Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • KORIŠĆENJE PORESKIH GUBITAKA IZ RANIJIH GODINA ZA UMANJENJE OPOREZIVE DOBITI U PORESKOM BILANSU ZA 2023. GODINU
 • OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kretanje kupovne moći u Republici Srbiji - novembar 2023. godine •

PRAVO U PRIVREDI

Pitanja i odgovori:

 • MOGUĆNOST TRANSPORTA ELEKTRONSKIH CIGARETA KURIRSKOM SLUŽBOM
 • NEMOGUĆNOST DA STRANAC OTPOČNE SA RADOM PRE NEGO ŠTO DOBIJE JEDINSTVENU DOZVOLU ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADE ZA ODREĐENE PROIZVODE KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA U SLUČAJU UVOZA OPREME ASFALTNE BAZE U DELOVIMA
 • PRAVO TRGOVCA DA SNIZI CENU ROBE A ZATIM DA PREDMETNU ROBU UKLJUČI U SEZONSKO SNIŽENJE
 • SADRŽINA PLANA OTPLATE KREDITA I REDOSLED POKRIĆA/NAMIRENJA ELEMENATA IZ PLANA OTPLATE

PRAVO U PRAVOSUĐU

Pitanja i odgovori:

 • POSTAVLJANJE SOLARNIH PANELA NA KROV POSTOJEĆEG OBJEKTA
 • ZAHTEV ZA NASTAVAK IZVRŠNOG POSTUPKA RADI NAMIRENJA TROŠKOVA NASTALIH NAKON ŠTO JE DONETO REŠENJE O NAKNADI TROŠKOVA POSTUPKA

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Stručni komentar:

 • OBAVEŠTAVANJE I VOĐENJE EVIDENCIJE O POKLONIMA KOJE SU PRIMILI FUNKCIONERI U TOKU 2023. GODINE: • Evidenciju o primljenim poklonima organ javne vlasti dostavlja Agenciji za sprečavanje korupcije do 1. marta 2024. godine •

Pitanje i odgovor:

 • DUŽNOST SEKRETARA ŠKOLE DA OBAVLJA POSLOVE U VEZI SA JAVNIM NABAVKAMA I NEOBAVEZNOST STICANJA SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Stručni komentar:

 • KOMENTAR ODLUKE O VISINI ČLANARINE U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 10/2024: • Odluka se primenjuje od 1. januara 2024. godine.•

SPECIJALIS ZA CARINE

Pitanje i odgovor:

 • NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI DA REZIDENT - POSLODAVAC IZVRŠI PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU NA IME POTROŠNJE PO KREDITNIM KARTICAMA SVOJIH ZAPOSLENIH ČIJI BI IZDAVALAC BILA STRANA BANKA

INSPEKTOR

Stručni komentar:

 • ORGANIZACIJA PRODAJNIH PODSTICAJA ZA ROBU/USLUGE U TRGOVINI NA MALO I SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA: • Oglašavanje prodajnih podsticaja •

Pitanje i odgovor:

 • ROKOVI ZA ČUVANJE, ARHIVIRANJE I UNIŠTENJE INSPEKCIJSKIH ZAPISNIKA I REŠENJA

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex