Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Obrasci prijava podataka za matičnu evidenciju PIO


 1. IZJAVA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ISPLATU NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA
 2. OBRAZAC 1 - PREDLOG ZA UTVRĐIVANJE INVALIDNOSTI
 3. OBRAZAC 2 - NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA ORGANA VEŠTAČENJA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA
 4. OBRAZAC 2A - NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA ORGANA VEŠTAČENJA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA
 5. OBRAZAC 2B - SADRŽAJ PRIMEDBE NA NALAZ, MIŠLJENJE I OCENU DAT U PRVOSTEPENOM POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA
 6. OBRAZAC 3A - SADRŽAJ PRIMEDBE NA NALAZ, MIŠLJENJE I OCENU DAT U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA
 7. OBRAZAC 4 - NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA KOMISIJE U PRVOM STEPENU
 8. OBRAZAC 5 - NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA KOMISIJE U DRUGOM STEPENU
 9. OBRAZAC 6 - MIŠLJENJE O POSTOJANJU NESPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNE DELATNOSTI U PRVOSTEPENOM POSTUPKU
 10. OBRAZAC 8 - MIŠLJENJE O OPRAVDANOSTI POKRETANJA POSTUPKA VEŠTAČENJA PROMENA U STANJU INVALIDNOSTI, TELESNOG OŠTEĆENJA I POTREBE ZA POMOĆI I NEGOM DRUGOG LICA
 11. Obrazac M-10 - PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA ISPLAĆENIH NOVČANIH NAKNADA PO OSNOVU INVALIDSKOG OSIGURANJA
 12. Obrazac M-4/SP - PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike
 13. Obrazac M-4K/SP - PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA VIŠE LICA za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike i osnovice osiguranja za osiguranike zaposlene
 14. Obrazac M-4K - PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA VIŠE LICA za osiguranike zaposlene
 15. Obrazac M-4 - PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA za osiguranike zaposlene
 16. Obrazac M-4UN - PRIJAVA O STAŽU OSIGURANJA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE
 17. Obrazac M-6 - PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA ISPLAĆENIH NOVČANIH NAKNADA PO OSNOVU INVALIDSKOG OSIGURANJA
 18. Obrazac M-7/PS - PRIJAVA PODATAKA O UTVRĐENOM PENZIJSKOM STAŽU
 19. Obrazac M-8/SP - PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike
 20. Obrazac M-8K - PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA VIŠE LICA
 21. Obrazac M-8 - PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA
 22. Obrazac M-8UN - PRIJAVA PROMENE PODATAKA O STAŽU OSIGURANJA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE
 23. Obrazac M-UNK - PRIJAVA O UPLATI DOPRINOSA ZA VIŠE LICA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE ISPLAĆENE U _______ GODINI
 24. Obrazac M-UN - PRIJAVA O UPLATI DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE
 25. POTVRDA O ŽIVOTU
 26. UVERENJE O OSNOVICI NA KOJU JE UPLAĆEN DOPRINOS
 27. ZAHTEV ZA AŽURIRANJE BAZE MATIČNE EVIDENCIJE OSIGURANIKA - KORISNIKA PRAVA
 28. ZAHTEV ZA DOBROVOLJNO PRISTUPANJE OBAVEZNOM OSIGURANJU
 29. ZAHTEV ZA DONOŠENJE REŠENJA O PRESTANKU OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA
 30. ZAHTEV ZA INVALIDSKU PENZIJU
 31. ZAHTEV ZA INVALIDSKU PENZIJU PO SPORAZUMIMA / KONVENCIJAMA
 32. ZAHTEV ZA ISPLATU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - DIREKCIJA
 33. ZAHTEV ZA ISPLATU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - FILIJALE
 34. ZAHTEV ZA ISPLATU PORODIČNE PENZIJE PO PRESTANKU OSIGURANJA - DIREKCIJA
 35. ZAHTEV ZA ISPLATU PORODIČNE PENZIJE PO PRESTANKU OSIGURANJA - FILIJALE
 36. ZAHTEV ZA ISPLATU RAZLIKE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA - DIREKCIJA
 37. ZAHTEV ZA ISPLATU RAZLIKE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA - FILIJALE
 38. ZAHTEV ZA ISPLATU RAZLIKE PENZIJE PO OSNOVU VANREDNOG USKLAĐIVANJA PENZIJA
 39. ZAHTEV ZA ISPLATU VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE
 40. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE / UVERENJA O UTVRĐENOM PROCENTU TELESNOG OŠTEĆENJA
 41. ZAHTEV ZA NAKNADU POGREBNIH TROŠKOVA - DIREKCIJA
 42. ZAHTEV ZA NAKNADU POGREBNIH TROŠKOVA - FILIJALE
 43. ZAHTEV ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA - DIREKCIJA
 44. ZAHTEV ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA - FILIJALE
 45. ZAHTEV ZA PONOVNO ODREĐIVANJE STAROSNE PENZIJE - DIREKCIJA
 46. ZAHTEV ZA PONOVNO ODREĐIVANJE STAROSNE PENZIJE - FILIJALE
 47. ZAHTEV ZA PORODIČNU PENZIJU PO SMRTI KORISNIKA PENZIJE
 48. ZAHTEV ZA PORODIČNU PENZIJU PO SMRTI KORISNIKA PENZIJE (PO SPORAZUMIMA / KONVENCIJAMA)
 49. ZAHTEV ZA PORODIČNU PENZIJU PO SMRTI OSIGURANIKA
 50. ZAHTEV ZA PORODIČNU PENZIJU PO SMRTI OSIGURANIKA (PO SPORAZUMIMA / KONVENCIJAMA)
 51. ZAHTEV ZA PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA
 52. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE POSEBNOG STAŽA PO OSNOVU ROĐENJA TREĆEG DETETA - DIREKCIJA
 53. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE POSEBNOG STAŽA PO OSNOVU ROĐENJA TREĆEG DETETA - FILIJALE
 54. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE POSEBNOG STAŽA PO OSNOVU UČEŠĆA U RATU - DIREKCIJA
 55. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE POSEBNOG STAŽA PO OSNOVU UČEŠĆA U RATU - FILIJALE
 56. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA INVALIDSKU PENZIJU PO OSNOVU DRUGE I TREĆE KATEGORIJE INVALIDNOSTI
 57. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MESEČNU NOVČANU NAKNADU PO ZAKONU O REHABILITACIJI
 58. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PREVREMENU STAROSNU PENZIJU
 59. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PREVREMENU STAROSNU PENZIJU PRIMENOM KONVENCIJA
 60. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA ZA NOVČANU NAKNADU ZA TELESNO OŠTEĆENJE
 61. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE STAŽA ZA VREME TRUDNOĆE - DIREKCIJA
 62. ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE STAŽA ZA VREME TRUDNOĆE - FILIJALE
 63. ZAHTEV ZA PROMENU ADRESE NA KOJU SE VRŠI ISPLATA - DIREKCIJA
 64. ZAHTEV ZA PROMENU ADRESE NA KOJU SE VRŠI ISPLATA - FILIJALE
 65. ZAHTEV ZA PROMENU PREZIMENA - IMENA U PREDMETU - DIREKCIJA
 66. ZAHTEV ZA PROMENU PREZIMENA - IMENA U PREDMETU - FILIJALE
 67. ZAHTEV ZA SPECIJALNA POMAGALA
 68. ZAHTEV ZA STAROSNU PENZIJU
 69. ZAHTEV ZA STAROSNU PENZIJU PO SPORAZUMIMA / KONVENCIJAMA
 70. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE PENZIJSKOG STAŽA U INOSTRANSTVU - DIREKCIJA
 71. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE PENZIJSKOG STAŽA U INOSTRANSTVU - FILIJALE
 72. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE PERIODA MIROVANJA OSIGURANJA
 73. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE PROCENTA TELESNOG OŠTEĆENJA
 74. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE SVOJSTVA OSIGURANIKA
 75. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE SVOJSTVA OSIGURANIKA PO OSNOVU ZAPOSLENJA U INOSTRANSTVU
 76. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE SVOJSTVA OSIGURANIKA PO UGOVORU
 77. ZAHTEV ZA VANREDNO USKLAĐIVANJE PENZIJE PROFESIONALNOG VOJNOG LICA OD 1.1.2008.GODINE