Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 34/2021 od 11.08.2021.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pokretanju procesa izrade nacrta Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine 2021-2027.
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru
 • Rešenje o imenovanju direktora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra u Subotici
 • Rešenje o imenovanju direktorke Gerontološkog centra u Subotici
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra "Bečej" u Bečeju
 • Rešenje o imenovanju direktora Gerontološkog centra "Bečej" u Bečeju
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma za stare i penzionere u Molu
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma za stare i penzionere u Molu
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Privremenog Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Privremenog Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Turističke organizacije Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Turističke organizacije Vojvodine za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću viška rashoda nad prihodima Turističke organizacije Vojvodine za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o trećim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za duševno obolela lica "Čurug" iz Čuruga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Bač
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Bač
 • Rešenje o razrešenju u predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za antirabičnu zaštitu -Pasterov zavod, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za antirabičnu zaštitu -Pasterov zavod, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju u predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za antirabičnu zaštitu -Pasterov zavod, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za antirabičnu zaštitu -Pasterov zavod, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktorke Doma za stare i penzione u Kuli
 • Rešenje o imenovanju direktorke Doma za stare i penzionere u Kuli
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Hrvatskog obrazovno-vaspitnog centra
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbeničkog kompleta - Rusinski jezik za drugi razred osnovne škole
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika - Biologija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 8, za osmi razred osnovne škole pisan na rusinskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa udžbenika Rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture za peti razred osnovne škole pisan na rumunskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Likovna kultura 6, za šesti razred osnovne škole pisan na rumunskom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Likovna kultura 3, za treći razred osnovne škole pisan na rumunskom jeziku i pismu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex