluge i u odnosu na njih istupaju u svoje ime, a za organizaciju putovanja delom koriste sopstvena sredstva a delom primaju dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste. U ovom slučaju, turističke agencije primenjuju poseban postupak oporezivanja za turističke usluge u delu u kojem koriste usluge drugih obveznika, dok u delu u kojem koriste sopstvena sredstva primenjuju opšte odredbe Zakona.

Turističke agencije koje prilikom vršenja turističkih usluga u potpunosti koriste sopstvena sredstva (npr. hoteli, moteli, autobusi i druga prevozna sredstva), kao i turističke agencije koje posreduju u turističkim uslugama ne primenjuju poseban postupak oporezivanja iz člana 35. Zakona i ne iskazuju podatke u delu 4.1 Obrasca POPDV, već za obračunavanje PDV primenjuju opšte odredbe Zakona.

• Polje 4.1.1 Obrasca POPDV

U polju 4.1.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu naknade koju plaćaju putnici za izvršene turističke usluge;

- povećanju naknade;

- smanjenju naknade.

Ako je u jednom poreskom periodu naplaćen avans za turističke usluge na koje se primenjuje poseban postupak oporezivanja, a promet izvršen u drugom poreskom periodu, u polju 4.1.1 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet turističke usluge iznos naknade za promet predmetne usluge ne umanjuje se za iznos naplaćenog avansa.

Ako je iznos u polju 4.1.1 Obrasca POPDV negativan, u ovom polju iskazuje se "0".

• Polje 4.1.2 Obrasca POPDV

U polju 4.1.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu stvarnih troškova po primljenim računima, koje turistička agencija plaća za prethodne turističke usluge koje putnici neposredno koriste (prevoz, smeštaj u hotelima, ishrana, organizovanje izleta, usluge vodiča i dr.), odnosno procenjeni iznos stvarnih troškova za prethodne turističke usluge, ako iznos stvarnih troškova nije poznat na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom;

- povećanju stvarnih troškova za prethodne turističke usluge;

- smanjenju stvarnih troškova za prethodne turističke usluge.

Najčešći primer smanjenja stvarnih troškova za izvršeni promet u prethodnim poreskim periodima je naknadno odobravanje popusta od strane dobavljača za prethodne turističke usluge.

Ako u poreskom periodu u kojem je nastala poreska obaveza u skladu sa Zakonom (izvršen promet) nije poznat iznos stvarnih troškova, u polju 4.1.2 Obrasca POPDV iskazuje se iznos procenjenih troškova za prethodne turističke usluge.

Podaci koji se iskazuju u polju 4.1.2 Obrasca POPDV mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 4.1.3 Obrasca POPDV

U polju 4.1.3 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu razlike iz polj. 4.1.1 i 4.1.2 Obrasca POPDV (razlika između iznosa naknade koju plaćaju putnici za izvršeni promet turističkih usluga, uključujući i iznos naknade ili dela naknade naplaćen pre izvršenog prometa, i iznosa stvarnih, odnosno procenjenih troškova za prethodne turističke usluge, uključujući i iznos troškova srazmeran iznosu naknade ili dela naknade naplaćenog pre izvršenog prometa. Ovako utvrđena razlika umanjuje se za iznos razlike utvrđene na osnovu naplaćenog avansa u nekom od prethodnih poreskih perioda za turističke usluge izvršene u poreskom periodu za koji se podnosi Obrazac POPDV, a koja je iskazana u polju 4.1.3 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je naplaćen avans.

Ako je pre izvršenog prometa turističkih usluga naplaćena naknada ili deo naknade, za izračunavanje razlike koristi se podatak o iznosu stvarnih troškova, uključujući i procenjene stvarne troškove, koji je srazmeran iznosu naplaćene naknade (utvrđuje se na osnovu procenta učešća stvarnih troškova za prethodne turističke usluge u ukupnoj ceni jedinstvene turističke usluge - turističkog aranžmana).

Ako je razlika negativna, odnosno ako je iznos stvarnih troškova veći od naknade za jedinstvene turističke usluge, u ovom polju iskazuje se "0".

• Polje 4.1.4 Obrasca POPDV

U polju 4.1.4 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu PDV obračunatom primenom opšte stope PDV (20%) na utvrđenu osnovicu, odnosno primenom preračunate stope PDV (16,6667%) na utvrđenu razliku iskazanu u polju 4.1.3 Obrasca POPDV.

Napomena: Ako se smanjenje naknade za izvršene turističke usluge ne može u potpunosti iskazati u polju 4.1.1 Obrasca POPDV, iznos smanjenja PDV po tom osnovu iskazuje se u polju 3.6 Obrasca POPDV.

Primer 77:

Turistička agencija u okviru turističkog aranžmana obezbeđuje usluge smeštaja, prevoza i ugostiteljske usluge za četvoročlanu porodicu za 10 dana u Sokobanji. Prema izdatom računu ukupna naknada za ovaj turistički aranžman iznosi 70.000 dinara. Za usluge prevoza dobijen je račun od auto prevoznika na iznos od 15.000 dinara sa PDV, a za usluge smeštaja i ishrane račun od hotela na iznos od 35.000 dinara sa PDV.
U ovom slučaju razlika između cene aranžmana i troškova za prethodne turističke usluge iznosi 20.000 dinara. Iznos poreza koji je sadržan u razlici utvrđuje se primenom preračunate poreske stope od 16,6667%, i u ovom slučaju iznosi 3.333,34 dinara.

 

4.1 Turističke agencije

Utvrđivanje osnovice

PDV

4.1.1

Naknada koju plaćaju putnici, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

70.000

 

4.1.2

Stvarni troškovi za prethodne turističke usluge, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje tih troškova

50.000

 

4.1.3

Razlika

20.000

 

4.1.4

Obračunati PDV

 

3.333

Podaci koji se iskazuju u polju 4.1.4 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

Specifičnost: Turističke agencije koje za turističke usluge delimično primenjuju član 35. Zakona

Turistička agencija koja za turističke usluge delom angažuje sopstvena sredstva (objekat, vozila), a delom koristi prethodne turističke usluge drugih obveznika, primenjuje poseban postupak oporezivanja iz člana 35. Zakona samo u delu u kojem koristi prethodne turističke usluge drugih obveznika. U ovom slučaju, u delu 4.1.1 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o delu naknade koju plaćaju putnici, a koji se utvrđuje primenom procenta učešća stvarnih troškova za prethodne turističke usluge u ukupnim troškovima za turističke usluge, a u delu 4.1.2 Obrasca POPDV stvarni troškovi za prethodne turističke usluge. Za oporezivanje dela naknade za turističke usluge koje agencija vrši sopstvenim sredstvima primenjuju se opšte odredbe Zakona.

Primer 78:

Cena aranžmana za 30 putnika iznosi 1.200.000 dinara. Troškovi prevoza sopstvenim autobusom su 200.000 dinara, a za smeštaj i ishranu po računima hotela agencija je platila 700.000 dinara.
- Procenat učešća stvarnih troškova za prethodne turističke usluge u ukupnim troškovima za turističke usluge iznosi: 77,78% (700.000 X 100/900.000)
- Naknada za jedinstvenu turističku uslugu iznosi 933.360 (1.200.000 X 77,78%)
U Obrazac POPDV, u deo 4.1, u polju 4.1.1 iskazuje se iznos od 933.360 dinara, u polju 4.1.2 iznos od 700.000 dinara, u polju 4.1.3 iznos razlike od 233.360 dinara i u polju 4.1.4 iznos obračunatog PDV od 38.893 dinara (233.360 X 16,6667%), dok se u deo 3, u polju 3.2 iskazuju podaci o prometu usluge prevoza za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po posebnoj stopi PDV, i to: u koloni koja se odnosi na osnovicu iznos od 242.400 dinara, a u koloni koja se odnosi na PDV iznos od 24.240 dinara.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

 

 

242.400

24.240

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

 

 

242.400

24.240

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

 

 

24.240

 

4.1 Turističke agencije

Utvrđivanje osnovice

PDV

4.1.1

Naknada koju plaćaju putnici, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

933.360

 

4.1.2

Stvarni troškovi za prethodne turističke usluge, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje tih troškova

700.000

 

4.1.3

Razlika

233.360

 

4.1.4

Obračunati PDV

 

38.893

3.5.2 Deo 4.2 Obrasca POPDV - Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti

U delu 4.2 Obrasca POPDV - Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti iskazuju se podaci o posebnom postupku oporezivanja polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta propisanog odredbama člana 36. Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima bliže je uređeno šta se smatra navedenim dobrima.

Naime, obveznici koji se bave prometom navedenih dobara (uz napomenu da se polovnim dobrima smatraju i polovna motorna vozila), utvrđuju osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra (oporezivanje razlike), uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici. Oporezivanje razlike primenjuje se ako kod nabavke dobara njihov isporučilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike.

Obveznikom koji se bavi prometom polovnih dobara, u smislu člana 36. Zakona, smatra se obveznik koji učestalo nabavlja polovna dobra u cilju njihovog prometa.

S tim u vezi, s obzirom da je odredbom člana 1a navedenog pravilnika propisano da se polovnim dobrima smatraju pokretne korišćene stvari u stanju u kome su nabavljene, ili nakon popravke, a koje su pogodne za dalju upotrebu, osim umetničkih dela, kolekcionarskih dobra i antikviteta, poseban postupak oporezivanja iz člana 36. Zakona primenjuje se samo u slučaju pokretnih dobara koja su nabavljena kao korišćena i dalje se prodaju, bez prethodne upotrebe u vidu osnovnog sredstva. Drugim rečima, obveznik PDV koji nabavlja korišćeno dobro koje će koristiti kao osnovno sredstvo, a koje nakon izvesnog vremena prodaje, ne primenjuje poseban već opšti postupak oporezivanja. Oporezivanje razlike se primenjuje samo u prometu dobara nabavljenih posle 1. januara 2005. godine.

Napomena: Ako bi iznos PDV obračunat u skladu sa članom 36. Zakona za promet dobara čiji je prenos prava svojine predmet oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, bio manji od iznosa poreza koji bi za taj promet bio obračunat u skladu sa tim zakonom, na taj promet ne plaća se PDV. U ovom slučaju, podaci o prometu predmetnih dobara ne iskazuju se u Obrascu POPDV.

• Polje 4.2.1 Obrasca POPDV

U polju 4.2.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu prodajne cene dobara;

- povećanju prodajne cene;

- smanjenju prodajne cene.

Ako je u jednom poreskom periodu naplaćen avans za promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta na koji se primenjuje poseban postupak oporezivanja, u polju 4.2.1 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet predmetnih dobara iznos naknade za taj promet ne umanjuje se za iznos naplaćenog avansa.

Ako je iznos u polju 4.2.1 Obrasca POPDV negativan, u ovom polju iskazuje se "0".

• Polje 4.2.2 Obrasca POPDV

U polju 4.2.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu nabavne cene dobara;

- povećanju nabavne cene dobara;

- smanjenju nabavne cene dobara.

Podaci koji se iskazuju u polju 4.2.2 Obrasca POPDV mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 4.2.3 Obrasca POPDV

U polju 4.2.3 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o razlici između iznosa prodajne cene dobara, uključujući i naplaćeni avans, i iznosa nabavne cene dobara, uključujući i iznos nabavne cene srazmeran iznosu naplaćenog avansa. Ovako utvrđena razlika umanjuje se za iznos razlike utvrđene na osnovu naplaćenog avansa u nekom od prethodnih poreskih perioda za predmetna dobra čiji je promet izvršen u poreskom periodu za koji se podnosi Obrazac POPDV, a koja je iskazana u polju 4.2.3 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je naplaćen avans.

Ako je pre izvršenog prometa polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta naplaćena naknada ili deo naknade, za izračunavanje razlike koristi se podatak o nabavnoj ceni koja se utvrđuje u iznosu srazmernom naplaćenoj naknadi (na osnovu procenta učešća nabavne cene u prodajnoj ceni za promet predmetnih dobara).

Ako je razlika negativna, odnosno ako je iznos nabavne cene veći od iznosa prodajne cene, u ovom polju iskazuje se "0".

• Polje 4.2.4 Obrasca POPDV

U polju 4.2.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu PDV obračunatom primenom opšte stope PDV (20%), odnosno posebne stope PDV (10%) na utvrđenu osnovicu, odnosno primenom preračunate stope PDV za 20% koja iznosi 16,6667%, odnosno preračunate stope PDV za 10% koja iznosi 9,0909% na utvrđenu razliku iskazanu u polju 4.2.3 Obrasca POPDV.

Napomena: Ako se smanjenje naknade za promet navedenih dobara ne može u potpunosti iskazati u polju 4.2.1 Obrasca POPDV, iznos smanjenja PDV po tom osnovu iskazuje se u polju 3.6 Obrasca POPDV.

Primer 79:

Obveznik PDV koji se bavi prometom polovnih dobara (polovnih motornih vozila) u septembru 2018. godine prodao je drugom obvezniku PDV polovno motorno vozilo za iznos od 550.000 dinara. Isto vozilo nabavio je od fizičkog lica za iznos od 400.000 dinara. Osnovicu za oporezivanje čini razlika između prodajne (550.000) i nabavne cene (400.000), uz odbitak PDV sadržanog u toj razlici.

Obračun PDV:

- Prodajna cena

550.000 dinara

- Nabavna cena

400.000 dinara

- Razlika

150.000 dinara

- PDV sadržan u razlici (150.000 X 16.6667%)

25.000 dinara

- Osnovica

125.000 dinara

U Obrascu POPDV obveznik PDV iskazuje podatke na sledeći način: u polju 4.2.1 iznos od 550.000 dinara, u polju 4.2.2 iznos od 400.000 dinara, u polju 4.2.3 iznos od 150.000 dinara i u polju 4.2.4 iznos od 25.000 dinara.

 

4.2 Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti

Utvrđivanje osnovice

PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Opšta stopa

Posebna stopa

4.2.1

Prodajna cena dobara, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene

550.000

 

 

 

4.2.2

Nabavna cena dobara, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te cene

400.000

 

 

 

4.2.3

Razlika

150.000

 

 

 

4.2.4

Obračunati PDV

 

 

25.000

 

Napomena: U slučaju nabavke umetničkih dela od autora, nabavnom cenom smatra se bruto naknada za autorsko delo koja, pored neto naknade koja se isplaćuje autoru, obuhvata i pripadajući porez i doprinose.

Podaci koji se iskazuju u polju 4.2.4 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

3.6. DEO 5. OBRASCA POPDV - UKUPAN PROMET DOBARA I USLUGA I UKUPNO OBRAČUNATI PDV


U delu 5. Obrasca POPDV - Ukupan promet dobara i usluga i ukupno obračunati PDV iskazuju se podaci o ukupnom prometu dobara i usluga i ukupno obračunatom PDV. Ove podatke ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave. Podaci iz ovog dela Obrasca POPDV automatski se prenose u poresku prijavu PDV - Obrazac PPPDV, u polja 003,103, 004, 104, 005 i 105.

• Polje 5.1 Obrasca POPDV

U polju 5.1 Obrasca PPPDV - Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po opštoj stopi PDV (3.8+4.1.1+4.2.1) automatski se iskazuje podatak o ukupnom oporezivom prometu dobara i usluga po opštoj stopi PDV kao zbir iznosa iskazanih u poljima 3.8 iz kolone "Opšta stopa - osnovica", 4.1.1 iz kolone "Utvrđivanje osnovice" i 4.2.1 iz kolone "Utvrđivanje osnovice - opšta stopa" Obrasca POPDV.

Iznos iz polja 5.1 Obrasca POPDV odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 003 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

• Polje 5.2 Obrasca POPDV

U polju 5.2 Obrasca PPPDV - Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi PDV (3.10+3a.9+4.1.4+4.2.4) automatski se iskazuje podatak o ukupno obračunatom PDV po opštoj stopi PDV kao zbir iznosa iskazanih u polj. 3.10 iz kolone "Opšta stopa - PDV", 3a.9 iz kolone "Opšta stopa - PDV", 4.1.4 iz kolone "PDV" i 4.2.4 iz kolone "PDV - opšta stopa" Obrasca POPDV.

Ako je zbir u ovom polju negativan broj (iznos obračunatog PDV za poreski period je manji od iznosa PDV za koji se vrši smanjenje obračunatog PDV), u ovom polju automatski će biti iskazana "0", a za apsolutnu vrednost tog negativnog broja uvećaće se iznos prethodnog poreza u polju 8e.6 Obrasca POPDV.

• Polje 5.3 Obrasca POPDV

U polju 5.3 Obrasca POPDV - Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti prethodni porez iz polja 8e.6 Obrasca POPDV (5.2+(8e.6 u apsolutnom iznosu)) automatski se iskazuje podatak o ukupnom iznosu obračunatog PDV po opštoj stopi PDV uvećanom za iznos za koji se ne može umanjiti prethodni porez. Ovaj iznos se izračunava kao zbir iznosa iz polja 5.2 i apsolutne vrednosti negativnog iznosa iz polja 8e.6 Obrasca POPDV.

Iznos iz polja 5.3 Obrasca POPDV odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 103 poreske prijave PDV - Obrasca POPDV.

• Polje 5.4 Obrasca POPDV

U polju 5.4 Obrasca POPDV - Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po posebnoj stopi PDV (3.8+4.2.1) automatski se iskazuje podatak o ukupnom oporezivom prometu dobara i usluga po posebnoj stopi PDV kao zbir iznosa iskazanih u polj. 3.8 iz kolone "Posebna stopa - osnovica" i 4.2.1 iz kolone "Utvrđivanje osnovice - posebna stopa".

Iznos iz polja 5.4 Obrasca POPDV odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 004 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

• Polje 5.5 Obrasca POPDV

U polju 5.5 Obrasca POPDV - Ukupno obračunati PDV po posebnoj stopi PDV (3.10+3a.9+4.2.4) automatski se iskazuje podatak o ukupno obračunatom PDV po posebnoj stopi kao zbir iznosa iskazanih u polj. 3.10 iz kolone "Posebna stopa - PDV", 3a.9 iz kolone "Posebna stopa - PDV" i 4.2.4 iz kolone "PDV - Posebna stopa" Obrasca POPDV.

Ako je zbir u ovom polju negativan broj (iznos obračunatog PDV za poreski period je manji od iznosa PDV za koji se vrši smanjenje obračunatog PDV), u ovom polju automatski će biti iskazana "0", a za apsolutnu vrednost tog negativnog broja uvećava se iznos prethodnog poreza u polju 8e.6 Obrasca POPDV.

Iznos iz polja 5.5 Obrasca POPDV odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 104 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

• Polje 5.6 Obrasca POPDV

U polju 5.6 Obrasca POPDV - Ukupan promet dobara i usluga (1.5+2.5+5.1+5.4) automatski se iskazuje podatak o ukupnom iznosu naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga kao zbir iznosa iskazanih u polj. 1.5, 2.5, 5.1 i 5.4 Obrasca POPDV.

Iznos iz polja 5.6 Obrasca POPDV odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 005 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

• Polje 5.7 Obrasca POPDV

U polju 5.7 Obrasca POPDV - Ukupno obračunati PDV (5.3+5.5) automatski se iskazuje podatak o ukupno obračunatom PDV po posebnoj i opštoj stopi kao zbir iznosa iskazanih u polj. 5.3 i 5.5 Obrasca POPDV.

Iznos iz polja 5.7 Obrasca POPDV odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 105 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

 

3.7. DEO 6. OBRASCA POPDV - UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA


U delu 6. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, uključujući i podatke o prometu dobara koja se dopremaju sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa Uredbom o prometu sa APKM.

U okviru dela 6. Obrasca POPDV posebno se iskazuju podaci o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet za koji je propisano poresko oslobođenje (u delu 6.1), a posebno o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet na koji se plaća PDV (u delu 6.2).

Deo 6.1 Obrasca POPDV - Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje

U delu 6.1 Obrasca POPDV - Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara iskazuju se podaci o:

- vrednosti uvezenih dobara, stavljenih u slobodan promet, za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima (vrednost dobara iskazana u carinskom dokumentu);

- vrednosti dobara koja su dopremljena sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, stavljenih u slobodan promet, za čije je dopremanje propisano poresko oslobođenje, utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima (vrednost dobara iskazana u carinskom dokumentu);

- iznosu za koji je povećana vrednost dobara uvezenih u poreskom periodu u kojem je vrednost povećana, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda (povećanje vrednosti dobara iskazano u carinskom dokumentu);

- iznosu za koji je smanjena vrednost dobara uvezenih u poreskom periodu u kojem je smanjena vrednost, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda (smanjenje vrednosti dobara iskazano u carinskom dokumentu).

Poresko oslobođenje za uvoz dobara propisano je odredbama člana 26. Zakona. Naime, u skladu sa navedenim odredbama Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara:

- čiji je promet u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13 - 16g) i članom 25. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2. tač. 5) i 10) Zakona oslobođen PDV (član 26. tačka 1) Zakona);

- koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć, u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije, odnosno humanitarna pomoć (član 26. tačka 1a) Zakona);

- koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena (član 26. tačka 1b) Zakona);

- koja se, u okviru carinskog postupka, unose u slobodne carinske prodavnice (član 26. tačka 1v) Zakona);

- po osnovu zamene i popravke u garantnom roku (član 26. stav 1. tačka 1g) Zakona);

- čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, i to: električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje (član 26. stav 1. tačka 1d) Zakona);

- koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja (član 26. stav 1. tačka 2) Zakona);

- koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno izvoze i u nepromenjenom stanju ponovo uvoze (član 26. stav 1. tačka 3) Zakona);

- za posebne namene na osnovu odluke Vlade (član 26. stav 1. tačka 4) Zakona);

- u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe (član 26. tačka 5) Zakona);

- za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja (član 26. tačka 6) Zakona);

- za koja je u skladu sa članom 245. ičlanom 246. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 95/18) propisano oslobođenje od carine, osim na uvoz motornih vozila.

Napomena: U delu 6.1 Obrasca POPDV iskazuju samo podaci o uvozu dobara za koji je propisano poresko oslobođenje u skladu sa odredbama člana 26. Zakona, a koja se stavljaju u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, a ne i podaci o uvozu dobara za koji je propisano navedeno poresko oslobođenje, ali koja se ne stavljaju u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, već je za uvoz tih dobara odobren neki drugi carinski postupak (npr. privremeni uvoz, tranzit, carinsko skladištenje i dr).

U polje 6.1 Obrasca POPDV unosi se i podatak o vrednosti uvezenog investicionog zlata stavljenog u slobodan promet.

Primer 80:

Obveznik PDV je u poreskom periodu oktobar 2018. godine izvršio uvoz električne energije iz Bosne i Hercegovine od drugog obveznika PDV, čija je isporuka izvršena preko prenosne mreže, o čemu poseduje jedinstvenu carinsku ispravu za stavljanje robe u slobodan promet sa obračunom carinskog duga, uz napomenu da PDV nije obračunat shodno odredbama člana 26. stav 1. tačka 1d) Zakona. Vrednost uvezene električne energije iznosi 3.000.000 dinara i iskazuje se u delu 6.1 Obrasca POPDV.

 

 

6. UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA

6.1 Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara

3.000.000

6.2 Uvoz dobara na koji se plaća PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

6.2.1

Osnovica za uvoz dobara

 

 

6.2.2

Povećanje osnovice za uvoz dobara

 

 

6.2.3

Smanjenje osnovice za uvoz dobara

 

 

6.3

Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)

3.000.000

6.4

Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez

 

Napomena: Kako je po osnovu prometa električne energije i prirodnog gasa u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona, poreski dužnik obveznik PDV primalac električne energije, uvoznik električne energije iz prethodnog primera je dužan da obračuna PDV kao poreski dužnik i da iskaže iznos obračunatog PDV po osnovu uvoza električne energije u polju 3a.3 Obrasca POPDV.

Podatak u delu 6.1 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

Deo 6.2 Obrasca POPDV - Uvoz dobara na koji se plaća PDV

U delu 6.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet, na koji se plaća PDV, odnosno za čiji uvoz nije propisano poresko oslobođenje.

• Polje 6.2.1 Obrasca POPDV

U polju 6.2.1 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na uvoz dobara po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV, iskazuju se podaci o:

- iznosu osnovice za obračunavanje PDV pri uvozu dobara, utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

- iznosu osnovice za obračunavanje PDV pri dopremanju dobara sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, na koja se plaća PDV, utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima.

U polju 6.2.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci iz carinskog dokumenta u kojem je iskazana osnovica za obračunavanje PDV za izvršeni uvoz dobara.

Podaci u delu 6.2.1 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 6.2.2 Obrasca POPDV

U polju 6.2.2 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na uvoz dobara po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV, iskazuju se podaci o iznosu za koji je povećana osnovica za obračunavanje PDV pri uvozu dobara, nezavisno od toga da li je uvoz dobara izvršen u poreskom periodu u kojem je povećana osnovica, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Povećanje osnovice za uvoz dobara, shodno članu 21. Zakona i članu 5. Pravilnika o izmeni poreske osnovice, vrši se u skladu sa carinskim propisima na osnovu rešenja carinskog organa.

Na isti način u polju 6.2.2 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o iznosu za koji je povećana osnovica za obračunavanje PDV po osnovu dopremanja dobara sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Primer 81:

Svojim rešenjem od 31. avgusta 2018. godine Carinarnica "H" povećala je carinsku vrednost za uvoz dobara. S tim u vezi, povećana je i osnovica za obračunavanje PDV za 2.500 dinara i na taj iznos obračunat je PDV po opštoj stopi PDV od 20%. Obvezniku PDV - vlasniku uvezenih dobara naloženo je da u roku od 8 dana plati PDV u iznosu od 500 dinara. Obveznik PDVjeprimio rešenje dana 4. septembra 2018. godine, postupio po navedenom i izvršio uplatu PDV u iznosu od 500 dinara dana 5. septembra 2018. godine. U Obrascu POPDV za avgust 2018. godine obveznik PDV iskazuje podatak o povećanju osnovice za uvoz dobara u iznosu od 2.500 dinara. U Obrascu POPDV za septembar 2018. godine obveznik PDV, u delu 6.4, iskazuje podatak o PDV plaćenom pri uvozu, a koji se može odbiti kao prethodni porez, pod uslovom da ispunjava uslove za odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.

(1) Obrazac POPDV za poreski period avgust 2018. godine

(2)
(3) 6. UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA
(4)

6.1 Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara

 

6.2 Uvoz dobara na koji se plaća PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

6.2.1

Osnovica za uvoz dobara

 

 

6.2.2

Povećanje osnovice za uvoz dobara

2.500

 

6.2.3

Smanjenje osnovice za uvoz dobara

6.3

Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)

2.500

6.4

Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez

(2) Obrazac POPDV za poreski period septembar 2018. godine

6. UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA

6.1 Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara

 

6.2 Uvoz dobara na koji se plaća PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

6.2.1

Osnovica za uvoz dobara

 

 

6.2.2

Povećanje osnovice za uvoz dobara

 

 

6.2.3

Smanjenje osnovice za uvoz dobara

 

 

6.3

Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)

 

6.4

Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez

500

Podaci u polju 6.2.2 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

Polje 6.2.3 Obrasca POPDV

U polju 6.2.3 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na uvoz dobara po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV, iskazuju se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV pri uvozu dobara, nezavisno od toga da li je uvoz dobara izvršen u poreskom periodu u kojem je smanjena osnovica, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Smanjenje osnovice za uvoz dobara, shodno članu 21. Zakona i članu 5. Pravilnika o izmeni poreske osnovice, vrši se u skladu sa carinskim propisima na osnovu rešenja carinskog organa.

Na isti način u polju 6.2.3 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV po osnovu dopremanja dobara sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Primer 82:

Svojim rešenjem od 15. jula 2018. godine Carinarnica "H" je, na osnovu prigovora poreskog obveznika - uvoznika, smanjila osnovicu za obračunavanje PDV za 5.500 dinara za uvoz dobara. U Obrascu POPDV za jul 2018. godine, u polju 6.2.3, obveznik PDV iskazuje podatak o smanjenju osnovice za obračunavanje PDV u iznosu od 5.500 dinara. U Obrascu POPDV za isti poreski period, a s obzirom da je obveznik PDV u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je platio PDV pri uvozu dobara iskazao plaćeni PDV kao prethodni porez u polju 9a.1, obveznik PDV iskazuje ispravku odbitka - smanjenje prethodnog poreza u polju 8e.4 Obrasca POPDV.

 

6. UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA

6.1 Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara

 

6.2 Uvoz dobara na koji se plaća PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

6.2.1

Osnovica za uvoz dobara

 

 

6.2.2

Povećanje osnovice za uvoz dobara

 

 

6.2.3

Smanjenje osnovice za uvoz dobara

- 5.500

 

6.3

Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)

0

6.4

Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez

 

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

 

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

- 1.100

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

- 1.100

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

0

Podaci u polju 6.2.3 Obrasca POPDV iskazuju se sa predznakom "minus".

Deo 6.3 Obrasca POPDV - Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara

U delu 6.3 Obrasca POPDVautomatski se iskazuje podatak o zbiru vrednosti uvezenih dobara iz dela 6.1 i polj. 6.2.1, 6.2.2 i 6.2.3 Obrasca POPDV (zbir iznosa za uvoz koji je oslobođen PDV, uvoz koji se oporezuje po opštoj stopi PDV i i uvoz koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV).

Ako je zbir negativan broj, u polju 6.3 Obrasca POPDV iskazuje se "0".

Iznos iz polja 6.3 Obrasca POPDV odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 006 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

Deo 6.4 Obrasca POPDV - Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez

U delu 6.4 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o ukupnom iznosu PDV plaćenog pri uvozu dobara u poreskom periodu (zbir iznosa PDV po opštoj i posebnoj stopi PDV), nezavisno od toga da li je uvoz dobara izvršen u poreskom periodu u kojem je PDV (obračunat po tom osnovu) i plaćen ili u prethodnim poreskim periodima, uključujući i PDV plaćen po osnovu povećanja osnovice za uvoz dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez u skladu sa Zakonom.

U delu 6.4 Obrasca POPDV iskazuje se i podatak o ukupnom iznosu PDV (zbir iznosa PDV po opštoj i posebnoj stopi PDV) plaćenog pri dopremanju dobara sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na teritoriju Republike van teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u poreskom periodu, nezavisno od toga da li je dopremanje dobara izvršeno u poreskom periodu u kojem je PDV (obračunat po tom osnovu) i plaćen ili u prethodnim poreskim periodima, a koji se može odbiti kao prethodni porez u skladu sa Zakonom.

Uslovi za odbitak prethodnog poreza propisani su odredbama člana 28. Zakona. Ako obveznik PDV vrši uvoz dobara po osnovu kojih nema pravo na odbitak prethodnog poreza (npr. uvoz dobara iz člana 29. Zakona kojim je propisano izuzimanje od odbitka prethodnog poreza), u delu 6.4 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o tom iznosu plaćenog PDV.

Ako je za uvoz dobara po osnovu čije nabavke obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza, izvršeno delimično plaćanje iznosa iskazanog u carinskom dokumentu (koji, primera radi, obuhvata carinu, druge uvozne dažbine i PDV), obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV sadržanog u plaćenom iznosu, a koji se utvrđuje primenom procenta učešća iznosa PDV u ukupnom iznosu iskazanom u konkretnom carinskom dokumentu, pod uslovom da su ispunjeni ostali uslovi za odbitak prethodnog poreza propisani Zakonom. U delu 6.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o tom iznosu PDV.

Ako obveznik PDV uvezena dobra koristi za potrebe svoje delatnosti da bi izvršio promet dobara i usluga za koji postoji pravo na odbitak prethodnog poreza i za promet dobara i usluga za koje ne postoji pravo na odbitak prethodnog poreza, dužan je da izvrši podelu prethodnog poreza na deo koji ima pravo da odbije i deo koji nema pravo da odbije kao prethodni porez. U tom slučaju, u delu 6.4 Obrasca POPDV iskazuje se iznos PDV koji obveznik PDV ima pravo da odbije kao prethodni porez.

U delu 6.4 Obrasca POPDV iskazuje se i iznos naknadnog povećanja PDV utvrđenog rešenjem carinskog organa, pod uslovom da je plaćen u poreskom periodu i pod uslovom da su ispunjeni ostali uslovi za odbitak prethodnog poreza.

Primer 83:

U poreskom periodu septembar 2018. godine, obveznik PDV "A" izvršio je uvoz dobara i primio dokumenat carine o obračunu carinskog duga i obračunatim PDV, i to:
- uvoz dobara koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorom o kreditu zaključenim između Republike Srbije i Svetske banke kojim je predviđeno da se troškovi poreza neće plaćati, a koji se u potpunosti finansira iz sredstava kredita. Lice koje vrši uvoz poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju koju je izdala Centrala Poreske uprave. Vrednost uvoza prema carinskom dokumentu iznosi 500.000 dinara;
- uvoz dobara koji se oporezuje po opštoj stopi PDV u vrednosti od 850.000 dinara bez PDV, za koji je carinski organ obračunao PDV u iznosu od 170.000 dinara;
- uvoz dobara koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV u vrednosti od 200.000 dinara bez PDV, za koji je carinski organ obračunao PDV u iznosu od 20.000 dinara;
U istom poreskom periodu obveznik PDV je platio PDV za izvršeni uvoz dobara u iznosu od 190.000 dinara. Obveznik PDV ispunjava uslove za odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom.
U Obrascu POPDV za poreski period septembar 2018. godine, obveznik PDV iskazuje podatke na sledeći način:
1) u delu 6.1 iznos od 500.000 dinara;
2) u polju 6.2.1, u koloni koja se odnosi na osnovicu za obračunavanje PDV po opštoj stopi PDV, iznos od 850.000 dinara;
3) u polju 6.2.1, u koloni koja se odnosi na osnovicu za obračunavanje PDV po posebnoj stopi PDV, iznos od 200.000 dinara;
4) u delu 6.4 iznos od 190.000 dinara.
Podatak u delu 6.3 Obrasca POPDV (iznos od 1.550.000 dinara) bio bi automatski iskazan.

 

6. UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA

6.1 Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara

500.000

6.2 Uvoz dobara na koji se plaća PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

6.2.1

Osnovica za uvoz dobara

850.000

200.000

6.2.2

Povećanje osnovice za uvoz dobara

 

6.2.3

Smanjenje osnovice za uvoz dobara

 

6.3

Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)

1.550.000

6.4

Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez

190.000

 

Ukoliko bi, u istom poreskom periodu, rešenjem carinskog organa obvezniku PDV "A" bilo izvršeno i smanjenje osnovice za uvezena dobra, čiji je uvoz izvršen u prethodnom poreskom periodu, za 2.000.000 dinara, pri čemu je reč o uvozu dobara po osnovu kojeg je obračunat i plaćen PDV po opštoj stopi PDV i obveznik PDV iskazao plaćeni PDV kao prethodni porez, u Obrascu POPDV za poreski period septembar 2018. godine podaci bi bili iskazani na sledeći način:
1) u delu 6.1 iznos od 500.000 dinara;
2) u polju 6.2.1, u koloni koja se odnosi na osnovicu za obračunavanje PDV po opštoj stopi PDV, iznos od 850.000 dinara;
3) u polju 6.2.1, u koloni koja se odnosi na osnovicu za obračunavanje PDV po posebnoj stopi PDV, iznos od 200.000 dinara;
4) u polju 6.2.3 iznos od - 2.000.000 dinara;
5) u delu 6.4 iznos od 190.000 dinara.
U delu 6.3 Obrasca POPDV automatski bi bila iskazana "0"
Pored toga, u delu 8e Obrasca POPDV, u polju 8e.4, bio bi iskazan i podatak o iznosu za koji je smanjen odbitak prethodnog poreza, u konkretnom slučaju - 400.000 dinara.

 

6. UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA

6.1 Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara

500.000

6.2 Uvoz dobara na koji se plaća PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

6.2.1

Osnovica za uvoz dobara

850.000

200.000

6.2.2

Povećanje osnovice za uvoz dobara

 

 

6.2.3

Smanjenje osnovice za uvoz dobara

- 2.000.000

 

6.3

Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)

0

6.4

Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez

190.000

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

 

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

- 400.000

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

 

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

0

Podatak u delu 6.4 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

3.8 DEO 7. OBRASCA POPDV - NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA


U delu 7. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga od fizičkih lica koja nisu obveznici PDV i koja se, u smislu člana 34. Zakona, smatraju poljoprivrednicima.

Naime, odredbom člana 34. stav 1. Zakona propisano je da fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (u daljem tekstu: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

• Polje 7.1 Obrasca POPDV

U polju 7.1Obrasca POPDViskazuju sepodaci o:

- vrednosti poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, nabavljenih od poljoprivrednika iz člana 34. Zakona;

- iznosu za koji je povećana vrednost poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, nabavljenih od poljoprivrednika u poreskom periodu u kojem je povećana vrednost, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda;

- iznosu za koji je smanjena vrednost poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, nabavljenih u poreskom periodu u kojem je smanjena vrednost, odnosno u nekom od prethodnih poreskih perioda.

U polju 7.1 Obrasca POPDV iskazuju se navedeni podaci nezavisno od toga da li je obveznik PDV platio poljoprivredniku vrednost poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga.

Iznos iz polja 7.1 Obrasca POPDV odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 007 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

Ako je iznos u polju 7.1 Obrasca POPDV negativan, u ovom polju iskazuje se "0".

• Polje 7.2 Obrasca POPDV

U polju 7.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o vrednosti dobara i usluga koja je u poreskom periodu plaćena poljoprivredniku po osnovu nabavljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga.

Ako je u poreskom periodu ranijem od poreskog perioda u kojem je poljoprivrednik isporučio poljoprivredne i šumske proizvode, odnosno pružio poljoprivredne usluge obvezniku PDV, obveznik PDV platio poljoprivredniku vrednost primljenih dobara, odnosno usluga, podatak o iznosu plaćene vrednosti iskazuje se u polju 7.2 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je poljoprivrednik izvršio promet tih dobara i usluga.

Ako je u poreskom periodu kasnijem od poreskog perioda u kojem je poljoprivrednik isporučio poljoprivredne i šumske proizvode, odnosno pružio poljoprivredne usluge obvezniku PDV, obveznik PDV platio poljoprivredniku vrednost primljenih dobara, odnosno usluga, podatak o iznosu plaćene vrednosti iskazuje se u polju 7.2 Obrasca

POPDV za poreski period u kojem je plaćena vrednost poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga.

Podatak u polju 7.2 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

• Polje 7.3 Obrasca POPDV

U polju 7.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu PDV nadoknade iz člana 34. Zakona plaćene poljoprivredniku u poreskom periodu, nezavisno od toga da li obveznik PDV ima pravo da plaćenu PDV nadoknadu odbije kao prethodni porez.

Plaćenom PDV nadoknadom, u smislu člana 34. Zakona, smatra se iznos obračunat primenom stope od 8% na vrednost nabavljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga i plaćen poljoprivredniku od kojeg su nabavljeni poljoprivredni i šumski proizvodi, odnosno poljoprivredne usluge na njegov tekući račun ili račun štednje.

Napomena: PDV nadoknada ne obračunava se i ne plaća pre izvršenog prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga.

Primer 84:

Obveznik PDV - zdravstvena ustanova nabavio je poljoprivredne proizvode od poljoprivrednika u oktobru 2018. godine u vrednosti od 100.000 dinara za potrebe ishrane bolesnika. Za izvršenu nabavku obveznik PDV obračunao je PDV nadoknadu u iznosu od 8.000 dinara i izdao poljoprivredniku priznanicu propisanu Pravilnikom o računima. U istom poreskom periodu obveznik PDV uplatio je na tekući račun poljoprivrednika iznos od 108.000 dinara. Obveznik PDV - zdravstvena ustanova nema pravo da iznos PDV nadoknade plaćen poljoprivredniku odbije kao prethodni porez. U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, obveznik PDV - zdravstvena ustanova iskazuje podatke na sledeći način: - u polju 7.1 - 100.000 dinara; - u polju 7.2 - 100.000 dinara; - u polju 7.3 - 8.000 dinara; - u polju 7.4 - 0.

 

7. NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

Vrednost dobara i usluga

PDV nadoknada

7.1

Vrednost primljenih dobara i usluga, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te vrednosti

100.000

 

7.2

Vrednost plaćenih dobara i usluga

100.000

 

7.3

Plaćena PDV nadoknada

 

8.000

7.4

Plaćena PDV nadoknada koja se može odbiti kao prethodni porez

 

0

Podatak u polju 7.3 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

• Polje 7.4 Obrasca POPDV

U polju 7.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu PDV nadoknade plaćene u poreskom periodu, a koji se može odbiti kao prethodni porez, nezavisno od toga da li je nabavka poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga izvršena u poreskom periodu u kojem je plaćena PDV nadoknada ili u prethodnim poreskim periodima.

Plaćena PDV nadoknada može se odbiti kao prethodni porez ukoliko su ispunjeni opšti uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza propisani članom 28. Zakona i ako je vrednost primljenih dobara i usluga plaćena poljoprivredniku.

Primer 85:

U poreskom periodu oktobar 2018. godine obveznik PDV je od poljoprivrednika nabavio poljoprivredne proizvode i poljoprivredne usluge, i to:
1) od poljoprivrednika "A" voće i povrće (jabuke, kruške, pasulj i crni luk) u vrednosti od200.000 dinara;
2) od poljoprivrednika "B" telad u vrednosti od 900.000 dinara; 3) poljoprivrednika "V" usluge oranja u vrednosti od 80.000 dinara.
U istom poreskom periodu obveznik PDV je obračunao PDV nadoknadu po osnovu izvršenih nabavki, o čemu je izdao priznanice poljoprivrednicima. Obračunata PDV nadoknada iznosi:
1) 16.000 dinara za nabavku voća i povrća od poljoprivrednika "A"; 2) 72.000 dinara za nabavku teladi od poljoprivrednika "B"; 3) 6.400 dinara za nabavku usluge oranja od poljoprivrednika "V".
Vrednost nabavljenih dobara i usluga i obračunatu PDV nadoknadu obveznik PDV je platio poljoprivrednicima uplatom na njihove tekuće račune u poreskom periodu novembar 2018. godine. Obveznik PDV ispunjava uslove da plaćenu PDV nadoknadu odbije kao prethodni porez.
Pored toga, u poreskom periodu novembar 2018. godine obveznik PDV je poljoprivredniku
"D" uplatio avans u iznosu od 162.000 dinara. U ovom poreskom periodu poljoprivrednik "D" nije isporučio poljoprivredne proizvode za koje je primio avans.
U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, u polju 7.1, obveznik PDV iskazuje podatak o vrednosti nabavljenih dobara i usluga u iznosu od 1.180.000 dinara. U Obrascu POPDV za poreski period novembar 2018. godine, obveznik PDV iskazuje sledeće podatke:
- u polju 7.2 vrednost plaćenih dobara i usluga u iznosu od 1.180.000 dinara;
- u polju 7.3 iznos plaćene PDV nadoknade u iznosu od 94.400 dinara;
- u polju 7.4 iznos plaćene PDV nadoknade koja se može odbiti kao prethodni porez u iznosu od 94.400 dinara.
Napomena: podaci o avansu koji je plaćen poljoprivredniku "D" ne iskazuju se u Obrascu POPDV.

(1) Obrazac POPDV za poreski period oktobar 2018. godine

7. NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

Vrednost dobara i usluga

PDV nadoknada

7.1

Vrednost primljenih dobara i usluga, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te vrednosti

1.180.000

 

7.2

Vrednost plaćenih dobara i usluga

 

 

7.3

Plaćena PDV nadoknada

 

 

7.4

Plaćena PDV nadoknada koja se može odbiti kao prethodni porez

 

 

(2) Obrazac POPDV za poreski period novembar 2018. godine

7. NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

Vrednost dobara i usluga

PDV nadoknada

7.1

Vrednost primljenih dobara i usluga, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te vrednosti

 

 

7.2

Vrednost plaćenih dobara i usluga

1.180.000

 

7.3

Plaćena PDV nadoknada

 

94.400

7.4

Plaćena PDV nadoknada koja se može odbiti kao prethodni porez

 

94.400

Podatak u polju 7.4 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

3.9 DEO 8. OBRASCA POPDV - NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA


U delu 8. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika, u posebnim delovima nazvanih:

- Deo 8a - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga;

- Deo 8b - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga;

- Deo 8v - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b;

- Deo 8g - Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV;

- Deo 8d - Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g;

- Deo 8đ - Ukupna osnovica, naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga;

- Deo 8e - PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravke odbitka prethodnog poreza.

3.9.1 Deo 8a Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

U delu 8a Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga u Republici od drugog obveznika PDV koji je za izvršeni promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom. Reč je o nabavljenim dobrima i uslugama za čiji promet obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV koji je taj promet izvršio (isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga).

• Polje 8a.1 Obrasca POPDV

U polju 8a.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za nabavljena dobra - prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet. Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj stopi PDV, odnosno o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po posebnoj stopi PDV.

U odgovarajućim kolonama koje se odnose na promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po posebnoj stopi PDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim stambenim objektima (objekti namenjeni stanovanju), ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima, imajući u vidu da se predmetni promet, u skladu sa članom 23. stav 2. tačka 14) Zakona, oporezuje po posebnoj stopi PDV.

Podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuju se na osnovu računa o izvršenom prometu.

Naime, u ovom slučaju reč je o ugovoru o prometu nepokretnosti zaključenog u obliku javnobeležnički potvrđene isprave koji sadrži podatke propisane članom 42. Zakona i Pravilnikom o računima, odnosno o posebnom računu izdatom za izvršeni promet u slučaju kada predmetni ugovor ne sadrži navedene podatke. S tim u vezi, ako ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene isprave sadrži podatke propisane članom 42. Zakona i Pravilnikom o računima, u polju 8a.1 Obrasca POPDV podaci se iskazuju za poreski period u kojem je ugovor zaključen. Međutim, ako ugovor ne sadrži navedene podatke, već obveznik PDV - prenosilac prava raspolaganja izdaje poseban račun za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, podatke o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za taj promet obveznik PDV - primalac iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je nabavio dobra, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen prenos prava raspolaganja, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuje u polju 8a.1 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen.

Podatak o iznosu osnovice za nabavljena dobra iskazuje se bez umanjenja za deo avansa koji se odnosi na osnovicu, a podatak o iznosu obračunatog PDV kao razlika između iznosa obračunatog PDV za izvršeni promet i iznosa obračunatog PDV po osnovu avansa u slučaju kada je iznos obračunatog PDV po osnovu avansa iskazan u polju 8a.7 Obrasca POPDV za neki od prethodnih poreskih perioda.

Podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuju se u polju 8a.1 Obrasca POPDV, nezavisno od toga da li obveznik PDV po osnovu nabavke ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Napomena: U polju 8a.1 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o nabavljenim novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, za čiji je prvi prenos prava raspolaganja poreski dužnik obveznik PDV - primalac. Reč je o prvom prenosu prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prvom prenosu prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom.

Primer 86:

Obveznik PDV - lice "A", u svojstvu investitora, izgradio je poslovnu zgradu tokom 2016. i 2017. godine za svrhu prodaje. U julu 2018. godine zaključio je ugovor o prodaji (u skladu sa zakonom) sa obveznikom PDV - licem "B". Ugovor sadrži podatke propisane članom 42. Zakona i Pravilnikom o računima. U ugovoru je navedeno da ukupna cena za prvi prenos prava raspolaganja na poslovnoj zgradi iznosi 66.000.000 dinara, od čega osnovica za obračunavanje PDV iznosi 55.000.000 dinara, a obračunati PDV 11.000.000 dinara. U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, u polju 8a.1, obveznik PDV - lice "B" iskazuje podatke o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na promet po opštoj stopi PDV.

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

55.000.000

11.000.000

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

 

 

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

55.000.000

 

 

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

11.000.000

 

 

Podaci u polju 8a.1 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8a.2 Obrasca POPDV

U polju 8a.2 Obrasca POPDV iskazuju sepodaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za nabavljena dobra i usluge - promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim podataka o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrim za koji se podaci iskazuju u polju 8a.1 Obrasca POPDV. Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj stopi PDV, odnosno o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po posebnoj stopi PDV.

Podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuju se na osnovu računa o izvršenom prometu.

Naime, podatke o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV obveznik PDV - primalac iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je nabavio dobra, odnosno usluge, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara, odnosno usluga, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuje u polju 8a.2 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen.

Podatak o iznosu osnovice za nabavljena dobra i primljene usluge iskazuje se bez umanjenja za deo avansa koji se odnosi na osnovicu, a podatak o iznosu obračunatog PDV kao razlika između iznosa obračunatog PDV za izvršeni promet i iznosa obračunatog PDV po osnovu avansa u slučaju kada je iznos obračunatog PDV po osnovu avansa iskazan u polju 8a.7 Obrasca POPDV za neki od prethodnih poreskih perioda.

Podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuju se u polju 8a.2 Obrasca POPDV, nezavisno od toga da li obveznik PDV po osnovu nabavke ima pravo na odbitak prethodnog poreza. S tim u vezi, u ovom polju iskazuju se navedeni podaci za nabavljena dobra i usluge za koje obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 29. Zakona, za nabavljena dobra i usluge za koje obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza iz razloga što ih koristi za promet iz člana 25. Zakona, za nabavljena dobra i usluge za čiji je promet izdat račun koji ne sadrži propisane podatke (što znači da nije ispunjen formalni uslov za odbitak prethodnog poreza) i dr.

Primer 87:

U avgustu 2018. godine privatna stomatološka ordinacija (obveznik PDV čiji je poreski period kalendarsko tromesečje) nabavila je stomatološku stolicu, koju će koristiti za pružanje stomatoloških usluga. Vrednost stomatološke stolice bez PDV iznosi 200.000 dinara. Dobavljač je u računu od 10. avgusta 2018. godine iskazao PDV, obračunat po stopi od 20%, u iznosu od 40.000 dinara.
U polju 8a.2 Obrasca POPDV za poreski period jul - septembar 2018. godine obveznik PDV
- privatna stomatološka ordinacija iskazuje iznos osnovice od 200.000 dinara i iznos PDV od 40.000 dinara, bez obzira što po osnovu nabavke stomatološke stolice nema pravo na odbitak prethodnog poreza (nabavljeno dobro koristi za promet iz člana 25. Zakona).

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

200.000

40.000

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

200.000

 

 

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

40.000

 

 

Primer 88:

Obveznik PDV koji se bavi trgovinskom delatnošću - lice "A", na osnovu ponude obveznika PDV - dobavljača, nabavio je robu namenjenu daljoj prodaji (alkoholna i bezalkoholna pića) dana 22. avgusta 2018. godine. U računu dobavljača, koji je izdat dana 10. septembra 2018. godine, naveden je iznos osnovice od 200.000 dinara i iznos PDV od 40.000 dinara. Obveznik PDV - lice "A" primio je račun dobavljača dana 15. septembra 2018. godine.
Dana 24. avgusta 2018. godine obveznik PDV - lice "A" nabavio je i jestivo ulje od drugog dobavljača - obveznika PDV. Dobavljač jestivog ulja izdao je račun istog dana kada je izvršio promet i dostavio ga obvezniku PDV - licu "A". U računu je naveden iznos osnovice od 70.000 dinara i iznos obračunatog PDV od 7.000 dinara.
Pored toga, dana 29. avgusta 2018. godine obveznik PDV - lice "A" nabavio je i putnički automobil koji će koristiti za prevoz zaposlenih. Obveznik PDV - dobavljač izdao je račun za promet putničkog automobila u kojem je kao datum prometa naveden 29. avgust 2018. godine, kao datum izdavanja računa 31. avgust 2018. godine, iznos osnovice od 2.500.000 dinara i iznos obračunatog PDV od 500.000 dinara. Obveznik PDV - lice "A" primio je račun dana 3. septembra 2018. godine. Do tog dana nije podneo poresku prijavu PDV za poreski period avgust 2018. godine.
U Obrascu POPDV za poreski period avgust 2018. godine, u polju 8a.2, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatke na sledeći način:
- koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos od 2.500.000 dinara;
- u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV iznos od 500.000 dinara;
- u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 70.000 dinara;
- u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 7.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period septembar 2018. godine, u polju 8a.2, u koloni koja se na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos od 200.000 i u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet alkoholnih i bezalkoholnih pića po opštoj stopi PDV iznos od 40.000 dinara.

(1) Obrazac POPDV za poreski period avgust 2018. godine

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

2.500.000

500.000

70.000

7.000

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

2.500.000

 

70.000

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

500.000

 

7.000

(2) Obrazac POPDV za poreski period septembar 2018. godine

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

200.000

40.000

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

200.000

 

 

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

40.000

 

 

Podaci u polju 8a.2 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8a.3 Obrasca POPDV

U polju 8a.3 Obrasca POPDV iskazuju sepodaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za nabavljena dobra i usluge bez naknade - promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet. Reč je prometu dobara i usluga koji se vrši bez naknade, a koji se, u skladu sa članom 4. st. 4. i 5. i članom 5. st. 4. i 5. Zakona, izjednačava sa prometom uz naknadu. Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

Podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuju se u polju 8a.3 Obrasca POPDV, nezavisno od toga da li obveznik PDV po osnovu nabavke dobara i usluga ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

U zavisnosti od toga da li je za promet dobara i usluga bez naknade izdat račun ili ne, imajući u vidu da, prema Zakonu i Pravilniku o računima, za predmetni promet obveznik PDV nema obavezu, ali može da izda račun, podaci se iskazuju na sledeći način:

- ako je za promet dobara i usluga bez naknade isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga izdao račun, podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuju se na osnovu računa o izvršenom prometu. Podatke o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV obveznik PDV - primalac iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je nabavio dobra, odnosno usluge, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara, odnosno usluga, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV iskazuje u polju 8a.2

Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen;

- ako za promet dobara i usluga bez naknade isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije izdao račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o poklonu), koji sadrži podatak o vrednosti dobara, odnosno usluga čiji se promet vrši bez naknade, primalac dobara i usluga u polju 8a.3 Obrasca POPDV iskazuje podatak o toj vrednosti kao podatak o iznosu osnovice;

- ako za promet dobara i usluga bez naknade isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije izdao račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o poklonu), koji ne sadrži podatak o vrednosti dobara, odnosno usluga čiji se promet vrši bez naknade, odnosno ako takav dokument nije sačinjen, primalac dobara i usluga u polju 8a.3 Obrasca POPDV ne iskazuje podatke o tom prometu.

Primer 89:

Obveznik PDV - lice "A", koristilo je magacinski prostor površine 100 m² bez naknade u periodu 1 - 30. septembar 2018. godine. Vlasnik poslovnog prostora, obveznik PDV - lice "B" izdao je račun dana 30. septembra 2018. godine u kojem je iskazao osnovicu u iznosu od 30.000 dinara i obračunati PDV po opštoj stopi u iznosu od 6.000 dinara (iz razloga što je reč o prometu koji se izjednačava sa prometom uz naknadu), sa napomenom da se plaćanje ne vrši jer je ugovoreno korišćenje magacinskog prostora bez naknade.
U istom poreskom periodu, obveznik PDV - lice "A", na osnovu ugovora o poklonu koji sadrži podatak da vrednost poklonjenih dobara iznosi 300.000 dinara, primio je na poklon 10 kompjutera od obveznika PDV - lica "C", koji za taj promet nije izdao račun, ali je dostavio obaveštenje poklonoprimcu da je po osnovu nabavke kompjutera koristio odbitak prethodnog poreza.
U Obrascu POPDV za poreski period septembar 2018. godine, u polju 8a.3, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatke na sledeći način:
- u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos od 330.000 dinara;
- u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV iznos od 6.000 dinara.

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

 

 

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

330.000

6.000

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

330.000

 

 

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

6.000

 

 

Podaci u polju 8a.3 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8a.4 Obrasca POPDV

U polju 8a.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je, posle izvršenog prometa dobara i usluga (o kojem se podaci iskazuju u polj. 8a.1 i 8a.2 Obrasca POPDV), izmenjena - povećana osnovica za nabavljena dobra i usluge, odnosno iznosu za koji je povećan PDV po osnovu povećanja osnovice.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV.

Podaci o iznosu za koji je povećana osnovica, odnosno iznosu za koji je povećan PDV iskazuju se u polju 8a.4 Obrasca POPDV na osnovu primljenog dokumenta obveznika PDV - isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga u kojem je naveden iznos za koji je povećana osnovica, odnosno iznos za koji je povećan PDV, nezavisno od toga da li je promet za koji je povećana osnovica, odnosno PDV izvršen u poreskom periodu u kojem je izdat dokument o povećanju ili u nekom od prethodnih poreskih perioda. S tim u vezi, podaci o iznosu za koji je povećana osnovica, odnosno iznosu za koji je povećan PDV iskazuju se u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je došlo do povećanja osnovice, odnosno PDV ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primljen dokument o povećanju osnovice, odnosno PDV u kojem je kao datum izdavanja naveden datum iz poreskog perioda u kojem je povećana osnovica, odnosno PDV.

Ako tako izdat dokument obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je povećana osnovica, odnosno PDV, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio dokument o povećanju osnovice, odnosno PDV. Pored toga, ako je dokument o povećanju osnovice, odnosno PDV izdat po isteku poreskog perioda u kojem je povećana osnovica, odnosno PDV, a obveznik PDV primi taj dokument do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je povećana osnovica, odnosno PDV, podatke o iznosu za koji je povećana osnovica, odnosno iznosu za koji je povećan PDV iskazuje u polju 8a.4 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je primljen dokument o tom povećanju.

Do povećanja iznosa osnovice za izvršeni promet (i s tim u vezi do povećanja iznosa PDV) najčešće dolazi zbog naknadnog zaračunavanja troškova od strane dobavljača - isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga. U situaciji kada dobavljač - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga ne potražuje troškove naknadno, ne dolazi ni do povećanja osnovice, odnosno PDV za izvršeni promet.

Primer 90:

Obveznik PDV - lice "A" dana 20. oktobra 2018. godine primio je dokument o povećanju osnovice ("knjižno zaduženje") obveznika PDV - lica "B" za promet usluge zakupa koji je izvršen dana 30. septembra 2018. godine. Dokument je izdat dana 15. oktobra 2018. godine. Reč je o tzv. prefakturisanim troškovima za električnu energiju za septembar 2018. godine. U dokumentu o povećanju osnovice naveden je iznos za koji je povećana osnovica od 10.000 dinara i iznos za koji je povećan PDV od 2.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, u polju 8a.4, u kolonama koje se odnose na osnovicu i PDV za promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatak o iznosu za koji je povećana osnovica od 10.000 dinara i iznosu za koji je povećan PDV od 2.000 dinara.

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

 

 

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

10.000

2.000

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

10.000

 

 

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

2.000

 

 

Podaci u polju 8a.4 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8a.5 Obrasca POPDV

U polju 8a.5 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je, posle izvršenog prometa dobara i usluga, izmenjena - smanjena osnovica za nabavljena dobra i usluge, odnosno iznosu za koji je smanjen PDV po osnovu smanjenja osnovice (izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza u slučaju kada je obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavljenih dobara, odnosno usluga).

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV.

Podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica, odnosno iznosu za koji je smanjen PDV po osnovu smanjenja osnovice iskazuju se u polju 8a.5 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je došlo do tog smanjenja, nezavisno od toga da li je promet po osnovu kojeg je smanjena osnovica, odnosno PDV izvršen u istom poreskom periodu ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

Podaci u polju 8a.5 Obrasca POPDV, u najvećem broju slučajeva, iskazuju se na osnovu primljenog dokumenta obveznika PDV - isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga u kojem je naveden iznos za koji je smanjena osnovica, odnosno iznos za koji je smanjen PDV. Naime, do smanjenja osnovice za izvršeni promet (i s tim u vezi do smanjenja iznosa PDV) najčešće dolazi zbog naknadnog odobravanja popusta u ceni od strane dobavljača - isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga.

Međutim, u situaciji kada obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije izdao dokument u kojem je naveden iznos za koji je smanjena osnovica, odnosno iznos za koji je smanjen PDV u poreskom periodu u kojem je došlo do smanjenja osnovice, odnosno PDV, a obveznik PDV raspolaže dokazom da je došlo do tog smanjenja (npr. ugovor u kojem je navedeno da će zbog plaćanja pre ugovorenog roka cena biti smanjena za 3%), u polju 8a.5 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu za koji je smanjena osnovica i podatak o iznosu za koji je smanjen PDV.

Primer 91:

Obveznik PDV - lice "A", koji se bavi trgovinskom delatnošću, u julu 2018. godine nabavio je od proizvođača - obveznika PDV (lice "B") prehrambenu robu namenjenu daljoj prodaji u iznosu od 7.000.000 dinara sa PDV, od čega je vrednost nabavljene robe čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV 4.000.000 dinara i obračunati PDV 800.000 dinara, a vrednost nabavljene robe čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV 2.000.000 dinara i obračunati PDV 200.000 dinara. Shodno ugovoru, zbog nabavljenih većih količina od ugovorenih, obveznik PDV - lice "A" ostvario je pravo na dodatni popust od 5% na vrednost nabavljene robe. Isporučilac robe, lice "B", je dana 31. jula 2018. godine ispostavio dokument o smanjenju osnovice ("knjižno odobrenje") za naknadno odobreni popust kupcu, obvezniku PDV - licu "A", u kojem su iskazani sledeći podaci:
- iznos za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV za promet po opštoj stopi PDV od 200.000 dinara;
- iznos za koji je smanjen obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV od 40.000 dinara;
- iznos za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV za promet po posebnoj stopi PDV od 100.000 dinara;
- iznos za koji je smanjen obračunati PDV za promet po posebnoj stopi PDV od 10.000 dinara.
Obveznik PDV - lice "A" primio je dokument o smanjenju osnovice pre podnošenja poreske prijave za poreski period jul 2018. godine.
U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, u delu 8a, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatke na sledeći način:
- polju 8a.2, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos od 4.000.000 dinara;
- u polju 8a.2, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV iznos od 800.000 dinara;
- u polju 8a.2, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 2.000.000 dinara;
- u polju 8a.2, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 200.000 dinara;
- u polju 8a.5, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos za koji je smanjena osnovica (- 200.000 dinara);
- u polju 8a.5, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV iznos za koji je smanjen obračunati PDV (- 40.000 dinara);
- u polju 8a.5, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po posebnoj stopi PDV iznos za koji je smanjena osnovica (- 100.000 dinara);
- u polju 8a.5, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po posebnoj stopi PDV iznos za koji je smanjen obračunati PDV (- 10.000 dinara).
Napomena: u slučaju da obveznik PDV - lice "A" nije primio dokument o smanjenju osnovice pre podnošenja poreske prijave za poreski period jul 2018. godine, u Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine iskazao bi podatke na isti način.

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

4.000.000

800.000

2.000.000

200.000

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

- 200.000

- 40.000

- 100.000

- 10.000

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

3.800.000

 

1.900.000

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

760.000

 

190.000

 

Pod pretpostavkom da je promet prehrambene robe izvršen u prethodnim poreskim periodima, a da je u poreskom periodu jul 2018. godine došlo do smanjenja osnovice i obračunatog PDV za taj promet, u Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine obveznik PDV - lice "A" iskazao bi sledeće podatke:
- u polju 8a.5, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos za koji je smanjena osnovica (- 200.000 dinara);
- u polju 8a.5, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV iznos za koji je smanjen obračunati PDV (- 40.000 dinara);
- u polju 8a.5, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po posebnoj stopi PDV iznos za koji je smanjena osnovica (- 100.000 dinara);
- u polju 8a.5, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po posebnoj stopi PDV iznos za koji je smanjen obračunati PDV (- 10.000 dinara).

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

 

 

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

- 200.000

- 40.000

- 100.000

- 10.000

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

0

 

0

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

- 40.000

 

- 10.000

Podaci u polju 8a.5 Obrasca POPDV iskazuju se sa predznakom "minus".

• Polje 8a.6 Obrasca POPDV

U polju 8a.6 Obrasca POPDV automatski se iskazuju podaci o ukupnom iznosu osnovice za nabavljena dobra i usluge, kao zbir iznosa iz polj. 8a.1 do 8a.5 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na nabavku dobara i usluga čiji se promet oporezuje po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV. Ove podatke ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir iznosa u koloni "Opšta stopa - osnovica", odnosno "Posebna stopa - osnovica" negativan, u polju 8a.6 Obrasca POPDV biće automatski iskazana "0".

Primer 92:

U poreskom periodu avgust 2018. godine, obveznik PDV je nabavio dobra čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV u iznosu od 50.000 dinara i obračunatim PDV u iznosu od 10.000 dinara i dobra čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV u iznosu od 40.000 i obračunatim PDV od 4.000 dinara. U istom poreskom periodu izvršeno je povećanje osnovice za nabavljena dobra po opštoj stopi PDV u iznosu od 20.000 dinara i obračunatog PDV u iznosu od 4.000 dinara, kao i smanjenje osnovice za nabavljena dobra po opštoj stopi PDV u iznosu od 80.000 dinara i smanjenje PDV po opštoj stopi PDV u iznosu od 16.000 dinara. U Obrascu POPDV, u polju 8a.6, automatski se iskazuju sledeći podaci:
- u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV biće iskazana "0", iz razloga što je iznos za koji je smanjenja osnovica veći od zbira iznosa osnovice za nabavljena dobra i iznosa za koji je povećana osnovica;
- u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 40.000 dinara.

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

50.000

10.000

40.000

4.000

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

20.000

4.000

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

- 80.000

- 16.000

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

0

 

40.000

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

- 2.000

 

4.000

• Polje 8a.7 Obrasca POPDV

U polju 8a.7 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o plaćenom avansu za promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga posebno o:

- delu plaćenog avansa koji se odnosi na osnovicu, i - delu plaćenog avansa koji se odnosi na obračunati PDV.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o plaćenom avansu za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno po posebnoj stopi PDV.

Podatak o delu plaćenog avansa koji se odnosi na osnovicu iskazuje se u polju 8a.7 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je avans plaćen, nezavisno od toga da li je obveznik PDV kojem je izvršeno avansno plaćanje izdao avansni račun, odnosno da li je obveznik PDV koji je platio avans primio avansni račun i nezavisno od toga da li obveznik PDV koji je platio avans ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.

Podatak o delu plaćenog avansa koji se odnosi na obračunati PDV iskazuje se u polju 8a.7 Obrasca POPDV na osnovu avansnog računa koji je izdao obveznik PDV - primalac avansa, nezavisno od toga da li obveznik PDV koji je platio avans ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Ovaj podatak iskazuje se za poreski period u kojem je avans plaćen, ako je obveznik PDV (koji je platio avans) do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period, primio račun u kojem je iskazan obračunati PDV, a u kojem je kao datum izdavanja računa naveden datum iz poreskog perioda u kojem je avans plaćen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je platio avans, podatak o iznosu obračunatog PDV iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je avansni račun izdat u poreskom periodu koji sledi poreskom periodu u kojem je avans plaćen, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je avans plaćen, podatak o iznosu obračunatog PDV iskazuje se u polju 8a.7 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je primljen avansni račun.

Ako je obveznik PDV - primalac avansa pre izdavanja avansnog računa izvršio promet dobara, odnosno usluga i po tom osnovu izdao račun, podatak o iznosu obračunatog PDV iskazuje se samo u polju 8a.1, odnosno 8a.2 Obrasca POPDV.

Ako je u istom poreskom periodu plaćen avans i izvršena nabavka dobra, odnosno usluga, u polju 8a.7 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o plaćenom avansu, već se u polju 8a.1, odnosno 8a.2 Obrasca POPDV iskazuju samo podaci o nabavljenim dobrima, odnosno uslugama.

Primer 93:

U poreskom periodu oktobar 2018. godine, obveznik PDV - lice "A" uplatio je avans od 50% za nabavku poslovne zgrade (prvi prenos prava raspolaganja) u iznosu od 36.000.000 dinara. Obveznik PDV - primalac avansa izdao je avansni račun sa propisanim podacima (iznos osnovice i iznos PDV) i u tom računu kao datum izdavanja naveo 1. novembar 2018. godine. Avansni račun je primljen pre podnošenja poreske prijave PDV za poreski period oktobar 2018. godine. Dana 15. decembra 2018. godine izvršen je prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenoj poslovnoj zgradi za koji je obveznik PDV - isporučilac izdao račun u kojem je iskazana osnovica u iznosu od 60.000.000 dinara, deo avansa koji se odnosi na osnovicu u iznosu od 30.000.000 dinara, ukupno obračunati PDV za izvršeni promet u iznosu od 12.000.000 dinara i deo avansa koji se odnosi na obračunati PDV u iznosu od 6.000.000 dinara. Račun je izdat dana 20. decembra 2018. godine i u njemu je kao datum prometa naveden 15. decembar 2018. godine. Obveznik PDV - lice "A" (kupac poslovne zgrade) primio je račun 22. decembra 2018. godine.
U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, u polju 8a.7, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatak o delu plaćenog avansa koji se odnosi na osnovicu u iznosu od 30.000.000 dinara. U Obrascu POPDV za poreski period novembar 2018. godine, u polju 8a.7, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatak o delu plaćenog avansa koji se odnosi na obračunati PDV u iznosu od 6.000.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period decembar 2018. godine, u polju 8a.1, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatak o iznosu osnovice za nabavljeno dobro od 60.000.000 dinara i iznosu obračunatog PDV od 6.000.000 dinara (ukupan iznos obračunatog PDV za izvršeni promet umanjen za iznos obračunatog PDV po osnovu avansa).

(1) Obrazac POPDV za oktobar 2018. godine

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

 

 

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

 

 

 

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

30.000.000

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

 

 

 

(2) Obrazac POPDV za novembar 2018. godine

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

 

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

 

 

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

 

 

 

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

6.000.000

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

6.000.000

 

 

(3) Obrazac POPDV za decembar 2018. godine

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

 

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

60.000.000

6.000.000

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

 

 

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

 

 

 

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

6.000.000

 

 

Podaci u polju 8a.7 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8a.8 Obrasca POPDV

U polju 8a.8 Obrasca POPDV automatski se iskazuju podaci o ukupnom iznosu obračunatog PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu, kao zbir iznosa iz polj. 8a.1, 8a.2, 8a.3, 8a.4, 8a.5 i 8a.7 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na nabavku dobara i usluga čiji se promet oporezuje po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV. Ove podatke ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Zbir u koloni "Opšta stopa - PDV, odnosno "Posebna stopa - PDV" može biti sa predznakom "minus".

Primer 94:

U poreskom periodu septembar 2018. godine, obveznik PDV - lice "A", koji proizvodnu delatnost obavlja u zakupljenom poslovnom prostoru, izvršio je:
- nabavku stana (prvi prenos prava raspolaganja) u vrednosti od 3.300.000 dinara (osnovica 3.000.000 dinara i PDV 300.000 dinara) i primio račun dobavljača sa iskazanim iznosima osnovice i PDV;
- nabavku mašine za šivenje koja će se koristiti za obavljanje delatnosti u vrednosti od 240.000 dinara (osnovica 200.000 dinara i PDV 40.000 dinara) i primio račun dobavljača sa iskazanim iznosima osnovice i PDV;
S obzirom da delatnost obavlja u zakupljenom poslovnom prostoru, primio je račun od zakupodavca za mesečnu zakupninu u iznosu od 60.000 dinara (zakupnina 50.000 dinara i PDV 10.000 dinara), kao i knjižno zaduženje kojim se vrši prefakturisavanje režijskih troškova za izvršenu uslugu u avgustu 2018. godine, na iznos od 24.000 dinara (osnovica 20.000 i PDV 4.000 dinara).
Takođe, izvršio je uplatu avansa od 600.000 dinara za nabavku dobara čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV, a čija je ugovorena vrednost 1.000.000 bez PDV, i primio avansni račun u kojem je naveden deo avansa koji se odnosi na osnovicu u iznosu od 500.000 dinara i iznos obračunatog PDV od 100.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period septembar 2018. godine, u delu 8a, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatke na sledeći način:
- u polju 8a.1, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 3.000.000 dinara;
- u polju 8a.1, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 300.000 dinara;
- u polju 8a.2, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos od 250.000 dinara;
- u polju 8a.2, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV iznos od 50.000 dinara;
- u polju 8a.4, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos za koji je povećana osnovica od 20.000 dinara;
- u polju 8a.4, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV iznos za koji je povećan obračunati PDV po osnovu povećanja osnovice od 4.000 dinara;
- u polju 8a.7, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV deo avansa koji se odnosi na osnovicu u iznosu od 500.000 dinara;
- u polju 8a.7, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV deo avansa koji se odnosi na obračunati PDV u iznosu od 100.000 dinara.

 

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

3.000.000

300.000

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

250.000

50.000

 

 

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

20.000

4.000

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

 

 

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

270.000

 

3.000.000

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

500.000

100.000

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

154.000

 

300.000

3.9.2 Deo 8b Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

U delu 8b Obrasca POPDV iskazuju se podaci o osnovici za nabavljena dobra i usluge u Republici od drugog obveznika PDV koji za izvršeni promet nije poreski dužnik. Reč je o nabavljenim dobrima i uslugama za čiji promet obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV koji je ta dobra, odnosno usluge nabavio (primalac dobara, odnosno usluga).

• Polje 8b.1 Obrasca POPDV

U polju 8b.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice za nabavljena dobra - promet izvršen od strane drugog obveznika PDV, i to:

- prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez;

- prvi prenos prava raspolaganja na predmetu hipoteke - građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka, izvršen drugom obvezniku PDV; i

- prvi prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV.

U svim navedenim slučajevima, reč je o prometu koji se vrši između dva obveznika PDV.

Podatak o osnovici za obračunavanje PDV po navedenom osnovu iskazuje u polju 8b.1Obrasca POPDV obveznik PDV - primalac dobara koji je za taj promet, shodno članu 10. stav 2. tačka 2) i tačka 5) podtač. (1) i (3) Zakona, poreski dužnik, za poreski period u kojem je promet izvršen, nezavisno od toga da li je isporučilac dobara izdao račun za taj promet.

Ako je za navedeni promet plaćen avans, u polju 8b.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice bez umanjenja za plaćeni avans.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o osnovici za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

Primer 95:

Obveznik PDV - lice "A" je u avgustu 2018. godine zaključio sa obveznikom PDV, licem "B", ugovor o kupovini poslovnog objekta za obavljanje delatnosti, koji je lice "B" steklo kupovinom od lica "C" u 2010. godini. Kako se radi o drugom prenosu i kako obveznik PDV, lice "A", ima pravo da po osnovu sticanja predmetnog objekta odbije obračunati PDV u potpunosti, ugovorom je predviđeno da se promet objekta vrši uz obračun PDV, tako da kupac objekta, lice "A" obračunava PDV po osnovu izvršenog prometa poslovnog objekta u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 2) Zakona. Ugovorena vrednost objekta iznosi 4.000.000 dinara bez PDV. Prodavac, lice "B", za promet objekta izdao je račun na iznos od 4.000.000 dinara bez obračunatog PDV sa pozivom na član 10. stav 2. tačka 2) Zakona. Kupac kao poreski dužnik (lice "A"), interno je obračunao PDV u iznosu od 800.000 dinara (4.000.000 H 20%). Obračunati PDV iskazuje u polju 3a.1 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV po opštoj stopi PDV, a u polju 8b.1 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, iskazuje podatak o iznosu osnovice za taj promet od 4.000.000 dinara.

Podaci u polju 8b.1 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

4.000.000

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

 

 

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

 

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

 

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

4.000.000

 

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Polje 8b.2 Obrasca POPDV

U polju 8b.2 Obrasca POPDViskazuju se podaci o iznosuosnoviceza nabavljena dobra i usluge - promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV, osim podataka o iznosu osnovice za promet o kojem se podaci iskazuju u polju 8b.1 Obrasca POPDV. Podatak o osnovici za obračunavanje PDV po navedenom osnovu iskazuje se u polju 8b.2Obrasca POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen, nezavisno od toga da li je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga izdao račun za taj promet. Ako u poreskom periodu u kojem je nabavka izvršena nije poznat tačan iznos osnovice, u Obrascu POPDV za taj poreski period obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga iskazuje podatak o pretpostavljenom iznosu osnovice. Ako je pretpostavljeni iznos osnovice različit od iznosa osnovice navedenog u računu za promet dobara, odnosno usluga, obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu razlike u polju 8b.4 Obrasca POPDV (ako je iznos osnovice veći od pretpostavljenog), odnosno u polju 8b.5 Obrasca POPDV (ako je iznos osnovice manji od pretpostavljenog).

U polju 8b.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice za:

- promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršen od strane drugog obveznika PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona;

Primer 96:

Privredno društvo "A", obveznik PDV, izvršilo je prodaju sekundarnih sirovina - otpadaka od tekstila privrednom društvu "B", obvezniku PDV, i ispostavilo račun na iznos od 2.000.000 dinara bez obračunatog PDV. U računu je navedena napomena: "PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona". U Obrascu POPDV, u polju 3a.3, obveznik PDV - kupac iskazuje obračunati PDV u iznosu od 400.000 dinara, a u polju 8b.2 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, podatak o iznosu osnovice za taj promet od 2.000.000 dinara.

 

8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

2.000.000

 

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

 

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

 

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

2.000.000

 

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

- promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen od strane drugog obveznika PDV, za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, kao poreski dužnik u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona;

Primer 97:

Obveznik PDV, lice "A", zaključio je ugovor o ugradnji instalacija za klimatizacioni sistem (od svog materijala) sa licem "B", takođe obveznikom PDV. Ugovorena vrednost radova iznosi 700.000 dinara. Po završetku radova lice "A" ispostavilo je račun na ugovoreni iznos bez PDV sa pozivom na član 10. stav 2. tačka 3) Zakona, s obzirom da je predmetni promet dobara svrstan u grupu 43.22 Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u Pravilniku o prometu iz oblasti građevinarstva. Po izvršenom prometu lice "B", kao poreski dužnik, interno je obračunalo PDV po opštoj stopi PDV u iznosu od 140.000 dinara (700.000 H 20%) i taj iznos iskazuje u polju 3a.3 Obrasca POPDV. U polju 8b.2 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, iskazuje podatak o iznosu osnovice za taj promet od 700.000 dinara.

 

8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

700.000

 

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

 

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

 

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

700.000

 

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

- promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže, čija je nabavka izvršena radi dalje prodaje, izvršen od strane drugog obveznika PDV, za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV - primalac dobara, kao poreski dužnik u smislu člana 10. stav 2. tačka 4) Zakona;

Po osnovu predmetnog prometa električne energije i prirodnog gasa poreski dužnik je primalac električne energije i prirodnog gasa, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

1) da isporuku vrši lice koje je obveznik PDV, uključujući i strano lice koje je obveznik PDV u Republici Srbiji;

2) da se isporuka vrši licu koje je obveznik PDV;

3) da se isporuka vrši preko prenosne, transportne, odnosno distributivne mreže; 4) da se dobra nabavljaju radi dalje prodaje.

Primer 98:

Trgovac električnom energijom, obveznik PDV, lice "A", izvršio je nabavku električne energije radi dalje prodaje od obveznika PDV, proizvođača električne energije - hidroelektrane "H" (nije reč o uvozu). Očitavanje stanja električne energije u cilju obračuna isporuke izvršeno je 28. oktobra 2018. godine. Utvrđeno je da je isporučena električna energija u vrednosti od 5.000.000 dinara bez PDV. Istog dana kada je izvršeno očitavanje stanja izdat je račun u kojem je naveden iznos od 5.000.000 dinara bez obračunatog PDV i napomena da PDV nije obračunat u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. tačka 4) Zakona. Trgovac električnom energijom, lice "A", kao poreski dužnik, interno je obračunao PDV po opštoj stopi PDV od 20% u iznosu od 1.000.000 dinara (5.000.000 H 20%) i taj iznos iskazao u polju 3a.3 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV. U polju 8b.2 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iskazan je podatak o iznosu osnovice od 5.000.000 dinara.

 

8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

5.000.000

 

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

 

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

 

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

5.000.000

 

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Specifičnost:

Ako se električna energija i prirodni gas uvoze uz primenu postupka stavljanja u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, u polju 8b.2 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o iznosu osnovice, već se podaci o toj nabavci iskazuju u polju 6.1 Obrasca POPDV u kojem se iskazuju podaci o vrednosti dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje. Pored toga, podaci o obračunatom PDV po tom osnovu iskazuju se u polju 3a.3 Obrasca POPDV.

- promet predmeta založnog prava kod realizacije ugovora o zalozi u skladu sa ugovorom kojim se uređuje založno pravo na pokretnom stvarima, izvršen od strane drugog obveznika PDV, a za koji je obveznik PDV - primalac predmeta založnog prava poreski dužnik u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 5) podtačka (2) Zakona;

Primer 99:

Obveznik PDV, lice "A", radi obezbeđenja svojih potraživanja u iznosu od 700.000 dinara primio je u zalog od obveznika PDV, lica "B", radnu mašinu (bager). Predmet zaloge upisan je u registar zaloge. S obzirom da po isteku ugovorenog roka potraživanja nisu namirena, zalogoprimac je postao vlasnik predmeta zaloge. Procenjeno je da tržišna vrednost bagera iznosi 800.000 dinara i na tu vrednost zalogodavac je izdao račun bez PDV uz poziv na član 10. stav 2. tačka 5) podtačka (2) Zakona. Zalogoprimac je isplatio razliku od 100.000 dinara zalogodavcu, i kao poreski dužnik obračunao PDV u iznosu od 160.000 dinara (800.000 H 20%). Podatak o iznosu obračunatog PDV zalogoprimac - obveznik PDV, lice "A", iskazuje u polju 3a.3 Obrasca POPDV, u koloni u kojoj se iskazuju podaci o obračunatom PDV za promet po opštoj stopi PDV, a podatak o iznosu osnovice za taj promet od 800.000 dinara iskazuje u polju 8b.2 Obrasca POPDV, u koloni u kojoj se iskazuju podaci o osnovici za promet po opštoj stopi PDV.

 

8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

800.000

 

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

 

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

 

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

800.000

 

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

- promet pokretnih dobara i promet usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku, izvršen od strane drugog obveznika PDV,a za koji je obveznik PDV - primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 5) podtačka (3) Zakona;

- promet investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, a za koji je obveznik PDV - primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa članom 36b Zakona.

U polju 8b.2 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o iznosu osnovice za nabavljena dobra i usluge za čiji je promet poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga u skladu sa članom 10. stav 2. tač. 1) do 4) i tačka 5) podtač. (2) i (3) Zakona, a za koji obveznik PDV - poreski dužnik nema obavezu obračunavanja PDV u skladu sa članom 24. Zakona (npr. unos sekundarnih sirovina u slobodnu zonu), što znači da se podaci o ovom prometu ne iskazuju u delu 3a Obrasca POPDV.

Ako je za promet plaćen avans, u polju 8b.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice bez umanjenja za plaćeni avans.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o osnovici za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

Podaci u polju 8b.2 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8b.3 Obrasca POPDV

U polju 8b.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice za nabavljena dobra i usluge bez naknade - promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV bez naknade, a za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, kao poreski dužnik. Reč je o prometu koji se, u skladu sa članom 4. st. 4. i 5. i članom 5. st. 4. i 5. Zakona, izjednačava sa prometom uz naknadu.

Podatak o osnovici za obračunavanje PDV po navedenom osnovu iskazuje se u polju 8b.3Obrasca POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen, nezavisno od toga da li je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga izdao račun za taj promet.

Ako obveznik PDV - prethodni učesnik u prometu dobara, odnosno usluga izvršenog bez naknade nije izdao račun, obveznik PDV - sticalac dobara, odnosno usluga, koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom, procenjuje iznos osnovice shodnom primenom člana 18. st. 1. do 3. Zakona i podatak o tom iznosu iskazuje u polju 8b.3 Obrasca POPDV. Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o osnovici za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

Primer 100:

Obveznik PDV, građevinsko preduzeće, na osnovu ugovora o donaciji, izvršio je građevinske radove na fasadi obveznika PDV - visokoškolske ustanove. Za taj promet obveznik PDV - građevinsko preduzeće izdao je račun na iznos od 1.000.000 dinara u kojem nije iskazan PDV i kojem je navedeno da se po tom računu ne vrši plaćanje. Obveznik PDV, visokoškolska ustanova, kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, dužna je da interno obračuna PDV po opštoj stopi PDV u iznosu od 200.000 dinara. Podatak o osnovici za obračunavanje PDV u iznosu od 1.000.000 dinara obveznik PDV - visokoškolska ustanova iskazuje u polju 8b.3 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, a podatak o iznosu obračunatog PDV od 200.000 dinara u polju 3a.6 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na obračunati PDV za promet po opštoj stopi PDV.

 

8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

 

 

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

1.000.000

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

 

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

 

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

1.000.000

 

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Podaci u polju 8b.3 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8b.4 Obrasca POPDV

U polju 8b.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je povećana osnovica u smislu člana 21. Zakona.

Pravilnikom o izmeni poreske osnovice bliže je uređeno povećanje osnovice za obračunavanje PDV.

Podaci u polju 8b.4 Obrasca POPDV iskazuju se za poreski period u kojem je osnovica povećana, nezavisno od toga da li je promet po osnovu kojeg je povećana osnovica izvršen u istom poreskom periodu ili u nekom od prethodnih poreskih perioda. Naime, u poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV - primaocu dobara, odnosno usluga poznato da je došlo do povećanja osnovice za promet koji je izvršio isporučilac dobara, odnosno usluga, obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga dužan je da podatke o tom povećanju iskaže u polju 8b.4 Obrasca POPDV.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o osnovici za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

Do povećanje osnovice najčešće dolazi zbog naknadnog zaračunavanja sporednih troškova koji su nastali u vezi sa prethodno izvršenim prometom dobara ili usluga.

Primer 101:

Obveznik PDV je u svojstvu izvođača radova na objektu investitora - obveznika PDV izdao dokument o povećanju osnovice iz člana 15. Pravilnika o računima ("knjižno zaduženje") kojim zadužuje investitora za iznos od 500.000 dinara na ime dodatnih troškova za izvedene građevinske radove na objektu. U dostavljenom dokumentu - knjižnom zaduženju nije obračunat PDV sa pozivom na član 10. stav 2. tačka 3) Zakona, jer navedeni iznos ima tretman povećanja osnovice iskazane u ranije izdatoj situaciji za izvedene građevinske radove u skladu sa članom 21. stav 2. Zakona. U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je došlo do povećanja osnovice, obveznik PDV - investitor iskazuje obračunati PDV u iznosu od 100.000 dinara (500.000 H 20%) u polju 3a.4, u koloni koja se odnosi na promet za koji je propisano oporezivanje po opštoj stopi PDV. U polju 8b.4 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na promet za koji je propisano oporezivanje po opštoj stopi PDV, iskazuje se podatak o iznosu za koji je povećana osnovice od 500.000 dinara.

 

8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

 

 

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

500.000

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

 

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

500.000

 

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Podaci u polju 8b.4 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8b.5 Obrasca POPDV

U polju 8b.5 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica u smislu člana 21. Zakona.

Pravilnikom o izmeni poreske osnovice bliže je uređeno smanjenje osnovice za obračunavanje PDV.

Podaci u polju 8b.5 Obrasca POPDV iskazuju se za poreski period u kojem je osnovica smanjena, nezavisno od toga da li je promet po osnovu kojeg je smanjena osnovica izvršen u istom poreskom periodu ili u nekom od prethodnih poreskih perioda. Naime, u poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV - primaocu dobara, odnosno usluga poznato da je došlo do smanjenja osnovice za promet koji je izvršio isporučilac dobara, odnosno usluga, obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga dužan je da podatke o tom smanjenju iskaže u polju 8b.5 Obrasca POPDV.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o osnovici za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

Do smanjenja osnovice najčešće dolazi zbog naknadnog popusta u ceni iz različitih razloga (npr. zbog plaćanja pre ugovorenog roka, reklamacije isporučenih dobara, nabavke dobara u određenoj količini i dr.).

Primer 102:

Na osnovu ugovora o prodaji sekundarnih sirovina zaključenog između obveznika PDV, lica "A" - prodavca i lica "B" - kupca, lice "B" - kupac ostvarilo je popust u ceni za nabavljene sekundarne sirovine u prethodnim poreskim periodima u iznosu od 500.000 dinara jer je u poreskom periodu decembar 2018. godine nabavilo sekundarne sirovine u vrednosti većoj od ugovorene. Obveznik PDV - lice "B" po tom osnovu iskazuje smanjenje obračunatog PDV u iznosu od 100.000 dinara (500.000 H 20%) u polju 3a.5 Obrasca POPDV sa predznakom "minus", u koloni koja se odnosi na promet za koji je propisano oporezivanje po opštoj stopi PDV. U polju 8b.5 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na promet za koji je propisano oporezivanje po opštoj stopi PDV, iskazuje se podatak o iznosu za koji je smanjena osnovica (- 500.000 dinara).

 

8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

 

 

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

 

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

- 500.000

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

0

 

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Podaci u polju 8b.5 Obrasca POPDV iskazuju se isključivo sa predznakom "minus".

• Polje 8b.6 Obrasca POPDV

U polju 8b.6 Obrasca POPDV automatski se iskazuju podaci o ukupnom iznosu osnovice za nabavljena dobra i usluge, kao zbir iznosa iz polj. 8b.1 do 8b.5 Obrasca POPDV, u odgovarajućim kolonama koje se odnose na nabavku dobara i usluga čiji se promet oporezuje po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV. Ove podatke ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir iznosa u koloni "Opšta stopa - osnovica", odnosno "Posebna stopa - osnovica" negativan, u polju 8b.6 Obrasca POPDV biće automatski iskazana "0".

• Polje 8b.7 Obrasca POPDV

U polju 8b.7 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o plaćenom avansu za promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o plaćenom avansu za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

U ovom polju Obrasca POPDV podaci se iskazuju za poreski period u kojem je avans plaćen.

Ako je u istom poreskom periodu plaćen avans i izvršena nabavka dobra, odnosno usluga, u polju 8b.7 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o plaćenom avansu.

Primer 103:

Obveznik PDV - lice "A" vrši nabavku prirodnog gasa radi dalje prodaje i svom dobavljaču, obvezniku PDV - licu "B", platio je avans 15. oktobra 2018. godine u iznosu od 3.000.000 dinara (ne vrši se uvoz gasa). U poreskom periodu kada je uplaćen avans nije izvršena isporuka prirodnog gasa. Obveznik PDV - lice "A" po osnovu plaćenog avansa, kao poreski dužnik, obračunava PDV primenom posebne stope PDV u iznosu od 300.000 dinara (3.000.000 h 10%) i taj iznos iskazuje u polju 3a.8 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na promet za koji je propisano oporezivanje po posebnoj stopi PDV. U polju 8b.7 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na promet za koji je propisano oporezivanje po posebnoj stopi PDV, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatak o plaćenom avansu u iznosu od 3.000.000 dinara.

 

Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

 

 

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

 

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

 

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

 

 

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

3.000.000

Podaci u polju 8b.7 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

3.9.3 Deo8v Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b

U delu 8v Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga u Republici od drugog obveznika PDV na čiji promet ne postoji obaveza obračunavanja PDV.

Reč je o nabavljenim dobrima i uslugama za čiji promet obavezu obračunavanja PDV nema ni obveznik PDV koji je izvršio taj promet niti obveznik PDV kojem je taj promet izvršen. S tim u vezi, u delu 8v Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga za koji se, u skladu sa članom 6. i 6a Zakona, smatra da nije izvršen, kao i o prometu dobara i usluga za koji je, u skladu sa čl. 24. i 25. Zakona, propisano poresko oslobođenje.

• Polje 8v.1 Obrasca POPDV

U polju 8v.1Obrasca POPDViskazuju se podaci o stečenoj celokupnoj ili delu imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavljenim dobrima i uslugama u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje.

Pravilnikom o prenosu imovine bliže je uređeno šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona.

U polju 8v.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

a) stečenoj celokupnoj ili delu imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, i to podaci o:

- iznosu naknade, ako je prenos imovine ili dela imovine izvršen uz naknadu;

- iznosu za koji je povećana naknada;

- iznosu za koji je smanjena naknada;

- tržišnoj vrednosti, ako je prenos imovine ili dela imovine izvršen kao ulog;

- vrednosti (koja se određuje u skladu sa članom 18. st. 1. do 3. Zakona), ako je prenos imovine ili dela imovine izvršen bez naknade,

b) nabavci dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, zaključenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno privatno partnerstvo i koncesije u skladu sa članom 6a Zakona, i to podaci o:

- iznosu naknade, ako je promet dobara i usluga izvršen uz naknadu;

- iznosu za koji je povećana naknada;

- iznosu za koji je smanjena naknada;

- tržišnoj vrednosti, ako je promet dobara, odnosno usluga izvršen kao ulog;

- vrednosti (koja se određuje u skladu sa članom 18. st. 1. do 3. Zakona), ako je promet dobara, odnosno usluga izvršen bez naknade.

Podatke o iznosu naknade, odnosno vrednosti prenosa, odnosno prometa obveznik PDV - primalac iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je prenos, odnosno promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primio račun u kojem su kao datum prenosa, odnosno prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je prenos, odnosno promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je izvršen prenos, odnosno promet, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen prenos, odnosno promet, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je prenos, odnosno promet izvršen, podatke o iznosu naknade, odnosno vrednosti prenosa, odnosno prometa iskazuje u polju 8v.1 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen.

Podatak o iznosu za koji je povećana naknada, odnosno vrednost i podatak o iznosu za koji je smanjena naknada, odnosno vrednost iskazuju se u polju 8v.1 Obrasca POPDV na osnovu dokumenta o povećanju, odnosno smanjenju naknade, odnosno vrednosti shodno prethodno datom objašnjenju koje se odnosi na iskazivanje podataka o iznosu naknade, odnosno vrednosti prenosa celokupne ili dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, odnosno prometa u skladu sa članom 6a Zakona u polju 8v.1 Obrasca POPDV.

U polju 8v.1 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o avansu plaćenom za prenos imovine ili dela imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona i podaci o avansu plaćenom za promet dobara i usluga iz člana 6a Zakona.

Primer 104:

Obveznik PDV - lice "A", koje obavlja delatnost proizvodnje sokova, dana 1. jula 2018. godine zaključio je ugovor čiji je predmet prenos celokupne imovine sa obveznikom PDV - licem "B" i po tom osnovu izdao račun u skladu sa članom 9. Pravilnika o računima. Ugovoreno je da će po tom osnovu obveznik PDV - lice "B" platiti obvezniku PDV - licu "A" iznos od 50.000.000 dinara u šest mesečnih rata. Obveznik PDV - lice "B" nastavlja da obavlja delatnost proizvodnje sokova, što znači da su ispunjeni uslovi za primenu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona. U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, u polju 8v.1, obveznik PDV - lice "B" iskazuje podatak o naknadi za taj prenos u iznosu od 50.000.000 dinara.

 

8v Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b

Naknada/vrednost

8v.1

Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

50.000.000

8v.2

Dobra i usluge uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

 

8v.3

Dobra i usluge bez naknade, osim iz tačke 8v.1

 

8v.4

Ukupna naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8v.1+8v.2+8v.3)

50.000.000

Podatak u polju 8v.1 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 8v.2 Obrasca POPDV

U polju 8v.2Obrasca POPDViskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga, koja se vrši uz naknadu, po osnovu prometa za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 24. Zakona, odnosno poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25. Zakona.

U polju 8v.2 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga u skladu sa članom 6. i 6a Zakona.

U polju 8v.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- iznosu naknade za nabavku dobara i usluga za čiji je promet propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 24. Zakona;

- iznosu za koji je povećana naknada za nabavljena dobra i usluge za čiji je promet propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 24. Zakona;

- iznosu za koji je smanjena naknada za nabavljena dobra i usluge za čiji je promet propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 24. Zakona;

- iznosu naknade za nabavku dobara i usluga za čiji je promet propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25. Zakona;

- iznosu za koji je povećana naknada za nabavljena dobra i usluge za čiji je promet propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25. Zakona;

- iznosu za koji je smanjena naknada za nabavljena dobra i usluge za čiji je promet propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25. Zakona.

U polju 8v.2 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o nabavci investicionog zlata i uslugama posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koje ne postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa članom 36b Zakona.

Podatke o iznosu naknade za promet dobara i usluga iz čl. 24. i 25. Zakona za koji postoji obaveza izdavanja računa u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o računima, obveznik PDV - primalac iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je izvršen promet, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen promet, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa iskazuje u polju 8v.2 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen.

Ako za promet iz člana 25. Zakona za koji se iskazuju podaci o iznosu naknade u polju 8v.2 Obrasca POPDV ne postoji obaveza izdavanja računa u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o računima, što znači da obveznik PDV koji vrši predmetni promet može, ali ne mora da izda račun za taj promet, podaci se iskazuju na sledeći način:

- ako je za promet izdat račun, podaci o iznosu naknade iskazuju se na osnovu računa o izvršenom prometu u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period obveznik PDV primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen promet, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je izvršen promet, podatke o iznosu naknade iskazuje u polju 8v.2 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen;

- ako za promet nije izdat račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena koji sadrži podatak o iznosu naknade, obveznik PDV u polju 8v.2 Obrasca POPDV iskazuje podatak o tom iznosu.

Podatak o iznosu za koji je povećana naknada, odnosno podatak o iznosu za koji je smanjena naknada za nabavljena dobra i usluge iskazuje se u polju 8v.2 Obrasca POPDV shodno prethodno datim objašnjenjima, nezavisno od toga da li je promet dobara i usluga izvršen u tom ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

U polju 8v.2 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o avansu plaćenom za nabavku dobara i usluga za čiji je promet propisano poresko oslobođenje u skladu sa čl. 24. i 25. Zakona, uključujući i podatke o avansu za nabavku investicionog zlata i usluge posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koje ne postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa članom 36b Zakona.

Primer 105:

Obveznik PDV - lice "A" izvršio je obvezniku PDV sa sedištem u Beogradu - licu "B" uslugu prevoza dobara povezanu sa uvozom dobara stavljenih u slobodan promet. Na uvoz dobara obračunat je PDV. Vrednost usluge prevoza u iznosu od 200.000 dinara uračunata je u osnovicu za obračunavanje PDV za uvoz dobara, što znači da je usluga prevoza dobara oslobođena PDV u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 1) Zakona. U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet usluge prevoza (okončan prevoz) i primljen račun, u polju 8v.2, obveznik PDV - lice "B" iskazuje podatak o naknadi za uslugu prevoza u iznosu od 200.000 dinara.

 

8v Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b

Naknada/vrednost

8v.1

Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

 

8v.2

Dobra i usluge uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

200.000

8v.3

Dobra i usluge bez naknade, osim iz tačke 8v.1

 

8v.4

Ukupna naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8v.1+8v.2+8v.3)

200.000

 

Primer 106:

Obveznik PDV - lice "A" (prodavac) zaključio je ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta sa obveznikom PDV - licem "B" (kupac). Ugovor sadrži podatke propisane Zakonom i članom 8. Pravilnika o računima. Kupoprodajna cena iznosi 4.000.000 dinara. Promet poljoprivrednog zemljišta oslobođen je PDV u skladu sa članom 25. stav 2. tačka 2) Zakona. U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je zaključen ugovor, u polju 8v.2, obveznik PDV - lice "B" (kupac) iskazuje podatak o naknadi za promet zemljišta u iznosu od 4.000.000 dinara.

 

8v Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b

Naknada/vrednost

8v.1

Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

 

8v.2

Dobra i usluge uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

4.000.000

8v.3

Dobra i usluge bez naknade, osim iz tačke 8v.1

 

8v.4

Ukupna naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8v.1+8v.2+8v.3)

4.000.000

Podatak u polju 8v.2 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 8v.3 Obrasca POPDV

U polju 8v.3Obrasca POPDViskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga, koja se vrši bez naknade, po osnovu prometa za koji se, u skladu sa članom 6. stav 1. tač. 2) do 4) Zakona, smatra da nije izvršen, kao i po osnovu prometa za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 24. Zakona, odnosno poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25. Zakona, uključujući i podatke o nabavci investicionog zlata i uslugama posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koje ne postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa članom 36b Zakona.

U polju 8v.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o vrednosti nabavljenih dobara i usluga, i to podatak o:

- vrednosti zamene dobara u garantnom roku iz člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona (Pravilnikom o zameni dobara u garantnom roku bliže je uređena zamena dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet nije izvršen);

- vrednosti poslovnih uzoraka iz člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona (Pravilnikom o prometu bez naknade bliže je uređeno šta se smatra poslovnim uzorcima);

- vrednosti reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti (Pravilnikom o prometu bez naknade bliže je uređeno šta se smatra reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti);

- vrednosti dobara i usluga za čiji je promet propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 24. Zakona;

- vrednosti dobara i usluga za čiji je promet propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 25. Zakona;

- vrednosti investicionog zlata i usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koje ne postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa članom 36b Zakona.

U zavisnosti od toga da li je za promet dobara i usluga bez naknade izdat račun ili ne, imajući u vidu da za najveći broj slučajeva obveznik PDV nema obavezu izdavanja računa za promet bez naknade, podaci se iskazuju na sledeći način:

- ako je za promet dobara i usluga bez naknade isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga izdao račun, podaci o vrednosti prometa iskazuju se na osnovu računa o izvršenom prometu. Podatke o vrednosti prometa obveznik PDV - primalac iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je nabavio dobra, odnosno usluge, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara, odnosno usluga, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke o vrednosti prometa iskazuje u polju 8a.2 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen;

- ako za promet dobara i usluga bez naknade isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije izdao račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o poklonu), koji sadrži podatak o vrednosti dobara, odnosno usluga čiji se promet vrši bez naknade, primalac dobara i usluga u polju 8v.3

Obrasca POPDV iskazuje podatak o toj vrednosti;

- ako za promet dobara i usluga bez naknade isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije izdao račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o poklonu), koji ne sadrži podatak o vrednosti dobara, odnosno usluga čiji se promet vrši bez naknade, odnosno ako takav dokument nije sačinjen, primalac dobara i usluga u polju 8v.3 Obrasca POPDV ne iskazuje podatke o tom prometu.

Primer 107:

Obveznik PDV - lice "A" dobio je reklamni materijal od obveznika PDV - lica "B" bez naknade. Vrednost reklamnog materijala iznosi 100.000 dinara. Za poklonjeni reklamni materijal izdat je račun sa iskazanom vrednošću reklamnog materijala i naznakom da se po tom osnovu neće vršiti plaćanje. U Obrascu POPDV, u polju 8v.3, obveznik PDV - lice "A" iskazuje iznos od 100.000 dinara.

 

8v Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b

Naknada/vrednost

8v.1

Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

 

8v.2

Dobra i usluge uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

 

8v.3

Dobra i usluge bez naknade, osim iz tačke 8v.1

100.000

8v.4

Ukupna naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8v.1+8v.2+8v.3)

100.000

Podaci u polju 8v.3 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8v.4 Obrasca POPDV

U polju 8v.4 Obrasca POPDV automatski se iskazuje podatak o ukupnom iznosu naknade, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga u Republici od drugog obveznika PDV na čiji promet ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao zbir iznosa iz polj. 8v.1, 8v.2 i 8v.3 Obrasca POPDV. Ovaj podatak ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunava automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir iznosa negativan, u polju 8v.4 Obrasca POPDV biće automatski iskazana "0".

Primer 108:

Obveznik PDV - lice "A", koji se bavi ugostiteljstvom, u poreskom periodu jul 2018. godine izvršio je sledeće:
- na osnovu ugovora o prenosu celokupne imovine zaključenog dana 10. jula 2018. godine sa obveznikom PDV - licem "B", koji se takođe bavi ugostiteljstvom, izvršio je nabavku celokupne imovine (uz naknadu), koju čini ugostiteljska oprema za vršenje delatnosti ugostiteljstva, u iznosu od 1.200.000 dinara. Obveznik PDV - lice "B" izdao je račun obvezniku PDV - licu "A" na dan izvršenog prenosa, sa specifikacijom dobara koja čine predmetnu imovinu, u skladu sa članom 9. Pravilnika o računima. S obzirom da obveznik PDV - lice "A" nastavlja da obavlja delatnost ugostiteljstva, ispunjeni su uslovi za primenu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona;
- na osnovu ugovora o prodaji stana zaključenog dana 15. jula 2018. godine kupio je stan od obveznika PDV - lica "C" (koji je stekao stan kupovinom 2011. godine). Obveznik PDV - lice "C" ispostavio je račun bez obračunatog PDV na iznos od 3.000.000 dinara, a u računu je naznačeno da PDV nije obračunat u skladu sa članom 25. stav 2. tačka 3) Zakona;
- dobio je besplatno uzorke vina u ambalaži koja je različita od ambalaže u kojoj se vino stavlja u promet i od dobavljača - obveznika PDV - lica "D" primio račun bez obračunatog PDV u kojem je navedena napomena da PDV nije obračunat u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 3) Zakona. U računu je navedena i vrednost vina u iznosu od 10.000 dinara, bez obaveze plaćanja.
U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, u delu 8v, obveznik PDV - lice "A" iskazuje sledeće podatke:
- u polju 8v.1 podatak o naknadi za sticanje celokupne imovine u iznosu od 1.200.000 dinara;
- u polju 8v.2 podatak o naknadi za kupovinu stana u iznosu od 3.000.000 dinara;
- u polju 8v.3 podatak o vrednosti uzoraka vina u iznosu od 10.000 dinara.

 

8v Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b

Naknada/vrednost

8v.1

Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

1.200.000

8v.2

Dobra i usluge uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

3.000.000

8v.3

Dobra i usluge bez naknade, osim iz tačke 8v.1

10.000

8v.4

Ukupna naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8v.1+8v.2+8v.3)

4.210.000

 

U slučaju da je, pored prethodno opisanih nabavki dobara, u istom poreskom periodu izvršeno i smanjenje naknade za objekat za vršenje delatnosti čija je nabavka izvršena u prethodnom poreskom periodu (uz obavezu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava), za iznos od 1.700.000 dinara, obveznik PDV - lice "A" iskazao bi u Obrascu POPDV, u delu 8v, sledeće podatke:
- u polju 8v.1 podatak o naknadi za sticanje celokupne imovine u iznosu od 1.200.000 dinara;
- u polju 8v.2 podatak o naknadi za kupovinu stana (3.000.000 dinara) umanjenom za iznos smanjenja naknade za nabavku objekata (- 1.700.000 dinara), što iznosi 1.300.000 dinara;
- u polju 8v.3 podatak o vrednosti uzoraka vina u iznosu od 10.000 dinara.

 

8v Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tač. 8a i 8b

Naknada/vrednost

8v.1

Sticanje celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i nabavka dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

1.200.000

8v.2

Dobra i usluge uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade

1.300.000

8v.3

Dobra i usluge bez naknade, osim iz tačke 8v.1

10.000

8v.4

Ukupna naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga (8v.1+8v.2+8v.3)

2.510.000

3.9.4 Deo 8g Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

U delu 8g Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice za nabavku dobara i usluga u Republici od stranih lica koji nisu obveznici PDV. Reč je o oporezivom prometu koji u Republici izvrše strana lica koja nisu obveznici PDV obvezniku PDV koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 3) Zakona.

• Polje 8g.1 Obrasca POPDV

U polju 8g.1Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice na koju se obračunava PDV za promet dobara i usluga uz naknadu, koji je u Republici izvršilo strano lice koje nije obveznik PDV obvezniku PDV. Reč je o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, a čije je mesto prometa, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, u Republici. Za predmetni promet, obveznik PDV - poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona sačinjava interni račun u skladu sa članom 24b Pravilnika o računima.

Podaci o iznosu osnovice iskazuju se za poreski period u kojem je promet izvršen, nezavisno od toga da li je isporučilac dobara, odnosno usluga izdao račun za taj promet. Ako u poreskom periodu u kojem je nabavka izvršena nije poznat tačan iznos osnovice, u Obrascu POPDV za taj poreski period obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga iskazuje podatak o pretpostavljenom iznosu osnovice. Ako je pretpostavljeni iznos osnovice različit od iznosa osnovice navedenog u računu za promet dobara, odnosno usluga, obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu razlike u polju 8g.3 Obrasca POPDV (ako je iznos osnovice veći od pretpostavljenog), odnosno u polju 8g.4 Obrasca POPDV (ako je iznos osnovice manji od pretpostavljenog).

U polju 8g.1 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o iznosu osnovice po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona (kada po osnovu izdatog računa dolazi do nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom) koje pruža strano lice koje nije obveznik PDV, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona. U ovom slučaju, ako je dan kada je strano lice izdalo račun i dan kada je poreski dužnik primio račun nisu u istom poreskom periodu, poreski dužnik, u skladu sa članom 24b stav 2. Pravilnika o računima, sačinjava interni račun u poreskom periodu u kojem je primio račun stranog lica.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o osnovici za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

Ako je za promet stranog lica plaćen avans, u polju 8g.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice bez umanjenja za plaćeni avans.

U polju 8g.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o osnovici, nezavisno od toga da li obveznik PDV ima pravo da PDV za promet stranog lica obračunat na tu osnovicu, o kojem se iskazuju podaci u delu 3a, u polju 3a.2 Obrasca POPDV, odbije kao prethodni porez.

Primer 109:

Strano lice, koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji, izvršilo je uslugu posredovanja kod prometa dobara koja se iz inostranstva isporučuju kupcima van teritorije Republike Srbije, obvezniku PDV, licu "A", čije je sedište u Beogradu, i ispostavilo račun za usluge posredovanja na iznos od 5.000 eura. S obzirom da je u ovom slučaju, shodno članu 12. st. 4. i 7. Zakona, mesto prometa usluge posredovanja u Republici Srbiji, primalac usluge, obveznik PDV, lice "A", kao poreski dužnik, izvršio je interni obračun PDV za predmetnu uslugu posredovanja primenom propisane stope (20%) na iznos dinarske protivvrednosti naknade na dan izvršenog prometa, uz pretpostavljeni kurs od 120 dinara za evro (600.000 H 20% = 120.000 dinara). Tako obračunati PDV iskazuje se u polju 3a.2 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV. Podatak o osnovici u iznosu od 600.000 dinara iskazuje u polju 8g.1 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV.

 

8g Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8g.1

Dobra i usluge

600.000

 

8g.2

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8g.3

Izmena osnovice - povećanje

 

 

8g.4

Izmena osnovice - smanjenje

 

 

8g.5

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1+8g.2+8g.3+8g.4)

600.000

 

8g.6

Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Napomene:

- ako se usluga koju pruža strano lice oporezuje i PDV i porezom po odbitku u skladu sa zakonom, u osnovicu za obračunavanja PDV uračunava se i iznos poreza po odbitku, nezavisno od toga da li je obaveza za obračunavanje poreza po odbitku nastala u vreme nastanka poreske obaveze za PDV;

- ako je strano lice u skladu sa propisima svoje države obračunalo PDV za određeni promet dobara ili usluga koji je u Republici Srbiji izvršilo obvezniku PDV, u osnovicu za obračunavanje PDV u skladu sa Zakonom uračunava se i iznos PDV obračunat u skladu sa propisima države stranog lica.

Primer 110:

Strano lice, koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji, iznajmilo je poslovni prostor koji se nalazi u Novom Sadu obvezniku PDV - pravnom licu, na period od dve godine. Ugovor je zaključen 1. oktobra 2018. godine. Mesečna zakupnina iznosi 3.000 evra bruto. Sa državom čiji je rezident strano lice - zakupodavac, Republika Srbija nema zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Prihod nerezidentnog pravnog lica oporezuje se porezom po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica. U ovom slučaju, u osnovicu za obračunavanje PDV uračunava se i iznos poreza po odbitku. S tim u vezi, osnovica za obračunavanje PDV za poreski period oktobar 2018. godine iznosi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan 31. oktobra 2018. godine. Ako je vrednost evra na taj dan 120 dinara, osnovica za obračunavanje PDV iznosiće 360.000 dinara. U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, u polju 8g.1, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV iskazaće podatak o osnovici u iznosu od 360.000 dinara.

 

8g Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8g.1

Dobra i usluge

360. 000

 

8g.2

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8g.3

Izmena osnovice - povećanje

 

 

8g.4

Izmena osnovice - smanjenje

 

 

8g.5

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1+8g.2+8g.3+8g.4)

360.000

 

8g.6

Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Podaci u polju 8g.1 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8g.2 Obrasca POPDV

U polju 8g.2Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu osnovice na koju se obračunava PDV za promet dobara i usluga, koji je u Republici izvršilo strano lice koje nije obveznik PDV obvezniku PDV, bez naknade. Reč je o prometu za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, a čije je mesto prometa, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, u Republici. Za predmetni promet, obveznik PDV - poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona sačinjava interni račun u skladu sa članom 24b Pravilnika o računima.

Podaci o iznosu osnovice iskazuju se za poreski period u kojem je promet izvršen, nezavisno od toga da li je isporučilac dobara, odnosno usluga izdao račun za taj promet.

Ako strano lice za izvršeni promet bez naknade nije izdalo račun, obveznik PDV - sticalac dobara, odnosno usluga, koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom, procenjuje iznos osnovice shodnom primenom člana 18. st. 1. do 3. Zakona i podatak o tom iznosu iskazuje u polju 8g.2 Obrasca POPDV.

U polju 8g.2 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o iznosu osnovice po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona koje bez naknade pruža strano lice koje nije obveznik PDV, usluge neposredno povezane sa tim uslugama i usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona. U ovom slučaju, ako je dan kada je strano lice izdalo račun i dan kada je poreski dužnik primio račun nisu u istom poreskom periodu, poreski dužnik, u skladu sa članom 24b stav 2. Pravilnika o računima, sačinjava interni račun u poreskom periodu u kojem je primio račun stranog lica.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o osnovici za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

U polju 8g.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o osnovici, nezavisno od toga da li obveznik PDV ima pravo da PDV za promet stranog lica obračunat na tu osnovicu, o kojem se iskazuju podaci u delu 3a, u polju 3a.6 Obrasca POPDV, odbije kao prethodni porez.

Podaci u polju 8g.2 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8g.3 Obrasca POPDV

U polju 8g.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je povećana osnovica za nabavljena dobra i usluge u smislu člana 21. Zakona.

Pravilnikom o izmeni poreske osnovice bliže je uređeno povećanje osnovice za obračunavanje PDV.

Podaci u polju 8g.3 Obrasca POPDV iskazuju se za poreski period u kojem je osnovica povećana, nezavisno od toga da li je promet po osnovu kojeg je povećana osnovica izvršen u istom poreskom periodu ili u nekom od prethodnih poreskih perioda. Naime, u poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV - primaocu dobara, odnosno usluga poznato da je došlo do povećanja osnovice za promet koji je izvršio isporučilac dobara, odnosno usluga, obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga dužan je da podatke o tom povećanju iskaže u polju 8g.3 Obrasca POPDV.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o osnovici za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

Do povećanja osnovice najčešće dolazi zbog naknadnog zaračunavanja sporednih troškova koji su nastali u vezi sa prethodno izvršenim prometom dobara ili usluga.

Ako u poreskom periodu u kojem je nabavka izvršena nije poznat tačan iznos osnovice, u Obrascu POPDV za taj poreski period, u polju 8g.1, obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga navodi podatak o pretpostavljenom iznosu osnovice. Ako je iznos osnovice veći od pretpostavljenog, obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu razlike u polju 8g.3 Obrasca POPDV.

Primer 111:

Obveznik PDV - lice "A" je dana 30. septembra 2018. godine nabavio dobra od stranog lica iz Mađarske (koje nije obveznik PDV u Republici). Ugovorena vrednost isporuke iznosi 5.000 evra, uključujući i eventualne dodatne troškove stranog lica. Mesto prometa dobara je u Republici. Strano lice izdalo je račun dana 18. oktobra 2018. godine u kojem je iskazana naknada za isporučena dobra u iznosu od 5.100 evra (dinarska protivvrednost 612.000 dinara). Račun je primljen dana 22. oktobra 2018. godine. Na dan prometa dobara obveznik PDV - lice "A" je, kao poreski dužnik, sačinio interni račun i obračunao PDV na pretpostavljeni iznos naknade (koji je u konkretnom slučaju i iznos osnovice) za promet stranog lica od 5.000 eura, koji u dinarskoj protivvrednosti, uz pretpostavljeni kurs od 120 dinara za evro, iznosi 600.000 dinara. Obračunati PDV iznosi 100.000 dinara. Na dan 22. oktobra 2018. godine obveznik PDV - lice "A" interno obračunava PDV na razliku između iznosa osnovice i iznosa pretpostavljene osnovice (612.000 - 600.000 = 12.000 H 20% = 2.400 dinara). Obračunati PDV iznosi 2.400 dinara. U Obrascu POPDV za poreski period septembar 2018. godine, u polju 8g.1, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - lice "A" iskazuje pretpostavljeni iznos osnovice od 600.000 dinara, a u polju 3a.2, u koloni koja se odnosi na PDV za promet po opštoj stopi PDV, iznos obračunatog PDV od 100.000 dinara. U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, u polju 8g.3, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, obveznik PDV - lice "A" iskazuje iznos za koji je povećana osnovica od 12.000 dinara, a u polju 3a.4, u koloni koja se odnosi na PDV za promet po opštoj stopi PDV, povećanje obračunatog PDV u iznosu od 2.400 dinara.

(1) Obrazac POPDV za poreski period septembar 2018. godine

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

100.000

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

100.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

100.000

 

 

8g Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8g.1

Dobra i usluge

600.000

 

8g.2

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8g.3

Izmena osnovice - povećanje

 

 

8g.4

Izmena osnovice - smanjenje

 

 

8g.5

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1+8g.2+8g.3+8g.4)

600.000

 

8g.6

Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

(2) Obrazac POPDV za poreski period oktobar 2018. godine

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

2.400

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

2.400

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

2.400

 

 

8g Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8g.1

Dobra i usluge

 

 

8g.2

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8g.3

Izmena osnovice - povećanje

12.000

 

8g.4

Izmena osnovice - smanjenje

 

 

8g.5

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1+8g.2+8g.3+8g.4)

12.000

 

8g.6

Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Podaci u polju 8g.3 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8g.4 Obrasca POPDV

U polju 8g.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica za nabavljena dobra i usluge u smislu člana 21. Zakona.

Pravilnikom o izmeni poreske osnovice bliže je uređeno smanjenje osnovice za obračunavanje PDV.

Podaci u polju 8g.4 Obrasca POPDV iskazuju se za poreski period u kojem je osnovica smanjena, nezavisno od toga da li je promet po osnovu kojeg je smanjena osnovica izvršen u istom poreskom periodu ili u nekom od prethodnih poreskih perioda. Naime, u poreskom periodu u kojem je obvezniku PDV - primaocu dobara, odnosno usluga poznato da je došlo do smanjenja osnovice za promet koji je izvršio isporučilac dobara, odnosno usluga, obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga dužan je da podatke o tom smanjenju iskaže u polju 8g.4 Obrasca POPDV.

Podaci se iskazuju u odgovarajućim kolonama u zavisnosti od toga da li je reč o podacima o osnovici za promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV.

Do smanjenja osnovice najčešće dolazi zbog naknadnog popusta u ceni iz različitih razloga (npr. zbog plaćanja pre ugovorenog roka, reklamacije isporučenih dobara, nabavke dobara u određenoj količini i dr.).

Ako u poreskom periodu u kojem je nabavka izvršena nije poznat tačan iznos osnovice, u Obrascu POPDV za taj poreski period, u polju 8g.1, obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga navodi podatak o pretpostavljenom iznosu osnovice. Ako je iznos osnovice manji od pretpostavljenog, obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu razlike u polju 8g.4 Obrasca POPDV.

Primer 112:

Obveznik PDV - pravno lice zaključio je dana 1. jula 2018. godine ugovor o korišćenju baze podataka (autorska naknada) sa stranim pravnim licem koje u Republici nije obveznik PDV, na period od mesec dana. Naknada za uslugu stranog lica iznosi 1.000 evra neto.
Ugovorom o korišćenju baze podataka predviđeno je da će strano lice izdati račun obvezniku PDV - pravnom licu u roku od 20 dana po isteku ugovora, a da će obveznik PDV - pravno lice platiti naknadu stranom licu u roku od 20 dana od dana prijema računa. Strano lice dostavilo je račun i potvrdu o rezidentnosti dana 18. avgusta 2018. godine. Obveznik PDV - pravno lice platio je naknadu dana 2. septembra 2018. godine.
U opisanom slučaju promet usluge korišćenja baze podataka nastaje dana 31. jula 2018. godine. U internom računu koji sačinjava obveznik PDV - pravno lice na dan prometa (pretpostavljena vrednost evra na taj dan po srednjem kursu NBS iznosi 120 dinara), PDV je obračunat na osnovicu u koju je uključen porez po odbitku. U Obrascu POPDV za jul 2018. godine iskazani su sledeći podaci:
- u polju 3a.2, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, iznos obračunatog PDV od 30.000 dinara (150.000 H 20% = 30.000 dinara);
- u polju 8g.1, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, iznos osnovice od 150.000 dinara (1.000 H 25% = 1.250 evra H 120 = 150.000 dinara).
U Obrascu POPDV za avgust 2018. godine (u kojem obveznik PDV - pravno lice poseduje potvrdu o rezidentnosti stranog lica, što znači da dolazi do smanjenja osnovice za obračunavanje PDV nezavisno od toga što u tom poreskom periodu nije izvršeno plaćanje) iskazani su sledeći podaci:
- u polju 3a.5, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, iznos za koji je smanjen obračunati PDV (zbog smanjenja osnovice) koji se iskazuje sa predznakom "minus" (- 6.000 dinara);
- u polju 8g.4, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, iznos za koji je smanjena osnovica koji se iskazuje sa predznakom "minus" (- 30.000 dinara).
Napomena: ako se srednji kurs NBS za evro na dan plaćanja naknade za uslugu stranog lica razlikuje od srednjeg kursa NBS za evro na dan prometa usluge, ta razlika ne dovodi do izmene iznosa osnovice i iznosa PDV za promet usluge stranog lica.

(1) Obrazac POPDV za poreski period jul 2018. godine

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

30.000

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

30.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

30.000

 

 

8g Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8g.1

Dobra i usluge

150.000

 

8g.2

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8g.3

Izmena osnovice - povećanje

 

 

8g.4

Izmena osnovice - smanjenje

 

 

8g.5

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1+8g.2+8g.3+8g.4)

150.000

 

8g.6

Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

(2) Obrazac POPDV za poreski period avgust 2018. godine

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

- 6.000

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

- 6.000

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

- 6.000

 

 

8g Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8g.1

Dobra i usluge

 

 

8g.2

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8g.3

Izmena osnovice - povećanje

 

 

8g.4

Izmena osnovice - smanjenje

- 30.000

 

8g.5

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1+8g.2+8g.3+8g.4)

0

 

8g.6

Naknada ili deo naknade izvršenog plaćen pre prometa (avans)

 

 

Podaci u polju 8g.4 Obrasca POPDV iskazuju se isključivo sa predznakom "minus".

• Polje 8g.5 Obrasca POPDV

U polju 8g.5 Obrasca POPDV automatski se iskazuju podaci o ukupnom iznosu osnovice za nabavku dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV. Reč je o oporezivom prometu koji u Republici izvrše strana lica koja nisu obveznici PDV obvezniku PDV koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 3) Zakona. Ove podatke ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir iznosa negativan, u polju 8g.5 Obrasca POPDV biće automatski iskazana "0".

• Polje 8g.6 Obrasca POPDV

U polju 8g.6 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu plaćenog avansa stranom licu koje nije obveznik PDV u Republici, za oporezivi promet po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV, koji će to strano lice izvršiti u Republici obvezniku PDV. Reč je o plaćenom avansu za promet stranog lica za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga.

Ako je u istom poreskom periodu plaćen avans i izvršen promet, u polju 8g.6 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o iznosu plaćenog avansa.

Primer 113:

U poreskom periodu septembar 2018. godine, obveznik PDV je uplatio avans od 60% stranom licu koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji za nabavku nameštaja koji se nalazi u poslovnoj zgradi stranog lica u Kragujevcu. Ugovorena cena za nameštaj iznosi 6.000 evra. Dana 20. oktobra 2018. godine strano lice isporučilo je nameštaj obvezniku PDV, a obveznik PDV je uplatio preostali iznos naknade stranom licu. Na dan plaćanja avansa srednji kurs NBS za evro iznosi 120 dinara, a na dan isporuke nameštaja 121 dinar.
U Obrascu POPDV za septembar 2018. godine, obveznik PDV iskazuje sledeće podatke:
- u polju 8g.6, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, podatak o plaćenom avansu u iznosu od 432.000 dinara (3.600 evra H 120 = 432.000 dinara; - u polju 3a.8, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, podatak o obračunatom PDV u iznosu od 86.400 dinara.
U Obrascu POPDV za oktobar 2018. godine, obveznik PDV iskazuje sledeće podatke:
- u polju 3a.2, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, podatak o obračunatom PDV u iznosu od 58.080 dinara (6.000 - 3.600 (avans)) = 2.400 H 121 = 290.400 H 20% = 58.080);
- u polju 8g.1, u koloni koja se odnosi na promet po opštoj stopi PDV, podatak o iznosu osnovice za promet stranog lica od 722.400 dinara (3.600 H 120 + 2.400 H 121 = 432.000 + 290.400 = 722.400 dinara).

(1) Obrazac POPDV za poreski period septembar 2018. godine

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

 

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

86.400

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

86.400

 

 

8g Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8g.1

Dobra i usluge

 

 

8g.2

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8g.3

Izmena osnovice - povećanje

 

 

8g.4

Izmena osnovice - smanjenje

 

 

8g.5

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1+8g.2+8g.3+8g.4)

 

 

8g.6

Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans)

432.000

 

(2) Obrazac POPDV za poreski period oktobar 2018. godine

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

58.080

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

 

 

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

 

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

58.080

 

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

 

 

 

8g Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8g.1

Dobra i usluge

722.400

 

8g.2

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8g.3

Izmena osnovice - povećanje

 

 

8g.4

Izmena osnovice - smanjenje

 

 

8g.5

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8g.1+8g.2+8g.3+8g.4)

722.400

 

8g.6

Naknada ili deo naknade plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

Podaci u polju 8g.6 Obrasca POPDV ne mogu biti sa predznakom "minus".

3.9.5 Deo 8d Obrasca POPDV - Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

U delu 8d Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu naknade (uključujući i podatke o povećanju i smanjenju te naknade), odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga za koje se ne iskazuju podaci u delovima 8a do 8g Obrasca POPDV. Reč je o nabavci dobara i usluga, sa ili bez naknade, po osnovu čijeg prometa ne postoji obaveza obračunavanja PDV.

Naime, u delu 8d Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga:

- u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV, a po osnovu čijeg prometa ne postoji obaveza obračunavanja PDV;

- u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV (promet koji izvrše lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV ne oporezuje se PDV);

- van Republike od stranih i domaćih lica, obveznika PDV ili lica koja nisu obveznici PDV, pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju registrovanu delatnost (promet dobara i usluga koji je izvršen van Republike nije predmet oporezivanja PDV).

• Polje 8d.1 Obrasca POPDV

U polju 8d.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV (pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju registrovanu delatnost), a po osnovu čijeg prometa ne postoji obaveza obračunavanja PDV, i to podaci o:

- iznosu naknade;

- iznosu za koji je povećana naknada;

- iznosu za koji je smanjena naknada;

- iznosu vrednosti za promet dobara i usluga koji je izvršen bez naknade.

S tim u vezi, u polju 8d.1 Obrasca POPDV, pre svega, iskazuju se podaci o nabavljenim dobrima i uslugama za čiji je promet, u skladu sa čl. 24. i 25. Zakona, propisano poresko oslobođenje (npr. podaci o prometu usluga prevoza dobara za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, podaci o prometu usluga osiguranja, novčanih zajmova i kredita za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza i dr).

U zavisnosti od toga da li je za promet dobara i usluga strano lice izdalo račun, podaci se iskazuju na sledeći način:

- ako je za promet dobara i usluga strano lice izdalo račun, podaci o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa koji je izvršen bez naknade iskazuju se na osnovu računa o izvršenom prometu. Podatke o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa obveznik PDV - primalac iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je nabavio dobra, odnosno usluge, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara, odnosno usluga, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa iskazuje u polju 8d.1 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen;

- ako za promet dobara i usluga strano lice nije izdalo račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena, koji sadrži podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa, primalac dobara i usluga u polju 8d.1 Obrasca POPDV iskazuje podatak o tom iznosu;

- ako za promet dobara i usluga strano lice nije izdalo račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena, koji ne sadrži podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa, odnosno ako takav dokument nije sačinjen, primalac dobara i usluga u polju 8d.1 Obrasca POPDV ne iskazuje podatke o tom prometu.

Podatak o iznosu za koji je povećana naknada, odnosno podatak o iznosu za koji je smanjena naknada za nabavljena dobra i usluge iskazuje se u polju 8d.1 Obrasca POPDV na osnovu dokumenta isporučioca dobara, pružaoca usluga u kojem je naveden iznos tog povećanja, odnosno smanjenja, nezavisno od toga da li je promet dobara i usluga izvršen u tom ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

U polju 8d.1 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o avansu plaćenom za nabavku dobara i usluga.

Primer 114:

Strano lice, koje u Republici Srbiji nije obveznik PDV, izvršilo je banci - obvezniku PDV promet usluge posredovanja kod poslovanja sa platnim karticama u smislu autorizacije platnih kartica, kliringa i saldiranja u platnom prometu i ispostavilo račun u kojem je iskazalo naknadu u iznosu od 3.000 eura (dinarska protivvrednost 360.000 dinara, uz primenu pretpostavljenog srednjeg kursa NBS od 120 dinara za evro na dan prometa). Mesto prometa usluge je u Republici Srbiji. Banka - primalac usluge nije obračunala PDV s obzirom da je reč o prometu za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.
U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet usluge i primljen račun za izvršenu uslugu, u polju 8d.1, obveznik PDV - banka iskazuje podatak o naknadi u iznosu od 360.000 dinara.

 

8d Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

Naknada/vrednost

8d.1

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

360.000

8d.2

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.3

Dobra i usluge nabavljeni van Republike, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

Napomena:

Ako po osnovu naknade za promet koja se isplaćuje nerezidentnom licu postoji obaveza po osnovu poreza po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, odnosno porez na dohodak građana, odnosno obaveza po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, u polju 8d.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu naknade u kojoj je sadržan iznos poreza, odnosno doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Podaci u polju 8d.1 Obrasca POPDV mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8d.2 Obrasca POPDV

U polju 8d.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, i to podaci o:

- iznosu naknade;

- iznosu za koji je povećana naknada;

- iznosu za koji je smanjena naknada;

- iznosu vrednosti za promet dobara i usluga koji je izvršen bez naknade.

U vezi sa navedenim, u polju 8d.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o svim nabavkama dobara i usluga u Republici od domaćih lica koja nisu obveznici PDV - pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju registrovanu delatnost.

U zavisnosti od toga da li je za promet dobara i usluga izdat račun, podaci se iskazuju na sledeći način:

- ako je za promet dobara i usluga izdat račun, podaci o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa koji je izvršen bez naknade iskazuju se na osnovu računa o izvršenom prometu. Podatke o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa obveznik PDV - primalac iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je nabavio dobra, odnosno usluge, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen promet dobara, odnosno usluga, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa iskazuje u polju 8d.2 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen;

- ako za promet dobara i usluga nije izdat račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena, koji sadrži podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa, primalac dobara i usluga u polju 8d.2 Obrasca POPDV iskazuje podatak o tom iznosu;

- ako za promet dobara i usluga nije izdat račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena, koji ne sadrži podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa, odnosno ako takav dokument nije sačinjen, primalac dobara i usluga u polju 8d.2 Obrasca POPDV ne iskazuje podatke o tom prometu.

Podatak o iznosu za koji je povećana naknada, odnosno podatak o iznosu za koji je smanjena naknada za nabavljena dobra i usluge iskazuje se u polju 8d.2 Obrasca POPDV na osnovu dokumenta isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga u kojem je naveden iznos tog povećanja, odnosno smanjenja, nezavisno od toga da li je promet dobara i usluga izvršen u tom ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

U polju 8d.2 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o avansu plaćenom za nabavku dobara i usluga.

Primer 115:

Pravno lice sa sedištem u Kraljevu, koje nije obveznik PDV, izvršilo je promet građevinskog materijala obvezniku PDV dana 15. oktobra 2018. godine. Naknada za izvršeni promet iznosi 520.000 dinara, a račun je izdat 20. oktobra 2018. godine. Obveznik PDV primio je račun dana 25. oktobra 2018. godine.
U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, u polju 8d.2, obveznik PDV iskazuje podatak o naknadi za taj promet u iznosu od 520.000 dinara.

 

8d Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

Naknada/vrednost

8d.1

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.2

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

520.000

8d.3

Dobra i usluge nabavljeni van Republike, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

 

Primer 116:

Fizičko lice - kostimograf, koje je osigurano po drugom osnovu i koje nije obveznik PDV, izradilo je kostim za potrebe naručioca - obveznika PDV. Po tom osnovu ostvaruje autorski honorar od obveznika PDV, u neto iznosu od 100.000 dinara. S obzirom da se u konkretnom slučaju za kostimografa plaća porez na dohodak građana i doprinos za PIO, vrši se brutiranje neto iznosa autorskog honorara.
U Obrazac POPDV, u polju 8d.2, iskazuje se podatak o bruto iznosu autorskog honorara od 129.870 dinara.

 

8d Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

Naknada/vrednost

8d.1

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.2

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

129.870

8d.3

Dobra i usluge nabavljeni van Republike, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

 

Primer 117:

Na osnovu ugovora o delu, fizičko lice koje nije osigurano po drugom osnovu i koje nije obveznik PDV, okrečilo je poslovni prostor obveznika PDV. Ugovorena neto naknada iznosi 20.000 dinara. S obzirom da se u konkretnom slučaju za fizičko lice plaća porez na dohodak građana, doprinos za PIO i doprinos za zdravstveno osiguranje, vrši se brutiranje neto iznosa prihoda fizičkog lica.
U Obrazac POPDV, u polju 8d.2, iskazuje se podatak o bruto iznosu prihoda fizičkog lica od 36.390 dinara.

 

8d Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

Naknada/vrednost

8d.1

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.2

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

36.390

8d.3

Dobra i usluge nabavljeni van Republike, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

Napomena:

Ako po osnovu naknade za promet koja se isplaćuje domaćem licu postoji obaveza po osnovu poreza po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, odnosno porez na dohodak građana, odnosno obaveza po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, u polju 8d.2 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu naknade u kojoj je sadržan iznos poreza, odnosno doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. S tim u vezi, u polju 8d.2 Obrasca POPDV, između ostalog, iskazuju se podaci o angažovanju fizičkih lica na osnovu ugovora van radnog odnosa.

Podatak u polju 8d.2 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

• Polje 8d.3 Obrasca POPDV

U polju 8d.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga van Republike od stranih i domaćih lica, obveznika PDV ili lica koja nisu obveznici PDV, pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju registrovanu delatnost, i to podaci o:

- iznosu naknade;

- iznosu za koji je povećana naknada;

- iznosu za koji je smanjena naknada;

- iznosu vrednosti za promet dobara i usluga koji je izvršen bez naknade.

Reč je o podacima o nabavci:

- dobara čije je mesto prometa van Republike u skladu sa članom 11. Zakona (npr.

nabavka dobara koja se iz inostranstva isporučuju u drugu državu bez prelaska carinske linije Republike, nabavka dobara koja se uvoze u Republiku ali se ne stavljaju u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, već je za uvoz tih dobara odobren drugi carinski postupak - carinsko skladištenje i dr);

- usluga čije je mesto prometa van Republike u skladu sa članom 12. Zakona (npr. usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji objekta koji se nalazi u inostranstvu, usluga smeštaja u hotelu koji se nalazi u inostranstvu, usluga prisustvovanja sajmovima u inostranstvu i dr).

Ako je za dobra koja se uvezena i stavljena u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, pre stavljanja u slobodan promet bio odobren drugi carinski postupak o kojem se podaci iskazuju u polju 8d.3 Obrasca POPDV (npr. carinsko skladištenje), iznos u polju 8d.3 Obrasca POPDV ne umanjuje se za vrednost dobara stavljenih u slobodan promet utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima, a podatak o toj vrednosti iskazuje se u delu 6. Obrasca POPDV.

Podaci o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa dobara i usluga za koji postoji obaveza izdavanja računa u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o računima (npr. za promet koji je obvezniku PDV izvršen u inostranstvu od strane drugog obveznika PDV), obveznik PDV - primalac iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je izvršen promet, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen promet, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa iskazuje u polju 8d.3 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen.

Ako za promet dobara i usluga za koji se iskazuju podaci o iznosu naknade, odnosno vrednosti u polju 8d.3 Obrasca POPDV ne postoji obaveza izdavanja računa u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o računima (npr. strano lice koje nije obveznik PDV nema obavezu izdavanja računa u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o računima), podaci se iskazuju na sledeći način:

- ako je za promet izdat račun, podaci o iznosu naknade, odnosno vrednosti iskazuju se na osnovu računa o izvršenom prometu u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je promet izvršen ako je do dana sačinjavanja pregleda obračuna PDV i podnošenja poreske prijave PDV za taj poreski period obveznik PDV primio račun u kojem su kao datum prometa i datum izdavanja računa navedeni datumi iz poreskog perioda u kojem je promet izvršen. Ako tako izdat račun obveznik PDV primi posle podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je promet izvršen, podatke iskazuje u Obrascu POPDV za poreski period u kojem je primio račun. Pored toga, ako je račun izdat po isteku poreskog perioda u kojem je izvršen promet, a obveznik PDV primi račun do dana podnošenja poreske prijave PDV za poreski period u kojem je izvršen promet, podatke o iznosu naknade iskazuje u polju 8d.3 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je račun primljen;

- ako za promet nije izdat račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena koji sadrži podatak o iznosu naknade, obveznik PDV u polju 8d.3 Obrasca POPDV iskazuje podatak o tom iznosu;

- ako za promet nije izdat račun, ali je sačinjen neki drugi dokument na osnovu kojeg se potvrđuje poslovna promena, koji ne sadrži podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa, odnosno ako takav dokument nije sačinjen, primalac dobara i usluga u polju 8d.3 Obrasca POPDV ne iskazuje podatke o tom prometu.

Podatak o iznosu za koji je povećana naknada, odnosno podatak o iznosu za koji je smanjena naknada za nabavljena dobra i usluge iskazuje se u polju 8d.3 Obrasca POPDV na osnovu dokumenta isporučioca dobara, pružaoca usluga u kojem je naveden iznos tog povećanja, odnosno smanjenja, nezavisno od toga da li je promet dobara i usluga izvršen u tom ili u nekom od prethodnih poreskih perioda.

U polju 8d.3 Obrasca POPDV ne iskazuju se podaci o avansu plaćenom za nabavku dobara i usluga.

Specifičnosti:

U polju 8d.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o:

- ukupnom iznosu naknade po osnovu nabavke avio karata za prevoz putnika u međunarodnom saobraćaju, nezavisno od toga da li je uslugu prevoza pružio obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV, domaći ili strani prevoznik;

- delu naknade po osnovu nabavke karata za međunarodni prevoz putnika u železničkom, drumskom i rečnom saobraćaju, koji se odnosi na prevoz izvršen u inostranstvu, nezavisno od toga da li je uslugu prevoza pružio obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV, domaći ili strani prevoznik, dok se podaci o delu naknade za prevoz izvršen u Republici iskazuje u odgovarajućem polju Obrasca POPDV u zavisnosti od toga da li je uslugu prevoza pružio obveznik PDV (polje 8a.2, u kolonama koje se odnose na promet po posebnoj stopi PDV), strano lice koje nije obveznik PDV (polje 8g.1, u koloni koja se odnosi na promet po posebnoj stopi PDV, uz napomenu da se podaci ne iskazuju u delu 3a ako je reč o prevozu za koji PDV obračunava nadležni carinski organ), odnosno domaće lice koje nije obveznik PDV (polje 8d.2).

Primer 118:

Obveznik PDV izvršio je nabavku dobara od ino-dobavljača u novembru 2018. godine, koji je za svoj promet izdao račun. Naknada za taj promet iznosi 10.000 evra. Pretpostavljeni srednji kurs NBS za evro na dan prometa je 120 dinara. U istom mesecu dobra su uvezena i smeštena u carinsko skladište. U decembru 2018. godine dobra su stavljena u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, pri čemu je obveznik PDV u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet naveden kao primalac (vlasnik) tih dobara. U carinskom dokumentu navedena je osnovica za obračunavanje PDV u iznosu od 1.400.000 dinara. Reč je o dobrima čiji se promet, odnosno uvoz oporezuje po opštoj stopi PDV.
U Obrascu POPDV za poreski period novembar 2018. godine, u polju 8d.3, iskazuje se podatak o naknadi za nabavku dobara od stranog lica u iznosu od 1.200.000 dinara (10.000 H 120).
U Obrascu POPDV za poreski period decembar 2018. godine, u polju 6.2.1, u koloni koja se odnosi na osnovicu za uvoz dobara koji se oporezuje po opštoj stopi PDV, iskazuje se podatak o osnovici za obračunavanje PDV utvrđenoj u skladu sa carinski propisima u iznosu od 1.400.000 dinara.

(1) Obrazac POPDV za poreski period novembar 2018. godine

8d Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

Naknada/vrednost

8d.1

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.2

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.3

Dobra i usluge nabavljeni van Republike, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

1.200.000

(2) Obrazac POPDV za poreski period decembar 2018. godine

6. UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA

6.1 Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti tih dobara

 

6.2 Uvoz dobara na koji se plaća PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

6.2.1

Osnovica za uvoz dobara

1.400.000

 

6.2.2

Povećanje osnovice za uvoz dobara

 

 

6.2.3

Smanjenje osnovice za uvoz dobara

 

 

6.3

Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (6.1+6.2.1+6.2.2+6.2.3)

1.400.000

6.4

Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez

 

Podatak u polju 8d.3 Obrasca POPDV može biti sa predznakom "minus".

3.9.6 Deo 8đ Obrasca POPDV - Ukupna osnovica, naknada, odnosno vrednost nabavljenih dobara i usluga

U delu 8đ Obrasca POPDV automatski se iskazuju podaci o ukupnom iznosu osnovice, naknade, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga u Republici i van Republike, od obveznika PDV i lica koja nisu obveznici PDV, od domaćih i stranih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju registrovanu delatnost. Ove podatke ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunavaju automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir iznosa negativan, u delu 8đ Obrasca POPDV biće automatski iskazana "0".

Iznos iz dela 8đ Obrasca POPDV odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 008 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

 

3.10. DEO 8e OBRASCA POPDV - PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA


U delu 8e Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravkama odbitka prethodnog poreza.

• Polje 8e.1 Obrasca POPDV

U polju 8e.1Obrasca POPDViskazuje se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV za promet dobara i usluga (nabavljenih dobra i usluga) za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga može odbiti kao prethodni porez.

Utvrđivanje iznosa koji se iskazuje u polju 8e.1Obrasca POPDV vrši se sabiranjem iznosa PDV po opštoj stopi iskazanog u polju 8a.8 Obrasca POPDV umanjenog za iznos PDV po opštoj stopi koji se ne može odbiti kao prethodni porez i iznosa PDV po posebnoj stopi iskazanog u polju 8a.8 Obrasca POPDV umanjenog za iznos PDV po posebnoj stopi koji se ne može odbiti kao prethodni porez.

8e.1 = (8a.8 po opštoj stopi - PDV po opštoj stopi koji se ne može odbiti kao prethodni porez) + (8a.8 po posebnoj stopi - PDV po posebnoj stopi koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

Prema članu 28. stav 1. i stav 2. tačka 1) Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku dobara i usluga u Republici od obveznika PDV koji je za taj promet poreski dužnik, obveznik PDV - primalac dobara i usluga može da ostvari ako:

1) nabavljena dobra i primljene usluge koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

- koji je oporeziv PDV;

- za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

- koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici,

2) poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa Zakonom.

U poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu - obveznika PDV odbije kao prethodni porez.

Nezavisno od navedenih uslova, za pojedina dobra i usluge odredbama člana 29. stav 1. Zakona propisano je izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza (npr. po osnovu nabavke i proizvodnje putničkih automobila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, objekata za smeštaj tih dobara, izdataka za reprezentaciju i dr).

Ako obveznik PDV nabavljena dobra i usluge koristi da bi izvršio promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza i promet bez prava na odbitak prethodnog poreza primenjuje pravila o podeli prethodnog poreza i srazmernom poreskom odbitku u skladu sa članom 30. Zakona. S tim u vezi, deo PDV obračunatog od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu, utvrđenog u skladu sa članom 30. Zakona, a koji se odnosi na promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, ima pravo da odbije kao prethodni porez, dok deo PDV koji se odnosi na promet bez prava na odbitak prethodnog poreza, nema pravo da odbije kao prethodni porez.

Prema tome, u polju 8e.1 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu PDV obračunatog od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu, za koji su ispunjeni uslovi za odbitak prethodnog poreza.

Primer 119:

U poreskom periodu jul 2018. godine, obveznik PDV, koji se bavi trgovinom na malo prehrambenim proizvodima, izvršio je od drugih obveznika PDV - poreskih dužnika sledeće nabavke:
- robu namenjenu daljoj prodaji čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV u iznosu od 240.000 dinara sa PDV. Obveznik PDV - prethodni učesnik u prometu izdao je račun u kojem je iskazao osnovicu u iznosu od 200.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 40.000 dinara;
- robu namenjenu daljoj prodaji čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV u iznosu od 360.000 dinara sa PDV. Obveznik PDV - prethodni učesnik u prometu nije izdao račun; - robu namenjenu daljoj prodaji čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV u iznosu od 220.000 dinara sa PDV. Obveznik PDV - prethodni učesnik u prometu izdao je račun u kojem je iskazao osnovicu u iznosu od 200.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 20.000 dinara;
- putnički automobil za potrebe zaposlenih u iznosu od 720.000 dinara sa PDV. Obveznik PDV - prethodni učesnik u prometu izdao je račun u kojem je iskazao osnovicu u iznosu od 600.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 120.000 dinara.
Pored toga, uložio je reklamaciju po osnovu nabavke poslovnog prostora (prvi prenos prava raspolaganja izvršen u prethodnom poreskom periodu) tako da je od obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu dobio dokument o smanjenju osnovice (knjižno odobrenje) u kojem je iskazano smanjenje osnovice u iznosu od 1.000.000 dinara i smanjenje obračunatog PDV u iznosu od 200.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, obveznik PDV iskazuje sledeće podatke:
- u polju 8a.2, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos od 800.000 dinara, u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi PDV iznos od 160.000 dinara, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 200.000 dinara i u koloni koja se odnosi na PDV po posebnoj stopi PDV iznos od 20.000 dinara;
- u polju 8a.5 (smanjenje osnovice i PDV), u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV iznos od - 1.000.000 dinara, a u koloni koja se odnosi na PDV po opštoj stopi PDV iznos od - 200.000 dinara.
U polju 8a.6 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV automatski će biti iskazana 0, a u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 200.000 dinara.
U polju 8a.8 Obrasca POPDV, u koloni koja se odnosi na PDV za promet po opštoj stopi PDV, automatski će biti iskazan iznos od - 40.000 dinara, a u koloni koja se odnosi na PDV za promet po posebnoj stopi PDV iznos od 20.000 dinara. S obzirom da obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke putničkog automobila iznos od - 40.000 umanjuje se za iznos od 120.000. Taj iznos (- 160.000) sabira se sa iznosom PDV po posebnoj stopi od 20.000, tako da se u polju 8e.1 Obrasca POPDV iskazuje podatak u iznosu od - 140.000 dinara.

Obrazac POPDV za poreski period jul 2018. godine

8. NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM NABAVKE DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA

8a Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

8a.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima

 

 

 

 

8a.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8a.1

800.00

160.000

200.000

20.000

8a.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

 

 

8a.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - povećanje

 

 

 

 

8a.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka PDV po osnovu izmene osnovice - smanjenje

- 1.000.000

- 200.000

 

 

8a.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5)

0

 

200.000

 

8a.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa i PDV po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

8a.8

Ukupno obračunati PDV od strane obveznika PDV - prethodnog učesnika u prometu (8a.1+8a.2+8a.3+8a.4+8a.5+8a.7)

 

- 40.000

 

20.000

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

- 140.000

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

 

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

 

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

- 140.000

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

0

Podaci u polju 8e.1 Obrasca POPDV mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8e.2 Obrasca POPDV

U polju 8e.2Obrasca POPDViskazuju se podaci o iznosu ukupno obračunatog PDV za promet dobara i usluga (nabavljenih dobara i usluga) za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji taj obveznik PDV može odbiti kao prethodni porez.

Utvrđivanje iznosa koji se iskazuje u polju 8e.2Obrasca POPDV vrši se sabiranjem iznosa PDV po opštoj stopi iskazanog u polju 3a.9 Obrasca POPDV umanjenog za iznos PDV po opštoj stopi koji se ne može odbiti kao prethodni porez i iznosa PDV po posebnoj stopi iskazanog u polju 3a.9 Obrasca POPDV umanjenog za iznos PDV po posebnoj stopi koji se ne može odbiti kao prethodni porez.

8e.2 = (3a.9 po opštoj stopi - PDV po opštoj stopi koji se ne može odbiti kao prethodni porez) + (3a.9 po posebnoj stopi - PDV po posebnoj stopi koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

Prema članu 28. stav 5. Zakona, pravo na odbitak PDV obračunatog za promet drugog lica kao prethodnog poreza, može da ostvari i poreski dužnik (obveznik PDV):

- iz člana 10. stav 1. tačka 3) i stav 2. tač. 1) do 5) Zakona (npr. poreski dužnik po osnovu oporezivog prometa u Republici stranog lica koje nije obveznik PDV; po osnovu prenosa prava raspolaganja na građevinskim objektima od strane obveznika PDV drugom obvezniku PDV, u slučaju kada je ugovoreno da će se na taj promet obračunati PDV; po osnovu prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva između obveznika PDV; po osnovu prometa sekundarnih sirovina između obveznika PDV i dr), pod uslovom da je obračunao PDV u skladu sa Zakonom i da primljena dobra i usluge koristi za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana (promet koji je oporeziv PDV, promet za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV, odnosno promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici);

- iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona (sticalac imovine ili dela imovine čiji je prenos izvršen u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, posle čijeg prenosa su prestali uslovi iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona), ako poseduje račun prethodnog učesnika u prometu u skladu sa Zakonom, ako je obračunao PDV u skladu sa Zakonom i ako će primljena dobra i usluge koristiti za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana (promet koji je oporeziv PDV, promet za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV, odnosno promet koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici).

U poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet drugog lica odbije kao prethodni porez.

Nezavisno od navedenih uslova, za pojedina dobra i usluge odredbama člana 29. stav 1. Zakona propisano je izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza (npr. po osnovu nabavke putničkih automobila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, objekata za smeštaj tih dobara, izdataka za reprezentaciju i dr).

Ako obveznik PDV nabavljena dobra i usluge koristi da bi izvršio promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza i promet bez prava na odbitak prethodnog poreza primenjuje pravila o podeli prethodnog poreza i srazmernom poreskom odbitku u skladu sa članom 30. Zakona. S tim u vezi, deo PDV obračunatog za promet drugog lica, utvrđenog u skladu sa članom 30. Zakona, a koji se odnosi na promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, ima pravo da odbije kao prethodni porez, dok deo PDV koji se odnosi na promet bez prava na odbitak prethodnog poreza, nema pravo da odbije kao prethodni porez.

Prema tome, u polju 8e.2 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu PDV obračunatog za promet drugog lica od strane obveznika PDV - primaoca dobara, odnosno usluga, za koji su ispunjeni uslovi za odbitak prethodnog poreza.

Primer 120:

U poreskom periodu jul 2018. godine, obveznik PDV - lice "A" nabavio je od drugih obveznika PDV sledeća dobra i usluge, i to:
- usluge iz oblasti građevinarstva u iznosu (bez PDV) od 1.000.000 dinara, čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV;
- mašinu za šivenje - predmet ručne zaloge, čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV, za koju je doneo odluku da će je pokloniti tekstilnoj školi, u iznosu od 100.000 dinara;
- sadni materijal - predmet ručne zaloge, čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, u iznosu od 100.000 dinara.
Obveznik PDV - lice "A" ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu usluga iz oblasti građevinarstva i sadnog materijala, dok po osnovu nabavke mašine za šivenje nema pravo na odbitak prethodnog poreza.
Pored toga, zbog reklamacije građevinskog objekta (poslovna zgrada) nabavljenog u junu 2018. godine, za čiji je promet poreski dužnik obveznik PDV - lice "A" u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 2) Zakona, obveznik PDV - prodavac odobrio je naknadni popust u iznosu od 1.500.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period jul 2018. godine, obveznik PDV iskazuje sledeće podatke:
1) u delu 8b:
- u polju 8b.2, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, iznos osnovice od 1.100.000 dinara
- u polju 8b.2, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po posebnoj stopi PDV, iznos osnovice od 100.000 dinara;
- u polju 8b.5, u koloni koja se odnosi na osnovicu za promet po opštoj stopi PDV, iznos za koji je smanjena osnovica od 1.500.000 dinara.
2) u delu 3a:
- u polju 3a.3, u koloni koja se odnosi na PDV za promet po opštoj stopi PDV, iznos obračunatog PDV od 220.000 dinara;
- u polju 3a.3, u koloni koja se odnosi na PDV za promet po posebnoj stopi PDV, iznos obračunatog PDV od 10.000 dinara;
- u polju 3a.5, u koloni koja se odnosi na PDV za promet po opštoj stopi PDV, iznos za koji je smanjen obračunati PDV od - 300.000 dinara.
3) U delu 8e, u polju 8e.2, iznos od - 90.000 dinara).
S obzirom da je iznos ukupno obračunatog PDV po opštoj stopi PDV iz polja 3a.9 negativan broj koji iznosi - 80.000, umanjenje za iznos PDV po opštoj stopi PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez po osnovu nabavke mašine za šivenje vrši se od tog broja, tako da se zbir iznosa PDV iz polja 3a.9 po opštoj stopi PDV (- 80.000) umanjenog za iznos PDV po opštoj stopi PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez (20.000) i iznosa PDV iz polja 3a.9 po posebnoj stopi PDV (10.000) umanjenog za iznos PDV po posebnoj stopi PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez ("0"), koji se iskazuje u polju 8e.2 Obrasca POPDV, iznosi - 90.000 ((- 80.0000 - 20.000) + (10.000 - 0)) = - 100.000 + 10.000 = - 90.000.

 

8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV - promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga

Osnovica

Opšta stopa

Posebna stopa

8b.1

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima

 

 

8b.2

Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1

1.100.000

100.000

8b.3

Dobra i usluge bez naknade

 

 

8b.4

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje

 

 

8b.5

Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje

- 1.500.000

 

8b.6

Ukupna osnovica za nabavljena dobra i usluge
(8b.1+8b.2+8b.3+8b.4+8b.5)

0

100.000

8b.7

Naknada ili deo naknade koji je plaćen pre izvršenog
prometa (avans)

 

 

 

3a OBRAČUNATI PDV ZA PROMET DRUGOG LICA

Opšta stopa

Posebna stopa

PDV

PDV

3a.1

PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara

 

 

3a.2

PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga

 

 

3a.3

PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona

220.000

10.000

3a.4

Povećanje obračunatog PDV

 

 

3a.5

Smanjenje obračunatog PDV

- 300.000

 

3a.6

PDV za promet dobara i usluga bez naknade

 

 

3a.7

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga (3a.1+3a.2+3a.3+3a.4+3a.5+3a.6)

- 80.000

10.000

3a.8

PDV po osnovu naknade ili dela naknade koji je plaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3a.9

Ukupno obračunati PDV (3a.7+3a.8)

- 80.000

10.000

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

- 90.000

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

 

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

 

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

- 90.000

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

0

Podaci u polju 8e.2 Obrasca POPDV mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8e.3 Obrasca POPDV

U polju 8e.3 Obrasca POPDViskazuju se podaci o iznosu za koji je povećan iznos koji se može odbiti kao prethodni porez, osim po osnovu izmene osnovice i po osnovu PDV plaćenog pri uvozu dobara. Naime, podaci o iznosu za koji je povećan PDV po osnovu izmene osnovice (nezavisno od toga da li je istovremeno reč o PDV koji se može odbiti kao prethodni porez) iskazuju se u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV, tako da su već uključeni u računske operacije na osnovu kojih se utvrđuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez. Podaci o iznosu PDV plaćenog pri uvozu dobara stavljenih u slobodan promet (npr. zbog povećanja osnovice za obračunavanje PDV pri uvozu tih dobara), a koji se može odbiti kao prethodni porez iskazuju se u delu 6.4 Obrasca POPDV.

Prema tome, u polju 8e.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je povećan iznos koji se može odbiti kao prethodni porez po osnovu:

- sticanja prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV shodno članu 32b Zakona.

Obveznik PDV, shodno članu 32b Zakona, koji je evidentiran za obavezu plaćanja PDV, ima pravo na odbitak prethodnog poreza za dobra koja poseduje na dan koji prethodi danu otpočinjanja PDV aktivnosti, a koja je nabavio u periodu od 12 meseci pre otpočinjanja PDV aktivnosti, pod uslovom da je izvršio popis dobara i popisnu listu dostavio poreskom organu pri podnošenju prijave za PDV - evidencione prijave, da poseduje račun koji mu je izdao prethodni učesnik u prometu, obveznik PDV, u kojem je iskazan obračunati PDV za promet dobara, odnosno carinski dokument o izvršenom uvozu dobara i iznosu obračunatog PDV za uvoz tih dobara, i da je platio račun isporučiocu dobara, obvezniku PDV, odnosno da je PDV plaćen prilikom uvoza.

Pravo na odbitak prethodnog poreza za dobra koja obveznik PDV poseduje na dan koji prethodi danu otpočinjanja PDV aktivnosti, a koja je nabavio u periodu od 12 meseci pre otpočinjanja PDV aktivnosti, obveznik PDV stiče u poreskom periodu u kojem je izvršio promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza tih dobara, odnosno dobara proizvedenih ili sastavljenih od tih dobara. S tim u vezi, iznos povećanja prethodnog poreza obveznik PDV iskazuje u polju 8e.3 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je stekao ovo pravo.

- naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti shodno članu 32a Zakona;

Obveznik PDV iz člana 32a Zakona koji nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti (sopstvene ili tuđe), osim ulaganja koja se odnose na redovno održavanje objekata, može da ostvari pravo na odbitak dela prethodnog poreza ako u rokovima iz člana 32. stav 1. Zakona ispuni uslove za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza (u roku kraćem od pet godina od momenta prve upotrebe za opremu, u roku kraćem od deset godina od momenta prve upotrebe za objekte, u roku kraćem od deset godina od momenta završetka ulaganja u objekte). S tim u vezi, način utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak uređen je članom 4. Pravilnika o opremi i objektima za vršenje delatnosti.

Primer 121:

Obveznik PDV - poslovna banka nabavio je poslovni prostor za obavljanje delatnosti platnih usluga (za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza) od obveznika PDV koji je za taj promet obračunao PDV, s obzirom da je izvršio prvi prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta. Naknada (sa PDV) za taj promet iznosila je 12.000.000 dinara, od čega se 10.000.000 dinara odnosilo na osnovicu, a 2.000.000 dinara na obračunati PDV. Momenat prve upotrebe evidentiran je u poslovnim knjigama banke kao 15. decembar 2010. godine. Dana 12. oktobra 2018. godine, obveznik PDV - poslovna banka iznajmila je taj poslovni prostor na period od 10 godina. Kako je davanje u zakup poslovnog prostora promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV (sa pravom na odbitak prethodnog poreza), obveznik PDV - poslovna banka stiče pravo na odbitak dela prethodnog poreza za period od 12. oktobra 2018. godine zaključno sa 14. decembrom 2020. godine.
Izračunavanje:
- 2.000.000 (iznos obračunatog PDV);
- 3.653 (period od 10 godina izražen u broju dana);
- 795 (broj dana za koji se vrši ispravka);
- (2.000.000 ÷ 3.653) H 795 = 435.259 (iznos za koji se povećava prethodni porez).
U Obrascu POPDV za poreski period oktobar 2018. godine, u polju 8e.3, obveznik PDV - poslovna banka iskazuje povećanje prethodnog poreza u iznosu od 435.259 dinara.

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

435.259

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

 

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

435.259

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

435.259

- odluke poreskog organashodnočlanu 31a Zakona;

Prema članu 31a stav 1. Zakona, ako je poreski organ u postupku kontrole rešenjem utvrdio obavezu po osnovu PDV za izvršeni promet dobara i usluga, obveznik PDV koji je primio dobra i usluge može da ispravi odbitak prethodnog poreza ako je iznos PDV obračunat od strane poreskog organa platio obvezniku PDV koji mu je izvršio promet dobara i usluga.

U ovom slučaju, u polju 8e.3 Obrasca POPDV obveznik PDV - primalac dobara i usluga iskazuje podatak o iznosu povećanja prethodnog poreza za poreski period u kojem je platio svom dobavljaču iznos PDV obračunat od strane poreskog organa.

Primer 122:

Obvezniku PDV - licu "A" rešenjem poreskog organa utvrđena je obaveza po osnovu PDV u iznosu od 100.000 dinara za promet dobara koji je taj obveznik PDV izvršio obvezniku PDV - licu "B". Obveznik PDV - lice "A" dostavio je obaveštenje kupcu, obvezniku PDV - licu "B", u kojem je, između ostalog, navedeno da je poreski organ za izvršeni promet dobara rešenjem utvrdio obavezu po osnovu PDV u iznosu od 100.000 dinara. Na osnovu tog obaveštenja, obveznik PDV - lice "B" uplatio je obvezniku PDV - licu "A" iznos od 100.000 dinara.
U Obrascu POPDV, u polju 8e.3, za poreski period u kojem je izvršena uplata, obveznik PDV - lice "B" iskazuje povećanje prethodnog poreza u iznosu od 100.000 dinara.

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

100.000

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

 

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

100.000

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

100.000

Ako je poreski organ u postupku kontrole rešenjem utvrdio obavezu po osnovu PDV za izvršeni promet dobara i usluga obvezniku PDV - poreskom dužniku iz člana 10. stav 1. tačka 3) i stav 2. Zakona, taj obveznik PDV može da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza (povećanje) ako je platio iznos PDV utvrđen od strane nadležnog poreskog organa (član 31a stav 4. Zakona). U polju 8e.3 Obrasca POPDV obveznik PDV - primalac dobara i usluga iskazuje podatak o iznosu povećanja prethodnog poreza za poreski period u kojem je platio iznos PDV utvrđen od strane poreskog organa.

Primer 123:

Obvezniku PDV - licu "A" rešenjem poreskog organa utvrđena je obaveza po osnovu PDV u iznosu od 200.000 dinara za promet usluga iz oblasti građevinarstva koji mu je izvršio obveznik PDV - lice "B", s obzirom da je za taj promet poreski dužnik obveznik PDV - primalac usluga. U poreskom periodu u kojem je primio rešenje poreskog organa, obveznik PDV - lice "A" platio je iznos PDV utvrđen od strane poreskog organa na propisani uplatni račun.
U Obrascu POPDV, u polju 8e.3, za poreski period u kojem je platio iznos utvrđene obaveze po osnovu PDV, obveznik PDV - lice "B" iskazuje povećanje prethodnog poreza u iznosu od 200.000 dinara.

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

200.000

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

 

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

200.000

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

200.000

- ispravke - povećanja srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine ili poslednjem poreskom periodu, shodno članu 30. stav 6. Zakona. Način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka uređen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka;

Primer 124:

Obveznik PDV - lice "A" pretežno se bavi trgovinskom delatnošću, ali obavlja i menjačke poslove. Kada vrši nabavke za obavljanje trgovinske delatnosti ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Međutim, po osnovu menjačkih poslova nema pravo na odbitak prethodnog poreza, s obzirom da je reč o uslugama za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.
Obveznik PDV - lice "A" zaključio je ugovor sa izdavačkom kućom - obveznikom PDV o pružanju usluga oglašavanja u časopisu. Oglašavanje se odnosi na celokupno poslovanje obveznika PDV - lica "A".
U ovom slučaju, kako se usluga oglašavanja odnosi i na obavljanje trgovinske delatnosti i na obavljanje menjačkih poslova, obveznik PDV - lice "A" dužan je da PDV iskazan u računu pružaoca usluge oglašavanja podeli na deo koji ima pravo da odbije kao prethodni porez i deo koji nema pravo da odbije kao prethodni porez. Za podelu PDV iskazanog u računu pružaoca usluge oglašavanja, obveznik PDV - lice "A" koristi procenat srazmernog poreskog odbitka.
Za poreski period decembar 2018. godine, obveznik PDV je utvrdio da ima pravo na veći srazmerni poreski odbitak u iznosu od 50.000 dinara.
U Obrascu POPDV, u polju 8e.3, za poreski period decembar 2018. godine, obveznik PDV - lice "A" iskazuje povećanje prethodnog poreza u iznosu od 50.000 dinara.

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

50.000

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

 

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

50.000

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

50.000

- povećanje iznosa PDV koji se može odbiti kao prethodni porez po drugom osnovu.

Podatak u polju 8e.3 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

• Polje 8e.4 Obrasca POPDV

U polju 8e.4 Obrasca POPDViskazuju se podaci o iznosu za koji je smanjen iznos koji se može odbiti kao prethodni porez, osim po osnovu izmene osnovice. Naime, podaci o iznosu za koji je smanjen PDV po osnovu izmene osnovice (nezavisno od toga da li je istovremeno reč o PDV koji se može odbiti kao prethodni porez) iskazuju se u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV, tako da su već uključeni u računske operacije na osnovu kojih se utvrđuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

Prema tome, u polju 8e.4 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu za koji je smanjen iznos koji se može odbiti kao prethodni porez po osnovu:

- prestanka uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti shodno članu 32. Zakona;

Obveznik PDV iz člana 32. Zakona koji je ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke opreme i objekata za vršenje delatnosti, kao i ulaganja u sopstvene ili tuđe objekte za vršenje delatnosti, osim ulaganja koja se odnose na redovno održavanje objekata, dužan je da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza (smanjenje) ako prestane da ispunjava uslove za ostvarivanje ovog prava, i to u roku kraćem od pet godina od momenta prve upotrebe za opremu, u roku kraćem od deset godina od momenta prve upotrebe za objekte, u roku kraćem od deset godina od momenta završetka ulaganja u objekte. Način utvrđivanja ispravke odbitka prethodnog poreza uređen je članom 3. Pravilnika o opremi i objektima za vršenje delatnosti.

Primer 125:

Obveznik PDV - lice "A", koji se bavi pejzažnom arhitekturom, kupio je građevinski objekat za obavljanje delatnosti od obveznika PDV - investitora. Obveznik PDV - prodavac izdao je račun u kojem je iskazao osnovicu u iznosu od 8.000.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 1.600.000 dinara. Momenat prve upotrebe objekta je 1. septembar 2015. godine. Iznos od 1.600.000 dinara obveznik PDV - lice "A" iskazao je kao prethodni porez u poreskoj prijavi PDV. Dana 31. jula 2019. godine obveznik PDV - lice "A" prodao je objekat licu koje nije obveznik PDV, bez obračunatog PDV, sa pozivom na član 25. stav 2. tačka 3) Zakona kojim je za ovaj promet propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.
Obveznik PDV - lice "A" dužan je da izvrši ispravku (smanjenje) odbitka prethodnog poreza.
Izračunavanje:
- 1.600.000 (iznos ostvarenog odbitka prethodnog poreza)
- 3.653 (rok od 10 godina izražen u broju dana)
- 2.224 (broj dana za koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza)
- (1.600.000 ÷ 3.653) H 2.224 = 974.103 (iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza)
U Obrascu POPDV za poreski period jul 2019. godine, u polju 8e.4, obveznik PDV iskazuje ispravku odbitka - smanjenje prethodnog poreza u iznosu od - 974.103 dinara.

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez

 

 

(8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

 

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

- 974.103

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

- 974.103

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

0

- po osnovu odluke poreskog organashodnočlanu 31a Zakona;

Prema članu 31a stav 1. Zakona, ako je poreski organ u postupku kontrole rešenjem utvrdio obavezu po osnovu PDV za izvršeni promet dobara i usluga, obveznik PDV koji je primio dobra i usluge može da ispravi odbitak prethodnog poreza ako je iznos PDV obračunat od strane poreskog organa platio obvezniku PDV koji mu je izvršio promet dobara i usluga. U ovom slučaju, u polju 8e.3 Obrasca POPDV obveznik PDV - primalac dobara i usluga iskazuje podatak o iznosu povećanja prethodnog poreza za poreski period u kojem je platio svom dobavljaču iznos PDV obračunat od strane poreskog organa.

Međutim, ako se navedeno rešenje poništi, izmeni ili ukine u delu kojim je utvrđena obaveza po osnovu PDV, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara i usluga dužan je da o tome pismeno obavesti primaoca dobara i usluga, a na osnovu tog obaveštenja, primalac dobara i usluga dužan je da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza (član 31a st. 2. i 3. Zakona). Iznos ispravke odbitka prethodnog poreza iskazuje se u polju 8e.4 Obrasca POPDV.

Primer 126:

Rešenje poreskog organa je u postupku po žalbi obveznika PDV - lica "A", isporučioca dobara, delimično poništeno, tako što je potvrđen iznos PDV od 40.000 dinara iz prvostepenog rešenja, a u delu kojim je utvrđena obaveza po osnovu PDV u iznosu od 60.000 dinara prvostepeno rešenje je poništeno.
Obveznik PDV - lice "A" dostavio je pismeno obaveštenje kupcu, obvezniku PDV - licu "B". S obzirom da je obveznik PDV - lice "B" u prethodnom poreskom periodu po osnovu plaćanja iznosa PDV dobavljaču, obvezniku PDV - licu "A" (iznos PDV koji je prvostepenim rešenjem utvrdio poreski organ obvezniku PDV - licu "A") uvećao prethodni porez za iznos od 100.000 dinara, dužan je da za poreski period u kojem je primio obaveštenje od obveznika PDV - lica "A" ispravi odbitak prethodnog poreza. U polju 8e.4 Obrasca POPDV, obveznik PDV - lice "B" iskazuje iznos od - 60.000 dinara.

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

 

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

- 60.000

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

- 60.000

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez

0

 

uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

 

Ako je poreski organ u postupku kontrole rešenjem utvrdio obavezu po osnovu PDV za izvršeni promet dobara i usluga obvezniku PDV - poreskom dužniku iz člana 10. stav 1. tačka 3) i stav 2. Zakona, taj obveznik PDV može da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza (povećanje) ako je platio iznos PDV utvrđen od strane nadležnog poreskog organa (član 31a stav 4. Zakona). U polju 8e.3 Obrasca POPDV obveznik PDV - primalac dobara i usluga iskazuje podatak o iznosu povećanja prethodnog poreza za poreski period u kojem je platio iznos PDV utvrđen od strane poreskog organa.

Međutim, ako se rešenje poreskog organa poništi, izmeni ili ukine u delu kojim je utvrđena obaveza po osnovu PDV, obveznik PDV je dužan da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza po tom osnovu (član 31a stav 5. Zakona). Podatak o iznosu ispravke odbitka prethodnog poreza, obveznik PDV - primalac dobara i usluga iskazuje u polju 8e.4 Obrasca POPDV.

- po osnovu odluke carinskog organa kojom se smanjuje PDV plaćen pri uvozu dobara u smislu člana 31a stav 6. Zakona;

Ako posle uvoza dobara stavljenih u slobodan promet, plaćanja PDV po tom osnovu i ostvarivanja prava na odbitak PDV plaćenog pri uvozu dobara kao prethodnog poreza, carinski organ rešenjem utvrdi da je pri tom uvozu dobara trebalo platiti PDV u manjem iznosu, u polju 8e.4 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je rešenje carinskog organa kojim je utvrđen iznos više plaćenog PDV, postalo pravosnažno, obveznik PDV iskazuje iznos ispravke - smanjenja odbitka prethodnog poreza. S tim u vezi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, obveznik PDV može da podnese poreskom organu zahtev za povraćaj više plaćenog poreza.

Ispravka - smanjenje prethodnog poreza ostvarenog po osnovu uvoza dobara uređeno je članom 4. stav 1. Pravilnika o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV.

Primer 127:

Dana 16. novembra 2018. godine rešenje carinskog organa u kojem je navedeno da je PDV pri uvozu dobara plaćen u iznosu većem od 120.000 dinara postalo je pravosnažno.
U Obrascu POPDV za poreski period novembar 2018. godine, u polju 8e.4, obveznik PDV iskazuje ispravku - smanjenje prethodnog poreza u iznosu od - 120.000 dinara.

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

 

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

- 120.000

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

- 120.000

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

0

- po osnovuispravke - smanjenja srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine ili poslednjem poreskom periodu, shodno članu 30. stav 6. Zakona. Način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka uređen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka;

Primer 128:

Obveznik PDV koji nabavlja određena dobra i usluge i ta dobra i usluge koristi da bi izvršio promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza i promet bez prava na odbitak prethodnog poreza, pri utvrđivanju dela PDV koji može da odbije kao prethodni porez koristi procenat srazmernog poreskog odbitka.
Za poreski period decembar 2018. godine, obveznik PDV je utvrdio da ima pravo na manji srazmerni poreski odbitak u iznosu od 65.000 dinara.
U Obrascu POPDV, u polju 8e.4, za poreski period decembar 2018. godine, obveznik PDV iskazuje ispravku - smanjenje prethodnog poreza u iznosu od - 65.000 dinara.

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

 

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

- 65.000

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

- 65.000

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

0

- smanjenje iznosa PDV koji se može odbiti kao prethodni porez po drugom osnovu.

Podaci u polju 8e.4 Obrasca POPDV uvek se iskazuju sa predznakom "minus".

• Polje 8e.5 Obrasca POPDV

U polju 8e.5 Obrasca POPDVautomatski seiskazuje iznos ukupno obračunatog PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez, kao zbir iznosa iz polj. 8e.1 do 8e.4 Obrasca POPDV. Ovaj podatak ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunava automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir iznosa negativan, u polju 8e.5 Obrasca POPDV biće automatski iskazan taj iznos, što znači da podaci u polju 8e.5 Obrasca POPDV mogu biti sa predznakom "minus".

• Polje 8e.6 Obrasca POPDV

U polju 8e.6 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu ukupno obračunatog PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez, uvećanog za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu)).

Ovaj podatak je zbir iznosa iz polja 8e.5 Obrasca POPDV (pozitivnog ili negativnog) i apsolutnih vrednosti negativnih iznosa iz polj. 5.2 i 5.5 Obrasca POPDV.

Ako je u polju 8e.5 Obrasca POPDV iskazan negativan iznos, pa posle sabiranja tog iznosa sa apsolutnim iznosima iz polja 5.2 i 5.5 Obrasca POPDV zbir bude negativan iznos, u polje 8e.6 Obrasca POPDV automatski se iskazuje "0", a apsolutna vrednost tog negativnog iznosa automatski se iskazuje u polju 5.3 Obrasca POPDV, što znači da se za taj iznos uvećava obračunati PDV.

Prema tome, podatak u polju 8e.6 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

Primer 129:

Obveznik PDV je u poreskom periodu ostvario ukupan promet dobara i usluga po opštoj stopi PDV u iznosu od 100.000 dinara, sa obračunatim PDV u iznosu od 20.000 dinara, kao i promet dobara po posebnoj stopi PDV u iznosu od 75.000 dinara, sa obračunatim PDV u iznosu od 7.500 dinara. Za navedene promete taj obveznik PDV je poreski dužnik. U istom poreskom periodu, izvršeno je smanjenje naknade za promet izvršen u prethodnom poreskom periodu po opštoj stopi u iznosu od - 200.000 dinara i PDV u iznosu od - 40.000 dinara i smanjenje naknade za promet izvršen po posebnoj stopi u iznosu od - 150.000 dinara i PDV u iznosu od - 15.000 dinara.
Kako je razlika obračunatog PDV u poreskom periodu i iznosa smanjenja obračunatog PDV, po opštoj stopi negativna (20.000 - 40.000 = - 20.000), u polju 5.2 Obrasca POPDV automatski se iskazuje "0", a apsolutna vrednost tog negativnog iznosa (20.000) prenosi se u polje 8e.6 Obrasca POPDV, kao sabirak za izračunavanje iznosa PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.
Takođe, kako je razlika obračunatog PDV u poreskom periodu i iznosa smanjenja obračunatog PDV, po posebnoj stopi PDV, negativna (7.500 - 15.000 = - 7.500), u polju 5.5 Obrasca POPDV automatski se iskazuje "0", a apsolutna vrednost tog negativnog iznosa (7.500) prenosi se u polje 8e.6 Obrasca POPDV, kao sabirak za izračunavanje iznosa PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.
U istom poreskom periodu, obveznik PDV izvršio je ispravku - smanjenje prethodnog poreza za objekat za vršenje delatnosti u skladu sa članom 32. Zakona. Iznos smanjenja od - 80.000 dinara iskazao je u polju 8e.4 Obrasca POPDV. Isti iznos automatski je iskazan i u polju 8e.5 Obrasca POPDV.

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet

 

 

 

 

3.2

Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1

100.000

20.000

75.000

7.500

3.3

Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik

 

 

 

 

3.4

Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3

 

 

 

 

3.5

Povećanje osnovice, odnosno PDV

 

 

 

 

3.6

Smanjenje osnovice, odnosno PDV

- 200.000

- 40.000

- 150.000

- 15.000

3.7

Promet dobara i usluga bez naknade

 

 

 

 

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.8

Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

0

- 20.000

0

- 7.500

3.9

Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)

 

 

 

 

3.10

Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)

 

- 20.000

 

- 7.500

 

5. UKUPAN PROMET DOBARA I USLUGA I UKUPNO OBRAČUNATI PDV

Iznos

5.1

Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po opštoj stopi PDV (3.8+4.1.1+4.2.1)

0

5.2

Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi PDV (3.10+3a.9+4.1.4+4.2.4)

0

5.3

Ukupno obračunati PDV po opštoj stopi PDV uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti prethodni porez iz tačke 8e.6 (5.2+(8e.6 u apsolutnom iznosu))

52.500

5.4

Ukupan oporezivi promet dobara i usluga po posebnoj stopi PDV (3.8+4.2.1)

0

5.5

Ukupno obračunati PDV po posebnoj stopi PDV (3.10+3a.9+4.2.4)

0

5.6

Ukupan promet dobara i usluga (1.5+2.5+5.1+5.4)

0

5.7

Ukupno obračunati PDV (5.3+5.5)

52.500

 

8e PDV ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE MOŽE ODBITI KAO PRETHODNI POREZ I ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA

Iznos

8e.1

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8a.8 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.2

Ukupno obračunati PDV za promet nabavljenih dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV - primalac dobara, odnosno usluga, a koji se može odbiti kao prethodni porez (3a.9 umanjen za iznos PDV koji se ne može odbiti kao prethodni porez)

 

8e.3

Ispravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara

 

8e.4

Ispravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga

- 80.000

8e.5

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez (8e.1+8e.2+8e.3+8e.4)

- 80.000

8e.6

Ukupno obračunati PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez uvećan za iznos za koji se ne može umanjiti obračunati PDV (8e.5+(5.2+5.5 u apsolutnom iznosu))

0 ⃰

 

⃰ U polju 8e.6 Obrasca POPDV automatski će biti iskazana "0" iz razloga što zbir iznosa iz polja 8e.5, iznosa iz polja 5.2 u apsolutnoj vrednosti i iznosa iz polja 5.5 u apsolutnoj vrednosti, daje negativan iznos (- 80.000 + 20.000 + 7.500 = - 52.500).
Negativan iznos iz polja 8e.6, u apsolutnoj vrednosti, predstavlja sabirak za izračunavanje iznosa ukupno obračunatog PDV po opštoj stopi PDV koji se iskazuje u polju 5.3 Obrasca POPDV (5.2 + 8e.6 u apsolutnom iznosu = 0 + 52.500 = 52.500).

 

3.11. DEO 9. OBRASCA POPDV - UKUPNA VREDNOST NABAVLJENIH DOBARA I USLUGA, UKLJUČUJUĆI I UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET


U delu 9. Obrasca POPDVautomatski seiskazuje podatak o iznosu ukupne vrednosti nabavljenih dobara i usluga, kao zbir iznosa vrednosti uvezenih dobara stavljenih u slobodan promet, dobara i usluga od poljoprivrednika u Republici i dobara i usluga od drugih lica (domaćih i stranih, obveznika PDV i lica koja nisu obveznici

PDV, pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju registrovanu delatnost) u Republici i van Republike (6.3+7.1+8đ).

Ovaj podatak ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunava automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ako je zbir navedenih iznosa negativan broj, u delu 9. Obrasca POPDV automatski se iskazuje "0".

Iznos ukupne vrednosti nabavljenih dobara i usluga, koji se iskazuje u delu 9. Obrasca POPDV, odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 009 poreske prijave PDV - Obrascu PPPDV.

 

3.12. DEO 9A OBRASCA POPDV - PDV KOJI SE U PORESKOJ PRIJAVI ISKAZUJE KAO PRETHODNI POREZ


U delu 9a Obrasca POPDV iskazuju se podaci o iznosu PDV koji se u poreskoj prijavi PDV - Obrascu POPDV iskazuje kao prethodni porez.

Iznos koji se iskazuje u delu 9a Obrasca POPDV (u polj. 9a.1, 9a.2 i 9a.3) može da sadrži:

- iznos PDV po osnovu nabavki dobara i usluga izvršenih u poreskom periodu za koji se sačinjava Obrazac POPDV i za koji su ispunjeni uslovi za odbitak prethodnog poreza u tom poreskom periodu;

- iznos PDV po osnovu nabavki dobara i usluga u prethodnim poreskim periodima za koji su ispunjeni uslovi za odbitak prethodnog poreza u poreskom periodu za koji se sačinjava Obrazac POPDV, i

- iznos PDV po osnovu nabavki dobara i usluga u prethodnim poreskim periodima za koji su ispunjeni uslovi za odbitak prethodnog poreza, takođe, u prethodnim poreskim periodima, ali podaci o tom iznosu PDV nisu iskazani u delu 9a Obrasca POPDV (u polj. 9a.1, 9a.2 i 9a.3) za te poreske periode.

Iznos PDV koji se iskazuje u delu 9a Obrasca POPDV za poreski period može da bude jednak iznosu PDV za koji su uslovi za odbitak ispunjeni u tom poreskom periodu, odnosno veći ili manji od tog iznosa PDV.

• Polje 9a.1 Obrasca POPDV

U polju 9a.1Obrasca POPDViskazuje se podatak o iznosu PDV plaćenog pri uvozu dobara koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez.

To je iznos koji je plaćen prilikom uvoza, a koji se koristi kao prethodni porez u poreskom periodu. Isti može biti jednak iznosu plaćenog PDV koji se može odbiti kao prethodni porez iskazan u polju 6.4 Obrasca POPDV za poreski period, a može biti i različit od tog iznosa (veći ili manji).

Iznos PDV plaćenog pri uvozu dobara, koji se iskazuje u polju 9a.1 Obrasca POPDV, odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 106 poreske prijave PDV - Obrascu PP PDV.

Podatak u polju 9a.1 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

• Polje 9a.2 Obrasca POPDV

U polju 9a.2 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku koji se u poreskoj prijavi PDV - Obrascu POPDV iskazuje kao prethodni porez.

Podatak može biti jednak iznosu plaćene PDV nadoknade koji se može odbiti kao prethodni porez iskazan u polju 7.4 Obrasca POPDV za poreski period, a može biti i različit od tog iznosa (veći ili manji).

Iznos PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku, koji se iskazuje u polju 9a.2 Obrasca POPDV, odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 107 poreske prijave PDV - Obrascu PPPDV.

Podatak u polju 9a.2 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

• Polje 9a.3 Obrasca POPDV

U polju 9a.3 Obrasca POPODV iskazuje se podatak o iznosu PDV po osnovu nabavki dobara i usluga, osim PDV po osnovu uvoza dobara stavljenih u slobodan promet i nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika.

Podatak može biti jednak iznosu ukupno obračunatog PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez iskazanog u polju 8e.6 Obrasca POPDV, a može biti i različit od tog iznosa (veći ili manji), ali ne manji od "0".

Iznos PDV po osnovu nabavki dobara i usluga, osim iz tač. 9a.1 i 9a.2, koji se iskazuje u polju 9a.3 Obrasca POPDV, odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 108 poreske prijave PDV - Obrascu PPPDV.

Podatak u polju 9a.3 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

• Polje 9a.4 Obrasca POPDV

U polju 9a.4 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o ukupnom iznosu PDV koji se iskazuje kao prethodni porez za poreski period.

Iznos koji se iskazuje u ovom polju jednak je zbiru iznosa iskazanih u polj. 9a.1, 9a.2 i 9a.3 Obrasca POPDV.

Ovaj podatak ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunava automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Ukupan PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez, iskazan u polju 9a.4 Obrasca POPDV, odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 109 poreske prijave PDV - Obrasca PPPDV.

Podatak u polju 9a.4 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

3.13. DEO 10. OBRASCA POPDV - PORESKA OBAVEZA (5.7 - 9a.4)


U delu 10. Obrasca POPDV iskazuje se podatak o poreskoj obavezi za poreski period kao razlika između iznosa ukupno obračunatog PDV iskazanog u polju 5.7 Obrasca POPDV i iznosa ukupnog PDV koji se u poreskoj prijavi iskazuje kao prethodni porez u polju 9a.4 Obrasca POPDV.

Ako je iznos prethodnog poreza iz polja 9a.4 Obrasca POPDV veći od iznosa obračunatog PDV iz polja 5.7 Obrasca POPDV, podatak u delu 10. Obrasca POPDV iskazuje se sa predznakom "minus".

Ovaj podatak ne iskazuje poreski obveznik već se isti izračunava automatski pri popunjavanju Obrasca POPDV na portalu Poreske uprave.

Podatak o poreskoj obavezi, iskazan u delu 10. Obrasca POPDV, odgovara iznosu koji se iskazuje u polju 110 poreske prijave PDV - Obrascu PPPDV.

 

3.14 DEO 11. OBRASCA POPDV - PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV


U delu 11. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga koji je izvršen van Republike Srbije i drugim aktivnostima koje ne podležu PDV.

Podaci koji se iskazuju u delu 11. Obrasca POPDV ne iskazuju se u poreskoj prijavi PDV - Obrascu PPPDV.

• Polje 11.1 Obrasca POPDV

U polju 11.1 Obrasca POPDViskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, odnosno vrednosti prometa dobara i usluga koji je izvršen van Republike, sa ili bez naknade. Reč je o prometu dobara i usluga za koji je, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, mesto prometa van Republike, pa nije predmet oporezivanja PDV.

U polju 11.1 Obrasca POPDV iskazuju se i podaci o prometu dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen na teritoriji APKM.

Ako je pre izvršenog prometa dobara i usluga van Republike, naplaćen avans, u polju 11.1 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu naplaćenog avansa. U tom slučaju, za poreski period u kojem je izvršen promet iskazuje se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet umanjen za iznos avansa.

U polju 11.1 Obrasca POPDV iskazuje se i podatak o vrednosti prometa koji se vrši bez naknade.

U polju 11.1 Obrasca POPDV ne iskazuje se podatak o iznosu: - za koji je povećana naknada za izvršeni promet;

- za koji je smanjena naknada za izvršeni promet.

Primer 130:

U poreskom periodu septembar 2018. godine obveznik PDV je nabavio robu od dobavljača iz Hrvatske za 10.000 evra. Roba se nalazi u Splitu. Istu robu u istom poreskom periodu prodao je kupcu u Mađarskoj za 11.000 evra. Roba se iz Splita isporučuje kupcu u Mađarskoj. Reč je o tzv. reeksportu bez uvoza u Republiku Srbiju. Dinarska protivvrednost kupljene robe iznosi 1.200.000 dinara, a prodate robe 1.320.000 dinara (pretpostavljeni srednji kurs NBS je 120 dinara za evro na dan oba prometa).
Obveznik PDV iskazuje podatak o nabavci robe u polju 8d.3 Obrasca POPDV (iznos od 1.200.000 dinara), a podatak o isporuci robe u polju 11.1 Obrasca POPDV (iznos od 1.320.000 dinara).

 

8d Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

Naknada/vrednost

8d.1

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.2

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.3

Dobra i usluge nabavljeni van Republike, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

1.200.000

 

11. PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Iznos

11.1

Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade

1.320.000

11.2

Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog

 

11.3

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 11.2

 

 

Primer 131:

U poreskom periodu septembar 2018. godine obveznik PDV je nabavio robu od dobavljača iz Hrvatske za 10.000 evra. Roba se nalazi u Splitu. Istu robu u istom poreskom periodu prodao je kupcu u Kosovskoj Mitrovici za 11.000 evra. Roba se iz Splita isporučuje kupcu u Kosovskoj Mitrovici. Reč je o tzv. reeksportu sa tranzitom. Dinarska protivvrednost kupljene robe iznosi 1.200.000 dinara, a prodate robe 1.320.000 dinara (pretpostavljeni srednji kurs NBS je 120 dinara za evro na dan oba prometa).
Obveznik PDV iskazuje podatak o nabavci robe u polju 8d.3 Obrasca POPDV (iznos od 1.200.000 dinara), a podatak o isporuci robe u polju 11.1 Obrasca POPDV (iznos od 1.320.000 dinara).

 

8d Nabavka dobara i usluga, osim iz tač. 8a do 8g

Naknada/vrednost

8d.1

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.2

Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

 

8d.3

Dobra i usluge nabavljeni van Republike, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade

1.200.000

 

11. PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Iznos

11.1

Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade

1.320.000

11.2

Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog

 

11.3

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 11.2

 

 

Primer 132:

Obveznik PDV pružio je uslugu prevoza dobara licu sa sedištem u Rimu, na relaciji Barselona - Rim. Dinarska protivvrednost usluge iznosi 100.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet usluge, u polju 11.1, obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu naknade za predmetnu uslugu od 100.000 dinara.

 

11. PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Iznos

11.1

Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade

100.000

11.2

Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog

 

11.3

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 11.2

 

 

Primer 133:

Obveznik PDV pružio je uslugu oglašavanja pravnom licu sa sedištem na teritoriji APKM. Dinarska protivvrednost usluge iznosi 50.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet usluge, u polju 11.1, obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu naknade za predmetnu uslugu od 50.000 dinara.

 

11. PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Iznos

11.1

Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade

50.000

11.2

Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog

 

11.3

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 11.2

 

 

Primer 134:

Obveznik PDV pružio je uslugu građenja pravnom licu sa sedištem u Beogradu na građevinskom objektu koji se nalazi u Rusiji. Dinarska protivvrednost usluge iznosi 10.000.000 dinara. Mesto prometa usluge je u Rusiji.
U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet usluge, u polju 11.1, obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu naknade za predmetnu uslugu od 10.000.000 dinara.

 

11. PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Iznos

11.1

Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade

10.000.000

11.2

Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog

11.3

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 11.2

 

Primer 136:

Obveznik PDV sa sedištem u Nišu izvršio je uslugu projektovanja dogradnje dela objekta u Kotoru u Republici Crnoj Gori, pravnom licu iz Vranja, za iznos naknade od 800.000 dinara, bez PDV, jer se radi o usluzi koja je povezana sa nepokretnošću koja se nalazi u Crnoj Gori, pa se mesto prometa određuje prema mestu gde se nalazi nepokretnost, a to je Kotor u Republici Crnoj Gori.
U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen promet usluge, u polju 11.1, obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu naknade za predmetnu uslugu od 800.000 dinara.

 

11. PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Iznos

11.1

Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade

800.000

11.2

Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog

 

11.3

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 11.2

 

Podatak u polju 11.1 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

• Polje 11.2 Obrasca POPDV

U polju 11.2 Obrasca POPDViskazuje se podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prenosa celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, odnosno prometa dobara i usluga u okviru realizacije ugovora o javno - privatnom partnerstvu sa elementima koncesije u skladu sa članom 6a Zakona.

Ako je pre izvršenog prenosa imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, odnosno pre prometa dobara i usluga iz člana 6a Zakona, naplaćen avans, u polju 11.2 Obrasca POPDV iskazuje se podatak o iznosu naplaćenog avansa. U tom slučaju, za poreski period u kojem je izvršen prenos imovine ili promet dobara i usluga iskazuje se podatak o iznosu naknade za izvršeni prenos, odnosno promet, umanjen za iznos avansa.

U polju 11.2 Obrasca POPDV iskazuje se i podatak o vrednosti prometa koji se vrši bez naknade.

U polju 11.2 Obrasca POPDV ne iskazuje se podatak o iznosu: - za koji je povećana naknada za izvršeni prenos imovine;

- za koji je smanjena naknada za izvršeni prenos imovine.

Primer 137:

Obveznik PDV - lice "A" koji, pored trgovinske delatnosti kao osnovne, obavlja i ugostiteljsku delatnost u jednom ugostiteljskom objektu, doneo je odluku da od 1. avgusta 2018. godine prestane sa obavljanjem ugostiteljske delatnosti, pa je izvršio prenos dela imovine za obavljanje ugostiteljske delatnosti obvezniku PDV - licu "B" koji već obavlja ugostiteljsku delatnost i koji će nastaviti sa obavljanjem ove delatnosti i u objektu koji stiče od obveznika PDV - lica "A". Naknada za prenos dela imovine koji, pored ugostiteljskog objekta, čini i oprema za ugostiteljstvo i zalihe pića, iznosi 25.000.000 dinara.
U Obrascu POPDV za poreski period u kojem je izvršen prenos dela imovine, u polju 11.2, obveznik PDV - lice "A" iskazuje podatak o iznosu naknade od 25.000.000 dinara.

 

11. PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Iznos

11.1

Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade

 

11.2

Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog

25.000.000

11.3

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 11.2

 

Podatak u polju 11.2 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

• Polje 11.3 Obrasca POPDV

U polju 11.3 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o vrednosti prometa dobara i usluga iz člana 6. stav 1. tač. 2), 3) i 4) Zakona. Prema navedenim odredbama Zakona, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod:

- zamene dobara u garantnom roku (član 6. stav 1. tačka 2) Zakona);

Postupak zamene dobara u garantnom roku kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona, smatra da promet nije izvršen, uređen je čl. 2. i 3. Pravilnika o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen. - besplatnog davanja poslovnihuzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa (član 6. stav 1. tačka 3) Zakona);

Šta se smatra uobičajenim količinama poslovnihuzoraka, u smislu člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona, utvrđeno je čl. 6. i 7. Pravilnika o prometu bez naknade.

- davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednostiako se daju povremeno različitim licima (član 6. stav 1. tačka 4) Zakona).

Šta se smatra reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednostiuređeno je čl. 8, 9. i 10. Pravilnika o prometu bez naknade.

Primer 139:

U cilju povećanja prometa, obveznik PDV - lice "A" je u poreskom periodu februar 2019. godine besplatno podelio reklamni materijal (brošure sa asortimanom robe, olovke, upaljače i sl.) kupcima i potencijalnim kupcima, ukupne vrednosti od 100.000 dinara. Za reklamni materijal ispunjeni su uslovi propisani čl. 8. i 10. Pravilnika o prometu bez naknade, pa se za promet reklamnog materijala, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 4) Zakona, smatra da nije izvršen.
U Obrascu POPDV za poreski period februar 2019. godine, u polju 11.3, obveznik PDV - lice "A" iskazuje iznos od 100.000 dinara.

 

11. PROMET DOBARA I USLUGA IZVRŠEN VAN REPUBLIKE I DRUGI PROMET KOJI NE PODLEŽE PDV

Iznos

11.1

Promet dobara i usluga izvršen van Republike, sa ili bez naknade

 

11.2

Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona i promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog

 

11.3

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona, osim iz tačke 11.2

100.000

Podatak u polju 11.3 Obrasca POPDV ne može biti sa predznakom "minus".

3.15 - PRIKAZ VEZE POZICIJA OBRASCA POPDV SA POZICIJAMA OBRASCA PPPDV


 

Pregled obračuna (POPDV)

Poreska prijava (PPPDV)

1.5

001

2.5

002

5.1

003

5.3

103

5.4

004

5.5

104

5.6

005

5.7

105

6.3

006

9a.1

106

7.1

007

9a.2

107

008

9a.3

108

9

009

9a.4

109

10

110

 

4. PRIMER ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU POPDV NA OSNOVU POSLOVNIH PROMENA U PORESKOM PERIODU I ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU PPPDV


Pretpostavke:

- pregled obračuna PDV sačinjava obveznik PDV "A" za poreski period avgust 2018. godine;

- obveznik PDV "A" obavlja delatnosti u okviru kojih vrši promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, uključujući i delatnost prometa polovnih dobara za koji primenjuje poseban postupak oporezivanja;

- promet dobara i usluga vrši se u Republici, osim ako u okviru objašnjenja konkretne poslovne promene nije drukčije napisano;

- ukupan iznos PDV koji obveznik "A" ima pravo da odbije kao prethodni porez biće iskazan u poreskoj prijavi PDV - Obrascu PPPDV u odgovarajućim poljima.

Poslovne promene:

1) Na osnovu ugovora o isporuci dobara sa kupcem iz Norveške obveznik PDV "A" izvršio je izvoz dobara, o čemu poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike. Naknada za izvezena dobra u dinarskoj protivvrednosti na dan isporuke iznosi 200.000 dinara;

2) Na osnovu ugovora o isporuci dobara sa kupcem sa teritorije APKM izvršio je otpremanje dobara na teritoriju APKM. Naknada za predmetnu isporuku iznosi 50.000 dinara. Obveznik PDV "A" poseduje jedinstvenu ispravu kojom se potvrđuje da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, kao i dokaz (izvod) da je kupac izvršio prenos novčanih sredstava na poslovni račun isporučioca, čime su ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz člana 3. Uredbe o prometu sa APKM;

3) Na osnovu ugovora o isporuci dobara sa kupcem - korisnikom slobodne zone, obveznikom PDV koji bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, obveznik PDV "A" odobrio je kupcu naknadni popust u ceni za isporuku dobara unetih u slobodnu zonu u julu 2018. godine (uz poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza) zbog plaćanja pre ugovorenog roka. S obzirom da je reč o izmeni naknade za promet dobara, obveznik PDV "A" izdao je dokument o smanjenju naknade iz člana 15. Pravilnika o računima u kojem je iskazao iznos za koji je smanjena naknada od 55.000 dinara;

4) Na osnovu ugovora o isporuci dobara sa kupcem iz Mađarske, kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza, od kupca iz Mađarske primio je avans u dinarskoj protivvrednosti od 100.000 dinara na dan prijema avansa za isporuku dobara koja će se izvršiti u narednom poreskom periodu i po tom osnovu izdao avansni račun;

5) Na osnovu ugovora o zajmu sa zavisnim pravnim licem "B", zaključenog u januaru 2018. godine, dana 31. avgusta 2018. godine obveznik PDV "A" - zajmodavac obračunao je kamatu za avgust 2018. godine u iznosu od 3.000 dinara i izdao dokument o obračunu kamate zajmoprimcu bez obračunatog PDV u skladu sa članom 25. stav 1. tačka 3) Zakona. Reč je o jednokratnoj aktivnosti zajmodavca;

6) Po osnovu prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta, koje se nalazi u Novom Sadu, izvršene u prethodnom poreskom periodu, smanjena je naknada za taj promet u iznosu od 10.000 dinara i izdat dokument o smanjenju naknade iz člana 15. Pravilnika o računima dana 28. avgusta 2018. godine;

7) Po osnovu izdavanja stana Petru Petroviću iz Beograda, a zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora od strane obveznika PDV "A" kao zakupodavca, izvršeno je umanjenje zakupnine za avgust 2018. godine za iznos od 1.000 dinara;

8) Na osnovu ugovora o prometu nepokretnosti, obveznik PDV "A" izvršio je prodaju novoizgrađenog poslovnog objekta koji se nalazi u Beogradu (investitor je obveznik PDV "A", rešenje o građevinskoj dozvoli izdato je na njegovo ime) kupcu pravnom licu "V", u vrednosti od 40.000.000 dinara (bez PDV) i na istu obračunao PDV u iznosu od 8.000.000 dinara, s obzirom da je reč o prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu. Kupcu objekta izdat je račun u kojem je iskazana osnovica u iznosu od 40.000.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 8.000.000 dinara;

9) Izvršen je promet kancelarijskog nameštaja koji se oporezuje po opštoj stopi PDV uz naknadu od 1.200.000 dinara (osnovica u iznosu od 1.000.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 200.000 dinara) i promet serijskih publikacija koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV uz naknadu od 330.000 dinara (osnovica u iznosu od 300.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 30.000 dinara), o čemu su izdati računi u skladu sa Zakonom;

10) Na osnovu ugovora o prometu nepokretnosti, obveznik PDV "A" izvršio je prodaju poslovnog objekta kupcu - obvezniku PDV "G" po ceni od 15.000.000 dinara (bez PDV), a koji je stekao 2000. godine. S obzirom da će kupac koristiti objekat za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši isključivo promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, što znači da obračunati PDV kupac u potpunosti može odbiti kao prethodni porez, navedenim ugovorom predviđeno je da će se na promet poslovnog objekta obračunati PDV. U ovom slučaju poreski dužnik za promet poslovnog objekta je kupac - obveznik PDV "G" u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 2) Zakona;

11) Izvršena je isporuka sekundarnih sirovina kupcu u zemlji - obvezniku PDV u vrednosti od 100.000 dinara (bez PDV) po osnovu koje je izdat račun bez obračunatog PDV sa pozivom na član 10. stav 2. tačka 1) Zakona;

12) Povećana je osnovica u skladu sa članom 21. Zakona (zbog naknadnog zaračunavanja troškova) za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV "A", i to:

- za promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV u iznosu od 50.000 dinara na koji je obračunat PDV u iznosu od 10.000 dinara;

- za promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV u iznosu od 40.000 dinara na koji je obračunat PDV u iznosu od 4.000 dinara.

Obveznik PDV "A" izdao je dokumente o povećanju osnovice iz člana 15. Pravilnika o računima;

13) Smanjena je osnovica i iznos PDV za izvršeni promet dobara usled odobravanja dodatnog popusta kupcima zbog isporučenih većih količina od ugovorenih, shodno članu 21. Zakona, i to:

- za promet koji se oporezuje po opštoj stopi PDV osnovica je smanjena za iznos od 200.000 dinara, a PDV za iznos od 40.000 dinara;

- za promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV osnovica je smanjena za iznos od 50.000 dinara, a PDV za iznos od 5.000 dinara.

Naime, obveznik PDV "A" izdao je kupcima dokumente o smanjenju osnovice iz člana 15. Pravilnika o računima i od kupaca dobio obaveštenja da su za poreski period avgust smanjili - ispravili odbitak prethodnog poreza.

14) Bolnici u Beogradu poklonjen je računar koji je obveznik PDV "A" koristio za obavljanje delatnosti. Nabavna vrednost računara na dan poklanjanja je 20.000 dinara bez PDV, na koju je obveznik PDV "A" obračunao PDV u iznosu od 4.000 dinara, s obzirom da je po osnovu nabavke računara imao pravo na odbitak prethodnog poreza;

15) Na osnovu ugovora o kupoprodaji dobara čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV i za koji je poreski dužnik obveznik PDV - isporučilac, obveznik PDV "A" primio je avans od obveznika PDV - kupca iz zemlje u iznosu od 110.000 dinara i shodno članu 42. stav 3. Zakona izdao je avansni račun sa obračunatim PDV po posebnoj stopi u kojem je iskazana osnovica u iznosu od 100.000 dinara i obračunati PDV u iznosu od 10.000 dinara. Isporuka dobara biće izvršena u narednom poreskom periodu;

16) Na osnovu ugovora o prometu nepokretnosti, obveznik PDV "A" kupio je poslovni objekat u Nišu od obveznika PDV koji je stekao predmetni objekat od investitora. S obzirom da će kupac - obveznik PDV "A" koristiti objekat za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši isključivo promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, što znači da obračunati PDV u potpunosti može odbiti kao prethodni porez, navedenim ugovorom predviđeno je da će se na promet poslovnog objekta obračunati PDV. U ovom slučaju poreski dužnik za promet poslovnog objekta je kupac - obveznik PDV "A" u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 2) Zakona. Kupoprodajna cena iznosi 20.000.000 dinara (bez PDV). Obveznik PDV "A" interno je obračunao PDV za taj promet u iznosu od 4.000.000 dinara;

17) Kupio je od stranog lica koje nije obveznik PDV u Republici dobra čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV. Po osnovu te kupovine obveznik PDV "A" sačinio je interni račun na iznos od 50.000 dinara i obračunao PDV u iznosu od 5.000 dinara, s obzirom da je poreski dužnik za taj promet obveznik PDV "A" u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 3) Zakona;

18) Na osnovu ugovora o rekonstrukciji poslovnog objekta, izvođač radova - obveznik PDV "D" izvršio je rekonstrukciju poslovne zgrade (od sopstvenog materijala) u vlasništvu obveznika PDV "A" koja se nalazi u Beogradu i po tom osnovu izdao račun na iznos od 600.000 dinara (bez PDV). Poreski dužnik za predmetni promet je obveznik PDV "A" - primalac dobara u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona, koji je za taj promet interno obračunao PDV po opštoj stopi PDV u iznosu od 120.000 dinara;

19) Usled nastalih dodatnih troškova za izvršene građevinske radove iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, obveznik PDV - izvođač radova povećao je osnovicu u iznosu od 40.000 dinara i obvezniku PDV "A" izdao dokument iz člana 15. Pravilnika o računima. Obveznik PDV "A" kao poreski dužnik interno je obračunao PDV u iznosu od 8.000 dinara; 20) Izvršena je prodaja polovnih dobara u vrednosti od 30.000 dinara koja se oporezuju po opštoj stopi PDV, čija je nabavna cena 20.000 dinara, kao i prodaja polovnih dobara u vrednosti od 10.000 dinara koja se oporezuju po posebnoj stopi PDV, čija je nabavna cena 8.000 dinara, pri čemu su dobra prethodno nabavljena od lica koje nije obveznik PDV. S obzirom da se obveznik PDV "A" bavi prometom polovnih dobara, na taj promet primenjuje se član 36. Zakona;

21) Izvršen je uvoz dobara uz postupak stavljanja u slobodan promet u vrednosti od 85.000 dinara. Za predmetni uvoz propisano je poresko oslobođenje u skladu sa članom 26. Zakona;

22) Izvršen je uvoz dobara uz postupak stavljanja u slobodan promet, i to: uvoz dobara koji se oporezuje po opštoj stopi u vrednosti od 400.000 dinara i uvoz dobara koji se oporezuje po posebnoj stopi u vrednosti od 100.000 dinara, za koje obračun PDV vrši carinski organ;

23) Na osnovu rešenja carinskog organa izvršeno je povećanje osnovice za uvoz dobara koji se oporezuje po posebnoj stopi u iznosu od 20.000 dinara i naloženo plaćanje PDV po istom osnovu u iznosu od 2.000 dinara;

24) Na osnovu rešenja carinskog organa izvršeno je smanjenje osnovice za uvoz dobara koji se oporezuje po opštoj stopi u iznosu od 500.000 dinara i PDV po istom osnovu u iznosu od 100.000 dinara;

25) Izvršeno je plaćanje PDV za uvoz dobara u iznosu od 90.000 dinara. Taj iznos obveznik PDV "A" može da odbije kao prethodni porez;

26) Nabavljen je pasulj i krompir od poljoprivrednika koji nije obveznik PDV, u vrednosti od 50.000 dinara. Poljoprivredniku je obračunata PDV nadoknada i izdata priznanica. Po osnovu te nabavke i nabavke iz prethodnog perioda, na tekući račun poljoprivrednika izvršena je uplata u iznosu od 81.000 dinara, od čega se 75.000 dinara odnosi na vrednost dobara, a 6.000 dinara na PDV nadoknadu. Iznos plaćene PDV nadoknade obveznik "A" ima pravo da odbije kao prethodni porez;

27) Nabavljen je građevinski materijal od drugog obveznika PDV, čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV, u vrednosti od 1.000.000 dinara sa obračunatim PDV u iznosu od 200.000 dinara. Za izvršeni promet izdat je račun;

28) Na poklon je dobijeno pet telefona od drugog obveznika PDV koji je za taj promet izdao račun u kojem je iskazao iznos osnovice od 100.000 dinara i iznos obračunatog PDV od 20.000 dinara;

29) Dobavljač građevinskog materijala - obveznik PDV povećao je osnovicu za izvršeni promet u iznosu od 40.000 dinara sa obračunatim PDV po opštoj stopi u iznosu od 8.000 dinara, o čemu je kupcu - obvezniku PDV "A" dostavio dokument o povećanju osnovice iz člana 15. Pravilnika o računima;

30) Dobavljač sredstava za čišćenje - obveznik PDV smanjio je osnovicu za isporuku dobara čiji se promet oporezuje po opštoj stopi PDV izvršenu obvezniku PDV "A" u prethodnom poreskom periodu. U dokumentu o smanjenju osnovice iz člana 15. Pravilnika o računima, koji je dostavio obvezniku PDV "A", iskazao je smanjenje osnovice u iznosu od 600.000 dinara i smanjenje obračunatog PDV u iznosu od 120.000 dinara;

31) Dobavljač mleka i mlečnih proizvoda - obveznik PDV smanjio je osnovicu za isporuku dobara čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV izvršenu obvezniku PDV "A" u prethodnom poreskom periodu. U dokumentu o smanjenju osnovice iz člana 15. Pravilnika o računima, koji je dostavio obvezniku PDV "A", iskazao je smanjenje osnovice u iznosu od 50.000 dinara i smanjenje obračunatog PDV u iznosu od 5.000 dinara;

32) Na osnovu ugovora o kupoprodaji, obveznik PDV "A" izvršio je plaćanje avansa drugom obvezniku PDV u iznosu od 60.000 dinara i primio avansni račun sa obračunatim PDV po opštoj stopi (osnovica 50.000 dinara i PDV 10.000 dinara) za promet dobara koji će se izvršiti u narednom poreskom periodu, a za koji je poreski dužnik isporučilac dobara;

33) Na osnovu ugovora o prenosu dela imovine zaključenim sa drugim obveznikom PDV koji je obavljao ugostiteljsku delatnost, obveznik PDV "A" stekao je opremu za obavljanje ugostiteljske delatnosti. Prenos dela imovine izvršen je u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona. Naknada za prenos imovine iznosi 500.000 dinara. Prenosilac imovine dostavio je obvezniku PDV "A" račun iz člana 9. Pravilnika o računima.

34) Na osnovu ugovora o kupoprodaji nabavio je od drugog obveznika PDV neizgrađeno građevinsko zemljište u vrednosti od 420.000 dinara i po tom osnovu je primio račun dobavljača bez obračunatog PDV sa pozivom na član 25. stav 2. tačka 2) Zakona;

35) Primljena je advokatska usluga od preduzetnika sa teritorije Republike koji nije obveznik PDV u vrednosti od 130.000 dinara. Za navedenu uslugu advokat je izdao račun; 36) Nabavljena su dobra u Belgiji u dinarskoj protivvrednosti od 200.000 dinara koja su sa teritorije Belgije otpremljena kupcu u Španiju. Za navedene promete izdati su računi;

37) U postupku kontrole obveznika PDV "N" Poreska uprava je rešenjem utvrdila obavezu po osnovu PDV u iznosu od 100.000 dinara za isporuku dobara izvršenu obvezniku

PDV "A". Obveznik PDV "A" izvršio je plaćanje utvrđenog PDV svom dobavljaču - obvezniku PDV "N" na osnovu čega je, shodno članu 31a stav 1. Zakona, stekao pravo da taj iznos PDV odbije kao prethodni porez u julu 2018. godine. Obveznik PDV "N" izjavio je žalbu na rešenje Poreske uprave, koju je drugostepeni organ usvojio i rešenje poništio. U avgustu 2018. godine obveznik PDV "N" pismeno je obavestio kupca dobara o poništenom rešenju na osnovu kojeg je obveznik PDV "A" izvršio smanjenje prethodnog poreza u iznosu od 100.000 dinara, shodno članu 31a stav 3. Zakona;

38) Obveznik PDV "M" vlasnik je zemljišta površine 2 hektara u Temišvaru (Rumunija) koje je nabavio radi izgradnje poslovnog objekta - hipermarketa. Za izradu dela projekta za objekat angažovao je obveznika PDV "A" koji je za usluge projektovanja ispostavio račun na iznos od 350.000 dinara bez obračunatog PDV, jer se radi o uslugama za koje se, shodno članu 12. Zakona, mestom prometa smatra mesto gde se nalazi nepokretnost, a u konkretnom slučaju to je inostranstvo, odnosno Rumunija;

39) Izvršio je prenos dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona uz naknadu od 3.000.000 dinara i sticaocu - obvezniku PDV izdao račun u skladu sa članom 9. Pravilnika o računima;

40) U okviru sprovođenja reklamnih aktivnosti izvršena je podela reklamnog materijala - olovaka potencijalnim kupcima u ukupnoj vrednosti od 30.000 dinara, pri čemu je pojedinačna vrednost olovke 30 dinara, bez PDV.

 

Obrazac POPDV


 

PREGLED OBRAČUNA PDV ZA PORESKI PERIOD OD 1.08.2018. DO 31.08.2018. GODINE


 

PODACI O PODNOSIOCU

 

Naziv, odnosno ime i prezime i adresa

"A"

PIB

*********

U Obrascu POPDV iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala

1. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

1.1

Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

200.000

1.2

Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

50.000

1.3

Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

- 55.000

1.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 1.1 do 1.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

1.5

Ukupan promet (1.1+1.2+1.3+1.4)

195.000

1.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

1.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

100.000

 

2. PROMET DOBARA I USLUGA ZA KOJI JE PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Naknada/vrednost

2.1

Promet novca i kapitala, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

3.000

2.2

Promet zemljišta i davanje u zakup zemljišta, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

- 10.000

2.3

Promet objekata, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

 

2.4

Promet dobara i usluga, osim iz tač. 2.1 do 2.3, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje naknade za taj promet

- 1.000

2.5

Ukupan promet (2.1+2.2+2.3+2.4)

0

2.6

Promet dobara i usluga bez naknade

 

2.7

Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans)

 

 

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRAČUNATI PDV

Opšta stopa

Posebna stopa

Osnovica

PDV

Osnovica

PDV

3.1

Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima