Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

 • TEHNIČKO UPUTSTVO ZA ADMINISTRATIVNI I TEHNIČKI PREGLED FUNKCIONALNOSTI ESIR-A ILI L-PFR-A: • Verzija 1.12 •

Pitanja i odgovori:

 • (NE)POSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNOG UREĐAJA U SLUČAJU KADA SE KAO PRIMALAC USLUGE POJAVLJUJE POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO
 • POSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNOG UREĐAJA PROMETA USLUGA PARKIRANJA, U SLUČAJU KADA OBVEZNIK NAKNADU ZA USLUGU PARKIRANJA NAPLAĆUJE NEPOSREDNO OD KORISNIKA - FIZIČKIH LICA

PRAVO U PRIVREDI

Stručni komentari:

 • ZNAČAJ DOSTAVE U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Pitanja i odgovori:

 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE TRGOVCA NA MALO DA IZDA OTPREMNICU ZA PRODATU ROBU
 • OBAVEZE POSLODAVCA SLEDBENIKA U POGLEDU PRAVA ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA PRETHODNIKA U SLUČAJU STATUSNE PROMENE PRIPAJANJA
 • PRAVILNO NAVOĐENJE POSLOVNOG IMENA PREDUZETNIKA NA AMBALAŽI KOZMETIČKOG PROIZVODA

PRAVO U PRAVOSUĐU

Pitanja i odgovori:

 • ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU NA INSTALACIJAMA U ZEMLJIŠTU

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Pitanja i odgovori:

 • (NE)MOGUĆNOST PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV ORGANA VLASTI OD STRANE TRAŽIOCA INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA
 • PREMEŠTAJ NA DRUGO RADNO MESTO ZAPOSLENOG KOJI JE PRIMLJEN U RADNI ODNOS KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA NA OSNOVU SAGLASNOSTI KOMISIJE VLADE

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Pitanja i odgovori:

 • NEPOKRETNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • VISINA NAKNADE PLATE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD PREKO 30 DANA ZAPOSLENOJ U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U SLUČAJU MALIGNOG OBOLJENJA

SPECIJALIS ZA CARINE

Stručni komentari:

 • OBUHVAT NOVOG TARIFNOG BROJA 8549 - ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPACI I OSTACI (HS2022)

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex