Zastava Bosne i Hercegovine

Davanje saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Republike Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Sanja Bukva

Objavljeno: 30.07.2014.


Pitanje:

• Da li je zakonom propisana obaveza davanja saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Republike Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju?

Odgovor:

Obaveza davanja saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Republike Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju nije predviđeno Porodičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon), koji izričito kaže da je saglasnost drugog roditelja potrebna samo kada dete menja prebivalište.

Međutim, granična policija i carinski organi traže ovu saglasnost prilikom prelaska granice. Ova saglasnost se traži zbog velikog broja postupaka koji su u toku zbog otmica dece, tako da se davanjem pismene saglasnosti drugog roditelja koji ne putuje izbegavaju nepotrebni nesporazmi između roditelja i sudski postupci.

Ova saglasnost se overava u sudu i poželjno je da se tačno navede u kom periodu ide dete, u koju zemlju i s kim.

U slučaju kada drugi roditelj ne želi da da saglasnost moguće rešenje je da se pokrene postupak za lišenje roditeljskog prava i to delimično samo u delu za davanje saglasnosti za putovanje deteta van zemlje. Ovaj postupak se pokreće podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Pre donošenja odluke o ovom zahtevu sud mora da traži mišljenje organa starateljstva (centar za socijalni rad). Navedeni postupak može da potraje duže vreme što može poremetiti planirani put, tako da je neophodno pokrenuti ih blagovremeno, odnosno da na vreme roditelji razgovaraju o putovanju deteta.

Za pokretanje ovog postupka potrebno je da roditelj-zakonski zastupnik deteta podnese tužbu, a uz tužbu je dovoljno da se podnese odluka kojom je dete povereno jednom od roditelja.

Tužbu može podneti samo dete starije od 10 godina, roditelj, a može i roditelj i dete. Tužba se podnosi protiv drugog roditelja.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge