Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2023. GODINU: • Rok najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja •
 • PODSTICAJ ZA LICA KOJA SU NOVONASTANJENI OBVEZNICI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE: • U "Sl. glasniku RS", br. 144/2022 objavljeni su dinarski iznosi (najnižih bruto) mesečnih zarada za novonastanjene obveznike za 2023. godinu •
 • REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA: • (Stanje na dan 1. januar 2023. godine) Stope poreza po odbitku na dividende, kamatu, autorske naknade i naknade od usluga (sa primerima obračuna poreza po odbitku) •

PRAVO U PRIVREDI

Stručni komentari:

 • KALENDAR OBAVEZA ZA JAVNA DRUŠTVA I DRUGE UČESNIKE NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Februar 2023. godine •

Pitanja i odgovori:

 • PRAVNO DEJSTVO NOVOG UGOVORA O ZAKUPU KOJIM SE OBJEDINJAVAJU SVI PRETHODNI ZAKUPNI ODNOSI
 • PRELAZAK ZAPOSLENOG KOJI JE U AGENCIJI ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE U RADNOM ODNOSU NA NEODREĐENO VREME KOD POSLODAVCA KORISNIKA NA ODREĐENO VREME

PRAVO U PRAVOSUĐU

Stručni komentari:

 • NASTAVAK MIŠLJENJA VENECIJANSKE KOMISIJE O TRI NACRTA ZAKONA ZA SPROVOĐENJE PROMENA USTAVA O PRAVOSUĐU

Pitanja i odgovori:

 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE PODELE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE KAKO BI SE SPROVEO POSTUPAK PRETVARANJA PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Stručni komentari:

 • KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ RS, AP I JLS - "Sl. glasnik RS", br. 6/2023: • U primeni od 27. januara 2023. godine. Zaposlenom pripada pravo na jubilarnu nagradu za 40 godina rada ostvarenih u radnom odnosu •

Pitanja i odgovori:

 • MOGUĆNOST UPOREDNOG ŠKOLOVANJA ZA DVA OBRAZOVNA PROFILA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U RAZLIČITOM TRAJANJ

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2022. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM: • Popunjavanje i predaja finansijskih izveštaja •

SPECIJALIS ZA CARINE

Pitanja i odgovori:

 • USAGLAŠENOST CARINSKE TARIFE SA ZAKONOM O AKCIZAMA U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE PRI UVOZU

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor: Paragraf Lex