Zastava Bosne i Hercegovine

Prekršajna odgovornost vozača koji upravlja vozilom za vreme trajanja mere zabrane upravljanja vozilom

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: dr Mirjana Šušnjara

Objavljeno: 20.02.2017.Pitanje:

Da li vozač može da odgovara i bude kažnjen za dva prekršaja propisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: ZOBS) - prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 1) (upravlja vozilom bez vozačke dozvole) i prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 8) (upravlja vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom) i dobije kumulativnu kaznu, a prekršaji su učinjeni u isto vreme?

Odgovor:

U konkretnom slučaju, prema mišljenju republičkog tužioca i Vrhovnog kasacionog suda, a iznetom u presudi ovog suda Kzz Pr1/2016 od 19.1.2016. godine može postojati samo jedan prekršaj i to, prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 8) ZOBS-a, da vozač upravlja u vreme izrečene i upisane zabrane upravljanja vozilom u vozačkoj dozvoli, pa ne može odgovarati za prekršaj upravljanja vozilom bez vozačke dozvole one kategorije kojom upravlja; naime, njemu je već upisana zabrana upravljanja koju je prekršio, a što je utvrđeno u kontroli u saobraćaju kada je zatečen od strane ovlašćenog lica.

Kažnjavanje vozača za oba prekršaja predstavlja povredu materijalnog prava na štetu okrivljenog iz člana 241. stav 1. tačka 2) Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US) s obzirom na to da su prekršaji učinjeni istovremeno.

U pomenutoj presudi, u odnosu na ove prekršaje, jasno je izražen stav da vozač može biti kažnjen samo za jedan prekršaj, i to iz člana 330. stan 1. tačka 8) ZOBS-a, a ne za oba kumulativno, zbog čega prvi prekršaj (na neki način) konzumira drugi, samim tim što postoji izveštaj MUP-a o upisu zabrane u vozačku dozvolu, pa se vozaču ne može staviti na teret da upravlja vozilom bez vozačke i one kategorije kojom upravlja. Okrivljeni je, u konkretnom slučaju, kažnjen i za još jedan prekršaj iz člana 330. stan 1. tačka 6) ZOBS-a, a pored novčanih kazni i zabrane upravljanja vozilom, nije bilo mesta za izricanje i kaznenih poena, jer mu je već bio izrečen maksimum poena drugim odlukama.

Ukoliko okrivljeni ima još saobraćajnih prekršaja po istom zahtevu, vodiće se računa o sticaju prekršaja, izrečenoj kumulativnoj kazni, naročito kod broja izricanja kaznenih poena i dužine trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja, da se ne pređe zakonom propisan maksimum.

Navedenom presudom VKS morale su biti ukinute prvostepena i drugostepena odluka prekršajnih sudova, jer su bile učinjene bitne povrede postupka i povređeno materijalno pravo na štetu okrivljenog.

Zbog navedenog, vozači ne mogu biti kažnjeni dvostrukom kaznom za prekršaje čija obeležja konzumiraju radnjom drugi prekršaj, učinjenih istovremeno u saobraćaju, pa se mora voditi računa o obeležju i elementima radnje prekršaja.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge