Zastava Bosne i Hercegovine

Otkaz ugovora o radu zaposlenom koji uživa zaštitu za vreme odsustva sa rada radi nege deteta

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Borivoje Živković

Objavljeno: 05.11.2020.Prema odredbi člana 187. Zakona o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stava 1. ovog člana ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stava 1. ovog člana i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa."

U skladu sa ovom pravnom normom zaposleni koji uživa zaštitu od otkaza je i zaposleni koji se nalazi na odsustvu radi nege deteta. U ovom slučaju poslodavcu je ta činjenica morala biti i jeste poznata.

O tome se izjasnila i sudska praksa u sličnoj situaciji:

"Na utvrđeno činjenično stanje pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo usvajanjem tužbenog zahteva i to član 187. stav 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009), kojim je propisano da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Budući da iz medicinske dokumentacije proizlazi da je tužilja u vreme otkaza bila trudna, poslodavac je davanjem otkaza povredio citiranu odredbu. Posledica poništaja nezakonitog prestanka radnog odnosa je vraćanje na rad po članu 191. stav 1. Zakona o radu.

Navodi revizije da su nakon porođaja tužilje prestali razlozi iz kojih je tužilja zaštićena od otkaza ugovora o radu, a čime je tužilji i prestao radni odnos, nisu osnovani. Tužilji, koja je kod tuženog zaposlena na neodređeno vreme, nezakonito je prestao radni odnos zbog izostanka sa rada počev od 26.10.2012. godine, u kom periodu je bila privremeno sprečena za rad iz razloga trudnoće, što proizlazi iz medicinske dokumentacije. Okončanjem trudničkog, odnosno porodiljskog odsustva, tužilja ima pravo da se vrati na rad, po zaključenom ugovoru o radu."


(Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 2580/2016 od 16.06.2017. godine)

Međutim, poslodavac zaposlenom može doneti rešenje o otkazu, ali će u njegovom dispozitivu naznačiti vreme prestanka radnog odnosa prvi dan posle isteka odsustva sa rada radi nege deteta. U primeru iz prakse, koji je naveden, to nije učinjeno već je navedeno prema sadržaju njenog obrazloženja: "...nezakonito je prestao radni odnos zbog izostanka sa rada počev od 26.10.2012. godine, u kom periodu je bila privremeno sprečena za rad iz razloga trudnoće, što proizlazi iz medicinske dokumentacije nezakonito je prestao radni odnos zbog izostanka sa rada počev od 26.10.2012. godine, u kom periodu je bila privremeno sprečena za rad iz razloga trudnoće, što proizlazi iz medicinske dokumentacije nezakonito je prestao radni odnos zbog izostanka sa rada počev od 26.10.2012. godine, u kom periodu je bila privremeno sprečena za rad iz razloga trudnoće, što proizlazi iz medicinske dokumentacije."

Nema smetnji dakle, da se zaposlenom koji ostvaruje pravo odsustva sa rada radi nege deteta dostavi rešenje o otkazu ugovora o radu, a kao datum prestanka radnog odnosa naznači prvi dan sa istekom odsustva sa rada radi nege deteta, odnosno posebne nege deteta.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge