Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Razno


 1. CRF-3 ZAHTEV ZA UKIDANJE PRISTUPA CRF
 2. CRF-4 OVLAŠĆENJE ADMINISTRATORU ZA RAD U CRF
 3. CRF-5 OVLAŠĆENJE ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG NALOGA
 4. DNEVNIK RADA PRAKTIČNE OBUKE
 5. EVIDENCIJA PODATAKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU
 6. EVIDENCIJA POKLONA FUNKCIONERA
 7. IZJAVA O IZREČENIM KRIVIČNIM SANKCIJAMA
 8. IZJAVA O SUKOBU INTERESA
 9. IZJAVA O UPOZNAVANJU SA PRAVILIMA PONAŠANJA CARINSKIH SLUŽBENIKA
 10. IZVEŠTAJ O UČINJENOJ PONUDI/DATOM POKLONU
 11. LISTA STANDARDNIH CENA/TROŠKOVA ZA IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA I PROPISA
 12. NALOG ZA POSTUPAK UTVRĐIVANJA ALKOHOLA I DRUGIH NARKOTIČKIH SREDSTAVA U ORGANIZMU ZAPOSLENOG U UPRAVI CARINA
 13. NALOG ZA UPUĆIVANJE CARINSKOG SLUŽBENIKA NA OBUKU U CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
 14. Obrazac - POTVRDA O SMRTI
 15. Obrazac - PRIJAVA OBRADE PODATAKA
 16. Obrazac - PRIJAVA PREBIVALIŠTA
 17. Obrazac 1 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O UGOVORU
 18. Obrazac 2 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O JAVNOM PARTNERU
 19. Obrazac 3 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O PRIVATNOM PARTNERU
 20. Obrazac 3a) - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O DRUŠTVU ZA POSEBNE NAMENE
 21. Obrazac 3b - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O ZAJEDNIČKOM PRIVREDNOM DRUŠTVU
 22. Obrazac 4 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O OBJEKTU
 23. Obrazac 5 - PRIJAVA ZA UPIS PODATAKA IZ JAVNOG UGOVORA - PODACI O USLUZI OD JAVNOG ZNAČAJA
 24. Obrazac br. 1 - ZAPISNIK O ODUZETOJ IMOVINI
 25. Obrazac br. 2 - KNJIGA PRIVREMENO ODUZETE IMOVINE
 26. Obrazac br. 3 - KNJIGA TRAJNO ODUZETE IMOVINE
 27. Obrazac br. 4 - KNJIGA ODUZETIH PREDMETA KRIVIČNIH DELA
 28. Obrazac br. 4a - KNJIGA ODUZETOG ORUŽJA
 29. Obrazac br. 5 - KNJIGA IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DELOM
 30. Obrazac br. 6 - KNJIGA IMOVINE DATE NA IME JEMSTVA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 31. Obrazac br. 7 - KNJIGA IMOVINSKE KORISTI PROISTEKLE IZ PRIVREDNOG PRESTUPA I PREKRŠAJA
 32. Obrazac broj 1. - PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA RADI SUFINANSIRANJA PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA
 33. Obrazac broj 2. - IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA
 34. OBRAZAC BROJ VSS-1 - PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA DRUGI ILI VIŠI SUD
 35. OBRAZAC BROJ VSS-2 - ZAVRŠNA OCENA ZA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA
 36. OBRAZAC BROJ VSS-3 - PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA
 37. Obrazac IZVEŠTAJA O REALIZACIJI JAVNIH UGOVORA
 38. OBRAZAC KOMPETENCIJA za rad državnih službenika
 39. OBRAZAC KOMPETENCIJA za rad službenika u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave
 40. Obrazac LICENCE - stručnih radnika u socijalnoj zaštiti
 41. OBRAZAC NORMATIVNIH AKTIVNOSTI
 42. OBRAZAC OBRAZLOŽENJA NOVIH MERA I AKTIVNOSTI (KOJE SE PRVI PUT OPERACIONALIZUJU SREDNJOROČNIM PLANOM)
 43. Obrazac OJE-U - PRIJAVA ZA UPIS U JEDINSTVENU EVIDENCIJU UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE I NJIHOVIH SAVEZA
 44. Obrazac PRIJAVE - za licenciranje stručnih radnika u socijalnoj zaštiti
 45. OBRAZAC TABELARNOG PRIKAZA MERA I AKTIVNOSTI KOJE OBVEZNIK SREDNJOROČNOG PLANIRANJA SPROVODI U SKLADU SA DOKUMENTIMA JAVNIH POLITIKA ČIJI JE PREDLAGAČ DRUGI ORGAN
 46. OBRAZAC TABELARNOG PRIKAZA MERA I AKTIVNOSTI
 47. OBRAZAC ZA KOMENTARE NA NACRT ZAKONA
 48. OBRAZAC ZA PREDLOG BUDŽETA AKTIVNOSTI, podrška udruženjima dijaspore, regiona i matične države u 2023. godini
 49. OPŠTI OBRAZAC ZAPISNIKA O INSPEKCIJSKOM NADZORU
 50. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA PO PRIGOVORU, za inspektora
 51. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA PO PRIGOVORU, za komunalnog milicionara
 52. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA PO PRIGOVORU
 53. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA, za inspektora
 54. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA, za komunalnog milicionara
 55. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITNOG PREDMETA
 56. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA ZA KANDIDATA SA VISOKIM OBRAZOVANJEM
 57. POJEDINAČNI ZAPISNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA ZA KANDIDATA SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM
 58. POTVRDA O OBAVLJENOJ PRAKTIČNOJ OBUCI ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA
 59. PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU MERE I AKTIVNOSTI U OBLASTI OČUVANJA I JAČANJA ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I DIJASPORE KROZ PODRŠKU UDRUŽENJIMA DIJASPORE, REGIONA I MATIČNE DRŽAVE U 2023. GODINI
 60. PRIJAVA NA KONKURS U DRŽAVNOM ORGANU
 61. PRIJAVA NA KONKURS U VISOKOM SAVETU SUDSTVA
 62. PRIJAVA ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA
 63. PRIJAVA ZA STICANJE VIŠEG STRUČNOG ZVANJA U ARHIVSKOJ DELATNOSTI
 64. SREDNJOROČNI OKVIR RASHODA OBVEZNIKA SREDNJOROČNOG PLANIRANJA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I MERAMA I AKTIVNOSTIMA IZ SREDNJOROČNOG PLANA
 65. TABELA DODELJENE DE MINIMIS DRŽAVNE POMOĆI
 66. TABELA O ODLIVU KADROVA
 67. TABELA O PRILIVU KADROVA
 68. TABELA O STRUKTURI I BROJU ZAPOSLENIH
 69. UPUT ZA UZIMANJE BIOLOŠKOG MATERIJALA
 70. UVERENJE O OSTVARENOM USPEHU KANDIDATA ZA KOMUNALNOG MILICIONARA
 71. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA INSPEKTORA (u primeni od 1. januara 2021. godine)
 72. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA KOMUNALNOG MILICIONARA
 73. UVERENJE O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA CARINSKOG SLUŽBENIKA
 74. UVERENJE O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA LOBISTU
 75. VREDNOVANJE RAZGOVORA SA KANDIDATOM ZA IZBOR SUDIJE
 76. ZAHTEV ZA POHAĐANJE OBUKE ZA LOBISTU
 77. ZAHTEV ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM
 78. ZAHTEV ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE SA VISOKIM OBRAZOVANJEM
 79. ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA INSPEKTORA
 80. ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA KOMUNALNOG MILICIONARA
 81. ZAHTEV ZA REGISTRACIJU UPISA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA / ZAHTEV ZA REGISTRACIJU IZMENE ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA / ZAHTEV ZA REGISTRACIJU BRISANJA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA / ZAHTEV ZA MIŠLJENJE O ANALIZI UTICAJA GRADSKOG PROPISA / ZAHTEV ZA PRIVREMENU REGISTRACIJU ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA (Grad Leskovac)
 82. ZAPISNIK ISPITNE KOMISIJE ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM O UTVRĐIVANJU OPŠTEG USPEHA KANDIDATA NA DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU
 83. ZAPISNIK ISPITNE KOMISIJE ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE SA VISOKIM OBRAZOVANJEM O UTVRĐIVANJU OPŠTEG USPEHA KANDIDATA NA DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU
 84. ZAPISNIK O INSPEKCIJSKOM NADZORU (Grad Beograd)
 85. ZAPISNIK O INSPEKCIJSKOM NADZORU (Grad Niš)
 86. ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU ALKOHOLISANOSTI ZAPOSLENOG U UPRAVI CARINA
 87. ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU OPŠTEG USPEHA KANDIDATA NA ISPITU ZA INSPEKTORA
 88. ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU OPŠTEG USPEHA KANDIDATA NA ISPITU ZA KOMUNALNOG MILICIONARA
 89. ZBIRNI ZAPISNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM
 90. ZBIRNI ZAPISNIK O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE SA VISOKIM OBRAZOVANJEM