Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 23/2022 od 25.05.2022.)


  • Pravilnik o službenoj odeći i obući pokrajinskog prosvetnog inspektora;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na I izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-76
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-77
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-78
  • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za španski jezik;
  • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad Apatin
  • Izmena Javnog poziva za finansiranje stručne prakse.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex