Zastava Bosne i Hercegovine

Primena ugovora o doživotnom izdržavanju na deo nepokretnosti koji nije upisan u katastar nepokretnosti

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 22.04.2016.

Pitanje:

• Ukoliko je u ugovoru o doživotnom izdržavanju naznačeno da primalac izdržavanja davaocu izdržavanja nakon smrti prenosi u vlasništvo svu svoju nepokretnu imovinu, pa se zatim navodi nepokretnost sa naznačenim brojem lista nepokretnosti i brojem parcele, ali ne i površinom, gde je nepokretnost upisana u list nepokretnosti površine 170 m2, a faktičko stanje je takvo da je nepokretnost površine 1000 m2, da li se na deo nepokretnosti koji nije upisan u katastar primenjuje ugovor o doživotnom izdržavanju?

Odgovor:

Članom 194. stav 1. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015 - dalje: Zakon), ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakvog drugog prava. Članom 194. stav 2. Zakona propisano je da primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora.

Primalac izdržavanja može ugovorom obuhvatiti samo svoju imovinu, i to onu koju ima u momentu zaključenja ugovora. Pravo i obaveze koje primalac izdržavanja prenosi ugovorom na davaoca izdržavanja moraju biti prenosivi. Primalac izdržavanja ne može ugovorom obuhvati njegova neprenosiva prava (npr. pravo plodouživanja).

Ugovorom ne može biti obuhvaćena imovina koju će naknadno steći. I nepokretne stvari i pokretne stvari koje primalac izdržavanja ustupa davaocu moraju biti precizno opisane u ugovoru.

U praksi se može desiti slučaj da određena imovina postoji u trenutku zaključenja ugovora, i da je precizno opisana u ugovoru o doživotnom izdržavanju, ali da u celosti nije uknjižena na primaoca izdržavanja. U tom slučaju merodavno je to da li ta imovina postoji ili ne postoji u trenutku zaključenja ugovora.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge