Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveza lekara opšte prakse da sledi uputstva lekara specijaliste

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Ivan Petrović

Objavljeno: 05.11.2015.

Pitanje:

• Ako lekar specijalista predloži lečenje u stacionarnoj ustanovi, da li lekar opšte prakse može da odbije da izda uput?

Odgovor:

Izabrani lekar treba da sledi uputstva lekara specijaliste za dalje lečenje pacijenta.

Zdravstveno stanje pacijenta je osnovni kriterijum za utvrđivanje njegove potrebe za dijagnostičkim, terapijskim ili rehabilitacionim postupkom, pa u skladu sa tim, lekar specijalista postavlja indikaciju i za stacionarno lečenje u nekoj od zdravstvenih ustanova.

Izabrani lekar opšte medicine ne može odbiti izdavanje uputa za stacionarno lečenje koje je indikovao lekar specijalista, s obzirom da je nalaz lekara specijaliste uputstvo izabranom lekaru za dalje lečenje pacijenta, prema članu 40. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 10/2010, 18/2010 - ispr., 46/2010, 52/2010 - ispr., 80/2010, 60/2011 - odluka US i 1/2013 - dalje: Pravilnik).

Izabrani lekar je u obavezi da poštuje propisani način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa u skladu sa članom 43. Pravilnika, uput izdaje za najbližu zdravstvenu ustanovu koja se nalazi na teritoriji matične filijale RFZO sa kojom RFZO ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga, ukoliko je u takvoj ustanovi moguće obezbediti potrebno lečenje.

Kada izabrani lekar oceni da osiguranom licu ne može da se obezbedi odgovarajuća zdravstvena zaštita kod zdravstvene ustanove na području matične filijale, dužan je da izda uput za najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale koja može da pruži zdravstvenu zaštitu osiguranom licu, a saglasnost na uput izabranog lekara daje lekarska komisija matične filijale RFZO, u skladu sa članom 46. Pravilnika.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge