Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Zaštita vazduha, vode, zemljišta, bilja, šuma, geoloških resursa i životinjskog sveta


 1. BILJNI PASOŠ KOJI IZDAJE FITOSANITARNI INSPEKTOR ZA UVOZNE POŠILJKE KOJE SE DALJE PREMEŠTAJU
 2. BILJNI PASOŠ ZA POŠILJKE SADNOG MATERIJALA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE
 3. BODOVNA LISTA PO KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA ŽIVOTNE SREDINE
 4. DETALJNA ISTRAŽIVANJA KONTAMINIRANE LOKACIJE - FAZA 3
 5. EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ZA KORISNIKE FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, IZUZEV SERVISA
 6. EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ZA SERVISE
 7. EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI
 8. EVIDENCIJA O NABAVLJENIM, UPOTREBLJENIM I PRODATIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH SUPSTANCI
 9. EVIDENCIJA O POSTUPANJU SA PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
 10. EVIDENCIJA O POSTUPANJU SA PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA KONTROLISANIH SUPSTANCI
 11. EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE I KRAJNJEM KORISNIKU
 12. EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI I KRAJNJEM KORISNIKU
 13. EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU PROIZVODA I OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE I KRAJNJEM KORISNIKU
 14. EVIDENCIJA O UVOZU/IZVOZU PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA FLUOROVANE GASOVE SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE I KRAJNJEM KORISNIKU
 15. EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE DELATNOŠĆU SAKUPLJANJA FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE IZ KLIMATIZACIONIH SISTEMA U MOTORNIM VOZILIMA
 16. EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE DELATNOŠĆU SAKUPLJANJA KONTROLISANIH SUPSTANCI IZ KLIMATIZACIONIH SISTEMA U MOTORNIM VOZILIMA
 17. EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE DELATNOŠĆU UVOZA, IZVOZA, STAVLJANJA U PROMET PO PRVI PUT FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ILI PROIZVODA I OPREME, INSTALACIJE, ODRŽAVANJA ILI SERVISIRANJA OPREME KOJA SADRŽI ILI SE OSLANJA NA FLUOROVANE GASOVE SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, SAKUPLJANJA, OBNAVLJANJA, OBRADE I TERMIČKOG TRETIRANJA TIH GASOVA, KAO I UPOTREBOM FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
 18. EVIDENCIJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE DELATNOŠĆU UVOZA, IZVOZA, STAVLJANJA U PROMET PO PRVI PUT KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI ILI PROIZVODA I OPREME, INSTALACIJE, ODRŽAVANJA ILI SERVISIRANJA OPREME KOJA SADRŽI ILI SE OSLANJA NA KONTROLISANE SUPSTANCE, SAKUPLJANJA, OBNAVLJANJA, OBRADE I TERMIČKOG TRETIRANJA KONTROLISANIH SUPSTANCI, KAO I UPOTREBOM KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI
 19. FITOSERTIFIKAT ZA REEKSPORT
 20. FITOSERTIFIKAT
 21. IDENTIFIKACIJA KONTAMINIRANE LOKACIJE - FAZA 1
 22. IZJAVA DA KUĆNI LJUBIMCI OD ROĐENJA DO TRENUTKA NEKOMERCIJALNOG KRETANJA NISU IMALI NIKAKAV KONTAKT SA DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRIJEMČIVIM NA BESNILO
 23. IZJAVA DA TOKOM PROVOZA KUĆNI LJUBIMCI NISU BILI U KONTAKTU SA ŽIVOTINJAMA PRIJEMČIVIM NA BESNILO I DA SU BILI ZATVORENI UNUTAR PREVOZNOG SREDSTVA ILI UNUTAR PODRUČJA MEĐUNARODNOG AERODROMA
 24. IZVEŠTAJ O BROJU RADNIH ČASOVA POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE U TOKU IZVEŠTAJNE GODINE
 25. IZVEŠTAJ O EKONOMSKIM POKAZATELJIMA KORIŠĆENJA RIBARSKOG PODRUČJA
 26. IZVEŠTAJ O GODIŠNJEM BILANSU EMISIJA
 27. KNJIGA EVIDENCIJA O IZDATIM BILJNIM PASOŠIMA
 28. KONTROLNA LISTA POSTUPAKA U OKVIRU KLASIFIKACIONOG SISTEMA
 29. LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI
 30. MONITORING NAKON SPROVEDENE REMEDIJACIJE - FAZA 6
 31. OBAVEŠTENJE O PRESRETANJU POŠILJKE BILJA
 32. Obrazac - CENTRALNA BAZA PODATAKA
 33. Obrazac - KATASTAR LOVIŠTA
 34. Obrazac 1 - EVIDENCIJA O ISPORUCI SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I DOBIJENIH PROIZVODA
 35. Obrazac 2 - EVIDENCIJA O PREVOZU SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I DOBIJENIH PROIZVODA
 36. Obrazac 3 - EVIDENCIJA O PRIJEMU SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I DOBIJENIH PROIZVODA
 37. OBRAZAC BR. 12 - ZA VLASNIKE SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I APARATA ZA GAŠENJE POŽARA KOJI SADRŽE HALONE
 38. OBRAZAC BR. 14 - OBRAZAC ZA VOĐENJE EVIDENCIJE PREMA OBAVEZAMA IZ ČLANA 33. UREDBE
 39. OBRAZAC OZV - OBRAZAC O SAKUPLJANJU I PROMETU ZAŠTIĆENIH VRSTA, KOJI SE DAJE ZA SVAKU VRSTU I SVAKU OTKUPNU STANICU
 40. Obrazac Prilog 1. - HYDRA IZVEŠTAJ - NAZIV ŠIFROVANOG ZAPISA O HIDROLOŠKIM OSMATRANJIMA NA HIDROLOŠKOJ STANICI
 41. Obrazac Prilog 10. - DNEVNIK HIDROLOŠKIH MERENJA I OSMATRANJA PODZEMNIH VODA
 42. Obrazac Prilog 11. - MESEČNI IZVEŠTAJ O NIVOU I TEMPERATURI PODZEMNIH VODA SA GLAVNE HIDROLOŠKE STANICE
 43. Obrazac Prilog 12. - TEHNIČKI ZAPISNIK O POSTAVLJANJU HIDROLOŠKIH STANICA
 44. Obrazac Prilog 13. - ISTORIJAT HIDROLOŠKE STANICE POVRŠINSKIH VODA
 45. Obrazac Prilog 14. - ISTORIJAT HIDROLOŠKE STANICE PODZEMNIH VODA
 46. Obrazac Prilog 15. - DNEVNI HIDROLOŠKI BILTEN
 47. Obrazac Prilog 16. - JUTARNJI HIDROLOŠKI BILTEN
 48. Obrazac Prilog 17. - BILTEN VANREDNIH OSMATRANJA VODOSTAJA
 49. Obrazac Prilog 2. - HYFOR IZVEŠTAJ - NAZIV ŠIFROVANOG ZAPISA O HIDROLOŠKIM PROGNOZAMA ZA HIDROLOŠKE STANICE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
 50. Obrazac Prilog 3. - DNEVNIK MERENJA I OSMATRANJA POVRŠINSKIH VODA
 51. Obrazac Prilog 4. - MESEČNI IZVEŠTAJ MERENJA I OSMATRANJA POVRŠINSKIH VODA
 52. Obrazac Prilog 5. - ZAPISNIK SA HIDROMETRIJSKOG MERENJA
 53. Obrazac Prilog 6. - MESEČNI IZVEŠTAJ MERENJA SADRŽAJA LEBDEĆEG NANOSA
 54. Obrazac Prilog 7. - DETALJNO MERENJE LEBDEĆEG NANOSA
 55. Obrazac Prilog 8. - NIVELMANSKI ZAPISNIK
 56. Obrazac Prilog 9. - POPREČNI PRESEK - PODACI TERENSKIH MERENJA
 57. Obrazac T - 1/ 2/ 3 - OCENJIVAČKI LIST
 58. Obrazac T - 10 - OCENJIVAČKI LIST
 59. Obrazac T - 11 - OCENJIVAČKI LIST
 60. Obrazac T - 12 - OCENJIVAČKI LIST
 61. Obrazac T - 13 - OCENJIVAČKI LIST
 62. Obrazac T - 14 - OCENJIVAČKI LIST
 63. Obrazac T - 15 - OCENJIVAČKI LIST
 64. Obrazac T - 4 - OCENJIVAČKI LIST
 65. Obrazac T - 5 - OCENJIVAČKI LIST
 66. Obrazac T - 6 - OCENJIVAČKI LIST
 67. Obrazac T - 7 - OCENJIVAČKI LIST
 68. Obrazac T - 8 - OCENJIVAČKI LIST
 69. Obrazac T - 9 - OCENJIVAČKI LIST
 70. OBRAZAC ZA VOĐENJE EVIDENCIJE PREMA OBAVEZAMA IZ ČLANA 17. UREDBE O POSTUPANJU SA FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH GASOVA
 71. OSOBINE/OPIS LOKACIJE
 72. PLANIRANA REMEDIJACIJA - FAZA 4
 73. PODACI O IZDATIM DOZVOLAMA ZA PRIVREDNI I REKREATIVNI RIBOLOV
 74. PODACI O KVALITATIVNOM I KVANTITATIVNOM SASTAVU RIBLJEG FONDA NA RIBOLOVNIM VODAMA RIBARSKOG PODRUČJA
 75. Podaci o postrojenju koje koristi organske rastvarače
 76. PODACI O RADU RIBOČUVARSKE SLUŽBE
 77. PODACI O STRUČNOJ I MATERIJALNO-TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI KORISNIKA
 78. PODACI O ULOVU RIBE
 79. POTVRDA O FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
 80. POTVRDA O PRIJAVI DOGAĐAJA
 81. POTVRDA O REGISTRACIJI GAZDINSTVA
 82. POTVRDA ZA PRAĆENJE KRETANJA ŽIVOTINJA
 83. PREDUZETE MERE ZA ZAŠTITU I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA
 84. PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA KONTAMINIRANE LOKACIJE - FAZA 2
 85. PRIJAVA ZA PLANIRANI UVOZ OPREME KOJA SADRŽI ILI SE OSLANJA NA KONTROLISANE SUPSTANCE ZA KOJE SE UTVRĐUJE UVOZNA KVOTA
 86. PRIJAVA ZA PLANIRANI UVOZ PRVI PUT KORIŠĆENIH KONTROLISANIH SUPSTANCI IZ PRILOGA 1. GRUPE C/I (HLOROFLUOROUGLJOVODONICI)
 87. PRIJAVA ZA UPOTREBU BILJNOG PASOŠA - SLUŽBENE ETIKETE
 88. PROPRATNICA ZA ULOVLJENU DIVLJAČ
 89. SERTIFIKAT O POSTUPANJU U SKLADU SA SMERNICAMA DOBRE EKSPERIMENTALNE PRAKSE
 90. SPECIFIKACIJA ŽIVOTINJA
 91. SPROVEDENA REMEDIJACIJA - FAZA 5
 92. TROFEJNI LIST
 93. UVERENJE O POLOŽENOM LOVAČKOM ISPITU
 94. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PERIODIČNOG PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
 95. VETERINARSKI SERTIFIKAT ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA: BESKIČMENJAKA (IZUZEV PČELA I BUMBARA I RAKOVA), UKRASNIH TROPSKIH RIBICA, VODOZEMACA, GMIZAVACA I SISARA (GLODARA I DOMAĆIH KUNIĆA)
 96. ZAHTEV ZA FITOSANITARNI PREGLED POŠILJKE BILJA
 97. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA IZVOZ PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE
 98. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE
 99. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
 100. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI
 101. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA FLUOROVANE GASOVE SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
 102. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
 103. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI
 104. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ KONTROLISANIH SUPSTANCI I PROIZVODA I OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA KONTROLISANE SUPSTANCE U VANREDNIM SLUČAJEVIMA
 105. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ PROIZVODA I/ILI OPREME KOJI SADRŽE ILI SE OSLANJAJU NA FLUOROVANE GASOVE SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
 106. ZAHTEV ZA IZDAVANJE FITOSERTIFIKATA
 107. ZAHTEV ZA REGISTRACIJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
 108. ZAHTEV ZA UPIS OBJEKATA U REGISTAR OBJEKATA za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla
 109. ZAHTEV ZA UPIS OBJEKATA U REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA za proizvodnju i promet hrane za životinje
 110. ZAHTEV ZA UPIS OBJEKATA U REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla
 111. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR OBJEKATA za proizvodnju i promet hrane za životinje
 112. ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR OBJEKATA, ODNOSNO REGISTAR ODOBRENIH OBJEKATA, ZA DRŽANJE, UZGOJ I PROMET ŽIVOTINJA
 113. ZAPISNIK O POLAGANJU LOVAČKOG ISPITA
 114. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PERIODIČNOG PREGLEDA UREĐAJA