Zastava Bosne i Hercegovine

Raspolaganje od strane javnog komunalnog preduzeća podacima o ličnosti koji su uzeti od vlasnika/korisnika odnetih vozila prilikom njihovog preuzimanja

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija Paragraf Lex

Objavljeno: 21.04.2015.Pitanje:

Da li "Parking servis" ima pravo da legitimiše lica-vlasnike/korisnike odnetih vozila prilikom preuzimanja vozila?

Odgovor:

Zaštita podataka o ličnosti lica utvrđena je odredbama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon). Saglasno odredbi člana 42. stav 2. Ustava prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom, dok je odredbama člana 8. stav 1. tačka 1) Zakona propisano da obrada podataka o ličnosti nije dozvoljena ako fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja. Iz navedenih odredbi Ustava RS i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti proizilazi da pravni osnov obrade podataka o ličnosti može biti zakon ili pristanak lica o čijim podacima se radi, dat na način i pod uslovima utvrđenim odredbama čl. 10 i 15. ovog zakona. Izuzeci od pravila da pravni osnov obrade podataka o ličnosti može biti zakon ili pristanak lica o čijim podacima se radi su retki i restriktivni i propisani odredbama čl. 12. i 13. Zakona.

Odredbama člana 296. st. 3. i 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) propisano je da ukoliko policijski službenik ili nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta, a ukoliko vozač ne ukloni vozilo, policijski službenik će ukloniti vozilo na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila. Stavom 6. iste odredbe dalje je propisano da obavljanje poslova uklanjanja vozila organ jedinice lokalne samouprave može poveriti pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava propisane uslove za to, a u skladu s čim je i rešenjem o organizovanju društvenog preduzeća za Javne garaže i parkirališta broj 023-354/92-XXXVII-01 od 29.10.1992. godine osnovano Javno komunalno preduzeće "Parking servis", čiji je osnivač grad Beograd (Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd - "Sl. list grada Beograda", br. 10/2013, 54/2013 i 97/2014).

Odredbama člana 23. st. 1. i 3. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011) propisano je da kada je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti vršioca komunalne delatnosti, naplate naknade za izvršenu komunalnu uslugu nakon isteka roka utvrđenog za plaćanje ili pokretanja postupka pred nadležnim prekršajnim, sudskim ili upravnim organima zbog neizvršenja zakonom utvrđenih obaveza od strane korisnika usluga, na obrazloženi zahtev vršioca komunalne delatnosti, policija će dostaviti lične podatke za građane, podatke za vozila i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom, kao i da je vršilac komunalne delatnosti u obavljanju poslova sarađuje sa policijom, komunalnom policijom i komunalnom inspekcijom u skladu sa zakonom, a da saradnja obuhvata naročito: međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, razmenu podataka, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje komunalne delatnosti. Stavom 2. iste odredbe vršilac komunalne delatnosti je obavezan da formira evidencije podataka o ličnosti korisnika usluge, pribavljene na način iz stava 1. ovog člana ili na osnovu pisane saglasnosti korisnika sadržane u pojedinačnom ugovoru, u skladu sa Zakonom.

Saglasno ovlašćenju sadržanom, između ostalog, u odredbama člana 43. Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US i 92/2011) službena lica MUP imaju pravo da vrše proveru identiteta lica uvidom u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom, dok pripadnici komunalne policije to čine u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim odredbama čl. 16. i 19. st. 1. i 4. Zakona o komunalnoj policiji, kojim odredbama je propisano da u obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima, između ostalog, i ovlašćenje provere identiteta, a da se provera identiteta vrši uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren. Odredbama člana 9. stav 1. tačka 1) Zakona o komunalnoj policiji propisano je da su poslovi komunalne policije, u smislu ovog zakona, i održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, dok je stavom 2. iste odredbe dalje propisano da se održavanjem komunalnog reda iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra održavanje reda u oblastima, odnosno pitanjima:

- snabdevanja vodom;
- odvođenja otpadnih i atmosferskih voda;
- javne čistoće;
- prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada;
- lokalnih puteva i ulica;
- saobraćajnih oznaka i signalizacije;
- parkiranja;
- prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju;
- auto-taksi prevoza;
- postavljanja privremenih poslovnih objekata;
- protivpožarne zaštite;
- zaštite od buke u životnoj sredini;
- kontrole radnog vremena subjekata nadzora;
- održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata.

Odredbama člana 21a Odluke o javnim parkiralištima ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014 i 89/2014) propisano je da preduzeće, kao poverilac dospelog potraživanja u čijim se rukama nalazi dužnikovo motorno vozilo, uklonjeno po nalogu nadležnog organa, ima pravo zadržati vozilo dok mu ne bude isplaćeno potraživanje.

U skladu sa navedenim, u praksi JKP "Parking servis" specijalnom dizalicom (tzv. "pauk") odnosi vozila postupajući po nalogu Saobraćajne policije, odnosno komunalne inspekcije/policije Grada ili opštine, a koji organi su važećim propisima ovlašćeni za vršenje nadzora nad vozilima parkiranim ili zaustavljenim suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Pripadnik Saobraćajne policije, odnosno komunalne inspekcije/policije Grada ili opštine stara se o izvršenju naloga koji je donet, s čim u vezi prisustvuje i preuzimanju odnetog vozila u prostorijama JKP "Parking servisa", iz čega proizilazi da vrši i proveru identiteta vlasnika/korisnika odnetog vozila putem uvida u njegove lične isprave, ovo posebno iz razloga što se radi o pokretnoj stvari velike vrednosti.

JKP "Parking servis" je postupilo saglasno obavezi iz člana 23. st. 1. i 3. Zakona o komunalnim delatnostima i odredbama čl. 48. do 51. Zakona i obrazovalo i prijavilo u Centralni registar Poverenika zbirku podataka o ličnosti pod nazivom Evidencija vlasnika/korisnika vozila, koja su preuzela vozila uklonjena po nalogu nadležnog državnog organa, šlepovanih vozila i vozila uklonjenih iz saobraćajnih nezgoda, u kojoj je kao vrstu podataka o ličnosti koje obrađuje u okviru ove zbirke prijavilo sledeće podatke:

- datum i vreme plaćanja,
- ime i prezime korisnika,
- adresa,
- broj računa,
- registarski broj vozila,
- naplaćeni iznos,

a iz čega proizilazi da ovo javno preduzeće, kao rukovalac podataka o ličnosti vlasnika/korisnika odnetih vozila, ne obrađuje podatke o ličnosti sadržane u njihovim ličnim kartama.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge