Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Zarade i naknade


 1. MIŠLJENJE DRUGOSTEPENE KOMISIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DETETA
 2. MIŠLJENJE PRVOSTEPENE KOMISIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DETETA I O POTREBNOM PERIODU ODSUSTVA SA RADA, ODNOSNO RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA, KAO I POTREBU KONTROLNOG PREGLEDA
 3. MIŠLJENJE PRVOSTEPENE KOMISIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DETETA I POTREBNOM PERIODU ZA KOJI PODNOSILAC ZAHTEVA MOŽE OSTVARITI PRAVO NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU POSEBNE NEGE DETETA
 4. Obrazac 1a - ZAHTEV ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA - ZAPOSLENIH*
 5. Obrazac 1b - ZAHTEV ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA - ZAPOSLENIH PO OSNOVU UMRLOG OSIGURANIKA, ODNOSNO KORISNIKA*
 6. Obrazac 1 - ZAHTEV ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA - ZAPOSLENIH*
 7. Obrazac 2 - SPISAK ZAPOSLENIH KOJI SU U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA, ZA KOJE NIJE PLAĆEN DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE*
 8. Obrazac 3 - SPISAK ZAPOSLENIH KOJIMA JE PRESTALO SVOJSTVO ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA, ZA KOJE NIJE PLAĆEN DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE*
 9. Obrazac 4 - Izjava*
 10. Obrazac CZ - IZJAVA O ČLANOVIMA PORODICE I PRIHODIMA PO ČLANU PORODICE
 11. OBRAZAC DBS - IZVEŠTAJ O BORAVKU DECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
 12. OBRAZAC DD-1A - PODACI O DRUGIM ČLANOVIMA PORODICE
 13. OBRAZAC DD-1B - PODACI O DECI NA STARATELJSTVU
 14. OBRAZAC DD-1 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK
 15. OBRAZAC DNSP - IZVEŠTAJ O BORAVKU DECE KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
 16. OBRAZAC DSRI - IZVEŠTAJ O BORAVKU DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
 17. Obrazac INO - 1 - ZDRAVSTVENI LIST ZA INOSTRANOG OSIGURANIKA I ČLANOVE NJEGOVE PORODICE
 18. Obrazac INO - 2 - OBAVEŠTENJE O BOLNIČKOM LEČENJU INOSTRANOG OSIGURANIKA
 19. Obrazac INO - 3 - IZJAVA - DECLARATION - ERKLARUNG - DECLARATION
 20. OBRAZAC NT-PU-DBRS - ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
 21. OBRAZAC NT-PU-DSRI - ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU I DECU SA INVALIDITETOM
 22. OBRAZAC NT-PU-DNSP - ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA BORAVKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA DECU KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI
 23. OBRAZAC NZ-ND - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE, ODNOSNO NAKNADU PLATE ZA VREME ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA
 24. OBRAZAC NZ-PND - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE, ODNOSNO NAKNADU PLATE ZA VREME ODSUSTVA SA RADA ILI RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA
 25. OBRAZAC NZ-POND - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE, ODNOSNO NAKNADU PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA
 26. OBRAZAC NZ-PO - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE, ODNOSNO NAKNADU PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA
 27. OBRAZAC ON-PND - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU POSEBNE NEGE DETETA
 28. OBRAZAC ON-RND - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE DETETA
 29. Obrazac ONSZ-I - OBAVEŠTENJE O ZASNIVANJU/PRESTANKU RADNOG ODNOSA SA LICIMA SA INVALIDITETOM
 30. Obrazac OPNR-I - OBAVEŠTENJE O OSTVARIVANJU/GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOŠLJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM
 31. Obrazac OPNR-M - OBAVEŠTENJE O OSTVARIVANJU/GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOŠLJAVANJA LICA MLAĐIH OD 30 GODINA
 32. Obrazac OPNR-P - OBAVEŠTENJE O OSTVARIVANJU/GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA
 33. Obrazac OPNR-S - OBAVEŠTENJE O OSTVARIVANJU/GUBITKU PRAVA NA PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOŠLJAVANJA LICA STARIJIH OD 45 GODINA
 34. Obrazac OZ-10 - SPISAK OBRAČUNATIH - ISPLAĆENIH NAKNADA ZARADA
 35. OBRAZAC - OZ-10 - SPISAK OBRAČUNATIH - ISPLAĆENIH ZARADA
 36. Obrazac OZ - 11 - POTVRDA O POTREBI PUTOVANJA U CILJU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 37. Obrazac OZ-7 - POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE (obrazac iz Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja)
 38. OBRAZAC - OZ-7 - POTVRDA O OSTVARENOJ ZARADI ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE (obrazac sa veb sajta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje)
 39. Obrazac OZ-8 - POTVRDA O KRETANJU (PORASTU-SMANJENJU) ZARADA KOD POSLODAVCA ZA PRVO USKLAĐIVANJE OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE (obrazac iz Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja)
 40. OBRAZAC OZ-8 - POTVRDA O KRETANJU (PORASTU-SMANJENJU) ZARADA KOD POSLODAVCA ZA PRVO USKLAĐIVANJE OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE (obrazac sa veb sajta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje)
 41. Obrazac OZ-9 - POTVRDA O KRETANJU (PORASTU-SMANJENJU) ZARADA KOD POSLODAVCA ZA NAREDNA USKLAĐIVANJA OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE (obrazac iz Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja)
 42. OBRAZAC OZ-9 - POTVRDA O KRETANJU (PORASTU-SMANJENJU) ZARADA KOD POSLODAVCA ZA NAREDNA USKLAĐIVANJA OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE (obrazac sa veb sajta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje)
 43. Obrazac POTVRDA O ZDRAVSTVENOM STANJU ZA LICA KOJA ODLAZE U INOSTRANSTVO
 44. Obrazac PP OD-O - PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA
 45. Obrazac PZ - POTVRDA DAVAOCA USLUGA O RAZLOZIMA ZBOG KOJIH OSIGURANO LICE NIJE PRIMLJENO NA PREGLED, ODNOSNO MEDICINSKU REHABILITACIJU
 46. OBRAZAC RD-1-S-M - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA RODITELJSKI DODATAK MAJKE KOJA JE STRANI DRŽAVLJANIN
 47. OBRAZAC RD-1 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA RODITELJSKI DODATAK MAJKE
 48. OBRAZAC RD-2-S-O - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA RODITELJSKI DODATAK OCA KOJI JE STRANI DRŽAVLJANIN
 49. OBRAZAC RD-2 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA RODITELJSKI DODATAK OCA
 50. Obrazac REF 1 - ZAHTEV ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PRUŽENIH ZDRAVSTVENIH USLUGA
 51. OBRAZAC ZONPND - ZAHTEV ZA VEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA DETETA RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU POSEBNE NEGE DETETA
 52. Obrazac ZOPND - ZAHTEV ZA VEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA DETETA RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA ILI RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA PO OSNOVU POSEBNE NEGE DETETA
 53. POTVRDA O PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 54. POZIV ZA VEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA DETETA RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA ILI RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA
 55. SPISAK OBAVLJENIH VEŠTAČENJA DRUGOSTEPENE KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA ILI RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA
 56. SPISAK OBAVLJENIH VEŠTAČENJA PRVOSTEPENE KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA ILI RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA
 57. ZAHTEV ZA VEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA DETETA SA MEDICINSKOM DOKUMENTACIJOM