Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 7 od 25.02.2015.)


  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE STRATEGIJOM eUPRAVE POKRAJINSKIH ORGANA
  • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DODELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA I INTERESA MLADIH U 2015. GODINI
  • PRAVILNIK O IZGLEDU "SLUŽBENOG LISTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE"
  • UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU KOJE SE OBAVLJA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA FINANSIJE
  • UPUTSTVO O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA TRANSAKCIJA SA EFEKTIVNIM STRANIM NOVCEM ZA POTREBE ISPLATE NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA U INOSTRANSTVO
  • ZAKLJUČCI U VEZI SA PRIBAVLJANJEM SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex