Zastava Bosne i Hercegovine

Dostavljanje aneksa ugovora o radu zaposlenom za vreme bolovanja, korišćenja godišnjeg odmora i neplaćenog odsustva

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 14.02.2020.U praksi se kao često nametnulo pitanje da li poslodavac može da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) sa pisanim obaveštenjem koje sadrži razloge za ponuđeni aneks ugovora, rok u kome zaposleni treba da se izjasni koji ne može biti kraći od osam radnih dana i pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora i dok je zaposleni odsutan sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, korišćenja godišnjeg odmora ili neplaćenog odsustva.

Odgovor na ovo pitanje je različit u zavisnosti od osnova po kom odsustvuje sa rada.

Postupak za izmenu ugovorenih uslova rada propisan je odredbama čl. 171. do 174. Zakona o radu (dalje: Zakon). Naime, odredbama ovih članova propisano je u kojim slučajevima sve poslodavac može zaposlenom da ponudi aneks zbog izmene ugovorenih uslova rada i u kojim slučajevima odbijanja zaključenja aneksa može da mu otkaže ugovor o radu.

Naime kada je zaposleni odsutan sa rada zbog privremene sprečenosti za rad ili korišćenja godišnjeg odmora, Zakon ovu mogućnost da mu poslodavac dostavi aneks ugovora sa ponudom eksplicitno ne propisuje ali je i ne zabranjuje, iz čega se može zaključiti da za navedeno nema smetnji, posebno imajući u vidu činjenicu da i zaposlenom koji je privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju ili je na godišnjem odmoru, može da prestane radni odnos (ako odbije zaključenje aneksa), jer ne uživa posebnu zaštitu od otkaza.

Stoga, nema smetnji da poslodavac ponudi aneks ugovora zaposlenom i u trenutku kada je odsutan sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju ili za vreme korišćenja godišnjeg odmora.

Na navedenom stavu stoje i mišljenja nadležnog ministarstva koje se po ovom pitanju izjašnjavalo više puta:

"Poslodavac može da zaključivanje aneksa ugovora ponudi zaposlenom i dok je zaposleni odsutan sa rada zbog privremene sprečenosti za rad. Međutim, tek prihvatanjem ponude u smislu člana 172. Zakona može da se zaključi aneks ugovora sa zaposlenim. Ako zaposleni odbije ponudu poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu u smislu člana 179. tačka 7) Zakona."

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-843/2005-02 od 29.9.2005. godine

"Poslodavac može zaključivanje aneksa ugovora o radu ponuditi zaposlenom i dok je zaposleni odsutan sa rada zbog privremene sprečenosti za rad. Međutim, tek prihvatanjem ponude, u smislu člana 172. Zakona, može da se zaključi aneks ugovora sa zaposlenim."

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-602/2010-02 od 9.8.2010. godine

"Poslodavac može da zaključivanje aneksa ugovora ponudi zaposlenom i dok je zaposleni odsutan sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju. Ako zaposleni odbije ponudu, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu u smislu člana 179. tačka 7) Zakona. Prema tome, privremena sprečenost za rad nije smetnja za otkaz ugovora o radu, saglasno članu 179. tačka 7) Zakona."

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-629/2010-02 od 23.9.2010. godine

Dakle, nema smetnji da zaposlenom koji odsustvuje sa rada zbog napred navedenih razloga poslodavac dostavi pisano obaveštenje o ponudi za zaključenje aneksa ugovora, bez potrebe da čeka da se zaposleni vrati na rad, i u tom smislu teče rok od 8 radnih dana od dana prijema ponude za zaključenje aneksa dok je zaposleni odsutan sa rada po ovim osnovima.

Kada je u pitanju način dostavljanja obaveštenja sa ponudom za zaključenje aneksa ugovora, dostava se vrši na isti način kao i upozorenje i rešenje o otkazu ugovora o radu, u skladu sa odredbom člana 185. a u vezi sa odredbom člana 193. Zakona, kojom je propisano da se zaposlenom u pisanom obliku dostavlja rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku, osim u slučaju iz člana 172. Zakona (dostavljanje aneksa sa ponudom), te da se odredbe člana 185. st. 2. do 4. Zakona odnose i na postupak dostavljanja ovih rešenja.

U skladu sa odredbom člana 185. st. 2. do 4. Zakona, rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog, ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje na ovaj način, dužan je da o tome sačini pismenu belešku i u tom slučaju rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim. Kako je za dostavljanje drugih rešenja poslodavca kojim se odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa u smislu odredbe člana 193. Zakona propisana ista procedura, ovaj izuzetak propisan pomenutim članom da se navedeno ne odnosi na odredbu člana 172. Zakona (dostavljanje ponude sa aneksom), se odnosi pre svega na to da se kod njega ne primenjuje odredba o formi rešenja kojim poslodavac odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog odnosno, odnosi se isključivo na razliku koju Zakon pravi između obavezne sadržine rešenja i obavezne sadržine ponude.

Zbog toga se dostavljanje ponude za izmenu ugovorenih uslova rada i aneksa ugovora vrši na isti način kao i rešenje koje za predmet ima ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenog, posebno što odredbe koje uređuju postupak zaključenja tzv. aneksa ugovora o radu ne sadrže bližu odrednicu o načinu dostavljanja ovog akta.

Imajući u vidu navedeno, ove odredbe se odnose na dostavljanje svih rešenja i pismena poslodavca, pa analogno i na način dostavljanja ponude sa aneksom, a ovakav stav je zauzeo i Ustavni sud:

"Ustavni sud konstatuje da se osporene presude drugostepenog i revizijskog suda zasnivaju na jedinstvenom stavu da je tuženi poslodavac na zakonom propisan način izvršio dostavljanje ponude za izmenu ugovorenih uslova rada, te da su se protekom roka za izjašnjenje, čiji se početak računao nakon osmog dana od dana objavljivanja ponude na oglasnoj tabli, stekli uslovi za otkaz ugovora o radu, saglasno odredbi člana 179. tačka 7) Zakona o radu. Ustavni sud je ocenio da se ovako data obrazloženja osporenih presuda zasnivaju na ustavnopravno prihvatljivoj primeni materijalnog prava. Po shvatanju Ustavnog suda, tumačenjem po analogiji se može izvesti zaključak da se dostavljanje ponude za izmenu ugovorenih uslova rada vrši na isti način kao i rešenje koje za predmet ima ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenog, posebno iz razloga što norme koje regulišu postupak zaključenja tzv. aneksa ugovora o radu ne sadrže bližu odrednicu o načinu dostavljanja ovog akta. Izuzetak predviđen u članu 193. stav 1. Zakona o radu, da se u slučaju iz člana 172. istog zakona ne primenjuje odredba o formi rešenja kojim poslodavac odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog, po oceni Ustavnog suda odnosi se isključivo na razliku koju zakon pravi između obavezne sadržine rešenja i obavezne sadržine ponude. Naime, rešenje mora sadržati obrazloženje i pouku o pravnom leku, dok ponuda za izmenu ugovorenih uslova rada obavezno sadrži razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi, kao i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude. S tim u vezi, ponuda za izmenu ugovorenih uslova rada ne sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku, na način kako je to propisano za rešenja koja donosi poslodavac. Ustavni sud nalazi da se u odnosu na dostavljanje ponude za zaključenje aneksa ugovora o radu, u svemu ostalom, shodno primenjuju odredbe o dostavljanju iz člana 185. st. 2 - 4. Zakona o radu. Ustavni sud takođe konstatuje da Zakon o radu, u svojim odredbama, ne ograničava poslodavca da ponudu za izmenu ugovorenih uslova rada uputi zaposlenom za vreme korišćenja godišnjeg odmora, iz kog razloga je ustavnopravna prihvatljiva konstatacija redovnih sudova da je bez uticaja na drugačiju odluku činjenica da se podnositeljka u vreme pokušaja uručenja ponude nalazila na godišnjem odmoru."

Odluka Ustavnog suda br. Už 637/2011 od 31.10.2013. godine

Kada je u pitanju dostavljanje aneksa ugovora za vreme neplaćenog odsustva, situacija je drugačija.

Pre svega, za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno, kako je propisano odredbom člana 78. stav 2. Zakona.

Za vreme mirovanja radni odnos traje, ali prava i obaveze iz radnog odnosa se ne ostvaruju sve dok ne prestanu razlozi za mirovanje. U tom smislu, poslodavac zaposlenom može ponuditi aneks ugovora tek nakon što se zaposleni vrati sa neplaćenog odsustva.

"...Prvostepeni sud gubi iz vida da za vreme mirovanja radni odnos traje, ali prava i obaveze iz radnog odnosa se ne ostvaruju sve dok prestankom razloga za mirovanje ne postanu ponovo aktivna."

Rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž1 904/2015 od 23.7.2015. godine

Za vreme mirovanja radnog odnosa zbog neplaćenog odsustva poslodavac ne može zaposlenom otkazati ni ugovor o radu, samim tim bi ponuda za zaključenje aneksa ugovora koju zaposleni odbije da zaključi bila bez pravnog dejstva.

"...To znači da su za vreme mirovanja radnog odnosa prava i obaveze iz tog odnosa "van upotrebe" sve dok ne prestane razlog za mirovanjem. U konkretnom slučaju tužilac je bio upućen na rad kod drugog poslodavca do 30.6.2010. godine, pa imajući u vidu da je tuženi za vreme mirovanja radnog odnosa tužioca kod njega, doneo rešenje kojim je tužiocu otkazao ugovor o radu, to je isto nezakonito, tako da je pravilno postupio prvostepeni sud kada je navedeno rešenje poništio i obavezao tuženog da tužioca vrati na poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi."

Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž1. 2501/2011 od 18.11.2011. godine

Imajući u vidu navedeno, poslodavac može da zaposlenom koji je na bolovanju odnosno godišnjem odmoru dostavi aneks ugovora o radu sa ponudom, na način propisan odredbama čl. 185. i 193. Zakona, dok dostavljanje ove ponude sa aneksom ugovora o radu i potpisivanje iste za vreme neplaćenog odsustva ne bi imalo pravno dejstvo sve dok se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca odnosno dok se ponovo ne aktiviraju njegova prava i obaveze iz radnog odnosa.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge